//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .

1.TANÍTVÁNYSÁG Mt 4,18-22

2. SZELÍDEK BOLDOGSÁGA Mt 5,5

3. SÓ ÉS VILÁGOSSÁG - tanító felett - Mt 5,13-16

4. AZ IGAZI ATYA - kisgyermek felett - Mt7, 9-11

5. LEHETŐSÉG AZ ÉLETRE Mt 7,13-14

6. "NEM HALT MEG, ALUSZIK" Mt 9,18-19 és 23-25

7. JÉZUS HIVOGAT - öngyilkos felett - Mt 11,28-30

8. A SZÍV KINCSE - Vásárhelyi János után - Mt 12,35a

9. BOLDOG CSERE Mt 13,45-36

10. JÉZUS A HULLÁMOKON Mt 14,27

11. JÁRÁS A VIZEKEN -P.D. ny.lelkész fölött - Mt 14,22-29

12. ELVESZETT ÉS MEGTALÁLT ÉLET Mt 16,25

13. BEMENNI AZ ÉLETRE Mt 19,16-17

14. MIKOR BEESTELEDIK ... Mt 20,8

15. MENYEGZŐRE HÍVOGATÁS - menyasszony, tragikus halál áldozata felett- Mt 22,4d

16. AZ ÉLŐK ISTENE - öreg ember felett - Mt 22,32b

17. MEGHIDEGÜLT SZERETET - öngyilkos felett - Mt 24,12

18. MULANDÓ ÉS MARADANDÓ Mt 24,35-44

19. BIZONYTALANSÁGBAN BIZONYOSSÁG Mt 24,44 és Róma 8,28a

20. AZ ÖT TALENTUM Mt 25,20-21

21. ·... KÍSÉRTÉSBE NE ESSETEK..." - öngyilkos temetésén Mt 26,41a

22. GYENGE TESTBEN ERŐS LÉLEK Mt 26,41 és Zsid. 4,15

23. MENJÜNK ÁT A TÚLSÓ PARTRA - gyermek felett - Mk 4,35

24. HAZA HÍVÓ ISTENI SZÓ - gyermek felett - Mk 10,14

25. JÉZUS MÉRTÉKE - Mk 12,41-44

26. DRÁGAKENETES ASSZONY - Mk 14,3-9

27. "LÁTTÁK SZEMEIM..." -id Sz.Fr ny.lp. felett - Lk 2,25-32

28. AZ ATYÁNAK DOLGAI -gyermek felett - Luk 2,48-49 -

29. ELVESZETT ÉS MEGTALÁLT ÉLET - Luk 9,23-24

30. KI A FELEBARÁT? -Luk 10,29-37

31. AZ EGY SZÜKSÉGES DOLOG -Luk 10,42

32. KÉSZENLÉTBEN - Luk 12,35-37

33. HŰ ÉS BÖLCS SÁFÁR - Cs.M egyházközségi főgondnok felett - Luk 12,42-44

34. LEDŐLT TORONY - autóbaleset áldozatai: férj, feleség, gyermek, egyszerre temetve - Lk 13,1-5

35. JÉZUS MEGGYÓGYÍT - Luk 13,11-13

36. IGYEKEZZETEK BEMENNI ... Luk 13,23-27

37. ALÁSZÁLLÁS ÉS FELMENETEL - Luk 18,10a. 13-14a

38. ISTEN ROSTÁJÁBAN -K.B. volt ref. lelkész felett -Lk 22,31-32

39. ISTEN KEZÉBEN - Luk 13,46b

40. "... A TE FIAD ÉL!" - idegenben tragikus halált halt felett - Jn 4,49-51

41. HALÁLBÓL AZ ÉLETRE - Jn 5,24

42. MEGMARADÓ ELEDEL - Jn 6,27-29

43. "NEM HAGYOTT EGYEDÜL..." - Jn 8,29

44. AZ ISTEN DOLGAI - 38 éves intézeti gondozott felett - Jn 9,1-3.

45. KRISZTUS ÍGÉRETE A RAVATALNÁL - Jn 10,27-29

46. SZERETTÜK ŐT - Jn 11,35-36.

47. JÉZUST KÖVETVE - Jn 12,24-26.

48. KÖZÖSSÉG JÉZUSSAL - Jn 12,26.

49. "... EZUTÁN MAJD MEGÉRTED" -Jn 13,7.

50. BIZTOS REMÉNYSÉG - Jn 14,1-2.

51. JÉZUST LÁTNI ÉS LÁTTATNI Jn 14,19

52. A LEGNAGYOBB SZERETET - Jn 15,12-13

53. EGY KICSINY FELHŐ - Jn 16,7

54. ELHORDOZHATATLAN TITOK - öngyilkos felett - Jn 16,12-13

55. SOK HÁBORÚSÁGON ÁT... - Apcsel 14,22b

56. ÉNEK A NYOMORÚSÁGBAN - Csel 16,25-26

57. ISTEN ISKOLÁJA - Róm 5,3-5 -

58. HALÁL ÉS ÉLET - Róm 6,23

59. SZENVEDÉS ÍGÉRETE -Róm 8,18

60. HA MEGHALUNK... Római lev 14,8

61. MINDEN A TIÉTEK 1.Kor 3, 22/b-23

62. TÜKÖR ÁLTAL, HOMÁLYOSAN 1Kor 13,9-13

63. ANGYALJÁRÁS - csecsemő felett - 1Kor 13,12-13

64. AMI MEGMARAD ... 1Kor 13,13

65. A HALÁL HALOTT 1Kor 15,54b-57

66. KÜLSŐ ÉS BELSŐ EMBER 2Kor 4,15-16

67. FÖLDI SÁTOR - ÖRÖKKÉVALÓ HÁZ 2Kor 5,1

68. FELELŐSEN ÉLNI 2Kor 5,10

69. KÉTFÉLE SZOMORÚSÁG - öngyilkos felett - 2Kor 7,10

70. ELÉG A KEGYELEM 2Kor 12,7-9a

71. MINDENRE ELÉGSÉGES A KEGYELEM 2Kor12,9

72. TESTNEK, VAGY LÉLEKNEK VETÜNK? Gal 6,7-8

73. AMÍG IDŐNK VAN ... Gal 6,10

74. KERESSÜK AZ ÚR AKARATJÁT Ef 5,15-18

75. A MEGHALÁS NYERESÉG Fil 1,21-25

76. KÉT VILÁG KÖZÖTT Kol 1,16-20

77. HÁROMSZOROS HŰSÉG 1 Thesz 4,11-12

78. HALÁL AZ ÉLET RÉSZE 1 Thesz 4,13-14

79. HŰ AZ ÚR... 2Thesz 3,3

80. RAGADD MEG AZ ÖRÖKÉLETET! 1Tim 6,6-7. 11-12a

81. HARC ÉS KORONA 2Tim 4,7-8

82. IDEIGLENES ELVÁLÁS - gyermek felett - Filemon 15

83 - HALÁL - ÍTÉLET - SZÓSZÓLÓ - Zsid 9,27 1 Ján2,1

84. SZENVEDÉSTELJES KÜZDELEM Zsid 10,32c.35.

85. SZOMORÚ MEGÉRKEZÉS - idősebb öngyilkos férfi felett - Zsid 11,13-14

86. FIÚVÁ FOGADÁS Zsid 12,5b-6

87. EMLÉKEZZETEK MEG ...- hűséges presbiter felett - Zsid 13,7

88. TEGNAP - MA - ÖRÖKKÉ Zsid 13,8

89. KERESZT NÉLKÜL NINCS KORONA. Jakab 1,12

90. ELTŰNŐ PÁRA Jakab 4,14.

91. TÜRELEM ÉS BOLDOGSÁG Jakab 5,11

92. PRÓBÁLTATÁS TÜZE 1Péter 4,12-13

93. ELMÚLIK, -MEGMARAD - özv.Sz.Fr.-né szül. D.K tiszt.asszony fölött - 1Ján 2,17

94. HALÁLT LEGYŐZŐ SZERETET 1 János 3,14

95. LEHETŐSÉG ÉS JUTALOM Jel 2,10b

96. MEGMOSOTT RUHÁBAN Jel 7,13-14

97. BOLDOG HALOTTAK Jel 14,13

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!