//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

1.TANÍTVÁNYSÁG Mt 4,18-22

1.TANÍTVÁNYSÁG Mt 4,18-22


 TEMETÉSI BESZÉDEK ÚJTESTAMENTUMI TEXTUSOK Marosvásárhely, 2000.


1. TANÍTVÁNYSÁG. Mt 4,18-22

   Gy.T.!
  Igénk arról beszél, hogy Jézus úton van, meglát és megszólít embereket. Akiket megszólít, azokat a maga követésére hívja és ezzel az életüknek igaz tartalmat ad. Azóta is sokszor végbement ez az esemény. Jézus az örök vándor, aki éppen úgy, mint egykor a Galileiai tenger mellett, - a Maros mellett, vagy a földkerekségnek valamely távoli pontján, gyűjtögeti kétezer éve a tanítványok seregét. Megérint egy-egy életet a keresztségben, megszólít a konfirmációban; küldetést ad az életünknek és annak betöltéséhez kegyelmei ajándékokat is az Övéinek. Az a boldog ember, aki ezt a hívást meghallja és hitben felel is arra. Az, aki engedelmesen követi az Urat. Az egykori tanítványok odahagyták a kicsi biztosat a nagy bizonytalanért: a családot, az otthont azért, hogy Mesterük nyomában magasabb rendeltetésű életet éljenek, s így igazán boldogok legyenek.

  Ez a hajdani történet ismétlődött meg Z. J. aa. életében is. Az első hívást úgy halotta meg Marosszentkirályon, szülőfalujában, mint egykor Simon és András a tenger mellett. Ő is halász volt; mint egykor a tanítvány-jelöltek, ő is ebben a foglalkozási ágban kereste mindennapi kenyerét. Innen hívta el őt az ÚR: Kövess engem! Hagyd ott a kicsiny, meghitt hajlékot, s jöjj utánam, kövess engem a hontalanságban, a nyomorúságban, a háború sodrába, a nélkülözésbe, az életveszedelembe, halálos betegségbe. Így neveli ma Jézus Krisztus a tanítványokat, s azoknak így kell megtanulniok azt, hogy minden útaikban Jézusra bízzák magukat.

  Így járt Z. J. is a háború poklában, a fogolytáborok nyomorúságában, ahol tucatszámra hulltak el mellőle az emberek; így tanulta meg a szenvedés útján követni a Nagy Szenvedőt, Krisztus Urunkat. Ezen az úton tapasztalta meg, hogy Jézus Krisztusnál van a megtartatás. Akit Ő elhív, arra gondot visel; az nem veszhet el, míg feladatát, küldetését be nem töltötte.

  Megmenekült, mert Krisztus nem egyesével, hanem valakivel együtt hívta és hívja el ma is tanítványait. Itt az igében Simont Andrással együtt, majd Jakabot Jánossal együtt. Gyöngéd szeretet egymásra bízza az elhívott tanítványokat, hogy ahol az egyik erőtlen, ott a másik legyen erős, és ha az egyiknek túl nehéz a teher, akkor a másik segítsen hordozni azt. Így hívott el Titeket is együtt az ÚR, mint gyermekkori ismerősöket és barátokat, hogy a házasság szent szövetségében egyesülve munka- és küzdőtársak legyetek. És mint a tenger hajótörötteit általában a többi hajós veszi föl és segíti életre, úgy kellett tenéked is, gyászoló hitvese, felkutatnod társadat, az élet hajótöröttjét a nagyenyedi, a foksányi és a földvári táborokban, hogy gondviselő szeretettel új életre melegítsed és segítsed őt.

  Másodszor is szólott Jézus Krisztus tihozzátok, tanítványaihoz: Kövessetek engem! Kövessetek a munkában, a szeretetben, a szolgálatban. Együtt hallottátok meg ezt a parancsot is. És engedtetek Neki. Szorgos fáradságotok eredményeként elkészülhetett a hajó: a kicsiny hajlék, amelyben több mint három évtizedet tölthettetek csöndes békességben és boldogságban.

  Krisztusnak az egykori galileai halászokhoz szóló elhívó szava egykor így folytatódott: Azt mívelem, hogy embereket halásszatok! Ezzel a szóval Urunk a földi élet fáradságos munkáján túl megbízta őket a lelkek gondviselésével. Z.J.-et is megbízta Urunk erre a szolgálattal is. Alsóvárosi egyházközségünk megalakulásakor már pótpresbiteri, utána rendes presbiteri tisztet viselt mind mostanáig. Úgy ismertük, mint csendes, halk szavú, szolgálatra mindig kész, betegen is hálát adó, Megváltóját forrón szerető, hűséges munkatársat. Testvéreim, a tanítvány csak így lehet emberek halásza, aki a szeretet hálójával fogja meg a másik embert, hogy az is a Krisztusé lehessen.

  És most harmadszor is szólott a Megtartó Krisztus szava: Kövess engem! , és erre a szóra, mint a halásznak a hálót, azonnal le kellett tennie a munka eszközeit és menni kellett Őutána. Ahogy egykor Jakabnak és Jánosnak oda kellett hagyniuk az atyjukat, mert felsőbb parancsot kaptak, úgy kellett most itt hagyni téged, Gyászoló Hitvese, a te hitvestársadnak. Hisszük, hogy ebben az eltávozásban is Krisztusát követi. Ahogyan az engedelmes szolgálatban és a szenvedésben követte Urát, Megváltóját, úgy követi most is, a halálon át az igazi életbe.

  Azért hát hittel végy búcsút tőle, s vegyünk búcsút mindannyian, akik szerettük, tudván, hogy hazatért. Eleink nem azt írták a sírkövekre, hogy : Itt nyugszik ez és ez, hanem ezt: Itt várja Krisztusát ez meg ez a testvérünk. Mi hisszük, hogy csak a test várja itt a halálon is Úrrá tett Krisztust. Lelke immár hazatalált Őhozzá, az elhívó és a jutalmat adó Mesterhez.

  Ámen.


 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj