//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
5. Swinburne: a tudonány filozófia érvei Krisztus mellett

 

Swinburne: a tudományfilozófia érvei Krisztus mellett

2013. március 8. péntek 12:32

Nemrég jelent meg magyarul Richard Swinburne angol filozófus Isten volt Jézus? című könyve. A könyvről és az angol gondolkodóról Mezei Balázzsal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem filozófia professzorával beszélgettünk.

 1. Mit kell tudnunk Swinburne-ről?

  Míg a huszadik század elején reneszánsza volt a vallási gondolkodásnak, a második világháborút követően a marxizáló gondolkodással, a pozitivizmussal szemben hátrányba került. Swinburne (a képen) a huszadik század filozófiai teológiájának legbefolyásosabb szerzője, aki hivatásának tekinti, hogy kifejtse a kereszténység tudományos apologetikáját. Kezdetben szaktudományos pályán mozgott, kémiát tanult, majd tudományelmélettel foglalkozott. Első könyveit a tudományos gondolkodás struktúrájáról írta. Ezekben már körvonalazódik, hogy nem látja lehetetlennek a vallási gondolkodás megvédését a tudományelmélet módszerével. Swinburne programszerűen vallja, hogy a vallás védelmének kérdését az egzisztencializmus helyett az analitikus filozófia eszközeivel kívánja megválaszolni.

  Amikor fellép A teizmus koherenciája, majd Az Isten létezése című könyveivel (1977 és 1979), már nem mozog légüres térben. Vele párhuzamosan tűnik fel az Egyesült Államokban Alvin Plantinga, aki úgyszintén analitikus filozófus, de máshonnan közelít: a Swinburne által elvetett ontológiai istenérvekkel foglalkozik (lehet-e Isten fogalmáról a létére következtetni?). Plantinga kálvinistaként szervezett tanszéket a legjelentősebb USA-beli katolikus egyetemen. Kettejük mellett egyre többen jutottak szóhoz, ami egy-két évtizeden belül a vallásfilozófia reneszánszát hozta a nyugati gondolkodásban.
  .
  El tudná magyarázni Swinburne érvelésmódját?

  Swinburne evidenciák kumulációjával jut következtetésekre. Evidenciának nevezünk minden olyan tényezőt, amely egy magyarázatot alátámaszt. Az evidenciák halmaza valószínűséget eredményez: a legjobb magyarázatnak a valószínűségét. Van egy hipotézisünk, egy magyarázatunk, amely szerint Isten létezik a monoteista vallások értelmében. Erre nézve rendelkezünk evidenciákkal, amelyek önmagukban nem vezetnek apodiktikus eredményre, de halmozásuk valószínűséget növel. Ugyancsak van némi háttértudásunk is az elméletre vonatkozóan. Az így adódó valószínűségértékét úgy számítjuk ki, hogy az evidenciáknak a hipotézishez mért valószínűségét megszorozzuk a háttértudás értékével, az így kapott eredményt elosztjuk az evidenciák és a háttértudás hányadosának a valószínűségével, majd az így nyert valószínűséget megszorozzuk a hipotézis és a háttértudás hányadosának valószínűségével. Ez nem más, mint a Bayes-teoréma, a valószínűség-számítás alapja, amelyről Swinburne egy külön kötetet is szerkesztett.
  .
  Mondana egy példát erre az érvelésre?

  A modern tudomány magyarázatokkal dolgozik. Minden hipotézis vagy magyarázat, amely a világra vonatkozik, bizonyos valószínűséggel rendelkezik. Annak függvényében, hogy a magyarázatban szereplő tényezők milyen erővel rendelkeznek, a magyarázat valószínűsége 0 és 1 között nő vagy csökken, ahol 1 a teljes valószínűség, a biztosság. Ha a dolgozószobámban ülök és hallom, hogy valaki kinyitja a bejárati ajtót, azzal a hipotézissel élek, hogy ez vagy Péter vagy Pál, mert háttértudásom szerint ők tartózkodnak otthon. Ha azt is tudom, hogy Péter felment az emeletre tévét nézni, az ajtónyitásra vonatkozó hipotézisem inkább Pálra fog épülni. Igaz, hogy elvileg más is nyithatja az ajtót, de ennek a valószínűsége alacsony, mivel pl. a kertkapu be van zárva. A hipotézis kezdeti valószínűségét megerősíthetem újabb adatok begyűjtésével, például azzal, hogy kiszólok a szobámból és választ kérek. Jelentős szerepe van itt a kezdeti valószínűségeknek: mivel tudom, hogy Péter az emeleten van és kívülről nem lehet bejönni, igen valószínű, hogy Pál nyitotta ki az ajtót. Ezt a hipotézist megerősíti, hogy Pál válaszol nekem és elköszön hangosan – nagyon erősen valószínű, hogy ő az ajtónyitó, míg valamilyen trükkös elméletnek, mely szerint Péter elváltoztatott hangon válaszol nekem odakintről, alacsony a valószínűsége.
  .
  Vonatkoztassuk ezt Istenre!

  Swinburne a teizmust, vagyis azt, hogy létezik Isten a monoteista vallások értelmében, olyan magyarázatnak tekinti, amely a világot és benne az embert a lehető legteljesebben megmagyarázza. Mint ilyen, magas valószínűséggel bír: Isten léte tehát magasan valószínű. Ennek kiszámításához segítségül hívja a hipotézist alátámasztó evidenciákat, valamint a háttértudásunkat. Az evidenciák sokfélesége, a háttértudás tagoltsága, az ellenpéldák ereje bonyolultabbá teszi a mérlegelést. Ám elég nagyszámú evidenciával rendelkezünk, ilyen például megbízható személyek meggyőződése, a vallások tanítása, természetfeletti események beszámolói; s ellenpont is bőven adódik, főképp a rossz, a szenvedés formái. Fontos, hogy Swinburne szerint a teoréma alkalmazása nyomán nem kapunk magas értéket Isten létének valószínűségére vonatkozóan, mivel az evidenciák között nagy erővel jelennek meg az Isten létét tagadó nézetek. Ezzel szemben az evidenciák értékét megnöveli, hogy létezik vallási tapasztalat. Az ilyen meggyőződések megjelenítése az evidenciák között nagyban megerősíti ezt a tényezőt, aminek a hatása Isten létezésének a végeredményben adott magas valószínűsége.

  Hogyan lehetne mindezt egyszerűen összefoglalni?

  Isten létezése azért valószínűbb, mint nem, mert a rendelkezésünkre álló evidenciák nagy száma nagyobb erőt képvisel, mint az ellentétes tartalmú állításoké. Komolyan kell venni, hogy Isten létét sokan kívánták bizonyítani, nemlétének bizonyítására azonban csak kevesen vállalkoztak. Hasonlóan komolyan kell venni az életben tapasztalt szépséget, rendezettséget, a boldogságot, ami minden szenvedés ellenére újra meg újra érvényesül. Vagyis komolyan kell venni magunkat. Senki sem kíván magának hazudni (noha néha megteszi), és senki sem kíván magának lelki és testi nyomort. Ezzel szemben mindenki törekszik a boldogságra, és ennek forrásait megleli magában és a környezetében. Mindez hatalmas pozitívum, ami teljesebb magyarázatot kíván. A világmindenség formavilágának bizonyos egységessége, az alapvető rendezettség arra mutat, hogy a rosszal, a káosszal szemben érvényesül egy magasabb rendező elv. Az ilyen és hasonló tényezők sokak számára Isten léte melletti evidenciák, valószínűsítő bizonyítékok. Ha ezeket az evidenciákat halmozzuk, az összevidencia erős lesz, noha még ebben a formában is felmerül, hogy a meg nem érdemelt szenvedés milyen ellenerőt képvisel. Swinburne szerint még a legsúlyosabb szenvedés is tartalmazza a jó lehetőségeit, például bátorságunk edzését vagy a felebaráti szeretet gyakorlását. Ezért az evidenciák, különösen a vallási tapasztalat ténye jelentős, s ennek következménye, hogy Isten létezésének a valószínsége az egyenlet alkalmazása következtében magas: közelít az 1 értékéhez.

  Mennyire hozott újat az angol filozófus?

  Swinburne gondolkodása a kidolgozottságban, a részletességben teljesen újszerű. A huszadik és huszonegyedik században senki nem alkotott az övéhez fogható, átfogó filozófiai apologetikát. Az alapgondolat, vagyis Isten léte mint valószínűség azonban nem új – már Pascal, Hume, Kant vagy Bolzano is foglalkozott az ide tartozó kérdések egy részével. Kant A tiszta ész kritikájának teológiai fejezetében darabokra szedi a hagyományos istenérveket. Egyedül a fizikoteológiai érv kapcsán mutat némi megértést, amely a világ rendezettségének tapasztalatából következtet a rendezettség forrására. Kant szerint nem következtethetünk a világteremtő létére, de egy végső „építőmester” létére igen. Kant ennek kapcsán megemlíti, hogy az érveket halmozhatjuk, ami erősíti a fizikoteológiai érv erejét. A téma tehát nem új, de ahogy Swinburne felhasználja mindezt a huszadik századi tudományfilozófiából kiindulva, egy matematikai egyenletet használva, az újszerű. Nem véletlenül támadt hatalmas irodalma pro és kontra. Swinburne iskolateremtőnek bizonyult: kidolgozottsága és az érvhalmozás kifejtése miatt lökést adott a filozófiai teológiának.

  Vannak más irányzatok is az apologetikában?

  Swinburne gondolkodását nem mindenki osztja. Léteznek más megközelítések is, például a kontinentális vagy a tomista filozófiában. Thomas G. Weinandy, az amerikai katolikus püspöki konferencia teológiai tanácsadója például több kritikus cikket is közölt Swinburne-ről, mert szerinte rossz kiindulópontokat választ, istenképe pedig nem illeszkedik pontosan a keresztény istenfelfogáshoz. Ez utóbbi nyilván igaz, mert noha Swinburne a klasszikus teizmus mellett érvel, gyakran állítja, hogy Isten örökkévalósága időbeli örökkévalóság. Másfelől Swinburne mégis elkötelezett az alapvető keresztény tanok filozófiai alátámasztása mellett, amint erről az Isten volt Jézus? tanúskodik. E könyvben a szerző a teológiatörténet és a dogmatika számos kérdését tárgyalja filozófiai alapon. Éleselméjű racionalista gondolkodóról van szó, a misztérium szó talán elő sem fordul a könyvében.
  .
  Miért tartotta fontosnak a vele való foglalkozást?

  Húsz éve az ELTE-n kezdtem tanítani masszívan ateista közegben. Erre a közegre jellemző volt a vallás ópiumnak, babonának minősítése. Sok mindent átnéztem akkoriban, hogy mit lehetne ezzel szemben felmutatni. Gesztust akartam tenni a fenomenológiával nem szimpatizáló kortársak felé, ezért örültem Swinburne munkáinak. Amikor előadásokat kezdtem róla tartani, volt olyan kollégám, aki bejött a szobámba és azt javasolta, hogy most már egy híres ateista könyvét is fordítsam le és arról is tartsak előadást. Amikor a fenomenológia és a vallásfilozófia kapcsolatát kezdtem taglalni, egyik kollégám azt állította, hogy neki e kérdésekhez nincs füle. A két kolléga közül az első egy évtizeddel később már vallásfilozófiai előadásokat tartott, a másik pedig buzgón taglalja a fenomenológia és a vallásfilozófia kapcsolatát. Emezeknél nevezetesebb eset Antony Flew-é, aki olyan szerepet töltött be a hetvenes-nyolcvanas években, mint ma Daniel Dennet vagy Richard Dawkins. Flew Swinburne könyveit olvasva felülvizsgálta ateizmusát és egy általános - teista álláspontra helyezkedett. A Magyar Tudományos Akadémia egyébként előző magyar kötete, a Van Isten? 1999-es megjelenése után meg is hívta Swinburne-t Budapestre.

  Swinburne eredetileg anglikán volt, de aztán áttért a görögkeleti közösség hitére. Miért?

  A háború alatt megtanult oroszul, s amikor az anglikanizmusban egyre inkább elfogadták a női papságot, a homoszexuálisok házasságát, ő úgy döntött, ortodox lesz. Szoros kapcsolatot épített ki orosz filozófusokkal. Valószínűleg az is közrejátszott az áttérésében, hogy a kereszténység szerinte legfolytonosabb alakja az ortodoxia, s ő a folytonosságnak nagy fontosságot tulajdonít. Az azért furcsa, hogy noha Swinburne nemigen nyitott a misztikára, mégis az ortodoxokat választotta.

  Lefordítják esetleg a nagy trilógiáját is?

  Annak idején azért a kis esszéjét adtuk ki Isten létéről, mert a nagy könyvéhez nem találtunk kiadót. Most is népszerűsítő könyvet jelentettünk meg a Helikon segítségével. De Paár Tamás, a kötet fordítója, aki a Pázmányon tanítványunkként végzett, tervezi, hogy több munkát is lefordít Swinburne-től. A lehetséges érdeklődők közül a legtöbben ma már tudnak angolul, Swinburne köteteit pedig könnyű elérni.

  Ön megfogalmaz némi kritikát a vallási élményt illetően az angol filozófus felé a kötet utószavában. Mi a bírálat lényege?

  A kortárs gondolkodás egy fontos aspektusa az, amit Swinburne képvisel. Én inkább bevezetőnek szánnám ahhoz a gondolkodáshoz, ami alámerül a vallási tapasztalat mélységeibe. Ezt a Vallásbölcselet c. munkámban próbáltam összefoglalóan kifejteni, aztán ahogy keresgéltem a módját annak, hogy miként lehetne ezt a gondolkodást angolul is hozzáférhetővé tenni, azt az utat találtam, hogy nem vallásról beszélek angolul, hanem kinyilatkoztatásról. Tehát nem a religio fogalmát veszem alapul, hanem a revelációét. Swinburne egyébként segített is nekem ebben a munkában, ezért a most megjelenő angol nyelvű könyvem elején (Religion and Revelation after Auschwitz) neki is köszönetet mondok.
  .
  Várhatunk még Swinburne-től valamit?

  Swinburne már letette az asztalra az életművét. Bizonyos, hogy amíg ereje van, dolgozni fog – például vállalta, hogy nyári előadásokat tart Magyarországon is. A következő nemzedékek bizonyára továbbviszik az ő életművét. Egyébként a fellépése után kialakultak a frontok mellette és ellene, sokan próbálták beszorítani az apologéta-szerepbe. Az Isten volt Jézus? igenlő kifejtése kihívás sokak szemében, de aki elolvassa a könyv fejtegetéseit, láthatja, hogy Swinburne komolyan végigviszi a gondolatmenetet. Swinburne nem egyszerűen apologéta, hanem korunk egyik legkiválóbb filozófusa, akinek életműve a legjelentősebbek közé tartozik. Mindenkinek, aki tájékozódni kíván, javaslom: olvassák Swinburne-t figyelmesen, de legyenek nyitottak másféle megközelítésekre is. A vallási gondolkodás igen gazdag és benne sokféle felfogás megfér egymással.

Richard Swinburne: Isten volt Jézus? Helikon kiadó, 2012. Fordította Paár Tamás., a kötetet gondozta és az utószót írta Mezei Balázs.

Szilvay Gergely/Magyar Kurír 2016. 03. 04.

http://www.magyarkurir.hu/hirek/swinburne-tudomanyfilozofia-ervei-krisztus-mellett

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...