//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr. BUCSAY Mihály: Varga Zsigmond (1886 -
1956) RE 1956 VIII. 225-226

Bucsay Mihály:

VARGA ZSIGMOND

1886 - 1956

Varga Zsigmondban, a debreceni hittudományi kar általános vallástörténeti tanszékének volt tanárában igen érdemes tudósunkat vesztettük el. Szakterületének, az általános és a bibliai vallástörténetnek és ezen belül az ókori keleti nyelvtudománynak és művelődéstörténetnek tágas mezőit, az emberi szorgalom legnagyobb mértékével fogta át. Huszonhárom éves korában jelent meg »Az Úri imádság a történeti kutatások világában« címmel első tanulmánya a Theológiai Szaklapban. Ettől kezdve sűrű egymásutánban a súlyos monográfiák és a könyvtárat pótló nagyméretű összefoglaló művek olyan impozáns sorozata hagyta el tudós műhelyét, hogy ebben a vonatkozásban XVI. századi tudományteremtő teológusunkra, Szegedi Kis Istvánra emlékeztet.

Legfontosabb művei kétkötetes nagy Általános vallástörténet (1932-4) és Bibliai vallástörténet (1938). Az utóbbinak második fele, az Újszövetségi vallástörténet még kéziratban van. Ezekben a művekben Varga Zsigmond a tudományos kutatás addigi eredményeit összefogva a bibliai és a bibliánkívüli vallások egész jelenségvilágát és történetét ismertette. Jelentősek azonban azok a sumirológiai és uralaltai vallás- és művelődéstörténeti tárgyú tanulmányai is, amelyekben saját búvárkodásainak eredményeit tárta a világ elé.

Óriási munkát végzett Varga Zsigmond, mint a debreceni kollégiumi Nagykönyvtár igazgatója is. E gyűjtemény kincseiről »A debreceni református főiskola nagykönyvtára írásban és képben« (1934) című kétkötetes műben számolt be.

Teológiai irányát tekintve Delitzsch egykori tanítványa az összehasonlító vallástörténeti módszernek volt a híve, de a teológia egyházi feladatait megbecsülő egyeztető törekvéssel. A vallást nem tekintette pusztán az emberi szellemiség immanens megnyilatkozásának, hanem részben emberi, részben isteni valaminek. Legyen szabad teológiai felfogását néhány saját mondatával jellemeznem. »Helyes - írta - a vallás életét egy objectiv-subjectiv, istenemberi közös folyamatnak tekinteni ... A vallásos fejlődés élén álló alapítók élményeiben s azok megnyilatkozásaiban egy-egy új lelki teremtés ismétlődik meg, mely emberi kifejezéseiben nem független ugyan az egykorú viszonyok érintésétől, de isteni részében, kijelentéstartalmában, nem folytatása ismert előzményeknek, hanem új revelációja Isten lényének.«1 »Minden vallásban van isteni kijelentés ... amelyet aztán továbbvisz, továbblendít, a magasba emel Isten újabb és újabb önkinyilatkoztatása. A kijelentések e szakadatlan sorozata nélkül a vallástörténet menete soha nem volna megérthető, míg annak a felvétele nemcsak minden nehézséget megmagyaráz, hanem megérteti azokat a különleges értékgyarapodásokat is, amelyeket az emberi nem előhaladása, üdvözülése szempontjából az egyes vallások élete jelent.” 2

A kijelentéseknek ez a sora a Szentírásban eléri csúcspontját és zárókövét. »A Bibliában Isten végső kijelentése nyilatkozik meg és elénkbe tárul tökéletes lénye, üdvözítő tervének boldog ismerete«3. Varga Zsigmond számára az összehasonlító vallástörténeti módszer értékét az adja meg, hogy szükség van rá a bibliai kijelentés helyes és pontos megértése érdekében: »Sem az Ó-, sem az Újszövetséget izoláltan tárgyalni nem lehet - írta -, mert erős hasonlóságok mutatkoznak a bibliánkívüli és bibliai fejlődés között. Ezeket alaposan meg kell vizsgálni.«4

 

Varga Zsigmond hitt abban, hogy a tudomány és a hit összeférnek egymással és gazdagítják egymást. Erről így írt: »Olyan tárgyalásmódra kell törekednünk, melyből eleve száműzve legyen a hit és a tudomány ellentéte, mert képtelenség feltételezni, hogy Isten e két csodálatos adományt azért oltotta volna az ember lelkébe, hogy azokat egymás ellen, s ne a maga javára, az Ő dicsőségére használja fel.”9

 

Teológiai koncepciójának egyik gyújtópontja a kultúra pozitív értékelése. Nem tette azt attól függővé, vajon a kultúra és a civilizáció közösségi jellegű-e. A kultúra mint olyan által Isten országa valósul meg. »Vallás és kultúra végeredményben úgy viszonylanak egymáshoz - tanította -, mint cél és eszköz. A cél az- Isten országának megvalósulása itt a földön, az eszköz pedig minden, amivel emberi értelem, szorgalom a megvalósulást előmozdíthatja, gyorsíthatja, vagy éppen előidézheti ... A keresztyén vallással harmónikus összeműködésben nyer állandó értéket és dicsőül meg az emberi kultúra«6

Saját tudományos munkáját Varga Zsigmond nem tekintette öncélúnak, hanem eszköznek a Szentírás jobb megértéséhez és így Isten országa szolgálatához. Bibliai vallástörténetének az első lapjain szögezte le, hogy könyvével az anyaszentegyház érdekeit akarta szolgálni és hogy elsősorban a lelkészi pályára készülő ifjúság szellemi szükségleteit óhajtotta szemelőtt tartani, a szakemberek és a művelt közönség igényei mellett (6. lap).

Hálás vagyok Istennek azért, hogy másfél éven át tanítványa lehettem Varga Zsigmondnak. Nem annyira teológiai iránya tett rám tartós hatást, hanem elsőnek azt tanultam tőle, hogy a teológiai tudományban is lépést kell tartani a tudományos kutatással, folyamatosan fel kell dolgozni annak legjobb eredményeit. Varga Zsigmond a könyvtárramenő szakirodalmat nemcsak beszerezte a kollégiumi Nagykönyvtár részére, nemcsak felsorolta előadásaiban és könyveiben, de e könyvek mindegyikével szemben értékelően állást is foglalt.

Azt tanultam tőle továbbá, hogy nem szabad elveszni a részletkérdések valamelyikében, hanem a tudományág egész körét át kell fogni. Példát adott valamennyiünknek arra, hogy az egészséges tudományos munka egyszer a türelmes részletkutatás, másszor a globális összefoglalás és kiértékelés egymást váltogató lépésein át halad előre.

Tapasztaltam Varga Zsigmond professzorom meleg édesatyai szeretetét is. Alapvizsga után németországi tanulmányutamhoz mint akkori dékán olyan meleg ajánlólevéllel szerelt fel, hogy megszerezte vele számomra a német hittestvérek, bizalmát.

Néhány év múlva résztvehettem annak az előadássorozatnak az előkészítésében, amelynek megtartására a hallei egyetem teológiai kara hívta meg Varga Zsigmondot. Az egész egyetemi város nagy érdeklődéssel várta a magyar professzort. Az auditorium maximumba nem tudtunk minden érdeklődőnek jegyet biztosítani. Az előadások kéziratát előre lekötötte az egyik nagy könyvkiadó. Nagy örömmel vártam, hogy Varga Zsigmond lelkes előadása felhangozzék a hallei katedrán és végre a külföld is közvetlen tudomást szerezzen nagyszabású tudományos munkásságáról. Nem tudom leírni, milyen nagy megdöbbenést, fájdalmat és mélységes részvétet váltott ki bennünk akkor az a hír, hogy Varga Zsigmond egy részléges bénulás miatt nem tudja - és azután már nem is tudta - megtartani előadásait.

Lelki nagyságát azonban mi sem mutatja inkább, mint az, hogy ezután még majdnem húsz éven át lankadatlanul tovább dolgozott. A legutóbbi időkben a csuklói külön-külön már nem voltak elég erősek a gépíráshoz. Egyik kezével a másikat alul megtámasztva írt tehát egy kézzel tovább kötetnyi színvonalas, becses tudományos munkát. Bizonyságtevés volt ez is. A hivatástudatnak, a hűségnek, a békességes tűrésnek, a munkaszeretetnek és mindvégig a tudományos becsületességnek a bizonyságtevése.

Hadd búcsúzzam most Varga Zsigmond professzoromtól, hadd lépjen még egyszer elénk nemes alakja azokban az imádságos szavakban, amelyekkel mind a két nagy művét, Általános és Bibliai vallástörténetét bevezette. Így hangzanak ezek a szavak: "Alázatosan leborulok jóságos Istenem szent színe előtt, hogy megengedte, hogy gyenge erőmmel, de mindig égő lelkesedésemmel és soha meg nem rendülő hitemmel e műben is az Ő nagyságát hirdethettem, mindenütt jelenvalóságára rámutathattam és örök dicsőségét szolgálhattam." 7

Ugyanezért adunk hálát Istennek mi is, de mí nem csupán a két könyvért, hanem Varga Zsigmond teljes életéért, egész példaadó szolgálatáért.

Bucsay Mihály

 

1. Általános vallástörténet, I. 86. - 2. Ugyanott,, 87. - 3. Ugyanott, vö. Bibliai vallástörténet, 5. - 4-, Bibliai vallástörténet, 115. - 5. Ugyanott, 120: - 6.Általános vallástörténet I. 83. - 7. A két előszó végén.

(Ez a megemlékezés elhangzott a Budapesti Református Teológiai Akadémia tanári karának 1956. április 27-i ülésén.)  -  Református Egyház 1956 VIII. 225-226

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.