//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

47. JÉZUST KÖVETVE - Jn 12,24-26.

47. JÉZUST KÖVETVE - Jn 12,24-26.  47. JÉZUST KÖVETVE - Ján 12,24-26.

  Gyászoló Testvéreim,

  hihetetlennek tűnt az a hír, hogy nincs többé közöttünk az a testvérünk, aki az elmúlt vasárnapi reggeli istentiszteletre még megszólaltatta imaházunk kis harangját, aztán megszámolta a jelen voltakat, s életet utolsó reggelén is elvégezte a házi szükségletre való bevásárlást… Olyan elevenen áll előttünk az arca; olyan élő módon jelen bolt a kis családban és a nagy családban, a gyülekezetben… s íme, már nincsen közöttünk! Ez volt bizonyára mindannyiunk első gondolata.

  De a második gondolata sokaknak, sokunknak ez volt: „Ilyen halált adj nekem is, Uram!” Ne szenvedjek sokat, ne legyek másoknak a terhére; halk léptekkel távozzam e világból. Így halni szép halál. Nem szoktunk mindnyájan a jó, a könnyű halálért imádkozni?

  Szép halál volt a P.A.-é, Testvéreim! És most a felolvasott ige is a szép halálról beszél. Maga a mi Gazdánk, Megváltó Urunk mondja e szavakat. Szép halálról beszél, de úgy, hogy közben az életről beszél. Mert szép halála csak annak lehet, akinek szép volt az élete is. És ha elmondjuk a kérést: ilyen halált adj, Istenem…, akkor emlékezzünk ennek feltételére is: arra igyekezzünk, hogy szép legyen az életünk e földön töltött időben!

  II.
  Krisztus Urunk a maga életének alaptörvényeit tárja fel az igében: a gabonamagnak áldozatul kell esnie, hogy termésében megsokasodjék. Ő azért jött erre a világra, hogy sok-sok más emberrel közölje a maga életét; sok emberben éljen tovább. De ahhoz, hogy követőiben megtörhesse a bűn hatalmát, és bennük a maga élete megsokasodjék, előbb meg kellett halnia. És Ő kész volt érettünk erre az áldozatra.

  De ugyanakkor Jézus feltárta az ő hívei életének alaptörvényét is; ez pedig nem más, mint éppen az élet elvesztése árán az életnek magasabb értelemben való visszanyerésre. Aki kíméli és dédelgeti a maga „evilágon” való életét, úgy tesz, mintha a magvető féltve őrizgetné a vetőmagot. Így az egész kárba vész. Oda kell azt áldozni a magvetésbe. Meg kell az életet tagadni, csak akkor sarjadhat ki belőle az örökélet!

  Jézus és az Ő követői így jutnak igaz közösségre egymással. Egyek a megáldoztatásban. Aki Őneki szolgál, aki az Ő nyomában viseli keresztjét, Vele egy utat jár; és végül együtt lesz Vele az örök dicsőségben is! hogy mit jelent Vele szenvedni a jelenvaló világban, azt naponként tapasztaljuk. De hogy mit jelent Vele lenni a dicsőségben, ez a jövendőnek a reménysége; de ízelítőt már most is kapunk belőle!

  III.
  Milyen vigasztalást veszünk az igéből e koporsó mellett? Arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy P.A. testvérünk földi életének 75 esztendeje alatt Jézusnak szolgált. Egy úton járt a Megváltóval. Követte Őt. És most az a boldog reménység tölt el, hogy Vele lesz, sőt Vele van immár az örök dicsőségben is.

  Jézussal járt a szolgálatnak az útján. A káposztásszentmiklósi tíz gyermekes családban korán megtanulta a munka parancsát. Meg is szerette azt egész életére. Erről tanúskodik az a több mint húsz éves munka, amit a Cukorgyárban végzett; mindaddig, amíg betegsége miatt kénytelen volt nyugalomba vonulni. Tanúskodik erről a munkaszeretetről az is, hogy öregségi nyugdíjazása után sem vált meg végleg a kenyérkereső szolgálattól. Az utóbbi években minden nyarát a Víkendtelepen töltötte. Őrködött mindazon dolgok felett, amiket a kezére bíztak. Munkáját szerették, őt magát pedig becsülték ezért az emberek. Jó dolog ez. Szolgálatunk igazi jutalma nem a boríték, amit haza viszünk, nem a fizetés, hanem az embertársaink szeretete, megbecsülése. Ez is Istentől van. De mégsem ez a legfőbb. A legfontosabb Krisztus szava: „Megbecsüli azt az Atya!” Kikről mondja ezt az ÚR? Azokról, akik Néki szolgáknak.

  Bizonyságot teszünk arról, hogy P.A. Jézus Krisztusnak szolgált a kicsiny és a nagy családban egyaránt. A kicsiny családban való szolgálatról beszélhetne az a 44 esztendő, amit hitvestársával kölcsönös szeretetben és harmóniában eltöltött. Valósággá lett számára az ige: A ház és vagyon apai örökség, de Istentől való az igaz feleség. P.A. ezt nyerte el. És a családi élet szeretetszolgálatában veszítette el önmagát, a maga egyéni életét. Mert nem ő maga volt a fontos, hanem a hitvestárs, aztán a három drága gyermek, utánuk meg az unokák. S amint a földbe vetett gabonamag elhalása sok gyümölcsöt terem, így termett P.A. szeretete is sok gyümölcsöt gyermekei szeretetében, vejének és menyének szeretetében és a hálás szívű unokák szertetetében.

  Jézus Krisztust követte a nagyobb családnak, a gyülekezetnek a szolgálatában is. szerette az igét, szerette a kegyelem ajándékait, az Úrvacsora lelki eledelét, italát, szerette a közösséget. Segített és szolgált, ahol csak lehetett. Tisztségeket viselt. Előbb közgyűlési képviselő, aztán 170-től pótpresbiter és éppen hét esztendeje, hogy presbiterként szolgált. Jézus Krisztust követte nemcsak a szolgálatnak, meg a szeretetnek, de a szenvedésnek az útján is. gyengülését, erejének apadását engedelmes szívvel fogadta el. Tudta, hogy egyszer el kell költözni, mivel nincsen itt maradandó városunk. És most, íme, eljött az óra, az elköltözésnek, a földi sátor levetkőzésének az ideje…

  A gyertyaláng, amíg önmagát megemészti, másoknak szolgál: világosságot, meleget áraszt. P.A. élete is másoknak világító szövétnek, lámpás volt az Isten kezében. A láng kilobbant, de hisszük: odaát új életre kél. Krisztus Urunk ígérete bíztat: „Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is” Ha van valami, ami a gyászban vigasztalást adhat: ez az!

  Hisszük, hogy P.A. nincs itt a koporsóban, hanem ott van, Urunknál. Higgyétek ezt Ti is, megszomorodott szerettei. járjatok ti is ezen az úton Jézussal, hogy egykor ti is ott lehessetek, ahol az Atya megbecsült szolgáinak részt ad a maga örök dicsőségéből. Hittel és reménységgel vegyetek búcsút a hazaérkezettől;(búcsúvétel); Isten velünk, viszontlátásra!

  Ámen.

   

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj