//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Karácsony Sándor Apró képek ÁROKHÁTY
BÉLA életéből 1942

 

KARÁCSONY SÁNDOR:

 

Apró képek Árokháty Béla életéből.

 

 

 

 

 

»0lvas a nagyobbik, nem ügyelve másra: E fiúból pap lesz, akárki meglássa.« Arany Családi köré-nek igaza van", bár magában a versben, nyomban a következő két sorban a költő siet gyengíteni az igazát két nagy erejű szóval, mondván: »legalább« és »noha«. Csak megismerszik abból valami már jó korán, ha valaki gyerek létére mindig olvas, vagy mindig muzsikál. Mert kétfelé is árulkodik az ilyen szenvedély. Azt is mutatja, hogy "éri hozzá, aki mindig csínálja, meg azt is, hogy szereti csinálni a szíve szerint valót. Árokháty Bélában is korán megcsillant a kivételes zenei tehetség. Első gimnazista volt még, a sárospataki híres énektanár, Bathó kapatta zongorára. Haladt is szépen, mindössze egy kis baj történt vele mindjárt az év elején: elveszítette a zongora iskoláját és nem merte bevallani. Kénytelen volt tehát minden előző órán könyvnélkül megtanulni a kis darabokat, míg a többi gyerek kalimpált s úgy játszani el őket legközelebb cigányfülre, emlékezetből, így ment ez hónapokig, egyszer azonban mégis rajtavesztett a kis muzsikus. Kitört belőle a későbbi zeneszerző: megváltoztatta a »letétet« s kiderült, hogy nem a kottából játszik, hanem csak úgy »magától« fantáziál.

*

Persze, hogy megölelgette érte Bathó, ahelyett, hogy összeszidta volna. Persze, hogy örültek a szokatlan zenei tehetségnek a pataki öreg tanárok is: Buza bácsi, Tuberó meg a többiek. Tuberó nagyon szigorú görög-latin professzor volt, de azért még hetedikben, nyolcadikban is, ha nem sikerült Bélának a felelete, azzal küldte helyre: Nem baj, Béla. Zongorázz érte legközelebb valamit és kvittek vagyunk.

*

Igen ám, mert igényes múzsa a muzsikáé. Sok idejébe telik a néki udvarlónak, hogy minden kedvét kitölthesse. Másra, sürgősebb, pillanatnyilag fontosabb teendőre nem igen hágy még perceket sem. Bélánk csillaga is egyre feljebb hágott a zene egén, kollokviumait és vizsgáit azonban kissé késve teszegette le. Mikor aztán egyre többen csóválgatták ezen a fejüket, egyik angyali lelkű Lorántffysta »mamája« így oldotta meg a kényes kérdést: Azért van ez, tudjátok, mert Béla nem is egyszerű papságra, hanem püspökségre tanul s annak vizsgája sokkal nehezebb.

*

Megment azért a »püspöki« vizsga is szerencsésen s utána Edingbourghba "került az ifjú, most már okleveles lelkész. Mit tanult, mit nem a skótok között teológiából, az sokáig nem dérült ki, az se nagyon, milyen mértékben tanult meg angolul. Arról azonban igen hamar verni kezdett a hír, hogy orgonistájává és karnagyává lett az egyik ottani egyháznak, és a szép játékának, preciz kórusainak hétről-hétre örvendezhetnek a hívek a St. James templomban.

*

Nem tudom, mi az oka, talán gyökerében idegen nevelési szisztémánk, elég az hozzá: mennél tőrőlmetszettebb magyarsággal jelentkezik nálunk egy-egy fényes fehér nagy szellem, annál érthetetlenebbül szemléljük és Ítéljük meg. Árokháty Béla esete nagyon jó (és nagyon szomorú) példa erre. Hazajött, elskatulyázták, ő a muzsikus, a jó fiú, a bohém. Nem is Béla, hanem Lőrinc. (Tompa Mihálynak van egy hosszabb verse, az a címe: Árokháty Lőrinc.) Vannak egyházunknak nagyszerű koponyái, hatalmas fejek. A világ minden tudománya belefér ezekbe a pompás főkbe, az az egy nem, hogy Árokháty Béla nem »a Lőrinc«, akit nem kell azért olyan komolyan venni, hanem Isten kedves ajándéka az Ő magyar népe számára. Nem csak muzsikus. Hanem Lelkipásztor, aki tereli és vigasztalja nyáját. Teológus, aki egyedül, értsük meg egyesegyedül vitte be a gyülekezeti elvet következetesen kálvini alapon énekügyünkbe. Vallás pedagógus, aki míg vallástanár, módszertant épít tanításába, mikor meg már szakfelügyelő, egyrészt a rábízott tanoncok lélektanát kutatja, másrészt a vallástanítók továbbképzésének a problémáját próbálja megoldani. Nemcsak »muzsikus« a zenében sem, hanem a protestáns magyar himnológia tudós kutatója, a modern orgonaépítés alapos elméleti ismerője és hazánkban úttörője is, az orgona és egyházi zeneirodalom átfogó ismeretében évről-évre gazdagabb műélvező, művész és a végén (kongeniális, archaizálón-hű és mégis modern Psaltériumára gondolok) műalkotó is. Karmesteri pályája holtáig emelkedőben.

*

És nem »bohém«, nem, nem. Csak szabolcsi magyar, aki a határtalan térben és az időtlen időben éli a maga megmagyarázhatatlan, csodálatos életét. Nem tud »nem«-et mondani, pedig olyan kevés az arató és oly sok az aratnivaló Isten búzaföldjének magyar „táblájában. Százfelé szakítják, százfelé szalad és száz kézzel szórja tálentomait, melyek közül aztán elásva igazán nem maradt egyetlenegy sem. Azt fel lehet jegyezni talán élete útjának a nyomán, hogy valahová öt, vagy tízperces késéssel érkezett. De arra nincs ugy-e bár műszer, amely kimutathatná, mekkora intenzitással ment végbe a megrövidült időben a munkája, míg száz más »pontos« ember esetleg halálosan szürke ténykedését korrektnek lehet és szokás is minősíteni.

*

De persze ez a százféleképpen betáblázott idő néha megmosolyognivaló példányait termelte a szórakozottságnak, íme egy, mutatóba, családi eset, senkit meg nem sérthet felemlegetése. Fiatal házasok vagyunk, telefonunk még nincs, se nekünk, se Béláéknak. Vacsora lesz nálunk, négy vendéget várunk, (Béláékat s egy másik művészpárt). Ülünk jegyben-gyűrűben, a vacsora romjain, éjféltájt megunjuk a várakozást, lefekszünk. Másnap kiderül a következő szituáció. A művészpár szintén éjfélig várt a kávéházban, akkor dühösen hazament. Béla felesége meg talán éjfélen is túl aggódott otthon eltűnt férjéért. (Ő t.i. nem is tudott a vacsoráról, a szórakozott főrendező elfelejtette megmondani neki.) Maga a szórakozott művész egy negyedik művészcsaládot ejtett zavarba vacsorára érkézésével, mert rémlett neki, hogy valahová vacsorára hivatalos s úgy rémlett, hogy éppen e rokonszenves családhoz.

*

Ám térjünk vissza elhagyott témánkhoz. Lehet, ismétlem, hogy a százfelé tépett ember öt perc késéssel érkezeit próbára, megbeszélt találkára egyházi vezetőhöz, vagy akár hittanórára is. De nagyon érdemleges időt tölthetett mégis, bizonyos áruló jelek legalább így mutatják. Erdélyi fürdőhely. Gyerekkocsit toló pár. Egyszercsak szaladni kezd a mama a papa kezébe nyomva a kocsi fogóját és már messziről kiabál: »Jaj, Béla bácsi! Kezét csókolom Béla bácsi!. Viszi magával, mutatja neki a kincseit: a kis urát, meg a kis gyerekét. Régi tanítvány? - gondolhatnók. De még csak nem is tanítvány. »Más vallású. Csakhogy Béla bácsi a »másvallásúaknak« is felejthetetlen, kedves élményük abban a leánygimnáziumban, ahol hittant tanít.

*

Készül a jugoszláviai magyar reformátusok énekeskönyve. A mi mostani zsoltárunkról az az anekdota járja, hogy a Hozsannák a szerint kerültek bele: ráütött-e helyeslőleg boldogult Baltazár Dezső csibukjával az asztalra, mikor egy jóhangú budapesti teológus elénekelte fülehallatára, vagy sem. Nos, a délvidékiek énekeskönyve egy kicsit más módszerrel készült. De azért itt sem volt közömbös a bizottság fülének s így kritikája számára sem: zongorázta-e az egyes darabokat Árokháty Béla bemutatáskor, avagy énekelte. (Gyönyörűen játszott és nem-éppen elragadóan énekelt.) Az általa elénekelt darabokat a bizottság többi tagjai minden egyes alkalommal kivétel nélkül, egytől-egyig leszavazták s az énekeskönyvből kihagyandónak ítélték. (Ha csak másnap valamilyen okadatolással el,nem zongorázta újból.)

*

Még szebb volt, ha elorgonázta. Olyankor mindig megállott az idő, ha orgonázott, nemcsak neki, azoknak is, akik hallgatták. Négy ilyen ad hoc orgonahangversenyre emlékszem, amelyen magam is résztvettem, mind "a négynek egyforma volt a lefolyása. Egymás keze alól kapkodták volna ki az orgonát, ha lehetett volna, a vendéglátó orgonista meg a vendégségben járó művész, Árokháty Béla. Felváltva szólt a hangszerek királya a két-két szakavatott mester megszólaltatására. Háttérben a megbűvölt közönség. Suttogni sem mert, hogy a szép »mesének« hirtelen vége ne szakadjon. Mindig akadt olyan hallgató is, akinek a hangverseny végén könny csillogott a szemében. Egyik alkalommal világos nappal mentünk be a templomba és setét este vezetett ki belőle bennünket.

*

Az egyik ilyen ad hoc hangverseny alkalmából hallottam először életemben »igazi« orgonát is. Klosterneuburg-ban volt. Régesrégi, használatból jóideje kivont hangszert szólaltatott akkor meg a helybéli karnagy vendége kedvéért. Olyan ócska orgonát, hogy változatainak ,»kihúzgálására« alig volt elégséges egy ember ereje, pedig nemcsak kézzel kapaszkodott belé szegény egyházfi, hanem a lábával is rugott-kapált. Nem is tudta ez az öreg jószág a mostani orgonák kunsztstükkjeit, madárcsicsergés sem volt benne, vízesészuhogás sem, de még katonabanda csinadrattabumbumja sem. Elég volt azonban egy óra hosszat felváltva hallanom Bélának és házigazdájának a kezelésében, hogy megértsem a mai orgonareform törekvését és holtig katonájává szegődjem ennek a mozgalomnak. Az orgona - orgona, nem zenekar-utánzat.

*

Vissza a régi orgonához! - ez volt az alapelve annak a tevékenységnek is, mely Árokháty Béla orgona-építő munkásságát jellemezte. Bizony töretlen út volt ez, kivált eleinte. Képzelhetni a halasiak elképedését, lakik abban a hiszemben hívták meg egyszer Árokháty Bélát orgonaszakértőnek, hogy van egy ósdi, divatból kiment, »verkliszerű« kasztnijok, azt most kidobják s a híres művész tanácsai szerint modern, villamos-műre berendezett orgonával cserélik fel. Megérkezik a szakértő, nézegeti az öreg bútort, tapogatja, meg-megszólaltatja. »Csuszkaládás!« — kérdi csillogó szemmel. »Igen« — rebegik a helybeliek szemérmesen szégyenkezve. »Nagyszerű, éljen, remek, nem is reméltem! — lelkendezik a messziről jött ember. Alig akarják elhinni, neki, hogy értékes kincs van birtokukban. Hamisítatlan orgona, el ne herdálják. Ha tovább akarják is építeni, feltétlenül hagyják meg az eddigit - alapul.

Elárvult a józsefvárosi orgona, elárvult odahaza, lakásán, fekete zongorája, a két hűséges hangszer, amelyen annyit játszott. Zongorája érintetlen, "úgy hevernek rajta a kották, ahogy búcsúzáskor hagyta. Az egyik kinyitva fekszik a kottatartón, ezt játszotta legeslegutoljára földi életében. Jelképi ereje van, ideírom a cimét: Mind jól van, amit Isten tészen...

*

Maradt még valami emlékbe tőle. Néhány sor írás, kuszált betűkkel, metszésbe kívánkozó szép betűit elerőtlenítette már a belső fájdalom. »Életemet tettem rá a protestáns egyházi zene ügyére...« Ez a nagy mondás betű szerint igaz. Mennyit fáradt, mennyit talpalt, mennyit agitált, mennyit tanult, mennyit tanított, mennyit szenvedett és áldozott érte! Két évtizeddel ezéíőtt honosította meg nálunk a templomi Zenés Áhítatokat. Megszervezte a Korál Kamara Társaságot, sok felejthetetlenül szép zenei este forrását és eszközét. A XVI. és XVII. század kristálytiszta protestáns muzsikája lassan tért kezdett hódítani nálunk, akik bizony e tekintetben zenei óvodát is alig végezhettünk eddig. Fáradozásait az idén kezdte siker koronázni: a Székesfőváros 1942-ben először lépett a protestáns egyházi zene Maecénásai közé.

*

Eddig bizony nem is igen voltak Maecénásai ennek az ügynek. Egy Maecenás akadt csak: Árokháty (Béla személyében, aki évek során kerek 16.000 pengőt költött protestáns egyházi zenére nem túlságos magasan dotált vallástanító lelkész létére. (Nem sajtóhiba, betűvel is ideírom: tizenhatezer.) Szellemesen és találóan jellemezte a helyzetet annak egyik pontos ismerője, mondván: (Vagy hoztak a hangversenyei néhány pengőt, akkor az a szereplőknek és rendezőknek jutott, vagy deficitesek voltak: s akkor a deficitet Árokháty Béla viselte.

*

Három nagy látása vajjon megvalósulhat-e a közeljövőben? A protestáns egyházzenei tanszék a Zeneakadémián? A budapest székesfővárosi protestáns egyházzenei kórus és zenekar? Az új református Énekeskönyv? Mert szerényen fogalmazott utoljára. Hiszen mind a három nagy ügy áldozati oltárán ott égett az élete. Talán azért is égett el olyan fájdalmasan hamar...

Karácsony Sándor

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK