//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Kókay György A magyar időszaki sajtó történe-
te a XVIII. sz. végéig. Az európai sajtó kialaku-
lása


Kókay György

A magyar időszaki sajtó története a XVIII. század végéig

Az európai sajtó kialakulása

A nyomtatott sajtó történetét azok a nyomtatott újságlevelek, röplapok -és vásári relátiók vezették be, amelyek a 15. század második felében és a 16. században elterjedtek egész Európában, de főleg Itáliában (relazoni, avisi), Németországban (Neue Zeytungen, Messrelationen), Franciaországban (Occasionels) és Angliában. Ezek az egy-, vagy csupán néhány lapos időszaki nyomtatványok már szerepet játszottak a kereskedelmi életben, a polgárság tájékoztatásában, sőt helyenként a politikai harcokból is kivették a részüket. A hugenotta küzdelmek során Franciaországban pl. a nyomtatott újságlapok olyan éles támadásokat intéztek az uralkodó ellen, hogy e nyomtatványokat betiltották; Angliában szintén erősen korlátozták az újságlevelek kiadását.

A sajtó előfutárai elleni intézkedések azonban nem tudták feltartóztatni a rendszeres hírlapirodalom kibontakozását. Az új osztálynak, a polgárságnak a térhódításával és megerősödésével egyidejűleg, a 17. század első felében Nyugat-Európa legtöbb országában megszületett a rendszeres hírlap- és folyóiratirodalom.

Franciaországban, később Oroszországban és több kelet-európai országban maguk az abszolút uralkodók udvarai is szerepet játszottak az újságírás kifejlesztésében. Az angol forradalomig a német, majd 1789-ig az angol sajtó képviselte a leghaladóbb irányt, és nagy hatást fejtett ki - többek között a polgári sajtószabadságnak Milton által történt első megfogalmazásával - Európa többi országának sajtójára is. 1789-ben pedig a francia forradalom létrehozta a politikai újságot, a forradalmi-demokrata sajtót.

A 17-18. századi polgári fejlődés eredményeként jött létre a folyóiratirodalom is. Különösen a 18. században volt szoros kapcsolata a folyóiratoknak a feltörő társadalmi osztály törekvéseivel. Míg előzőleg főleg a különböző akadémiai és tudományos folyóiratok, a 18. században az ún. morális hetilapok elszaporodása volt a jellemző Nyugat-Európában. E laptípus Angliától kezdve mindenfelé széles körökben elterjedt, és kivette részét a középrétegeknél a tudományok népszerűsítéséből, a felvilágosodás eszméinek terjesztéséből és - különösen Angliában - a társadalomkritikából is. A század második felében a morális hetilapok és a főleg német területen elszaporodó folyóiratok kritikai rovatai hozzájárultak ahhoz, hogy a hírlapokba is egyre több irodalom, majd társadalombírálat vonult be, és hogy a korábbi száraz, egyszerűen csak híreket "referáló" újságokba egyre inkább behatolt a politikai vélemény-nyilvánítás is.

A hazai hírlap-és folyóiratirodalom megindulása

Az időszaki sajtó előfutárai Magyarországon is megtalálhatók voltak: a kéziratos újság nyomai csakúgy, mint a nyomtatott újságleveleké. 1600 és 1613 közötti évekből Pozsonyban maradt fenn egy kéziratos újsággyűjtemény, amelynek példányait Kestler Márton pozsonyi főjegyző az augsburgi postamestertől, Crispinus Lambertertől kapta rendszeresen.

1587-től kezdve már hazánkban is adtak ki nyomtatott újságleveleket. Első ismert újságlevelünket Manlius János monyorókeréki vándornyomdász adta ki, német nyelven. Ez is, akárcsak a további két német nyelvű, és a 17. századi német, latin és magyar nyelvű relátiák nagy része is a török háború eseményeiről adott hírt, ugyanúgy, ahogy a külföldön megjelent egykorú újságleveleknek is szinte legfőbb témája a Magyarország területén a török ellen folyó harcok hírei voltak.

Az első, folyamatos megjelenésűnek tervezett magyarországi újság csaknem egy évszázaddal később jelent meg, mint az 1609-ben indult első német hetilap. A másfélszázados tőrök megszállás után, a Habsburg gyarmatosítás ellen síkraszálló II. Rákóczi Ferenc szabadságharca hozta létre 1705-ben a Mercurius Hungaricus (illetve később: Mercurius Veridicus ex Hungaria) címmel azt a latin nyelvű újságot, amelynek legfőbb hivatása a felkeléssel rokonszenvező külföldi közvélemény tájékoztatása volt. Ez indokolta latin-nyelvűségét is. A lapból, amely II. Rákóczi Ferenc tábornagyának, gróf Eszterházy Antalnak köszönheti létét, és amelynek egyes számait Ráday Pál szerkesztette, 1705-1710 között mindössze hat szám jelent meg.

Első újságunkat a nemzeti függetlenségért síkraszálló fejedelmi udvar hívta életre, a szabadságharc bukása után azonban már sem nemzeti udvari, sem polgári feltételek nem voltak újságok alapítására. Előtérbe kerültek az egyes nyomdászok üzleti vállalkozásai révén indított lapok, illetve a különböző felvilágosult irányzatok nyomán keletkezett újságok. Következő lapunkat a pietista reformmozgalom egyik kiemelkedő személyisége, Bél Mátyás alapította. Az általa 1721-ben Pozsonyban létrehozott Nova Posoniensia c. hetilap a szerkesztője által Halléban megismert korai német felvilágosodás hatását mutatja: Bél Comenius programját: az iskolai újságolvasást igyekezett megvalósítani. Bár az újságot 1722-ben kénytelen volt átengedni a jezsuitáknak, akiknek kezében az rövidesen meg is szűnt, kezdeményezése mégis nagy hatással volt sajtónk további fejlődésére: a század folyamán a pozsonyi evangélikus líceumból kerültek ki időszaki sajtónk következő nemzedékei is.

Közben azonban - a budai német polgárság gazdasági megerősödésével - 1730-ban Budán is létrejött az első újság, Ofnerische Mercurius címmel. Kiadója Nottenstein János György budai nyomdász volt. A budai német lap - miként általában a század hazai német nyelvű lapjai - kevés önállóságot mutatott: nagy részben a bécsi hivatalos lap, a Wienerisches Diarium híreinek utánnyomataiból állott, és csak annyiban jelentett előrelépést, hogy már hetenként kétszer jelent meg. Példányait 1739-ig ismerjük.

Jelentősebb és jóval hosszabb életű lapvállalkozásnak bizonyult az 1764-ben Pozsonyban alapított Pressburger Zeitung, amelynek létrehozása Windisch Károly Gottlieb nevéhez fűződik. Windisch a pozsonyi evangélikus felvilágosodás Bél utáni nemzedékéhez tartozott, már erősen hatottak rá a teréziánus és jozefinista korszak eszméi is. Gottsched nyelvi és kulturális reformjainak, valamint erkölcsi folyóiratainak is volt szerepe abban, hogy német nyelvű morális és tudományos folyóiratokat is alapított, amelyeken különösen megmutatkozott a bécsi felvilágosodás hatása. A Pressburger Zeitung 1929-ig élt.

A 18. század utolsó évtizedeiben a pest-budai és az erdélyi német nyelvű polgárok újabb lapokat is kiadtak: 1772-től Pesten a Neuer Kurier aus Ungarn-t, 1786-tól Budán az Ungarische Staats- und Gelehrte Nachrichtent, amelyek 1800-tól Vereinigte Ofner und Pester Zeitung címmel egyesülve, 1845-ig fennálltak. Erdély első újságja, a Siebenbürger Zeitung 1784-ben indult. Városaink német nyelvű polgárságának lapjai mellett még a század végén is adtak ki latin nyelvű újságot: 1776-1786 között Bécsben Keresztury József szerkesztésében az Ephemerides Vindobonenses-t és 1790-től 1793-ig Budán Spielenber Pál és Tertina Mihály az Ephemerides Budenses-t. Ennek oka részben az ország lakóinak többnyelvűségében, részben pedig abban a sajátos helyzetben rejlett, amelyet a latin nyelv a 18. században Magyarországon még mindig élvezett.

A magyar nyelvű újságírás kezdetei

Fejlődésünk sajátosságai közé tartozik az a jelenség is, hogy nálunk - ellentétben a nyugat-európai sajtó kezdeteivel - idegen nyelven, latinul és németül indultak meg újságjaink. A nemzeti nyelvű hírlapirodalom csak 1780-ban, nyelvi és kulturális újjászületésünk mozgalmaival kapcsolatban vette kezdetét. Bár a latin és német nyelvű újságok is szerves részei sajtónk és kultúránk történetének, az anyanyelvű sajtó megindulása mégis új korszakot nyit meg hírlapirodalmunkban. Ennek jelentőségét elsősorban az adja meg, hogy a nép nyelvén írt újságokat már sokkal szélesebb körben olvashatták és ez előnyösen hatott vissza a lapok tartalmára. A magyar nyelvű újságok és folyóiratok sokkal közvetlenebbül kapcsolódtak hazai társadalmunk kérdéseihez és aktualitásaihoz, mint a csaknem kizárólag külföldi lapok alapján szerkesztett német nyelvű elődeik.

Az első magyar nyelvű újság, a pozsonyi Magyar Hírmondó megindítása Rát Mátyás nevéhez fűződik. Ő is a pozsonyi líceumban ismerkedett meg a Bél Mátyás-féle hagyományokkal, majd tanulmányait a göttingai egyetemen folytatta. Schölzer újságkollégiumainak is hatása lehetett abban, hogy hazatérve vállalkozott az első magyar újság megindítására. A lap kiadója Patzkó Ferenc nyomdász volt, aki 10 évre privilégiumot kapott a magyar újság kiadására. E privilégiumot az ország határain belül sikerült is megőriznie, noha 1786-ban Szacsvay Sándor és Tállyai Dániel megkísérelték megdönteni. Az új lapot végül is csak a következő évben, Bécsben, jozefinista kapcsolatai révén sikerült megindítania Szacsvaynak, aki már korábban részt vett a Magyar Hírmondó szerkesztésében is. A Magyar Hírmondó Rát Mátyás és utódai alatt - akik közül, rövid ideig tartó szerkesztői tevékenysége ellenére is, kiemelkedik a piarista Révai Miklós munkássága - nemcsak a hazai és külföldi események élénkebb krónikája lett elődeinél, hanem bekapcsolódott a nyelvi-irodalmi mozgalmakba is. Az újság székhelyét 1788-ban Pestre tették át, és itt - Magyar Merkurius (Merkur) címen - 1789-ig élt.

A nyolcvanas évek végére kifejlődő nemesi ellenállás sodra 1789-ben még egy magyar lapot eredményezett Bécsben: a Görög Demeter és Kerekes Sámuel által szerkesztett, Hadi és Más Nevezetes Történetek-et, amely később szintén a Magyar Hírmondó címet vette fel és 1803-ig jelent meg. Míg Szacsvay Magyar Kurírja inkább a jozefinista eszmékért lelkesedett és a bécsi felvilágosultságot terjesztette, addig Görögék lapja mögött azok a nemesi patrióták álltak, akik a nemességet a gazdasági és társadalmi reformok irányába igyekeztek befolyásolni. Mindkét bécsi lap élénk figyelemmel kísérte a francia forradalom eseményeit; 1791-ben Görögék újságába Hajnóczy József írta a franciaországi közleményeket. Míg Szacsvay főleg szellemes-szatírikus társadalombírálataival, Görögék a nemzeti nyelvű irodalom és tudományosság szervezése terén szereztek érdemeket. Bár mindkét lap túlélte az I. Ferenc uralomra jutásával együttjáró reakciós fordulatot, de Szacsvayt eltávolították az újságtól és a bécsi Magyar Hírmondó is elszürkült. A szigorú cenzúraintézkedések miatt már egyik lapunk sem tudott hírt adni a magyar jakobinus szervezkedéssel kapcsolatos eseményekről.

A nemesi mozgalom csúcspontján Erdélyben is létrejött a magyar nyelvű újságírás, 1790-ben Nagyszebenben Hochmester Márton nyomdász indította az Erdélyi Magyar Hírvivő-t, amely Fábián Dániel és Cserei Elek szerkesztésében később Kolozsvárott jelent meg, de jelentősége nem érte el a pozsonyi és bécsi lapokét. Valószínű, hogy ugyanabban vagy a következő évben meg is szűnt.

Bár 1793-ban még egy magyar újság indult Bécsben, Pánczél Dániel Bétsi Magyar Merkurius-a, a lap, csakúgy, mint a Magyar Kurír Szacsvay utódja, Decsy Sámuel alatt, a francia forradalom becsmérlőjévé vált. Mindhárom bécsi lapunk visszasüllyedt a pusztán csak híreket referáló színvonalra és miként 18. századi német újságjainkban, ezekben is összezsugorodott a hazai aktualitással bíró tartalom.

Az első magyar folyóiratok

A magyar nyelvű folyóiratirodalom csak a jozefinista évtized vége felé indult meg. Addig hírlapjaink igyekeztek hiányukat pótolni, részben úgy, hogy maguk is közöltek rövidebb-hosszabb - folyóiratba való - cikkeket, részben pedig melléklapok megjelentetésével. Ezt figyelhettük meg már Windisch Károly Gottlieb német nyelvű kezdeményezéseinél csakúgy, mint a későbbiek során a magyar újságoknál. Windisch később önálló folyóiratokat is kiadott Pozsonyban, részben gottschedi mintájú morális hetilapokat, részben pedig tudományos folyóiratot: az Ungrisches Magazin-t, 1781-ben. Ugyanebben az évben Bessenyei György is megjelentetett Der Mann ohne Vorurtheil címmel Bécsben egy morális folyóiratot, amelynek hat füzete azonban inkább csak utánzata volt a folyóiratoknak: tartalma szerint a radikális, felvilágosult írók filozófiai és politikai eszméit tartalmazta.

Nemzeti nyelven kiadott folyóirataink sorát a kassai Magyar Museum nyitotta meg, amelyet Batsányi és Kazinczy közösen tervezett, de amelynek szerkesztését az első szám után Batsányi maga végezte. A folyóirattal a szerkesztő Bessenyei kultúrpolitikai kezdeményezését kívánta folytatni, a nemesi ellenállás kifejlődésének idején: a reformizmus oldaláról harcolt a nemzeti nyelvért és a tudós társaság létrehozásáért. Magas színvonalú folyóiratában az irodalom és a politika szorosan kapcsolódott egymáshoz, és ennek nagy szerepe volt a vállalkozás népszerűségében. A reakciós fordulatkor, 1793 elején azonban az udvarhoz közeledő nemesség és a kormányzat közös fellépése Batsányi folyóiratát is elfojtotta, a Batsányi ellen megindult hajszát pedig éppen a Magyar Museumban kifejtett haladó megnyilatkozásai váltották ki.

Ugyancsak Bessenyei kezdeményezését igyekezett folytatni az 1789-ben Komáromban megindított Mindenes Gyűjtemény is, amelyet Péczeli József alapított. A komáromi folyóirat a morális hetilapokhoz hasonló, enciklopédikus tartalmú folyóirat volt, amelyben sajátos módon keveredett a jozefinista népfelvilágosító irányzat a nemesi reformizmus és a modernebb felvilágosultság eszméivel.

Kazinczy - a Magyar Museum szerkesztőségéből történt kiválása után - Orpheus címmel önálló folyóiratot alapított, amely által elsősorban a felvilágosodás eszméinek terjesztését kívánta szolgálni. Későbbi számaiban azonban szinte kizárólagossá vált a szépirodalom.

A korszak folyóirat-irodalmát Kármán József Urániája zárta le, amely összefoglalója volt a korábbi folyóiratok irányzatainak és már a romantika felé mutatott.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK