//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

34. LEDŐLT TORONY - autóbaleset áldozatai: férj, feleség, gyermek, egyszerre temetve - Lk 13,1-5

34. LEDŐLT TORONY - autóbaleset áldozatai: férj, feleség, gyermek, egyszerre temetve - Lk 13,1-5


 34. LEDŐLT TORONY – Lukács 13,1-5

  - autóbaleset áldozatai: férj, feleség, gyermek, egyszerre temetve

  Gyászoló Testvéreim!

  A felolvasott ige arról beszél, hogy katasztrófák híre jut el Jézushoz. Nevezetesen, két szörnyűség, az egyik Pilátus gaztette, a másik: egy torony leomlása. Mindkettőnél emberek sokasága esett áldozatul.

  Katasztrófák híre jut el szinte naponként, mihozzánk is. ha távolabb történik a baj, kevésbbé érint bennünket, ha közelebb, akkor fájdalmasabb. Ha csupán ismerőseinkről van szó, megrendülünk, de ha rokonról, közeli szerettünkről, akkor az a lelkünk velejéig megráz bennünket.

  Rettentő katasztrófa áldozatai fekszenek e koporsókban is. valamennyiünket megdöbbent és megráz ez a gyászeset, még gondolatainkat is oly nehéz mondatokká formálni. Mi is történt itt?

  „Milyen fatális véletlen”, mondanák ki sokan az emberi véleményt. Milyen isteni rejtély, áthatolhatatlan titok, mondjuk mi, hívő emberek. A 39. zsoltár 10. versével sóhajtunk: „Nem nyitom fel szájamat, mert Te cselekedted.”

  I.
  A Jézusnak hírt vivők is valamilyen ítéletet alkottak a szörnyű eseményekről. Akkor is, ma is mélyen megrázza az embereket egy-egy szerencsétlenség, vagy véres esemény híre. Ilyenkor döbbenetesen ismerik fel Istennek a bűnre lesújtó kezét, - mint Jézus kortársai a Pilátus által leöletett galileai zarándokoknak, vagy a Siloámban ledőlt torony alá temetett áldozatok esetében… Nos, mit tart erről Jézus, mi az Ő ítélete?

  Jézus szavaiból kitűnik, hogy jó az Isten ítéletétől megrendülni. Ám Ő maga óv attól, hogy egyszerűen a bűnösök bűnhődését lássuk az ilyen csapásokban!

  Ezeknek az eseteknek az áldozatai sem voltak „bűnösebbek” másoknál, mondja Jézus. Isten keze ugyanolyan igazságosan lesújthatott volna másokra is. sokan teljes életükben elkerülik bűneik ilyen szembeszökő megítélését, noha mindenestől fogva rászolgáltak arra. Isten útjai titokzatosak. A mi szemeink számára áttekinthetetlenek az Ő cselekedetei. Nem tudjuk, miért bánik az egyik emberrel így, a másikkal amúgy a Mindenható. Én csak azt tudom, hogy ezekben a koporsókban feküdhetnék én is, de te is, az én gyermekem is, meg a te gyermeked is. Mit mond Jézus? Ezt: „…ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképen elvesztek.”

  Maradjunk hát a puszta ténynél: Siloámban leomlott a torony, és sok embert maga alá temetett.

  3 nappal ezelőtt itt leomlott a torony, és mi mindent temetett maga alá! Megrendült szívvel kutatunk a romok között.

  Ott hever egy férfi élete. Mennyi becsvágy sarkallta a 4 évesen árván maradt gyermeket, az egyetlent, az édesanya szemefényét, tanítóinak büszkeségét és reménységét, hogy elvégezze az egyetemet s megtalálja a helyét az életben, a társadalomban, az emberek között! A bákói évek, aztán Marosvásárhely: mintha révbe érkezett volna; aztán újra idegenség, elszakadás a családtól. Csíkszeredai évek, medgyesi évek, aztán éppen ebben az esztendőben végre hazakerül; van feleség, drága gyermek, kényelmes lakás, megjön az autó is. és amikor minden kialakul, rendeződik, egyenesbe jön, egy láthatatlan kéz belenyúl az emberi elgondolásokba, s a szépen fölépített torony összedől!

  És ott hever a torony romjai alatt egy asszony élete. Hivatása szerint nevelő: kisgyermekek elindítója az életúton. Tanít vidéken, aztán városunkban; ha kell, óvónő, ha úgy adódik: tanítónő. Odahaza nagy energiával vezeti a család dolgait. Két nehéz esztendőn át magatehetetlen édesanyját gondozza odaadó hűséggel és szeretettel. A nehéz terhek most mintha könnyebbedtek volna; örülhet férjének, drága gyermekének, boldog álomképekből épül a szépség és az öröm tornya… s egyszerre délbábként foszlik szét minden.

  S a romok alatt egy kisgyermek porsátora is, aki alig indult el az életbe, az ismeretszerzés útjára, boldog világfelfedezésre, - az első kanyarodónál elragadta a leselkedő halál, amely elnyel férfiút, nőt és gyermeket egyaránt…

  Testvérek, építjük, rakjuk a tornyot mindannyian. Azzal a reménnyel, hogy amit építünk, azt sikerül tető alá is hozni: egykor eljön az az idő, amikor minden problémánk megoldódik, munkánk jó jutalmát, megszolgált örömét fogjuk élvezni… De hogyan is mondja a költő:

  „…Építéssel telik el az egész élet.

  De hogy a tornyot betetőzd,

  azt te soha el nem éred.

  Nem, mert bár az égig érjen,

  vágyaink még feljebb hágnak,

  S tetőtlen tornyokról hullunk

  ölébe a zord halálnak” (Horváth István: Tornyot raktam)

  II.
  Testvéreim, miért van ez így? Miért marad befejezetlen, torzóvá torzult az élet? Azért, mert valamire nem gondolunk. Valakit kihagyunk a számításból. Annyira leköt bennünket ez az arasznyi földi lét, hogy nem is gondolunk másra. Álmaink fellegvárát építve eszünkbe sem jut, hogy „ember, nem ez a föld a te örök hazád; nem ez a földi élet az egyetlen. Van üdvösség, van örök élet! Gondolj hát azzal is!”

  Egy távoli és mégis oly közeli világból jött közénk Jézus Krisztus, az élő Istennek Fia. Azért jött mennyből a földre, örökkévalóságból a mi idői létünkbe, hogy életünk legyen. Hogy ne csupán biológiai életünk legyen: az van a növénynek, az állatnak is. hanem ÉLETÜNK legyen. - Az Isten nélkül épült tornyok sorra mind ledőlnek, vagy intő jelként Bábel-tornyokká lesznek. De Krisztus adott nekünk tornyot, templomot, igét, Úrasztalát; végtelen szeretetének jegyeiül, azért, hogy életünk legyen!

  III.
  Ezért vonja le maga Jézus a szerencsétlenség áldozatairól az Ő véleményét: „Ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek!”

  Testvérem, holnap te is, én is felszállhatunk egy kocsira, amelyik soha nem fog célhoz érni! Ezen az éjszakán Isten elkérheti a te lelkedet, és hiába igyekeztél mindent jól elrendezni a földi hangyaboly életben, ha semmit sem gondolsz az igazi, az örök életeddel. Mondd, ha most kellene Isten elé állnod, mi lenne a jól megérdemelt ítéleted?

  Ezért hívja fel Jézus a figyelmünket nemcsak a templomok szószékeiről, de olykor ilyen megdöbbentő módon is, az egy szükséges dologra! A legszükségesebb dolog: megtérni Istenhez. Feljebb tekinteni a földieknél, s a mennyeiekre nézni. Ma nincs sürgetőbb parancs ennél: Ember, ha életet akarsz, térj Istenhez. Ma még megteheted. Még vannak templomok, van Hozzá hívó harangszó, igehirdetés, még tart a kegyelem, - de a holnapot nem tudhatjuk. Minden embernek, de egész világunknak a létkérdése ez: vagy Jézus Krisztus és Általa élet, - vagy pedig nem lesz többé élet, csak halál és pusztulás!

  Még tart a kegyelem napja, szól ez Hozzátok, bánatos szívű hozzátartozók, mint Isten vigasztaló üzenete. Keressétek az ítéletben is kegyelmes Urunkat, mennyei Atyánkat és Istenünket! Az Ő vigasztaló Szentlelke, Aki egyedül tud vigaszt adni a szomorúságban, gyógyítsa fájó sebeteket.

  Ámen.


 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj