//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr Antal Gábor püspök Somogyi Egykéről 1898

 

Dr ANTAL GÁBOR (1843-1914) PÜSPÖK  1898-ban Belsősomogyi egyházmegyét látogatta végig.
Istentiszteleteken, prédikációkban is felemelete szavát az iszákosság és "az ugynevezett egy gyermekrendszer" -  az EGYKE ellen.
 
Főt. Mélt. Püspök urnak jelentése az egyh. ker. közgyűlésre a b. somogyi ev. ref. egyh. megye megvizsgálásáról

 

 

Pápa, 1898. sept 22.

 

Folyó évi ápril. hó 17 től május hó 17-ig egyházlátogatást foganatosítottam a belső somogyi ev. ref. egymegyében 30 napra, 30 csoportba osztva be a 64 anya, 2 missió és 16 leányegyházat Ezen uton állandó kísérőim voltak Körmendy Sándor egyházkerületi egyházi főjegyző, Barakonyi Kristóf belső-somogyi esperes. Nagy Lajos egyházrnegyei egyházi főjegyző urak s az ut nagy részén Szabó Kálmán egyházmegyei gondnok ur is. A látogatásról minden egyházban jegyzőkönyvet vettünk fel, a melynek egyik példányát van szerencsém a főt. ker. közgyűlés elé terjeszteni, másik példányát az egyes gyülekezetekben hagytam. Minden egyes gyülekezetben ülést tartottam a presbyteriumokkal, a hol hiányokat tapasztaltam megadtam az orvoslásra az utasításokat, az üdvözlő beszédekre adott alkalmi feleleteken kívül minden egyházban a templomban tartottam pásztori beszédet, a melyben a népet vallásosságra, erkölcsösségre, törvény tiszteletre, az egyház és iskola ügyei iránti érdeklődésre, a felsőbbség iránti engedelmességre, testvéri szeretetre buzdítottam, ernyeit elismeréssel jutalmaztam, hibáit, bűneit az írás szavaival ostoroztam.

Egész utamon ugy tekintetes Somogy és Zala vármegye politikai hatóságai, mint az egyes községek és a társadalom minden osztálya a legnagyobb kitüntetéssel, szeretettel, rokonszenvvel fogadtak, látogatásomat egyházainkra, híveinkre állandó jóhatásuvá tenni segítettek. Ezen egyházunk iránti jóakaratukat nemcsak az én egyszerű állásom igényeit szinte meghaladó külső ünnepi díszben mutatták ki, de még inkább abban, hogy lélekben velünk őrültek, az isteni tiszteleteken mindenütt megjelentek s magamat s kíséretemet az igaz magyar vendégszeretet minden jeleivel elhalmoztak.

A vallás erkölcsi életet a belső somogyi ev. ref. egyházmegyében kiválóan értelmesnek találtam, a melyen meglátszik a jó elemi iskola áldásos hatása. Találtam egyes oly kiváló községeket, a melyek műveltség és vagyoni jóllét tekintetében szinte példányképül állíthatók fel. Ahol pedig bajok vannak, azok részint a helyzet nehézségeiből, részint a hívek és egyházi hivatalnokok közötti viszálykodásból folynak.

Mert a belső somogyi ev. ref egyházmegyében levő egyházaink anyagi helyzete, csekély kivételektől eltekintve, súlyos és nehéz. Az egyházaknak legnagyobb részében csekély a népességük, ugy hogy a 64 anyaegyház közül 46-ban a lélekszám alol van 800-on, 26-ban pedig 500-on is; és ennek a csekély lélekszámnak, a mely mind lelkészi és felekezeti tanítói hivatalt tart fenn, nemcsak ezeknek díjazásáról kell gondoskodni, hanem e mellett az egyház egyéb közszükségeire megkívántató összeget, mert a legtöbb egyháznak nincs semmi vagyona, szinte kivetésből kell fedezni vagy közmunkával, aratással megkeresni. Ezért az egyházi adó mindenütt magas és csekély kivételtől eltekintve, gyónólélekre személy szerint van kivetve. Az adófizetésről az adatokat mindenütt bekértem és találtam helyeket, a hol egy gyónó lélekre 3-6 forint teher esik, egy telkes gazdának összes egyházi terhe 50-70 forintig, birtoknélküli napszámos családok adója 20-85 forintig is emelkedik. Meglehet ebből ítélni, milyen vallásos buzgóság, egyházhoz való ragaszkodás él azon hitsorsosaink keblében, a kik ezen aránytalanul magas egyházi terheket, a melyekhez még sok helyen a templom, a lelkészlak, iskola építés folytán szükségessé vált rendkívüli egyházi adó is járni, nagyobb ellenvetés és zúgolódás nélkül hordozzák.

Mielőtt körutamra elindultam, ismerve a belsö-somogyí egyházak adókulcsát, felhívást intéztem az egyes lelkészekhez, hogy a presbyteriumokkal mindenütt tegyék tanácskozás tárgyává az egyházi adókulcs megváltoztatását és az egyházi törvény 246. §-ában ajánlott osztályba sorozás behozatalát, ugy gondolván, hogy személyes megjelenésemmel és felhozandó érveimmel közre tudok hatni a gyülekezetben annak keresztül vitelére. Á legtöbb lelkész azonban a kísérletet sem tette meg ez irányban, s a hol megtették, a presbyterium azt határozottan visszautasította, nem annyira azon okból, mert a presbyterek mégis az egyházak vagyonosabb tagjai közé tartoznak, hanem a miatt, mert az osztályba sorozás folytán némely gyülekezetben a 30-50 holdas telkes gazdákra 80-100 forint is esnék, a mit azok elviselni nem fognának, míg a mostani megszokott adókulcs szerint, bár aránytalan is, nagy is a teher, a legnagyobb rész befizeti a tartozását.

Ennek az adózási rendszernek, a mely egyenlő vagyoni viszonyok mellett azon családokat nyomja aránytalanul, a melyekben több gyermek van, nagy erkölcsi hátránya van, mert a családok és egyházak elnéptelenedésére vezet, orvoslására tehát okvetlenül szükség van. Addig is tehát, a míg a Konventnek e czélra tervbe vett tökesegélyével vagy állami segéllyei a bajon segíteni lehetne, azon tanácsot adtam a lelkésznek, hogy mivel a polgári községekben a hol az ev. reform, vallásúak laknak, legtöbb helyen ők képezik a nagy többséget, a más vallásu gyermekek is az ö iskolájukba járnak, tegyenek kísérletet arra nézve, hogy az iskolai költségek a polgári községek pénztárából fedeztessenek, a mikor a több gyermekkel bíró szegény családok jelentékeny tehertől menekülnének. A kisérlet megtételére, a melyet a polgári hatóság jóakarata is támogatni fog, a lelkészi kar vállalkozott s ugy reménylem, hogy a legközelebbi években ennek jótékony eredménye fog mutatkozni.

Az egyházi adózás terhes volta mellett még az a körülmény is sok bajt okoz, hogy a belső-somogyi ev, ref. egyházmegyében, az egyházi törvény intézkedése ellenére, a legtöbb helyen a lelkészek és tanítók magok szedik a hívektől járandóságaikat, támaszkodván díjleveleikre, a melyek szerint a tartozás rendesen az egyes gyónó lelkek, tehát 12 éven felüli családtagok szerint van megállapítva s vezettetve azon érdek által, hogy a díjlevélben foglalt határozatlan mennyiségű és minőségű fizetés mint: „felöntő búza tetézve", „petrence széna", „kocsi fa", „zsodor" sokat veszít értékéből, sőt felényire száll le, ha annak mennyiségét és minőségét ők maguk nem ellenőrzik. Könnyű elképzelni, hogy ezen közvetlen járulékszedésből mennyi ízetlenség, békétlenség sőt viszálykodás is származik a hivek és az egyházi hivatalnokok között. Az egyházi hatóságnak kell tehát módot találni és azután erélyesen intézkedni, hogy e tekintetben a törvénynek érvény szereztessék, a mit talán a lelkészi fizetések kiegészítéséről alkotott törvény végrehajtása részben meg fog könnyíteni.

A milyen erős egyházhoz ragaszkodást találtam a belső-somogyi egyházmegye híveinél, ép oly jó testvéries viszony fennállásáról volt alkalmam meggyőződni a különböző felekezek között. Látogatásom alkalmával, hogy mindenek ékesen és szép renddel történjenek, abban legtöbb helyen tényezők voltak a más felekezetek tagjai is. A diszes fogatokat, a melyeken utaztunk, legnagyobb részben más vallásfelekezetű előkelő birtokosok bocsátottak rendelkezésünkre, a bandériumokban, azok szervezésének költségeiben felekezeti külömbség nélkül résztvettek. A hol megfordultam, egyetlen községet kivéve, mindenütt testvéri szeretettel küldöttségileg üdvözöltek, ugy az ág. hitv, evang. egyház lelkészei és képviselői, mint a róm.kath. egyházak plébánosai és előjáróságai tornyaikra a zászlót kitűzték, harangoztattak, stb. e tekintetben körutam az egész megyében az őszinte testvéresülés ünnepévé lett, tetőpontját érvén el ez Szabáson, a hol báró Tallián János és Dénes urak ő méltóságaik látogatásom napja emlékére az ev. ref. egyház javára általam meghatározandó czélra 200 frt alapítványt tettek bár maguk, a megjelenésben akadályozva voltak, magyar vendégszeretettel bocsátották házukat a látogatás kíséretének rendelkezésére, a község többi közbirtokosai pedig mindent megtettek arra nézve, hogy fogadtatásomat díszessé tegyék; továbbá Kaposvárott, a hol Tallián Gyula főispán ur ö méltósága volt szíves vendégéül fogadni és a város összes polgársága, a társadalom minden osztálya a legnagyobb szívélyességet tanúsította irányomban, ugy, hogy mindenkor hálás érzelmekkel emlékezem Kaposvár városa közönségének hazafias és felkezetiessen felülemelkedett jóakarata, a melyet ez alkalommal az ev. ref. egyház és az én csekélységem iránt oly fényesen kimutatott.

Minden egyházban, a hol a látogatást végeztem, meglátogattam az iskolát is, a presbyterium jelenlétében megvizsgáltam a tanítás módszerét, az elvégzett tananyag mennyiségét s a tanítás eredményét. Ezen vizsgálat alapján a belső-somogyi ev. ref. egyházmegyében levő iskolákról, csekély kivétellel, dícsérőleg és elismerőleg nyilatkozhatom Az a lelkiismertes gondosság, amelylyel ezen sgyházmegye évtizedek óta az elemi oktatásügyet kezelte s az a sok értelmes, kellő képzettséggel bíró tanító működése, a kikre ezen egyházmegye az iskolák vezetését bízta: megtermette az elemi oktatás terén a jó gyümölcsöket.

Egy hiányt azonban mégis tapasztaltam az elemi oktatásnál az iskolák nagyobb részében, a minek orvoslását égető szükségnek tartom és ez az, hogy a növendékek nem ismerik eléggé magyar ev. ref. egyházunk történetét. Pedig a hitfelekezetünkhöz tartozandóság önérzetét semmi sem erősíti annyira a nemesre, szépre fogékony gyermeki kebelben, mint azon sok küzdelmeknek, megpróbáltatásoknak ismerete, a melyen a vallásos meggyőződésükért és a lelkiismeret szabadságért küzdő őseink keresztülmentek és a melyek között szilárdul megállottak. Ezen sempontból hiányos a tanterv is, de még nagyobb hiány van alkalmas és a czélnak megfelelő tankönyvekben, a mely hiányokon hogy minél előbb segítsünk, egyházunk jól felfogott érdeke követeli.

Látogatásom alkalmával, kötelességem szerint, bírálat alá vettem a nép erkölcsi életét s a mutatkozó gyarlóságokat és vétkeket kéréssel, intéssel, dorgálással igyekeztem irtani, így a hol az szükségesnek mutatkozott: a fényűzést, a pazarlást, a káromkodást, az iszákosságot, a világiakban való elmerülést, a kevélységet s a szegényebb sorsuak lenézését, az egyenetlenséget, a felsőbbség iránti tiszteletlenséget, mert ezek mutatkoztak itt-ott szórványosan. Ellenben kötelességem volt ostorozni két súlyos erkölcsi bűnt majd minden egyházban: a törvénytelenül együttélést vagy vadházasságot és az úgynevezett egy gyermekrendszert, mert ezen, egyházunk életét szinte alapjában megtámadó bűnök sokkal általánosabban uralkodnak Somogy megyében, mint az ország más vidékein és éppen a tősgyökeres magyar reformátusoknál.

A mint a gyülekezetek presbyteriumaival felvett jegyzőkönyvek mutatják, kis népességű községben is akad 5-6 pár törvénytelenül együtt élő pár, a kik a köztük létező erkölcs- és törvényellenes viszonyt vagy nyiltan folytatják, vagy cselédkönyvvel leplezik. A községi és megyei hatóságok nagyon jól ismervén a viszony természetét és annak veszedelmes következményeit, kellő erélylyel és szigorral járnak el annak megbüntetésére, de a magas kormánynál intézkedéseik ritkán találnak támogatásra, sőt több esetben volt alkalmam látni, hogy a megyei hatóság az erkölcsiség és a számos tagból álló család érdekei megvédésére irányzott intézkedései ministeri határozattal megsemmisíttetik s a törvénytelen viszony folytatására a rosz példa által mások is felbátoríttatnak. Ezen sajnos viszonyok orvoslására a magas államkormány figyelme felhívandó volna.

Még nagyobb veszedelem fenyegeti egyházainkat Somogymegyében az ott uralkodó egy gyermekrendszer folytán, a mely mint valami ragály terjed a népesség között. A születések száma folyton apad, sok helyen alul van a népesség 2%'-án. A cselédeknél megvan az átlagos születési arány, de a vagyonnal biró földmíveseknél a titkos bűn szinte a családok kipusztulásával fenyeget. Van olyan egyház, ahol ezelőtt 15 esztendővel az egyházmegye és közigazgatási bizottság intézkedése folytán második tanitói állást kellett szervezni, mert a tankötelesek száma 119 volt és ma az egyik iskola üresen áll, a tankötelesek száma 29 re olvadt le. E sajnálatos állapot indító oka egyrészről a vagyonhoz való túlságos ragaszkodás. A szülők nem akarják, hogy vagyonukon több gyermek osztozzék s azok esetleg szegényebbek legyenek, mint ők és nem akarják, annak a minden esetre helytelen egyházi adó rendszernek terhét hordozni, a mely szerint a családban levő 12 éven felüli gyermek után személy szám szerint szegényre gazdagra egyenlően vettetik ki minden nemű egyházi közadó. A veszedelmes bűn terjedése megbénítja a nép erkölcsi érzékét, elfordítja e tekintetben annak józan gondolkodását, annyira, hogy nem csak az tekintetik szégyennek, ha a családban egynél több gyermek van, hanem az is, ha az első gyermek a házasság utáni 4-5-ik évnél előbb születik.

Igyekeztem ostorozni e bűnt az ész és az írás minden fegyverével, hivatkoztam a vallásos és hazafias érzületre, az erkölcsiség a családi élet szentségének követelményeire Bár lenne szavaimnak és imádságomnak sikere. Ezen titokban tenyésző baj azonban olyan, a mely nehezen irtható, és hogy vészes következményeinek eleje vetessék, az egyházi és az állami hatóságoknak teljes éberségét, tevékenységét és szigorát kihívja.

Módot kell találni arra, hogy a több gyermekkel biró szülők ugy a külső tisztesség, mint anyagi téren nem hátrányban, hanem előnyben részesüljenek a gyermektelenek vagy egy gyermekkel birok felett, intézkedni kellene az államnak, hogy ne csak az élve szülöttek, hanem a halva és kora szülöttek is nyilvántartassanak s a hol a szigorúan alkalmazott ellenőrzés folytán a titkos bűnnek nyomára jönnek, ott a törvénynek kíméletlenül érvény szereztessék mindenkivel szemben. Sőt még az sem volna embertelennek és méltánytalannak tekinthető, ha azon vidékeken, a hol ezen bűn uralkodik, az egy gyermeknek a tényleges katonai- szolgálat alóli mentségre szóló kedvezménye felfüggesztetnék, vagy hatályon kivül helyeztetnék, számtalan példát mutatván fel az élet különben is arra, hogy az ezen kedvezményben részesülő egy gyermek a családnak nem fenntartója, de megrontója.

Lelkésztársaimat mindenütt utasítottam, hogy kellő tapintatossággal mindent kövessenek el ezen baj orvoslására és ha a vagyonaránylagos egyházi adó életbeléptetését keresztülvinni nem tudják, legalább vigyék keresztül azt, hogy az egyházi adó, lelkész és tanítófizetés családokról, de ne családtagok száma után vettessék ki. Egyetemes egyházunk pedig az egyházi adóteher csökkentésére vonatkozó intézkedéseiben különösen azt vegye tekintetbe, hogy ezen segélyezés folytán a több gyermekkel bíró családok terhe könnyebbittessék első sorban.

Ezekben számolok be a főt. egyházkerületi közgyűlésnek a belső-somogyi ev. ref. egyházmegyében levő egyházak látogatásáról, a melynek eredménye a látogatási jegyzőkönyvekben van részletesen feltüntetve, A midőn ezen jegyzőkönyvek levéltárba helyezését kérem, kérem egyszersmind a főt. egyházkerületet, méltóztassék köszönetét kifejezni Somogyvármegye nagyérdemű közönségének, Somogyvármegye és Zalavarmegye méltóságos főispánjainak, Kaposvár és Nagy-Kanizsa varosok polgármestereinek azért a szeretetteljes fogadtatásért, a melyben bennünket részesítettek és azért a sok fáradozásért, a mellyel látogatásom egyházi, erkölcsi és társadalmi és hazafias sikerét minden rendelkezésükre álló eszközzel előmozdítani törekedtek.

Magam részéről pedig az emlitteteken kivűl őszinte köszönetet mondok Körmendy Sándor ekerületi főjegyző, Barakonyi Kristóf esperes. Szabó. Kálmán megyei gondnok, Nagy Lajos megyei főjegyző uraknak, a kik látogatásomat gondosan előkészíteni szivesek voltak, hogy ott mindenek ékesen és szép renddel történhettek, egész utamon elkísértek, teendőim végzésénél segélyemre voltak, az egyes gyülekezeteknek, illetve lelkészeknek pedig azért a szíves vendégszeretetért, a melyben egész utamon részesítettek.

 

 

 

 

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.