//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Kolossé1,12


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László


"Aki nem tud embereknek köszönetet mondani, ezzel leleplezi önmagát, hogy bizony Istennel szemben is hálátlan és nem tud Neki sem köszönetet mondani”. Kálvin: A Genfi Egyház Kátéja.


  

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik szívem.
Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

palheidfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


1924-1996

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505-1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 -1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Webem - itt

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

XX. század Történelméhez

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 
Áprily Lajos
Kalács, keddi kalács
 
Már szombat este megsütötte
anyám. És reggel már adott.
Az aranya besugarazta
a harangos vasárnapot.
 
Vasárnap estig nem fogyott el,
fénye áthullt az ünnepen.
Még hétfőn is jutott belőle.
És kedden is. De csak nekem.
 
Ma sem tudom, hol rejtegette,
melyik fiókból jött elő,
de olyan áldott volt az íze,
olyan hétköznap-szentelő.
 
Az asztalkendőből kibukkant
szép sárga fénnyel: Itt vagyok.
Nagy árnyékok, fekete gondok,
még várjatok, maradjatok.
 
Igénytelen polgár-kalács volt,
olyan egyszerű, mint falum.
És mégis úgy megnőtt azóta,
mint úrvacsora-szimbolum.
 
Száguldó évek távolából
megérzem néha jószagát:
a tűzhely tájáról elindul
s betölt szivet, betölt szobát.
 
Lelki kenyér ínség-időkben,
verőfényes vigasztalás...
Pedig tudom: a keze föld már.
És nincsen több keddi kalács.
 
 
2. - Pünkösdi versek Siklós
József, Turmezei Erzsébet

PÜNKÖSDRE

Jöjj, Szentlélek

Várunk Téged,

Kicsik, nagyok

Sírunk Érted!

 

Lelkem szárnya

Hozzád száll a

Csodálatos

Mennyországba.

 

Ottan kéri,

Ott reméli:

Legyen a föld

Tiszta, égi!

 

Jöjj, Szentlélek,

Áldj meg minket,

Vidámítsad

A szívünket

Kárász Izabella

 

PÜNKÖSD UTÁN

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.

Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.

Pünkösd előtt - esedezés, esengés.

Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.

Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.

Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.

Csendesen várni - várni, hinni, kérni!

Aztán - boldog pünkösd utánba érni!

 

S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,

pünkösd után - Lélekkel telítetten,

pünkösd után - bátor tanúvá lenni,

pünkösd után - szolgálni, égni, tenni,

pünkösd után - régit kárnak ítélni,

Krisztusnak élni és másoknak élni,

minden mennyei kincset elfogadni,

és pünkösd után - adni, adni, adni!

Turmezei Erzsébet

 

PÜNKÖSD UTÁN

Pünkösdig hallgattak. Vártak. Hallgattak.

Szívükben szunnyadt a húsvéti hír.

Nem mentek vele. Egy helyben maradtak.

Aztán pünkösd lett, és ütött az óra.

Zendült a szó: Lélek volt és erő.

 

És háromezren állottak

egyetlen prédikációra.

És egyház született.

Ma is megmozdul ezer és ezer szív

hogyha a szó Lélektől ihletett.

Lélektelen mennyit beszéltünk már mi...

Tanuljunk csendben a Lélekre várni.

Túrmezei Erzsébet

 

Pünkösd (Ap.Csel.2.r.)

Sebesen zúg a szél. Égből leszáll a tűz.

Sok nyelven Istent mind együtt imádja.

A Megfeszített: Úr, és hozzá tér a nép.

Beérik a Szentlélek aratása.

Siklós József

 

Egységben (2,42-47.)

Új csoda: Lélek tüzében összeforr

új nép: hitben imádságban egy.

És egy Kenyéren él, mindenben osztozik.

És egyre boldogabb. És egyre népesebb.

Siklós József

 

HIMNUSZ A SZENTLÉLEKHEZ

Ki hajdan ősvizek felett lebegtél

a mindenség kavargó káoszán,

Te látomás a próféták szemében,

ajkán ítélet, szívén szent remény,

dicsőség néked áldott Harmadik!

 

Ki Megváltónk formáltad földi testté,

hogy Benne leljünk égi életet,

örök vonzásoddal Hozzá vezettél,

Te adsz hitet nekem s növekedést.

Megszentelő munkád magasztalom!

 

Apostolok szívében lángoló tűz,

és bűnbánatra hajtó hatalom vagy,

eklézsiát teremt élő szívekből

erőd, mely tartja népedet ma is.

Ó, egység drága Lelke áldva légy!

 

Mert Jézusunkban Istent láttatod meg,

s imádni Őt, amint kell, megtanítsz,

és elvezetsz Te minden igazságra,

s bennünk maradsz ígéreted szerint,

ó, dics neked, tanító bölcs Vezér!

 

Hálám jeléül vedd szívem lakásul,

legyen szolgálatodnak székhelye,

hogy én is szolgáló lélek lehessek,

Lényednek teste, áldott eszköze!

Balog Miklós (Ünneprontás, 64. old.)

 

NYERTETEK-E SZENTLELKET?!

Alszik a szívben lángod, szeretet,

mit régi tüzek hamva elfedett,

mert könny locsolja, forró siratás.

Nem vethet lángot az alvó parázs.

 

És tesz a lélek élettelenül,

és vet új magot, szeretetlenül,

és jár és él és nincsen aratás,

mert alszik benne a régi parázs.

 

Amíg le nem jő Isten Szelleme,

a lelkek mélyét nem tölti tele,

míg csak sóhaj száll az ima helyett –

szunnyad a parázs… Nem lesz életed!

 

... Gyújtsd fel a régi tüzet, Istenem,

hogy minden lélek csodákat tegyen,

Vetése nőjön, míg a napba néz,

Legyen tüzeket gyújtó égi kéz!

 

Legyen a dal, a hang, az akarás,

s míg lángra gyúl a sok régi parázs,

Valóság legyen a nagy felelet:

Igen! Elnyertük áldott Lelkedet!

Kárász Izabella, (Fényből fényességet, )

 

PÜNKÖSDI ZSOLTÁR

Dicsőség Néked, mennyei Tűz!

A Lélek piros rózsája,

élő akarata vagy!

Áldozócsütörtökünk éjszakáját,

Jézus után tekintő szemünket,

szomorú, csüggedt életünket

csodás, új fénybe hozó!

Jöttödre kigyúlt bennünk a cél,

a prófétaság továbbvitele,

Jézus újbóli megtalálásának

velünk maradásának ereje.

Szomorú szívű tanítványoknak

áldott pünkösdi Lélek, Tűz, Erő,

Élet, Hit, üdvösség mind Te lettél…

Nagyobb öröm számunkra nincsen ennél,

kik egységben Jézusra várhatunk…

Csapjon ujjongó zsoltárba szavunk!

Pünkösdi fény ragyogjon a szemünkben:

Velünk van Szentlelkében az Isten!

Kárász Izabella (Fényből fényességet, )

 

IGAZI PÜNKÖSD

 

Csak úgy lehet igazán

pünkösd itten,

ha mindenben mindenünk

lett az Isten…

 

Ha nem lehet, nem tudunk

élni másképp,

csak pünkösd szent hatalmas

Krisztusáért.

 

Ezért indít pünkösd ma

engem térdre,

hogy élhessek pünkösdben,

de csak Véle…

Kárász Izabella (Fényből fényességet, )

 

Énekek

Atya, Fiú, Szentlélek, Tedd trónoddá szívemet;

Mint a tanítványoknál, Bennem is úgy lakozzál!

2. Igazságnak Szelleme, Légy életem vezére!

Nélküled eltévedek, Jó ösvényre nem lelek.

3. Világosság Szelleme, Erősíts meg hitembe’,

Mellyel Jézust felöltöm, És bőven gyümölcsözöm!

4. Buzgóságnak Szelleme, Szálljon lángod lelkembe!

Tisztítsd meg a szívemet, Templomoddá hadd legyek!

5. Szeretetnek Szelleme, Szükségem van erődre;

Segíts arra engemet, Hogy szeretni kész legyek!

6. Te, szentségnek Szelleme, Vonulj be a szívembe,

Adjad, hogy az életem Igaz, tiszta, szent legyen!

7. Reménységnek Szelleme, Vezess föl a mennyekbe,

Szívem Benned örvendjen, Örökké boldog legyen!

A hit hangjai, 62

 

Ha zendül az Úr Lelke, Mennyből alájövő,

S szétjár éltet lehelve: Ó, az dicső idő!

Ha bűnösöknek ezre Az Úrhoz menekül,

Akkor a hívek lelke Boldogságtól hevül.

2. Ha kél igaz bűnbánat, És könny fakad nyomán,

Sok szívben hő vágy támad A békesség után;

Ha néma nyelvek szólnak, És látnak a vakok,

A büszkék meghajolnak: Ezek dicső napok!

3. Istennek szent Igéje Hangzik körös-körül:

A Krisztus drága vére Minden bűnt eltörűl.

Kit bűne tűzként éget, S ki hordoz nagy terhet,

Találni békességet Mind Jézushoz siet.

4. Ó, küldd alá, nagy Isten, Lelked leheletét,

Hogy Hozzád hadd siessen, Ki Tőled távol még!

E széles földnek népe, Hogy Krisztusé legyen,

S dicséretét hirdesse Itt és a mennyben fenn!

(*BGyÉ. 162. A hit hangjai, A hit hangjai: 265)

 

Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám,

Égi lángod járja át szívem és a szám!

Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!

Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám!

2. Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt,

Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait!

Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!

Isten élő Lelke, jöjj, légy Vezérem itt!

3. Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent,

Jézusommal légyek egy már e földön lent!

Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!

Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent!

4. Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj,

S majd a végső harcon át mennybe fölragadj!

Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!

Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj!

(*BGyÉ. 168. A hit hangjai: 304)

 

Isten fénylő dicstrónjától Jöjj, Szentlélek, jöjj hozzánk!

Prófétáktól ígért áldást, Kérünk, újból hozd le ránk!

Szívünk jobban lángra lobban, Hogyha átjársz, égi Tűz,

Bűntől tépett szövetséget Lángod újból összefűz.

2. Sok aggódó szolgád kérdi: Meddig késel, jössz-e már?

Hogyha vársz még, Nálad nélkül Rombol, pusztít a halál.

Szívünk jobban összedobban, Ha betöltesz, égi Tűz,

Szétszóródott félénk nyájat Erőd újból összefűz.

3. Ha a Szél zúg s felhő támad, Újból éled a remény;

Hozzád száll hát imádságunk: Jöjj el, jöjj el, égi fény!

Így a szívünk, újult szívünk Buzgósággal érted ég;

Angyalkarral énekeljük: Istené a dicsőség!

(*BGyÉ. 163. A hit hangjai: 305)

 

Jöjj, Szentlélek, mennyekből, Hószín galamb Istentől,

Áldott égi szeretet, Töltsd be árva szívemet!

2. Ó, Szentlélek, drága fény, Téged bírni vágylak én!

Jöjj, foglalj el teljesen E csodás, szép ünnepen!

3. Szép tavasznak reggelén Tündököljön hit, remény:

Hogy te ápolsz engemet, S mennybe viszed lelkemet!

A hit hangjai: 406

 

Jövel, Szentlélek Úr Isten! Töltsd be szíveinket épen

Mennyei szent ajándékkal, Szívbéli szent buzgósággal;

Melynek szentséges ereje Nyelveket egyező hitre

Egybegyűjte sok népeket, Kik mondván így énekeljenek:

Halleluja! Halleluja!

2. Te, szentségnek új világa, Igédnek vezess útjára,

Taníts Téged megismernünk, Istent Atyánknak neveznünk!

Őrizz hamis tudománytól, Hogy mi ne tanuljunk mástól;

És ne légyen több más senki, Hanem Krisztus, kiben kell bízni!

Halleluja! Halleluja!

3. Ó, mi édes Vigasztalónk, Légy kegyes megoltalmazónk,

Hogy maradjunk útaidban, Ne csüggedjünk háborúnkban!

Erőddel elménket készítsd, Gyenge hitünket erősítsd,

Hogy halál és élet által Hozzád siessünk hamarsággal!

Halleluja! Halleluja!

(*BGyÉ. 159. A hit hangjai: 4ö9)

 

Küldd Szentlelked, kérlek, Uram, Küldd hő, buzgó imámra;

Hogy tanítson, vigasztaljon És vezessen útadra!

Bűnteherrel, messze Tőled, Sötét éjben bolyongtam.

Tűzoszloppal, égi fénnyel Vezess, vezess ó, Uram!

2. Meghallgattál s fényt gyújtottál, Amit soha nem láttam.

Bús lelkemmel, tört szívemmel Szent örömre találtam.

Ó, én lelkem, hirdesd széjjel, Mint jött Isten tefeléd;

Mint jött Jézus, és üdvödért Föláldozta életét!

3. Népmilliók, zarándokok Téged, Uram, keresnek.

Hallasd szavad, ó, Megváltóm, S küldd vezérül Lelkedet!

Hadd leljenek fényt és erőt, Zúgjon ének, örömár:

Te vagy, Jézus Isten Fia, Mindörökké Úr s Király!

(*BGyÉ. 160. A hit hangjai: 433)

 

Lelked által, Istenem, Hadd legyen Tiéd szívem!

Bennem bálványtrónokat Döntsön össze szent szavad!

2. Lelked védjen szüntelen, Bűntől oldozd fel szívem!

Átkos vágyak láncait Törje szét bennem a hit!

3. Lelked lángja, Istenem, Fénnyel járja át szívem!

Bűnök éje múljon el, Áldj meg újult élettel!

(*BGyÉ. 170. A hit hangjai: 447)


 

Nem erővel, sem hatalommal, Hanem az én Lelkemmel!

Nem erővel, sem hatalommal, Hanem az én Lelkemmel!

Ezt mondja, ezt mondja a Seregeknek Ura.

Nem erővel, nem hatalommal, Hanem az én Lelkemmel!

A hit hangjai: 552

 

Ó, jöjj, Te égi Harmat, Hasd át a lelkünket!

Ó, jöjj, és szenteld, áldjad A jámbor híveket!

Add szent erőd, mely éltet, Mert már elfáradtunk.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          Szabolcska Mihály:

Uram, maradj velünk!

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2018
30 éve halt meg

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2018
55 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!    *****    RIZLINGDAYS BLOG ! MAKEUP, STUDY TIPS AND ALLDAYS FOR YOU ABOUT ME    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    REAVER GROVE | urban fantasy frpg