//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Szigetvári Csöbör Balázs török miniatúrái
(1570) História 1982

SZAKÁLY Ferenc

Szigetvári Csöbör Balázs török miniatúrái (1570)


A nálunk oly gyakorta pusztító történelmi viharok egyenes következménye – de egyben a pusztulással dacoló törekvések jele is –, hogy a történeti-művelődéstörténeti kútfőink jelentős része szerte a világban szétszórva található. Ezeknek a kézírásos, illetve nyomtatott forrásoknak – közös nevükön Hungaricaknak – és tárgyaknak a számbavételére az előttünk járó nemzedékek, kivált a dualizmus korában, oly nagy energiákat fordítottak, hogy úgy tűnhet: minden érdemlegeset felkutattak már. Valójában azonban a Hungarica-kutatás munkája nem fejeződött s nem is fejeződhet be soha; hiszen állandóan gyarapszik a feltárandók száma is; nemcsak olyképpen, mint az első világháború után, amikor a magyar közgyűjtemények jelentékeny hányada egy csapásra külföldre került – anélkül, hogy a helyéről akárcsak egy jottányit is elmozdult volna –, hanem olyképpen is, hogy a határainkon túl is naponta keletkeznek olyan munkák (pl. emlékiratok), amelyek eleve a Hungaricák közé számítanak.

Bár a Hungarica-kutatás napjainkban közel sem folyik a kívánatos rendszerességgel és intenzitással, szorgos és áldozatos kutatók erőfeszítései szinte minden évben hoznak valami szenzációszámba menő felfedezést. Az elmúlt évtized felfedezései közül – hogy csak a korábbi századok anyagánál maradjunk – időrendben is, értékrendben az első helyre kívánkozik az a 942. évi arab nyelvű levél, amelyet egy 10–11. századi mór krónika őrzött meg számunkra a rabati királyi könyvtárban. E levél az ibériai kalandozások során fogságba esett magyar harcosok vallomásai alapján számol be a magyar viszonyokról, köztük arról, hogy honfoglaló őseink hét vezér parancsnoksága alatt élnek és hadakoznak. Noha az arab betűkkel, jócskán eltorzítva leírt vezérnevek azonosítása körül nyilván még sokáig folyik majd a vita, e híradás jelentőségét aligha lehet túlbecsülni. Egy londoni árverésen vásárolta meg az Országos Széchényi Könyvtár azt a 13. század első felében keletkezett kéziratot, amely Magyarországi Szent Erzsébet szentté avatási jegyzőkönyvét s benne az azzal kapcsolatos tanúvallomásokat tartalmazza, amely az 1235-ben felvett pápai jegyzőkönyv egyetlen fennmaradt másolata. Csak az utóbbi években kezdett hozzá a magyar történetírás Capestrano-i Szent János († 1456) Rómában és Párizsban őrzött kanonizációs jegyzőkönyveinek feldolgozásához is: a tanúk vallomásai páratlanul értékes adatokat közölnek a 15. századi Délvidék társadalmi és gazdasági viszonyairól. A legnagyobb magyar humanista költő, Janus Pannonius verseit már a 16. században is többször kinyomtatták; ki gondolta volna, hogy egész sor ismeretlen verse lappang, amíg a spanyolországi Sevillából elő nem került egy műveit őrző kódex. Huszár Gál 1560/61-ben Óváron, Kassán nyomtatott Énekeskönyve – az első magyar protestáns énekgyűjtemény – első példánya 1975-ben Stuttgartban bukkant elő; eddig is könyvtárnyit írtak róla, anélkül azonban, hogy 1602 óta bárki is látta és tartalmát ismerte volna.

Nem annyira forrásértéke, mint inkább érdekessége emeli a fentebb említettek mellé azt a kis török miniatúrás könyvet, amelyet kiváló irodalomtörténészünk, Varjas Béla lelt fel a nyugat-németországi Wolfenbüttelben, s amelyből e számunk címlapképe is való. A 14 – önmagában is értékes – színes képet a címlap felirata kapcsolja a magyar történelemhez, miszerint „Ez[en] könyv irattatott Konstantinápolyban, az kapitány Ali basa portáján, szigetvári Csöbör Balázsnak keze által, ezerötszázhetven” . A benne található figurák nyilván Ali kapudán pasa (= tengernagy) sztambuli udvartartásának jellegzetes alakjait ábrázolják, s mivel a kötet csonkítatlanul maradt ránk és egyébként csak üres lapokat tartalmaz, kézenfekvő, hogy a miniatúrák, részben vagy egészében, a szigetvári Csöbör Balázs alkotásai. Az, hogy egy magyar ember Isztambulban török miniatúrákat fessen, csak az első pillantásra tűnhet hihetetlennek és érthetetlennek. A szultáni szeráj számadáskönyveiből ugyanis tudjuk, hogy az ezer meg ezerszámra Törökországba hurcolt magyar rabszolgák között akadtak olyanok is, akik – kitanulván e mesterséget – a szultáni szeráj festőműhelyében dolgoztak. (Nyilván az ő kezemunkájuk nyomán sikeredtek egyes, magyarországi hadműveleteket megörökítő török miniatúrák – pl. a mohácsi csata jelenetei – olyannyira hitelessé.) Amennyiben feltételezésünk helyes, s a miniatúrákat valóban Csöbör festette, úgy megtaláltuk az eddig csak török nevükön ismert magyar származású török miniátorok egyikének magyar nevét is. (A kötet hasonmás kiadása a következő esztendőben jelenik meg nyomtatásban az Európa Kiadónál.)

A nyomtatott Hungaricákból felbukkanhat még egy-egy, magyar közgyűjtemények által megvásárolható példány, a külhoni közgyűjteményekbe sodródott darabok azonban nyilván sohasem kerülhetnek „haza”, mint ahogy csak mikrofilmen lehet Magyarországra „telepíteni” a szomszédos országokbeli, a bécsi és a római levéltárak gazdag magyar vonatkozású anyagát is. Feltárásukkal mégis gyarapodik legnagyobb és legfontosabb „közgyűjteményünk”, a múltról való kollektív ismeretek kimeríthetetlen tárháza.


 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Ingyenes, magyar fejlesztésû online AI kalandkönyvek és szabadulószobák. Regisztrálj és játsz! Garantált szórakozás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168