//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

11. JÁRÁS A VIZEKEN -P.D. ny.lelkész fölött - Mt 14,22-29

11. JÁRÁS A VIZEKEN -P.D. ny.lelkész fölött - Mt 14,22-29


 11. JÁRÁS A VIZEKEN  - P. D. ny. lelkész fölött -  Mt 14,22-29.


  Gyászoló Testvéreim, az igében Jézus arra kényszeríti tanítványait, hogy szálljanak be a hajóba és menjenek át a túlsó partra. Ez az út nem sétahajókázás. Hamarosan nagy vihar támad a tavon, szembe fú a szél, a hajóban ülők életet veszedelembe kerül. Visszafordulni sem lehet; a tanítványok egyetlen reménysége, hogy Jézus nem feledkezik meg róluk. A Mester ott áll a magasban, s miközben az Atyával társalom, szemmel tartja őket, vigyáz rájuk.

  Gy.T.! Ez a bibliai történet magának az életnek a képe. S még inkább az egyház életének. Mindnyájan ott ülünk a törékeny hajócskában. Viharos szél dobálja a gyönge lélekvesztőt, s mi iparkodunk valahogy kivergődni a partra. Közben elbizonytalanodunk, elcsüggedünk, hiszen úgy tűnik, mintha egészen magunkra hagyottak lennénk. Homályosan látunk valakit, de nem ismerjük föl; halljuk a szavát is, olyan ismerősen cseng, mégis erőt vesz rajtunk a kétely; „és a félelem miatt kiáltozunk”, akár az egykori tanítványok. Végülis minden kishitűségünk megszégyenül, mert az Isten Fia célhoz vezet. És kiköthetünk a biztos parton ott. Az örökkévalóság partjain.

  Ha ez a kép az Egyház képe, ha a hajóban ülők a gyülekezet képe, úgy a hajóból kiszálló, vizeken járó Péter a lelkipásztor képe. Akit Jézus magának választ, azt kihívja a világból, szolgáját pedig még a törékeny hajóból is magához hívja, hogy megtanítsa a vizeken járni, egyedül Őbenne bízni. Az a mi nagy kiváltságunk, hogy lássuk és láttassuk az Urat, halljuk és hallassuk az Ő szavát, utat mutassunk a viharban Jézus felé; és az az ígéretünk, hogy egykor megérkezünk Őhozzá.

  Ebben a bibliai történetben látom P.D. lelkipásztor testvérünk életét. Isten szava életet adott neki és hívta őt. Kihívta a kis székely falucska csöndjéből, Sepsibesenyőből, 76 esztendőkkel ezelőtt. Pedig öröm és békesség, nyugalom és áldás volt a kicsiny hajlékban, ahová elsőszülött gyermekként érkezett, akit még két testvére követett. Aztán a falusi iskola padjaiból is kihívta Jézus szava, a sepsiszentgyörgyi kollégiumba, onnan meg a kolozsvári Teológiára. Pedig nyugalmasabb életet élhetett volna, ha bent marad a hajóban, - de menni kellett, hiszen hívta Jézus. A háború nyugtalan, háborgó esztendeiben végzi tanulmányait, annak végén alapít családot és a mindent felforgató nagy gazdasági-társadalmi átalakulás éveiben indul el a lelkipásztori szolgálat útján.

  Jézus szólott hozzá is, mint egykor a tanítványokhoz: Szállj a hajóba és menj előre, a túlsó part felé. És ment a hajó a tükörsima tengeren, és amint mind mélyebbre és mélyebbre kellett evezni, elérkezett a ihar és szembe fújt a szél, mert Jézus tanítványainak mindegyre ellenszélben kell haladniuk, és vissza nem fordulhatnak…

  A sepsiszentgyörgyi segédlelkészi szolgálat olyan volt, mint egy csöndes kikötő. Utána jött a nehéz, megterhelt évtized Csomakőrösön: harc az értetlen és nehezen megközelíthető lelkekkel, a megfáradás és az új útkeresés. És következett Magyarbükkös: 3 esztendős szolgálat és azután Marosludas, a végső állomáshely, ahol több mint két évtizeden át hirdethette az igét.

  Nehéz szolgálati helyek voltak. Sok ellentéttel, sok ellenséges indulattal és áramlattal kellett megküzdenie. Személyén az örök lelkipásztori sors tünetkezését láthatták. Isten szolgáinak nemcsak viharban evezni, nemcsak a csónakban küzdeni, nemcsak az árral szembeszegülni kell. Krisztus az ő bizonyságtevőit még innen is kiszólítja: Hagyd oda azt a gyönge ladikot, bízd magad egészen énreám! Járj a vizeken, jöjj hozzám a tengeren, a hullámokon, a habokon át!

  Abban a helyzetben voltam, hogy több mint öt éven át ugyanazon helységben szolgálhattam, ahol ő. Szinte hetenként találkoztunk; elkérdeztük egymástól, ki miről prédikált. Láttam külalakra is szép, gyöngybetűs írással rótt lapjait, tanúja voltam komoly készülésének, hallgattam szavát koporsó mellett, szemlélhettem lelkipásztori küzdelmeit és örömeit.

  Mert örömet is adott Isten ezen a nehéz úton. Hálátlanság volna ezekről megfeledkezni. Drága útitársában, hitvesében bölcs küzdőtársat ajándékozott neki az ÚR. Mindent meg tudtak közösen beszélni, és egymást erősítve harcolták a hitnek szép arcát. És a másik ajándék: drága gyermekei; két lánya, akikre igazi apai örömmel és büszkeséggel tekintett. Mennyi odaadással nevelte őket, mennyi szép, szent reménységet hordozott felőlük a szívében!…

  És amikor 60 évesen úgy gondolta volna, hogy a hajó most már beérkezett a csöndes kikötőbe, következnek a jól megszolgált nyugalom esztendei, - akkor kellett kiszállnia a hajóból! Isten akarata kihívta a haragos vizekre és járnia kellett a halál mélységei fölött, a gyász éjfekete hullámain. Először 39 éves nagyobbik leányát vitte haza az ÚR, - milyen rettentő próba! , - aztán négy esztendő múlva a drága hitvestől is elbúcsúzott, 44 éves boldog együttlét után… Isten tanítgatta a kemény leckék útján mindentől megválni, a vizeken járni, önmagát egészen Jézusra bízni.

  És menni kellett tovább, Jézus felé, felvéve a két árvánmaradt unoka gondját is. csak egy szó vigasztalta, az örökkévaló Úrnak a szava: Bízzál, én vagyok, ne félj!

  Nem a testi szenvedés, inkább a lelki fájdalmak viselték meg. Ennek tulajdonítható a múlt évben bekövetkezett infarktus is. jézus szólongatta: Jövel! És ő ment, a vizek, a mélységek fölött, Jézus felé!

  A Megváltó magához szólítja az övéit. Miközben a szolga másokkal láttatja és hallatja Jézust, maga megy, jár a szédítő mélységek fölött, hazafelé.

  Még ebből az utolsó hajóból, ebből a koporsóból is kihív bennünket az Úr. Hiszen Krisztus, a halálból feltámadott ÚR mondja: „…eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az Ő szavát…” Mi ezt mondjuk: hozzád akarok menni, Uram. És Jézus szól: Jövel!

  Gyászoló Szerettei: még titeket is kihív az élet Ura. Ki ebből a cinteremből, ki a temető csöndjéből. És feladatot ád: járjátok meg hittel a gyász, a fájdalom sötét vizeit és érezzétek meg, lássátok meg: Veletek van az ÚR! Ne féljetek! Az Ő igéje igaz: Én vagyok a feltámadás és az élet; aki hisz énbennem, ha meghal is, él!

  Ámen.  

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj