//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A romák és a többségi társadalom.
A gádzsó kérdés

A romák és a többségi társadalom - A gádzsókérdés

A napisajtó nemrég beszámolt róla: a Magyar Pax Romana Fórum programot dolgozott ki, amely ezúttal, rendhagyó módon, nem a romák életminőségének javítását, érdekeik érvényesítését és jogaik védelmét, hanem a többségi társadalom előítéleteit vette célba. A katolikus társadalmi szervezet programja hangsúlyozza: ha Krisztus követése a szegények szolgálatát jelenti, akkor a társadalomnak most konkrétan elsősorban a romákkal kell szolidárisnak lennie.

A Pax Romana egy rég a levegőben lógó „irányváltást” javasol. Kemény István szociológus, egy 1971-es és egy 1993-as - a romák körében végzett - felmérés vezetője, a most megjelent A magyarországi romák című összefoglaló szociográfia szerkesztője például arra panaszkodik, hogy a rendszerváltás első éveiben a cigánysággal még szolidáris magyar értelmiség mára elfordulni látszik tőlük. Mára immár nem csupán a rendőrség folytat harcot a „cigánybűnözés” ellen (miközben például „rendőrbűnözésről” senkinek sem jut eszébe nyilatkozni), hanem állítólag még az egyetemisták, vagyis a jövő értelmisége körében végzett különféle vizsgálatok is arra engednek következtetni: a többségi társadalom eddig toleránsnak, megértőnek és szolidárisnak számító rétegeiben is növekszik a cigányellenesség. A legnépszerűbb televíziós show-műsorokban újabban rendszeressé vált a „vicces”, a kedvezőtlen előítéleteket „könnyed” formában sulykoló „cigányozás”, az úgynevezett közbeszéd pedig még távolabb áll attól, amit a divatos kifejezéssel „politikailag korrektnek” mondhatnánk. Még akkor is, ha jelentős vívmányként a tapintatosabbak a bántónak számító „cigány” kifejezés helyett az önmegnevező „romát” használják.

A média olykor akaratlanul is kevéssé objektív. Egy két évvel ezelőtt, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal megbízásából készült, Vágóképként, csak némában című, terjedelmes - Kelet, illetve Közép-Európában az első ilyen jellegű - felmérés szerzői, Bernáth Gábor és Messing Vera elismerik: a médiának nem kis szerepe van abban, hogy a romakérdés a korábbi évtizedek hallgatása után úgy került a társadalmi diskurzusba, ahogyan. Mert bár a sajtó kitüntetett figyelemmel kíséri a romákkal kapcsolatos híreket, a tartalomelemzések azt is megmutatják, hogy a jellegzetes médiaábrázolás nemegyszer megdöbbentő mértékben egybeesik a magyarországi cigánysággal kapcsolatos többségi előítéletekkel.

Mindez kétségkívül azzal a ténnyel is összefügg, hogy a cigányság nem „úgy” etnikai kisebbség, ahogyan a többi. „Kérdezzük meg azoktól, akiket cigányoknak nevezünk, minek tartják magukat, és ők azt felelik, hogy »mánus vagy szintó vagyok«, »rom vagyok«, »zsitan vagyok«, de nem azt mondják, hogy »cigány vagyok«” - írja Patrick Williams francia antropológus egy, a nyugat-európai cigányságról magyarul most megjelent tanulmánykötet egyik szerzője. „Ha létezik cigány társadalmi rendszer - véli Williams -, akkor az mindenekelőtt két elem kapcsolatainak rendszere: nem cigányok nélkül nincsenek cigányok; romák, zsitanok, mánusok stb. nélkül pedig nincsenek nem cigányok, vagy ahogyan a cigányok mondják, gádzsók.”

Aligha véletlen egybeesés csupán, hogy a Kemény István vezette szociológiai felmérések mind 1971-ben, mind pedig 1993-ban azokat tekintették cigánynak, akiket a többségi társadalom annak tart, nem pedig azokat, akik önmagukat akként határozzák meg - ami egyébként más etnikumokkal kapcsolatban természetes, sőt kötelező megközelítés volna. A „kívülről jövő definiálást” Kemény szerint a szociológiai felmérés konkrét szempontjai tették szükségessé. A cigányok ugyanis nem okvetlenül akarnak cigányoknak látszani. Az olyan esetekben például, amikor a kérdés úgy fogalmazódna meg: vajon inkább a szegénység avagy inkább a cigányság vállalása volna a mindennapi megélhetés szempontjából hasznosabb - például az ahhoz tartozók lennének jogosultak meghatározott szociális segélyek igénybevételére -, a tapasztalatok szerint sokan nemigen ragaszkodnának roma identitásuk hangsúlyozásához. Amitől függetlenül persze könnyen előfordulhat, hogy a segélyt mégis mint romák kapják meg.

A megközelítést hagyományosnak is lehetne mondani: az e századi felmérésekhez hasonlóan végeredményben az első tudományos igényű, 1893-ben kelt „czigányösszeírás” is ezt a - voltaképpen kívülről történő - megközelítést alkalmazta. E századfordulós vizsgálat abban az időben készült, amikor a születő magyar ciganológia vezető triászának Wislocki Henrik, Hermann Antal és a Habsburg-családhoz tartozó József főherceg számítottak, akik közül az utóbbi alcsúti birtokán kívánt letelepíteni egy vándorló csoportot. Ők hárman, az akkor született nagyszabású vállalkozás, a Pallas lexikon „czigányok” címszavának szerzői, egyöntetűen alkalmazták a - Kemény  István  szavaival - „résztvevő megfigyelés” módszerét, amelynek során a vándorló cigányokat olyan emberekként jellemezték, akik „a társadalmi kötöttségeket nem tűrik, vonakodnak a társadalom részévé válni, a természet gyermekei, ámbátor nem mind tisztességesek”.

A romákkal kapcsolatos felméréseket mindeközben végig egy pregnáns kettősség jellemezte. Az egyik álláspont szélsőséges, mégis iskolapéldájának mondható darabja az az 1961-ben kelt párthatározat volt, amely a cigányságot sommásan hátrányos helyzetű szociális rétegnek mondta, „amely bizonyos néprajzi sajátossága ellenére sem alkot nemzetiségi csoportot”. Csakhogy addig és azóta számtalan vizsgálatsorozat bizonyította, hogy a roma kisebbség szociálisan halmozottan hátrányos helyzetű ugyan, ám van roma identitása - ha mindjárt többféle is. A másiké az 1993. évi LXXII. törvény, amely bár a magyarországi romákat önálló etnikai kisebbségnek ismerte el, Magyarország hiába ratifikálta 1995-ben a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját, mindössze hat kisebbségi nyelvet helyezett védelem alá, s ezek között nem szerepel a legnagyobb magyarországi kisebbségi nyelv, a roma.

Pedig nyelvi szempontból Magyarországon jelenleg három különálló roma kisebbséget is szokás különböztetni: a túlnyomó többséget képező, magyar anyanyelvű romungrókat vagy magyarcigányokat, a hozzájuk képest kisebbségben lévő cigány anyanyelvű úgynevezett oláhcigányokat, valamint az őhozzájuk képest is csupán kisebbséget képező, maguk között a román nyelv egy archaikus változatát beszélő, magukat beásként meghatározó cigányokat. E csoportok tagjai származásuk alapján élesen megkülönböztetik magukat a tőlük eltérőnek mondott cigánycsoportoktól, ám még ennél is élesebben határolják el magukat a többségi nem cigányoktól, a gádzsóktól.

Eközben felgyorsult a nyelvi asszimiláció. Magyarország félmilliósra becsült cigányságának 1971-ben közel 70 százaléka volt magyar anyanyelvű, ami a kilencvenes évekre 90 százalékra emelkedett. Az anyanyelv elvesztésének, illetve a nyelvcserének a fő oka a szakemberek szerint az, hogy a roma férfiak nagy része 1971-ben olyan munkahelyen dolgozott, ahol kénytelen volt magyarul beszélni. Akkor - 1971-ben - a roma népesség 85 százaléka volt munkaviszonyban, ami majdnem azonos arány volt a nem romák 87 százalékával. 1993-ra a roma munkanélküliség 15 százalékról 71 százalékra nőtt (a gádzsóké 36 százalékra), de a nyelvvesztés ettől függetlenül mintha visszafordíthatatlanná vált volna.

Az ennek következtében is lassanként egységesen romáknak nevezett, és erőnek erejével egységesen is kezelt etnikum a prognózisok szerint 2015-re Magyarország népességének 8 százalékát teheti ki, miközben a magát befogadónak nevező - és annak is tartó - társadalomban folyvást szól a vészharang, hogy „fogy a magyar”. Mi több, egy tavaly elkészült kormánybeszámoló arra is felhívja a figyelmet, hogy a demográfiai változások során „a csökkenő összlakosság elöregedése mellett a cigányság jóval fiatalabb korösszetételével is számolni kell”. Mindeközben nincs értelme vitatni azt a tényt - írja mostani könyvében is Kemény István -, hogy „a cigányság tömegei a lehető legalacsonyabb szinten élnek, és a leginkább megvetett és fölöslegesnek tartott társadalmi réteget képezik”. S ha ez így van, „akkor sürgős, jól átgondolt és tudományos alapokra épülő változtatásokra volna szükség - ha a több száz éves magyar-cigány együttélést békés keretek között akarjuk megőrizni”.

Gerlóczy Ferenc (HVG, 2000. május 6.)

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.