//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

5. LEHETŐSÉG AZ ÉLETRE Mt 7,13-14

5. LEHETŐSÉG AZ ÉLETRE Mt 7,13-14


 5. LEHETŐSÉG AZ ÉLETRE Mt 7,13-14.

   

  Gy.T.!
  Istentiszteleten vagyunk együtt, amelyen búcsúvétel történik. Szerető szívű hozzátartozók búcsúznak a váratlan hirtelenséggel hazaköltözött férjtől, édesapától, nagyapától, testvértől és rokontól. És mert istentiszteletet végzünk, nem méltatást, nem nekrológot kell erről a szószékről mondanunk, hanem Istenünk hatalmát és dicsőségét kell hirdetnünk és az Ő vigasztaló üzenetét szólanunk. A koporsóban fekvő atyánkfiáért immár semmit sem tehetünk. Az ő örökkévaló sorsa már eldőlt, mint ahogy mindannyiunk üdvössége vagy kárhozata itt, ebben a földi életben dől el. Az ige nekünk szól, akik még e földi vándorúton vagyunk. Nekünk ad benne egy parancsot és egy lehetőséget a Mindenható Isten. Figyeljünk hát az igére!

  Parancsa így hangzik: „Menjetek be a szoros kapun!” Azt jeleni: keressétek meg azt az utat, amely ezen a kapun át az üdvösségre, az örökéletre vezet. Ezen a világon azért van egyház, istentisztelet, igehirdetés, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá legyen ez az út. Most is erre készített nekünk, még itt élőknek lehetőséget a mi Urunk. Keressük az ige által az üdvösség útját.

  Kétféle lehetséges életút van: a széles út és a keskeny út. Az egyiken sokan járnak, egészen szélesre taposták azt. Ez az út a sokaság, a tömeg útja. A másik úton kevés a járókelő. Keskeny, rögös, göröngyös ösvény ez, tövisek szegélyezik. Az egyik úton azok járnak, akik önző módon csak magukkal törődnek. Hitvallásuk ez: egyszer élünk, vigadjunk, amíg lehet, mienk a világ. Ezek gátlástalanul gázolnak át másokon, emberi szívekre taposnak, csakhogy ők maguk érvényesüljenek, boldoguljanak. Nyomukban könnyek, átkok maradnak; azzal ők nem gondolnak. Ez az út sok jót ígér az embernek, mégis a veszedelemre visz. Ennek az útnak a végén a Sátán áll. Egyedül ő örül, amikor a tágas kapun át ilyenek özönlenek be hozzá, a kárhozatra!

  De a mi Urunk Jézus Krisztus azt hirdetteti az igében, hogy van egy másik lehetőség is. Van egy keskeny út is, amely szoros kapun át az életre vezet. Ezen Isten megváltott gyermekei járnak, keresztet hordozva. Azok járnak ezen az ösvényen, akik Valaki előttük járót követnek: a keresztet hordozó, másokért szenvedő Jézust. Az Ő tanítványai ennek az útnak a vándorai. Azok, akiket Ő megérintett és ezzel magának elválasztott. Ismertetőjelük a szeretet és az, hogy készek hátra maradni, mást előre engedni, készek másoknak szolgálni, megbocsátani, könnyeket törülni. És ahol ezen a keskeny úton elvonulnak, nyomukban több lesz a szeretet, a békeség és a boldogság; egy kicsit szebb lesz ez a vérrel és könnyel öntözött föld.

  Akik ezen az úton járnak, az életre mennek. Földi, múlandó életüket is az teszi boldoggá, hogy szívükben már ittlétükben megérzik az örökélet kezdetét. Krisztussal járni, Vele tűrni, szenvedni is jó, mert hitünkben megerősít, sebeivel megvigasztal és sok nyomorúságon át győzelemre vezet bennünket.

  Gyászoló Testvérek, drága Szerettetek útja immár a Mindenható Isten előtt van. A mi Urunk kegyelme 62 esztendőt szabott ki számára e földön. Neki is elébe adta az életlehetőséget: azt, hogy melyik utat válassza. Ez az ő útja immár lezáratott, az a mi Istenünk előtt van. Én csak azt tudom elismételni, amit tőletek hallottam: hogy 35 évi házasságában nagy szeretettel ragaszkodott hitvestársához, forrón szerette gyermekeit, unokáit. És azt, hogy minden tevékenységében, fizikai és szellemi munkájában egyaránt a hűség, a kötelességtudat jellemezte. Azt kérdezzük: elég-e az üdvösségre mindez? Bármily hűséges szolgálat, buzgó kötelességteljesítés végén is csak azt mondhatjuk: haszontalan szolgák vagyunk, voltunk. Az üdvösséget megfizetni, megszolgálni, kiérdemelni nem lehet.

  Nem is ez a mi reménységünk a koporsó mellett, hanem az, hogy bár koldusszegények, nyomorult bűnösök vagyunk, - Jézus Krisztus megfizette bűn-adósságunkat, vétkeinkért a kereszten Isten igazságos ítéletének eleget tett. Megváltott minket a kárhozattól. Nekünk az Ő elégtételét kell hívő szívvel elfogadnunk és hálából Őneki élnünk. Aki ezt cselekszi, nem lát halált, az immár átalment a halálból az életbe. Azzal a hittel állunk Atyánkfia koporsója mellett, hogy amennyiben ő ezt az isteni kegyelmet és irgalmasságot elfogadta, Krisztus érdeméért felmentést nyert és része az igazán ítélő ÚR előtt van, az örökkévalóságban. Ez a hit adjon Nektek, szeretteinek és nekünk, mindannyiunknak igaz vigasztalást.

  Ámen.

   

   

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj