//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

91. TÜRELEM ÉS BOLDOGSÁG Jakab 5,11

91. TÜRELEM ÉS BOLDOGSÁG Jakab 5,11


 

  91.TÜRELEM ÉS BOLDOGSÁG

  Jakab 5,11.

   

  Gy.T.!
  A Biblia sokat beszél a tűrőkről és szenvedőkről. Olyan emberek ezek, akik nem így szólnak: Előre! , hanem így: Utánam! A bibliai példákat most nem sorolom fel. Inkább azt mondom el, hogy Isten most D.J.-né szül. B.M. testvérünkön keresztül adja fel nekünk a leckét.

  Milyen boldogan is indulhatott volna ez az élet ezelőtt 72 esztendővel! Sepsiszentgyörgyön született, ifjú szülők legelső gyermekeként, akit még öt leánytestvére követett. Ki sejtette akkor, hogy ez az élet két világháború tüzében fog perzselődni?! Ki mondta volna meg, hogy alig 13 évesen apa nélkül marad, az árvaság és kisebb testvérei nevelgetésének gondjával? Nem tudta volna senki fellebbenteni a jövendő fátylát.

  Elképzeljük nőtestvérünket, amint viruló rózsaként látta magát, férje oldalán. De vajon látta-e a sokszori egyedüllétet, amely házasságában sorsa volt? Férjének hivatása olyan volt, amely többnyire távol tartotta otthonától, így neki egyedül kellett a gyermekeket nevelnie, nagy önfeláldozással. Vajon látta magát a sok nehézség és próba között? Látta-e a boldogság rövid napjaiban, hogy az alattomos kór hogyan lopja testébe magát és hogy sok türelmesen hordozott szenvedés után a halálba viszi? Mindezt nem láthatta, nem tudhatta előre.

  Jól és bölcsen van az, hogy Isten elrejti szemünk elől a jövendőnket. Mert ki az közülünk, aki elmondhatná: őreá nem vár ilyen sors? Vegyünk az ige fényében szemügyre igénk fényében a tovatűnt élet tanulságait: belőle megtanuljuk Jóbnak, a nagy szenvedőnek három nagy vallástételét és tanítását.

  I.
  „Ha a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennők-é el?” Ezt mondta egykor Jób, a nagy szenvedő. Mi csak a jót szeretnénk elfogadni az Úrtól. De a rosszat is el kell vennünk kezéből. Azt is mondhatnám: jó az, ha egünk néha be is borul, mennydörög fölöttünk az ég. Jó az, ha néha erőfeszítések, kemény kiállások következnek az életünkben. Jaj annak, aki karjának erejét, életének teherbírását soha sem teszi próbára! Akkor hát jó, ha olykor betegség, szomorúság is jön múlandó földi időnk során. Mert sokszor el kell veszítenünk valakit ahhoz, hogy meg tudjuk: ki is volt ő számunkra?

  Ti most már tudjátok: ki volt a ti drága Szerettetek. Kezét el kell immár engedjétek. De őrizzétek meg lelkületét. Aki az életben nemcsak a jót, de a rosszat is el tudta fogadni Urától, az jól vizsgázott.

  II.
  Vannak dolgok az életünkben, amikor nem marad más, mint a hit és a reménység. A halállal szemben mintha ezek is hatástalannak bizonyulnának. Itt már nincs mit várni, nincs amit remélni, szoktuk mondani a koporsó mellett. De vajon nem állította Isten Jóbot is koporsók mellé? Nem kell-e nekünk is megtanulnunk gyermekeit temető Jóbnak a hitvallását? „Az ÚR adta, az ÚR vette el, áldott legyen az Úrnak neve”.

  Nem könnyű ezt a mondatot elmondani akkor, amikor a halál valaki olyant ragadott el mellőlünk, akit mindenki nagyon szeretett. De hinnünk kell akkor is: az ÚR tudja, mit cselekszik. Azoknak, akik Őt szeretik, minden javukra van. Mi csak azt látjuk: valaki eltávozott közülünk. De ki láthatná azt, hogy mi elől szabadult meg a körünkből elszólított? Mi az, ami előttünk áll? Jóbnak egyáltalán nem volt könnyű gyermekei koporsója mellé állnia, - de ha így volt az Isten akarata, ellene állhatott annak? Ábrahám is akkor veszítette volna el Istennek a barátságát, ha engedetlenné lesz a szíve. De Ő tudta, ha Isten kéri a gyermeket, az egyetlent, a legszeretettebbet: neki van lehetősége a halálból is visszaadni azt. Testvérek, az életben mindent elveszíthetünk! Az igazi vesztes az, aki Istent veszíti el, a Benne való hitet. Azért, Gyászoló Testvérek, köszönjétek meg Istennek Szerettetek tovaröppenő életét; gondoljatok arra, hogy a 75 esztendő megfelel az ember átlagos életkorának e földön. Mondjátok ti is amikor rá gondoltok: „Legyen áldott érte az ÚR neve”. Aki most egy rövid ideig elválasztott benneteket egymástól, hatalmas arra is, hogy egykor ismét egybegyűjtsön titeket!

  III.
  Így valljuk mi is Jóbnak a harmadik hatalmas hitvallását: „Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll…” Pedig ez az ókori Jób még semmit sem tudott Jézus Krisztusról, arról a Mindenható Úrról, aki tanítványaihoz így szólott: „Én élek, ti is leni fogtok!” Mi azonban már a húsvét fényében énekelhetjük: „Nincs már szívem félelmére - nézni sírom fenekére, - mert tudom Jézus példájából - mi lehet a holtak porából”.

  Ez a látás szárítsa föl kicsorduló könnyeiteket, erősítse megrendült hiteteket és tegyen titeket is gazdagabbá egy elmúló élet tanulságával. Hiszen a legnagyobb Szenvedő, Jézus Krisztus hívja most is Szeretteteket magához e szavakkal: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok… én nyugalmat adok néktek” Ezzel a Megváltóba vetett hittel búcsúzzatok drága hozzátartozótoktól, a boldog feltámadás reménysége alatt.

  Ámen.

   

   

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj