//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr. BUCSAY Mihály: II. Protestáns gyűjtés Genf
javára,... JEGYZETEK. ThSz 1974. évf. 2

Protestáns gyűjtés Genf javára Kelet - Európában, Magyar- és Erdélyországban 1592 - 93-ban

 

 Theológiai Szemle 1974. évf. 200-207.lap

JEGYZETEK

1. Paul-F. Geisendorf: Th. de Béze. Genéve, 1967. 375.l.-További irodalom: Péter Stadler: Genf, die grossen Maechte und die eidgenössischen Glaubensparteien 1571-1584. Zürich 1952. - Alain Dufour: La guerre de 1589-1593. Genéve. 1958. - 2. Geisendorf: I. m. 377. l. - 3. Ezt ismertette L.Cramer a Bulletin de la Soc. d'hist. et d'arch. de Geneve, III. 1905. 385-404. l. - 4. A genfi Bibl. publ. et universitaire-ben m.s lat. 117. f. 174-75. - 5. I.m. 369. 1. - 6. Anjorrant holland akciójához lásd: C. van Proosdij: Th. Beza, madearbeiteren opvolger van Calvijn. Leiden, 1895. Béza levelének szövege megtalálható a 341-42. lapon. - 7. Ref. Egyh. Könyvtár, XX., Debrecen, 1938. - 8. Ernst Benz: Wittenberg... 200. l. - 9. Jean-Antoine Gautier: Histoire de Genéve, des origines a l'année 1661. I-VIII. kötet. Genéve, 1896-1914. - 10. M. P. E. Adattár X. (1911) 144-45.l. A pátens Dufour-Vernes genfi levéltárnok közlése szerint a Portefeuilles des piéces hitsoriques (P. H.) c. gyűjtemény 2177. sz. darabja. - 11. M. P. E. Adattár X. (1911) 145-151. 1. - 12. A magyarországi és erdélyi pénzek értékére: Egy dukát 1563-ban 104-109 krajcárt ért, a szerint, ahogy meg tudták szerezni (Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 1900. 309. 1.). A XVI. sz. III. harmadában a magyar dukát ára hivatalosan 108 krajcár volt. Értéke másfél magyar forint körül mozgott (Harkó Gyula: A pénz története Magyarországon 1526—1608. Kolozsvár, 1912. 111. l.) A tallér annyit ért, mint a magyar forint, kb. 70 krajcárt (Harkó: I. m. 113. l.). Egy magyar forint elméletileg, mert nem tényleges ércpénz, hanem csak számolási alap, 1536 óta 75 krajcárt ért, de 1560-ra már csak 70 krajcárt (Acsády: Közgazdasági állapotaink a XVI. és XVII. században. 19. l.), sőt olykor csak 69 krajcárt. A tallér értékét egy 1559. évi rendelet 68 krajcárban állapította meg, de értéke csakhamar a magyar forintéval lett egyenlő (Harkó: I. m. 87-89. l.). A rossz pénzek e korszakában a dukát volt az értékálló valuta, aki ilyet akart, többet is fizetett érte hivatalos értékénél. - 13. A genfi, szavoyai, osztrák, lengyel stb. érmefajták egymáshoz való viszonyát táblázatokban tünteti fel Paucton nagy munkája: Metrologie etc. Paris, 1780., de minthogy későbbi korból való, csakis ezt gondosan tekintetbe véve használható (lásd: 857., 870., 884. l.). - 14. August Lang számítása alapján egy dukát megközelítőleg 40 XX. sz. eleji aranykoronát ért. A. Lang: J. Calvin. 1909. 55. l. - 15. Geisendorf: I. m. 365. l. - 16. XIII. Gergely pápa rendeletére 1582. október 4. után október 15-ét kellett írni, tehát akik ekkor éltek, átugrottak tíz napot. - 17. Jöcher, III. 610. és IV. 1975. - 18. Rövid életrajza megtalálható   Weszprémi   Istvánnál:   Medicorum   Hung.   et Transylv. Biographia, I. 167. és Melchior Adam-nál: Vitae med. Germán., 178-79. Az RMK III. 813. sz. alatt leírt nyomtatványban Monaviust nem kevesebb mint 26 észak-magyarországi egyházi és világi férfiú üdvözölte mint „boroszlói patríciust". Az RMK III. 811. sz. nyomtatványban Pilcius Gáspárnak Monaviushoz intézett üdvözlő verse olvasható ennek észak-magyarországi útja utáni búcsúztatása alkalmából. Mindkét nyomtatvány 1591-ben jelent meg. - 19. A. van Schelven: Der Generalstab des polit. Calvinismus in Zentraleuropa zu Beginn des Dreissigjaehrigen Krieges. Archív für Reformationsgeschichte 36. kötet (1939) 127. l. H. Sturmberger: Georg Erasmus von Tschermebl etc. 1953. 150. és köv. l., és Grete Mecenseffy: Geschichte des Protestantismus in Oesterreich. 1956. 118-126. l. Azon személyek közül, akik Liffort irományaiban szerepelnek, a legtöbb egy kiterjedt kör tagja, amelyet alapvetően a közös református hitelvek határoznak meg, de amely együttműködik politikai, pénzügyi, sőt orvosi vonatkozásokban is. Jó képet ad erről Zierotin Károly naplója, közli Ipolyi Arnold ,,Rimay János államiratai és levelezése" című műve (Budapest, 1887.) első részeként. Itt találkozunk Calandrin (Liffortnál Calendrin) nürnbergi kereskedővel és bankárral (36), Lavinius prágai orvossal (25) és másokkal. Zierotinnak Genf tanácsához, illetve Bézához irt egy-egy levele olvasható P. von Chlumecky „Carl von Zierotin und seine Zeit" című műve második, forrásközlő kötetében, VI. és VII. sz. alatt (Brünn, 1862.) - 20. Szamosközy István: Történeti maradványai IV. kötet, 47. l. - 21. Szádeczky Lajos: Kovacsóczy Farkas: M. Tört. Éeltrajzok. Budapest, 1891. 19-20. l. - 22. Weszprémi István: I. m. I. 167. - -23. RMK II. 182. - 24. Apológia Johannis Muralti Medici, contra Simonem Simonium Lucensem. Kolozsvár, 1589. RMK II. 206. A könyvecske Muralt életútjáról is tájékoztat, pl. A ív 3 verso. - 25. Ráday Könyvtár jelzése: Enc. eccl. 591. - 26. Fr. Teutsch: Geschichte der evangelischen Kirche in Siebenbürgen. 1921.l. 347. l. További összehasonlításul: az idő tájt Erdélyben egy székely lófő mindössze 1 Ft zsoldot, a szász városok által állított gyalogos 2 Ft, a lovas katona 3 Ft, a kapitány 6 Ft havi zsoldot kapott. - Barthos Kálmán: Erdély pénz- és hadügyei János Zsigmond korában. Kolozsvár, 1902. 95-6. l. - 27. Teutsch: I. m. I. 296. l. - 28. Joh. Höchsmann: Zur Geschichte der Gegenreformation in Ungarn und Siebenbürgen. Archív des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Neue Folge. 27. Band, 1896. 162-205. l. - Alfréd Hermann: Zur Geschichte der Gegenreformation von Siebenbürgen 1591-1603. Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. 35. évf. 1912. 85. és köv. l. - 29. Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum, ed. Jos. Trausch. Brassó, 1847. Előszó, III. lap. Egyes kortársai „philippizmus-sal", azaz református nézetek iránti rokonszenvvel gyanúsították. J. Trausch: Schriftstellerlexikon etc. Brassó, 1868. II. 397. 1. - 30. I. m. I. 91. 1. és M. P. E. Adattár X. 151. l. Az utóbbi helyen a muzsnai lelkész neve hibásan „Bodner". - 31. Származása szerint alighanem erdélyi szász, de - úgy tűnik - református. 1570-73-ban református külföldi teológusokkal levelezett. Skaricza Máté Heidelberg felé menet 1571-ben egy ideig együtt utazott vele, és unitáriust gyanított benne. V. ö. Zsindely Endre: Bullinger Henrik magyar kapcsolatai. Studia et Acta II. Budapest, 1967. 81.l. - 32. Szádeczky Lajos: I. m. 50. l. - 33. U. o. 121. l. - 24. Zoványi Jenő: Cikkei a Theol. Lexikon részére. Kézirat gyanánt. Budapest, 1940. 218. l. Ö írt Laskói Csókás Péter „De homine. .. 1585" , művéhez előszót és üdvözlő verset, és Fegyverneki Izsák műve II. kiadásához (Basel, 1589) üdvözlő verset. - 35. História scholae seu collegii ref. Sarospatakiensis. Sárospatak, 1860. 88-89. l. - 36. Zoványi: Cikkei etc. 80. 1. - 37. Dézsi Lajos: Szenczi Molnár Albert, 1574-1633. Budapest, 1897. 24. és 85. l. (A Magyar Tört. Életrajzok c. sorozatban) - 38. U. o. 75. l. - 39. Egyelőre fegyverszünettel, 1598-ban pedig a Vervin-i békével. E. Choisy: L'État Chrétien Calviniste á Genéve au temps de Théodor de Béze. Genéve-Paris, év. n. 289. l. - 40. Trausch: Im. I. 91. 1. - 41. Nicolas Demeny-nék nem akadtunk eddig nyomára a Báthory István jelesebb magyar munkatársairól írt dolgozatokban, mint Szádeczky Lajosnak Békés Gáspárról (Bp. 1887.) és Kovacsóczy Farkasról (Bp. 1891.), vagy Veress Endrének, Berzeviczy Mártonról (Bp. 1911.) írt munkáiban, sem pedig Divéky Adorján összefoglaló jellegű tanulmányában (Les Hongrois en Pologne á l'époque d'Étienne Báthory. Krakkó, 1935.), hacsak nem azonos azzal a Nicolas Hungarusszal, akit Divéky a 19. lapon említ, és aki Báthory udvarában a „servitor argenti" tisztét töltötte be. Divékytől megtudjuk azt is, hogy Báthory egyik királyi titkárának évi fizetése 200 Ft-ot tett ki (18. lap). - 42. Helyesen Jean Maillet, aki annak idején Angliában járt hasonló küldetéssel. V. ö. Bulletin de la Soc. d'hist. et d'arch. de Genéve, III. (1905.) 385-404. l. - 43. V. ö. S. Szabó József: A helvét irányú reformáció elterjedése Magyarországon és Erdélyben. III. rész: Béza hatása. [G. Loesche: Kálvin hatása etc. (Debrecen, 1912.) c. művének függelékében)] főleg 171- 73. l. - 44. Dézsi Lajos: I. m. 59-61.l1.- 45. „Dulcis praeteritorum laborum memória". Clarissimo Viro Do. Emerico Vifaluio amico singulari scripsit Genevae-Allobrog(ium) Carolus Liffortus - 24 septembris 1595. Az Orsz. Széchenyi Könyvtár kézirattárában 150/Oct. lat. jelzésű album utolsó, 253. levelének hátlapján, a lap utolsó bejegyzése. (Keserű Bálint szíves közlése.) - 46. Szenczi Molnár Albert Naplója, levelezése és irományai. Kiadta Dézsi Lajos. Budapest, 1898. 14-15. l.

Dr Bucsay Mihály

 

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!