//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Magyar kereskedők mint hírszerzők
História 1985

SZAKÁLY Ferenc

Magyar kereskedők mint hírszerzők

Nincsen költség, nincsen adomány hasznosabb, mint a kémekre való” – vélekedik Zrínyi Miklós a magyar hadnép kiművelése végett, 1650 körül írott traktátusában, a Vitéz hadnagyban. – „Ez rúdja a vitézség szekerének, ez nélkül botlik, akad és nem jár egyiránt; bár te kincset költs rájuk, de usurával [kamatostul] megfizetik neked, és ha csak egyszer megverheted az ellenséget: megfizettek immár teneked... Az ki hadvezérlő vagy, költs bőven erre, ne menjen ki az te aranyad az erszényedből sóhajtva, hanem ugrálva; jusson eszedben: valamennyi vitéz csélekedeted volt ez világon, mind jobbára kémek által ment végben.”


A magyar hadvezérlet már jóval Mohács előtt felismerte, hogy az állandóan harckészültségben levő törökök elleni küzdelemben mily sok múlhat a hírszerzésen. Ennek megszervezése a déli magyar–horvát határövezet főtisztségviselőire és a nagyobb végvárak kapitányaira hárult, akiknek zsoldjába eleve belekalkulálták a kémtartás költségeit. Ha azonban a szükség úgy kívánta, maga a kincstár is folyósított segélyt jelesebb hírszerzőknek; 1525-ben egy „pribék” oly nagy összeget (45 forintot) kapott innen, ami jócskán meghaladta nem egy lovas főtiszt évi járandóságát.

1526 előtt és jó ideig még azután is a szerbeket tekintették a leghasználhatóbb kémeknek. A szerbek ugyanis már jó fél évszázada török uralom alatt éltek, és sokan közülük szoros kapcsolatot alakítottak ki a hódítókkal: beépültek a had- és közigazgatási szervezet alsóbb szintjeire, így első kézből szolgálhattak hírekkel a törökök szándékairól. (Az 1525 végén, hazánkba menekült Pavel Bakić kenéz korábban részt vett azokon a megbeszéléseken is, amelyeken a török birodalom urai a következő évi magyarországi hadjáratról döntöttek.) S a szerbek közt mindig tömegesen akadtak olyanok, akik – vagy a keresztény szolidaritás-érzettől vezettetve, vagy pusztán pénzért – hajlandók voltak informálni a magyarokat; mint ahogy gyaníthatóan a Magyarországon honos szerbek közt is voltak, akik viszont a törököknek kémkedtek.


,, ... és minden nyelven jól tud”

A 16. század közepétől fogva amikor a magyar, illetve a török végvárvonalak megmerevedtek az ország kellős közepén, s a deklarált békeidőszakokban sem volt fegyvernyugvás – nagyobb szükség volt a gyors és pontos hírszolgálatra, mint korábban bármikor. A bécsi Haditanács urai és a magyar végvárak tisztségviselői ezért potenciális hírszerzőt láttak mindenkiben, akinek alkalma volt megfordulni a török várakban, legyen bár diplomata, utazó, kereskedő, paraszt vagy éppen rab. S a török várparancsnokok is megtalálták a magyar várakban azokat, akiktől híreket szerezhettek. Emellett természetesen kölcsönösen beépítettek egymáshoz „hivatásos” kémeket is. A budai pasák íródeákjai – rendszerint magyar renegátok –, úgy tűnik, általában is dolgoztak a Haditanácsnak, Hamza székesfehérvári bég pedig 1561-ben azzal dicsekedett, hogy „énnekem hat esztendeje, hogy Bécsben lakik a kémem, kinek felesége, gyermeke vagyon ott, ki ha akarja, misét mond, ha akarja, deák, ha akarja, német, ha akarja, magyar, ha akarja, jó kapás, ha akarja, katona, ha akarja, sántál, ha akarja, ép lábon jár, ... és minden nyelven jól tud”.

A magyar katonai vezetés már a középkorban is értékes információkat kapott az erdélyi szász városoktól, amelyek élénk kereskedést folytattak a szomszédos román vajdaságokkal, s időnként a török birodalommal is. Az ország középső részének török uralom alá jutása viszont a magyar – kivált a hódoltsági magyar – kereskedőtársadalmat vonta be a hírszolgáltatásra kötelezettek körébe. Bár minden 16–17. századi Habsburg-török békeszerződés kimondotta: a kereskedők mozgásszabadságát kölcsönösen biztosítani kell, a török megszállás után csakhamar kiderült, hogy a török kereskedőknek nem tanácsos elhagyni a hódoltság területét, sőt – a magyar végvárak gyakori „vásárütései” következtében – még a határhoz közelebb eső hódoltsági területen sincsenek biztonságban. A másik oldalon a magyar kereskedelemben érdekelt német és olasz kereskedők ugyanígy nem szívesen vállalkoztak hódoltsági utazásokra. A kapcsolatteremtés és a közvetítés feladata tehát a magyar – főként a hódoltsági magyar – kereskedőkre maradt. Ők ugyanis közös magyar–török alattvalóknak minősültek, s ekként szabadon mozogtak az erőszakkal feldarabolt Magyarország mindhárom részében, sőt a török birodalomban, illetve Ausztriában, Morva- és Csehországban is. A hódoltsági kereskedőktől pedig mind a magyarok, mind a törökök elvárták, hogy rendszeresen beszámoljanak a határ túloldalán szerzett úti tapasztalataikról.

A kereskedőknek illett beköszönniük az útjukba eső török végházakba, s ha ezt netán elmulasztották, könnyen rajtaveszthettek. A Selmecbányának kémkedő ismeretlen rézkereskedőt például 1576-ban jól elfenekeltette a nógrádi bég, mondván: „te gyakran bejössz és ismét elmégy, és sem nekem, sem pedig az én vajdámnak nem szólsz erről semmit”. Aki illendően bejelentkezett, némelykor megúszta egy kis, semmitmondó csevegéssel: „továbbá ezt bizonnyal beszélé Koszorus Ambrus [kalmáncsehi tőzsér] – olvassuk egy 1561-ben kelt dunántúli levélben –, hogy az szegedi bég, Dervis bég hozzáhívatta volt, hírt kérdez tőle: mi hír Ambrus? Azt mondta neki, hogy Jánosháza [Jánoshalma, török palánkvár a szegedi szandzsák területén] elégett. Azt mondta a bég is, hogy úgy vagyon, annyira elégett, hogy azt meg nem csináltatjuk.” A török tisztségviselők persze ritkán érték be ennyivel. Elsősorban a magyar végek táján látott-hallott „újságokat” vár a hozzájuk-vetődött kereskedőktől. Selmecbánya kémjét leginkább arról faggatták Nógrádban és Vácott, hogy ennek vagy annak a szomszédos magyar várnak a kapitánya otthon tartózkodik-e. Rendszerint a kapitányok távollétét használták fel ugyanis portyázásra és a magyar végházak között-mögött fekvő települések behódoltatására. Főhetett szegény „árus ember” feje: mennyit is mondjon, hogy a törökök is beérjék azzal, de a magyar oldalon se vonják felelősségre túlzott közlékenység címén, hiszen jól tudta: ottani megnyilatkozásait magyar hírszerzők vigyázzák.

A törökök előtt jobbadán szófukar magyar kereskedők a magyar végházakhoz érve egy csapásra bőbeszédűvé váltak, hiszen szívük akkor is ehhez az oldalhoz húzott, ha történetesen török uralom alatt éltek, és egyben-másban kénytelenek voltak együttműködni a hódítókkal. Szóban vagy írásban a legapróbb részletekig beszámoltak a török területen tapasztalt személyi változásokról, csapatösszevonásokról, hadmozgásokról, s hadindításra utaló jelekről stb. Egyes hódoltsági vagy ott gyakran megforduló hódoltságon kívüli kereskedők pedig nemcsak maguk szolgáltak rendszeresen hírekkel, hanem üzletfeleikből valóságos kis kémszervezetet építettek ki a törökök hátában. Az egri főkapitány 1575-ben azért ajánlotta jutalomra Szabó Tamás jászberényi kereskedőt, mert az nemcsak Budán és Pesten kémkedett számára, hanem a temesvári és a belgrádi magyar kémekkel is tartotta a kapcsolatot. Földesy István és Bornemissza Józsa nagyszombati kereskedők – Forgách Simon érsekújvári főkapitány 1578. évi jelentése szerint – még távolabbról: Isztambulból és Perzsiából is hoztak híreket.


„… számtalan jócselekedet”

Az alábbiakban a Trombitás János nagymarosi – utóbb nagyszombati – kereskedő tevékenységérő1 újonnan előkerült adatokkal illusztráljuk, miben állott egy-egy hódoltsági kereskedő hírszerző tevékenysége, s ennek során milyen veszélyes helyzetekbe sodródhatott. Trombitás 1563-ban bőrkereskedőként bukkan fel a váci török harmincadjegyzékekben. Később nagyban kereskedett fűszerekkel és egyéb „török” árukkal is, amelyekért cserébe elsősorban rezet szállított a hódoltságba. Nevét elsősorban mégis a vallási küzdelmekben játszott szerepe tette országosan ismertté. Meggyőződéses antitrinitárius lévén oly hevesen támadta a szentháromságtant, hogy azzal még az 1574. évi pozsonyi országgyűlés rosszallását is magára vonta.

1578-ban Trombitás lopva a királyi Magyarország egyik legfontosabb empóriumába, Nagyszombatba telepedett át, ahová – a város katolikus és református lakosságának nagy sérelmére – magával vitte az antitrinitárius lelkészt is. Hitelvei is nagyban hozzájárulhattak ahhoz, hogy 1579 legelején hazaárulás vádjával letartóztatták és vizsgálatot indítottak gyanús török kapcsolatai felderítésére. E per során keletkezett bátyja, a továbbra is Maroson élő Trombitás Péter levele, amelyben – fivérét mentendő – részletesen beszámol közös hírszerző tevékenységük műhelytitkairól.


Eszerint öccse leginkább Bakabányára és Érsekújvárra, ő maga pedig Surányba, majd – amióta Forgách Simon „megveti” szolgálatait – Győrbe és Komáromba hordozta és hordozza a híreket. Információikat elsősorban a budai szerbektől, törököktől és zsidóktól szerezték be, de a birodalom belsőbb részeibe is menesztettek megbízottakat, hogy a budai híreket ott ellenőriztessék. István deák, a pécsi unitárius kereskedő például már háromszor megfordult megbízásukból Isztambulban, „felsége dolgában”. Trombitás János több bányavidéki helységet megmentett a török pusztítástól azáltal, hogy idejében figyelmeztette azokat a fenyegető veszélyre. S általában is – írja Péter – „számtalan jócselekedetit számlálhatnók elő Trombitás Jánosnak, kit az török birodalmában senki soha még nem mert próbálni, nem is merne soha”.

Trombitás János szemmel tartotta a többi, Budán forgó magyar kereskedő-hírszerzőt is. Úgy tűnik, hogy leginkább ebbéli buzgalma sodorta veszélybe a török, illetve a magyar oldalon egyaránt. Történt ugyanis, hogy Trombitás „áruló leveleket” sejdített a fentebb már említett Földesy István nagyszombati kereskedő egyik Budára igyekvő szolgájánál, s azt elfogatván, szekér alá kötözve kiszállította a hódoltságból, és átadta az érsekújvári udvarbírónak. A földühödött Földesy – aki nemcsak hírszerzőként, hanem kereskedőként is vetélytársa lehetett Trombitásnak – beárulta őt az egyik budai török hírszerző-főnöknél, Pribék Ferencnél (Huszein bégnél), hogy a magyaroknak kémkedik. Huszein bég vizsgálatot is indított Trombitás ellen, aki csak ezerkétszáz forinton tudta „tisztázni” magát. A dolognak alighanem csak azért nem lett rosszabb vége, mert a marosi kereskedő Szokollu Musztafa budai pasa védelme alatt állott. A pribék azonban már ekkor a szemébe mondta, hogy „csak addig él ő, míg Musztafa pasa”, s Trombitás jobbnak látta, ha nem várja be pártfogója bukását. Földesy bosszúja azonban természetesen Nagyszombatban is elérte; ő volt az, aki a magyar hatóságoknál bevádolta, s – a vádlott véleménye szerint tendenciózus – tanúvallomásokat gyűjtött ellene.

Nehéz volna eldönteni, hogy az egymással vetekedő magyar hírszerző-kereskedők közül melyik oldalára hajlott az igazság. A legvalószínűbb, hogy mindkettőjükére, vagy – ha úgy tetszik – egyikükére sem: Ahhoz, hogy információkat szerezhessenek, jó kapcsolatokat kellett tartaniuk a török tisztségviselőkkel, sőt kémekkel is, s ezt bármikor ellenük lehetett fordítani. Igaza lehetett tehát Trombitásnak, amikor felhánytorgatta Földesy és Huszein bég összeköttetéseit, amire azután Földesy azzal válaszolt: a törökök terveit leginkább ily módon tudja kifürkészni. S természetesen Trombitást is gyanúba keverte az a szoros kapcsolat, amely őt a budai pasához fűzte. Még az egyik selmeci kémnek is szemet szúrt 1574-ben, hogy meginvitálta magához a Nógrádba igyekvő Musztafa pasát; éppenséggel azt is a szemére lehetett vetni, hogy a törökök őt bízták meg a marosi török harmincad kezelésével, ami aligha történik meg, ha nem élvezi bizalmukat.

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!