//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- DG Melléklet: 4. A Vasárnapi Iskolai Szövetség
Alapszabálya 5. Célkitűzése

4. Melléklet – A VISZ alapszabálya A Vasárnapi Iskolai Szövetség

 (Gyermekevangélizációs Közösség) Alapszabálya

     I. AZ EGYESÜLET NEVE:

1. Az Egyesület neve: Vasárnapi Iskolai Szövetség (Gyermekevangélizációs Közösség) (továbbiakban: VISZ)

2. Az Egyesület rövidített neve: VISZ

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA:

 Isten Igéjének hirdetése gyermekeknek, és erre a feladatra tanítók képzése.

A VISZ olyan evangéliumi közösség, mely vallja, hogy Üdvözítője Jézus Krisztus, hitének és a keresztyén élet zsinórmértékének a teljes Szentírást tekinti. Isten Szentlelkének irányításában bízva kívánja feladatát betölteni.

E feladat megvalósítása az Alapszabály 2.számú mellékletét képező „A VISZ célkitűzése” című irat előírása szerint történik.

A VISZ az alapszabály 2. mellékletében foglalt célszerinti gyermek- és ifjúságvédelmi, lelkiismeret-fejlesztő és lelki egészségmegőrző, valamint hitbeli nevelési és erkölcsi oktatási feladatait közhasznú tevékenységként látja el.

A közhasznú tevékenység alapelvei:

Az egyesület szolgáltatásaiban részesülhetnek a tagok és bárki, aki arra igényt tart.

Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet, de ezen célok megvalósítását nem veszélyeztetheti.

Az egyesület gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fe1, azt kizárólag közhasznú tevékenységre fordítja.

 III. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE:

 BÉT-PÉC-EL

2119 Pécel, Nyírfa utca 1. Pf. 63.

IV. AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE:

A. - Pártoló tagok

B. - Tagok

C. - Főtitkár

D. - Elnökség

E. - Elnök, alelnök

F. - Felügyelő Bizottság

G. - Közgyűlés

H. Területi bizottságok

A. PÁRTOLÓ TAG lehet az a természetes személy, aki:

1. elfogadja a VISZ Alapszabályát és annak mellékleteit (azaz egyetért a VISZ hitvallásával, célkitűzéseivel és tantételvédelmi irányelvével).

2. támogatja a VISZ munkáját erkölcsi, anyagi, ill. gyakorlati segítséggel.

A pártoló tag joga: részt vehet a VISZ közgyűlésén tanácskozási joggal.

B. TAG lehet az a természetes személy, aki:

1. elfogadja a VISZ Alapszabályát és annak mellékleteit (azaz egyetért a VISZ hitvallásával, célkitűzéseivel és tantételvédelmi irányelvével).

2. szívén viseli a gyermekevangélizáció ügyét.

3. vállalja jövedelme legalább 1%-ával a VISZ támogatását.

4. aktívan részt vesz a VISZ célkitűzéseinek megvalósításában.

A tag joga:

- a közgyűlés alkotó tagjaként szavazati joga van,

- tisztségre választható.

Tagsági viszony létesítése és megszűnése:

A tagsági viszony önkéntes jelentkezés alapján, az elnökség jóváhagyásával létesíthető, és elhalálozás, kilépés vagy kizárás által szűnik meg.

C. FŐTITKÁR

1. Az elnökség főtitkárt választ a VISZ tagjai közül, aki a VISZ munkatársaként végzi tevékenységét.

2. A főtitkár feladatai:

a/ felügyeli és irányítja a VISZ működését (az elnökség ülései közötti időben),

b/ dönt a munkatársak munkaviszonyának létesítéséről és megszüntetéséről, gyakorolja a munkatársak felett a munkáltatói jogokat, szervezi és irányítja a munkatársak munkáját.

c/ gondoskodik az elnökség döntéseinek végrehajtásáról,

d/ képviseli a VISZ-t hatóságok és harmadik személyek előtt,

e/ munkájáról beszámol az elnökségnek.

3. A főtitkár hivatalánál fogva az elnökségnek és minden bizottságnak (beleértve az elnökségi bizottságokat, a végrehajtó bizottságot és a területi bizottságokat) szavazati joggal rendelkező tagja.

4. Az egyesület képviseletére a főtitkár önállóan jogosult. A főtitkár egyes ügyekre vagy az ügyek meghatározott csoportjára további személyeket hatalmazhat meg az egyesület képviseletére. Az utalványozási jog gyakorlásához illetve az egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez a főtitkár, az elnök és az alelnök továbbá a fentiek közül bármely két tisztségviselő által együttesen meghatalmazott további személyek közül bármely két személy együttes aláírása szükséges.

D. ELNÖKSÉG

1. A közgyűlés tagjaiból három (3) éves időszakra hét elnökségi tagot választ titkos szavazással. Az elnökség a VISZ tagságából azonos jogokat élvező tagokat kooptálhat, akiknek mandátuma az elnökség mandátumával egy időben jár le. A főtitkár az elnökségnek hivatalból teljes jogú tagja.

2. Az elnökség közgyűlés által választott tagjainak megválasztása az alábbiak szerint történik:

a/ A hivatalban levő elnökség mandátumának lejártát megelőzően legalább kilencven (90) naptári nappal felhívásban szólítja fel a tagokat és a területi bizottságokat a jelöltállításra 30 naptári napos határidő kitűzésével. Az érvényes jelöltállításhoz csatolni kell a támogatott jelölt azon nyilatkozatát, miszerint megválasztása esetén a megbízatást vállalja. A közgyűlés által választott elnökségi tag nem lehet a VISZ fizetett alkalmazottja.

b/ A jelöltállítási határidő leteltétől számított 30 naptári napon belül az elnökség ülést tart, amelyen a jelöltek névsorát összeállítja. A jelöltek névsorába azt kell felvenni, aki a jelölést vállalja, és jelölését másik 10 VISZ tag vagy egy területi bizottság vagy az elnökség támogatja.

c/ Az elnökség megválasztása az elnök által összehívott közgyűlésen történik, a jelöltek fentiek szerint összeállított névsora alapján. A közgyűlési meghívóhoz csatolni kell a jelöltek névsorát is.

3. Az elnökségnek legalább három (3) felekezetből jövő tagból kell állnia.

4. A közgyűlések között az elnökség a VISZ vezető testülete.

5. Az elnökség a szükségnek megfelelő gyakorisággal, de évente legalább kétszer (2), ill. akkor ülésezik, ha az elnökségi tagok egyharmada (1/3) ok és cél megjelölésével ezt kéri.

6. Az elnökség akkor határozatképes, ha szabályosan meghirdetett ülésén az elnökségi tagoknak legalább a fele jelen van.

7. Az elnökség ülésein az elnök (távollétében az alelnök vagy a levezető elnök) elnököl.

8. Az elnökség különböző elnökségi bizottságokat hozhat létre. Az elnökség szükség esetén tagjai közül, az elnök vezetésével végrehajtó bizottságot alakíthat azzal a céllal, hogy az elnökségi hatáskörök meghatározott részét az elnökségi ülések közti időszakokban ezen végrehajtó bizottság gyakorolja. Az elnökség a végrehajtó bizottság létrehozásakor határozatában köteles megjelölni a végrehajtó bizottság által gyakorolható hatásköröket, jelen Alapszabály rendelkezéseivel összhangban.

9. Az elnökség feladatai:

a/ gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról,

b/ a főtitkáron keresztül irányítja a VISZ munkáját,

c/ elbírálja a tagfelvételi kérelmeket és dönt a tagsági viszony megszüntetéséről valamint elbírálja a területi bizottságokkal kapcsolatos kérelmeket,

d/ tevékenységéről beszámol a közgyűlésnek,

e/ megválasztja a főtitkárt, az elnököt és az alelnököt, gyakorolja a főtitkár felett a munkáltatói jogokat,

f/ működési szabályzatokat hoz létre, és azokat módosítja,

g/ gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből megállapítható az elnökség és a közgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, továbbá kiderül a döntést támogatók és ellenzők számaránya,

h/ a szervezeti szabályzatban rendelkezni kell arról, hogy az elnökség döntéseit miként közli az érintettekkel, rendelkezni kell a szervezet irataiba való betekintés rendjéről, továbbá arról, hogy az egyesület szolgáltatásainak igénybevételét, annak módját miként teszi nyilvánossá.

10 . Az elnökség üléseit az elnök írásban hívja össze -annak időpontja előtt legalább 15 nappal a napirendi pontok megjelölésével.

Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök (távollétében az alelnök vagy a levezető elnök) szavazata dönt.

Az elnökség ülései nyilvánosak, azon az egyesület tagjai és a meghívottak részt vehetnek, amennyiben az elnök zárt ülést nem rendel el.

E. ELNÖK, ALELNÖK

1. Az elnököt és az alelnököt az elnökség titkos szavazással, legalább kétharmados (2/3) szavazattöbbséggel három (3) évenként választja tagjai közül. Az elnök és az alelnök nem lehet ugyanabból a felekezetből.

2. Az elnök feladatai:

a/ összehívja a közgyűlést illetve az elnökséget, és azok ülésein elnököl, vezeti az elnökség munkáját,

b/ képviseli a VISZ-t a hatóságok és harmadik személy előtt,

3. Az alelnök segíti az elnököt munkájában, és az elnök akadályoztatása esetén annak feladatkörét ellátja.

4. Ugyanaz a személy elnökké vagy alelnökké ismételten megválasztható.

5. Az egyesület képviseletére az elnök (akadályoztatása esetén az alelnök) önállóan jogosult. Az elnök (akadályoztatása esetén az alelnök) egyes ügyekre vagy az ügyek meghatározott csoportjára további személyeket hatalmazhat meg az egyesület képviseletére. Az utalványozási jog gyakorlásához illetve az egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez a főtitkár, az elnök és az alelnök illetve a fentiek közül bármely két tisztségviselő által együttesen meghatalmazott további személyek közül bármely két személy együttes aláírása szükséges.

F. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll (elnök + két tag} Az első ülésen önmaga közül megválasztja elnökét, aki a továbbiakban a bizottság munkáját szervezi, irányítja.

A Felügyelő Bizottság az egyesület tevékenységét, gazdálkodását ellenőrzi és az ellenőrzés eredményéről évente jelentést készít a közgyűlésnek.

Amennyiben a Felügyelő Bizottság a szervezet tevékenységében, illetve gazdálkodásában az alapszabállyal ellentétes tevékenységet, vagy a célkitűzésekben megjelölt tevékenységet gátló, akadályozó tényezőt észlel, vagy a pénzügyi fegyelem súlyos megsértését tapasztalja, jogosult a jelentés elkészítése előtt arról a VISZ elnökét értesíteni, a hiányosságok megszüntetésére a szükséges javaslatot megtenni.

A jelentés benyújtását követő elnökségi ülésen a bizottság elnöke, szükség szerint a szakelőadóval együtt tanácskozási joggal részt vesz.

G. KÖZGYŰLÉS

1. A VISZ legfőbb irányító szerve a Közgyűlés, melyen a mindenkori elnök elnököl.

2. A közgyűlésen a VISZ valamennyi teljes jogú tagja és pártoló tagja részt vehet. A pártoló tagoknak tanácskozási és javaslattételi joguk van.

3. A közgyűlés rendes ülését az elnök írásban hívja össze évente legalább egyszer –annak időpontja előtt legalább 15 nappal- a napirendi pontok megjelölésével.

4. Rendkívüli esetben is összehívható, ha a tagság egyharmada a cél megjelölésével ezt kívánja.

5. A közgyűlés határozatképes, ha szabályszerű meghívás esetén a tagságnak legalább a fele megjelent. Határozatképtelenség esetén az elnök által szabályosan összehívott megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség esetén tartandó megismételt közgyűlésre szóló meghívó az eredeti közgyűlési meghívóba foglalható.

6. A közgyűlés nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza határozatait, kivétel az alapszabály módosítása, melyhez háromnegyedes (3/4) szótöbbség szükséges. Az alapszabály V. pontja nem módosítható.

7. Feladata:

a/ elnökségi tagok megválasztása,

b/ az elnöki és bizottsági jelentések, benne az éves költségvetés és zárszámadás megvitatása, elfogadása, jóváhagyása,

c/ a közgyűlés -mint a VISZ másodfokú hatósága- dönt a közgyűlések között hozott

határozatok ellen benyújtott fellebbezések ügyében,

d/ a Felügyelő Bizottság három tagjának megválasztása három (3) éves időtartamra.

H. TERÜLETI BIZOTTSÁGOK

1. Az egyesület tagjai jogi személyiség nélküli területi bizottságot hozhatnak létre, ha

-a területi bizottságot legalább 4 fő megalapította (alapítási nyilatkozat),

-a területi bizottság az alakuló ülésen működési szabályzatát elfogadta,

-tisztségviselőit megválasztotta,

-az alapítók az alapítási nyilatkozatban nyilatkoznak arról, hogy a területi bizottság az egyesület alapszabályában és annak mellékleteiben foglaltakat elfogadja,

- az egyesület elnöksége a területi bizottság megalakulását írásban jóváhagyta.

A területi bizottság az elnökség jóváhagyásával tekinthető megalakultnak.

A területi bizottság arra törekszik, hogy a VISZ teljes programját megvalósítsa területén és teljes mértékben együttműködjön a főtitkárral – összhangban a VISZ elveivel és gyakorlatával, az elnökség vezetése alatt.

2. A területi bizottság működési szabályzatának módosításához az egyesület főtitkárának vagy elnökségének hozzájárulása szükséges.

3. Minden területi bizottság maga választja meg tisztségviselőit.

4. Minden területi bizottság egy képviselőjét jelölni kell az elnökségbe.

V. AZ EGYESÜLET KAPCSOLATAI:

A VISZ minden felekezettől független -és mindenkor az is marad-, de együttműködésre törekszik HITVALLÁSA és CÉLKITŰZÉSEI alapján minden felekezettel, szervezettel, csoporttal vagy egyénnel.

VI. A VISZ az egész világra kiterjedő CEF (Child Evangelism Fellowship Inc.) magyar tagszervezete, működése során együttműködik a CEF-fel és annak más tagszervezeteivel.

VII. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és az is marad, azoktól támogatást nem kap és nem is fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt, megyei, fővárosi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít és nem támogat.

VIII. A VISZ saját vagyonával felel anyagi kötelezettségeiért, így a tagok a VISZ tartozásaiért nem felelnek saját vagyonukkal.

A VISZ feladatainak ellátásához szükséges anyagi fedezetet az adományokból, illetve a könyvkiadásból, egyéb kiadványokból és azok terjesztéséből befolyó eredményből fedezi.

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

1. A VISZ mint közhasznú szervezet köteles a cél szerinti tevékenységből, illetve a vállalkozói tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani és az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni a közgyűlés elé történő terjesztés céljából.

2. A VISZ az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseivel összhangban jogosult a működése során tudomására jutott személyes és különleges adatok kezelésére, felhasználására. Az adatok kezelése és felhasználása az Elnökség által megalkotandó Adatvédelmi Szabályzat alapján történik. A VISZ tagjaira, pártoló tagjaira, munkatársaira és tisztségviselőire vonatkozóan tudomására jutott fenti adatokkal kapcsolatban a jogviszonyt létrehozó okiratnak (belépési nyilatkozat, munkaszerződés, elfogadó nyilatkozat) az érintett általi aláírása az ezen adatkezeléshez megadott írásos hozzájárulásnak tekintendő.

3. Mindazon kérdésekre, amelyekről az Alapszabály nem rendelkezik, az 1989. évi II. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, az 1997. évi CLVI. törvényben foglalt megfelelő kiegészítésekkel. (Budapest, 1989. március l5.)

Utóirat: Ezen Alapszabály tartalmazza a közgyűlés 1990-ben, 1992-ben, 1995-ben, 1997-hen, 1998-ban, 1999-ben, 2000-ben és 2003-ban eszközölt módosításait. Az 1. sz. melléklet helyébe az Alapszabály jelen módosításának elfogadásával a csatolt a „Vasárnapi Iskolai Szövetség Hitvallása” c. okirat, míg a 3. sz. melléklet helyébe a szintén csatolt „Tantételvédelmi irányelv 2002.” c. okirat lép,  a korábbi 4. sz. melléklet ezzel egyidejűleg hatályát veszti. Az Alapszabály a „Vasárnapi Iskolai Szövetség hitvallása” (1.sz), a „Vasárnapi Iskolai Szövetség célkitűzése” (2.sz) és a „Tantételvédelmi irányelv 2002.” (3.sz) c. mellékletekkel együtt hatályos.

Budapest, 2003. május 24.

5. Melléklet – A VISZ célkitűzése

A VASÁRNAPI ISKOLAI SZÖVETSÉG CÉLKITŰZÉSE

(Az alapszabály 2.sz. melléklete)

1 Szeretnénk minél több gyermeknek egyszerűen, de hatékonyan hirdetni Isten Igéjét. Bátorítani akarjuk őket, hogy engedjék érvényesülni a Szentlélek munkáját életükben. – Isten Igéjének hirdetésére alkalmasnak tartunk minden gyülekezeti vagy csa­ládi alkalmat, azaz a vasárnapi iskolát, a gyermek-istentiszteletet, biblia­órát, a családi áhítatot, hétvégi csendesnapot, kirándulást, gyermektáboro­kat, stb. A bibliamagyarázat célja, hogy a gyermek megtanulja, illetve megértse a leg­fontosabb evangéliumi igazságokat Istenről, bűnről, Jézus Krisztusról, a Meg­váltóról és az új életről, valamint hogy a Szentlélek által mindez személyes­sé váljon. A tanítás hatékonysága érdekében hasznosnak tartunk mindenféle szemléltetőeszközt (flanel, kép, film, dia stb.).

 2. A még meg nem mentett gyermeket arra akarjuk segíteni, hogy a Megváltóról szóló üzenetre a Jézus Krisztus személyébe és művébe vetett teljes bizalommal válaszoljon.  Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek konkrét, döntésre szóló meghívást kapjanak a bibliai tanításban. Biztosítani akarjuk a gyermekek részére a segítő, lelkigondozói beszélgetést.

3. A már megmentett gyermeknek abban akarunk segítséget nyújtani, hogy a megértett bibliai igazságokat a saját életére alkalmazza.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek konkrét segítséget kapjon arra nézve, hogy hogyan növekedhet a hitben, hogyan követheti Jézus Krisztust és hogyan lehet egy közösség tagja.

4. Szeretnénk hívő embereket felkészíteni a fentiek szerinti hatékony szolgálatra.

Feladatunknak tekintjük, hogy azokat a tanítókat, akik a gyermekek között hirdetik az Igét, a fentiek szellemében tanítsuk. Ennek érdekében tanfolyamokat, továbbképző alkalmakat, rendszeres, a közös felkészülést szolgáló alkalmakat szervezünk.

5. A gyermekmissziót végzőket iratmissziós szolgálat fenntartásával támogatjuk célkitűzéseinknek és hitvallásunknak megfelelő oktatási és irodalmi anyagok, folyóiratok, traktátusok, könyvek és egyéb segédeszközök terjesztésével.

A vasárnapi iskolai tanítók, vezetők és segítők részére irodalmat, énekanyagot, flanelábrákat és más szemléltetőanyagokat készíttetünk, beszerzünk és terjesztünk.

6. Minden hitre jutott gyermeket olyan helyi gyülekezetbe szeretnénk eljuttatni, amely a keresztyén életben tovább segíti őket, és biztosítja lelki növekedésüket.

Senkit sem bátorítunk arra, hogy a saját gyülekezetét elhagyja, inkább segíteni akarjuk, hogy a hivő gyermekek élő hitű gyülekezetek gyermek- és ifjúsági közösségeibe beépüljenek.

7. A főfoglalkozású gyermekmunkásokat (vasárnapi iskolai tanítókat) segítjük és irányítjuk a fenti célkitűzések megvalósításában.  Budapest, 1992. márc.15.

 6. Melléklet – A VISZ Hitvallása

A Vasárnapi Iskolai Szövetség Hitvallása

A. Hisszük, hogy „A teljes Írás Istentől ihletett”. Ez alatt értjük a Bibliának nevezett teljes könyvet; hisszük, hogy az eredeti szöveg minden tévedés nélkül való. Emellett a tanítása teljes tekintéllyel bír, mindenek felett való és végleges. Hisszük, hogy Isten Lelke vezette a régi idők szent embereit mindabban, amit írtak. 2Tim 3,16; 5Móz 4,2; 2Pt 1,21, Jel. 22,18-19.

B. Hisszük, hogy Isten öröktől fogva három személyben létezik: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ez a három  egy Isten, mivel ugyanaz a természetük, a tulajdonságaik és tökéletességük. Róm 1,20; Mt 28,19; 5Móz 4,35; Jn 17,5

C. Hiszünk az Úr Jézus Krisztus személyében és istenségében, aki fogantatott  Szentlélektől, születetett  szűz Máriától, valóságos Isten és valóságos ember. Jn 1,1; Jn 1,14; Jn 10,30; Mt 1,20; Lk 1,30.31; Fil 2,5-7; 1Tim 3,16; Kol 1,19

D. Hiszünk a Szentlélek személyében és istenségében, aki minden igazi (Isten által elfogadható) imádat és szolgálat forrása és ereje, a tévedhetetlen Ige tévedhetetlen magyarázója, aki minden újonnan született hívőben  lakozik, és mindenütt jelen van, hogy Krisztusról tegyen bizonyságot, miközben arra törekszik, hogy teljesen Ő töltsön be minket, nem pedig saját magunk, vagy saját tapasztalataink. Jn 15,26; Csel 5,3.4; Csel 1,8; Róm 8,26.27; 1Kor 2,12.14; Róm 8,9; 1Kor 3,16; 1Kor 12,13; Jn 16,13.14.

E. Hisszük, hogy az ember Isten  képére és hasonlatosságára teremtetett, amint azt Isten Igéje tanúsítja, de az emberiség az első Ádámmal elbukott. Nemcsak erkölcsi természete károsodott fájdalmas módon a bűneset miatt, hanem az ember teljesen elveszítette lelki életét, a bűn miatt lelkileg halottá vált és alávettetett a gonosz hatalmának. „Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt” (Róm 8,7-8). Ezért nem láthatja meg Isten országát, be sem mehet abba, amíg újonnan nem születik a Szentlélek által. Hisszük, hogy semmilyen mértékű megjavulás – bármily nagy legyen is az -, semmiféle erkölcs megszerzése – bármilyen magas is legyen az -, semmiféle kultúra – bármilyen mutatós legyen is az -, sem emberiességi és emberbaráti tervek vagy társadalmak – bármilyen hasznosak legyenek is -, sem keresztség/bemerítés, vagy más szertartás – bárhogyan legyen is kiszolgáltatva – nem tud segíteni a bűnösnek abban, hogy egyetlen lépéssel is közelebb jusson a mennyhez. Az üdvösséghez /megmeneküléshez egyedül a  fölülről adatott új természet, az Ige segítségével a Szentlélek által plántált új élet szükséges. 1Móz 1,26.27; Róm 5,12; Ef 2,1-3; Jn 3,3.6.7; Tit 3,5; Jn.5,24.

F.  Hisszük, hogy Jézus Krisztus a bűnösök helyettesévé lett Isten előtt, és mint engesztelő áldozat halt meg az egész világ bűneiért. Hisszük, hogy átokká tétetett a bűnösért, és ezért halt meg az Írások szerint. Hisszük, hogy Jézus Krisztusnak - aki minden emberért megízlelte a halált - áldozata olyan tökéletes, és vére olyan értékes Isten előtt, hogy sem bűnbánat, sem érzés, sem hit, sem jó elhatározások, sem őszinte erőfeszítések, sem bármely egyház törvényeinek és szabályainak betartása nem teheti teljesebbé.  Róm 5,8; 1Jn 2,2; Zsid 2,9; Gal 3,13; Róm 4,4-5; Róm 3,25; Kol 1,13-14.20-21.

G. Hisszük Jézus Krisztus megfeszített testének a feltámadását; hisszük, hogy az Ő teste feltámadott a halálból az Írások szerint, és hogy Ő felemeltetett a Mennybe, és ott ül Istennek jobbján, mint a hívők főpapja és szószólója. Lk 24,39; Csel 1,10-11; Ef 4,10; Zsid 1,3; Zsid.8,1-2;1Jn 2,1.

H. Hisszük, hogy egyedül hit által fogadhatjuk be Krisztust, halála és feltámadása révén szerzett áldásaival egyetemben. Hisszük, hogy abban a pillanatban, amikor bizalmunkat  Belé vetjük mint  Megváltónkba, minden bűnből megigazulva átjutunk a halálból az örök életre. Továbbá hisszük, hogy az Atya olyan mértékben fogad el minket, ahogyan Őt elfogadta, és úgy szeret minket, ahogyan Őt szerette, és eggyé tesz Önmagával. Hisszük, hogy amint valaki befogadja Őt mint Megváltóját, Krisztus lakozást vesz benne, hogy Krisztus szentsége és ereje nyilvánvalóvá legyen az életében. Zsid 9,15; Jn 5,24; Róm 3,28; 4,3.23-25; Ef 1,3; Jn 17,23; Gal 2,20; 4,6-7; 5,16; Csel 1,8.

I. Hisszük, hogy az Egyház azok közössége, akik Krisztusban mint Megváltójukban hisznek. Ez az Egyház Krisztus teste és menyasszonya. Hisszük, hogy minden hívő - zsidó és pogány egyaránt - Isten Szentlelke által kereszteltetett bele Krisztus testébe; annak tagjaivá lévén, felelősségünk megőrizni a Lélek egységét a békesség kötelékében minden szektás előítélet és felekezeti vakbuzgóság fölé emelkedve, egymást tiszta szívből, buzgón szeretve. Ef 2,19-22; 1,22-23; 5,25-27.31-32; 1Kor 12,13; Róm 12,4-5; Ef 4,1-3; 1Kor 1,10.

J. Hisszük, hogy mindenki, aki a mi Urunk Jézus Krisztusban hisz, olyan szent és példamutató életre hívatott el, amely senkit sem bátorít bűnre, és nem hoz szégyent Krisztus keresztjére. Hisszük, hogy a hívők jó cselekedetekre teremtettek a Krisztus Jézusban. „Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel” (hívő testvéreinkkel). (Gal 6,10). 1Jn 2,15-16; Róm 14,13; 13,14; 1Kor 10,31; Ef 2,10.

K. Hiszünk a világ evangélizálásának a szükségességében. Hisszük, hogy  Isten népének legfontosabb feladata az, hogy hirdesse az evangéliumot minden teremtménynek. Hisszük, hogy a gyermekek evangélizálására külön hangsúlyt kell helyezni. Mk 16,15; 2Kor 5,18-19; Mt 18,14.

L. Hiszünk a mi Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus személyes visszajövetelében, aki a mi várva várt reménységünk. A Fil. 3,20. szerint hisszük hogy „a mi országunk a Mennyekben van, honnét  a megtartó  Úr Jézus Krisztust is várjuk.” (Fil 3,20). Csel 1,11; 1Thess 4,16.17; Jn 14,1-3; Tit 2,13; Fil 3,20-21.

M. Hisszük, hogy azoknak a lelke, akik az Úr Jézus Krisztusra mint Megváltójukra bízták magukat, a halál pillanatában azonnal az Ő jelenlétébe kerül, és várják testük Jézus visszajövetelekor történő feltámadását. A megdicsőült test és lélek ekkor újra egyesülve lesz Ővele örök dicsőségben. Luk 23,43; 2Kor 5,8; Luk 16,22.25; Fil 1,23; 1Thess 4,15-18.

N. Hisszük, hogy az elveszettek lelke a halál után nyomorúságban marad az utolsó ítéletig. A lélek és a test a feltámadásban újra egyesülve a tűz tavába vettetik, ami a második halál, és ott „meglakolnak örök veszedelemmel az Úr ábrázatától és az Ő hatalmának dicsőségétől.” (2Thess 1,8-9). Lk 16,22-23.27-28; Zsid 9,27; Jel 20,5.11-15; 2Thess 1,7-9.

O. Hiszünk abban, hogy Sátán valóságos személy, „ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti.” (Jel 12,9)., de Isten ítélete rajta is beteljesül.  Ef 6,11-12; 1Pt 5,8; Jel 20,10.


 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!