//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

87. EMLÉKEZZETEK MEG ...- hűséges presbiter felett - Zsid 13,7

87. EMLÉKEZZETEK MEG ...- hűséges presbiter felett - Zsid 13,7


 

  87. EMLÉKEZZETEK MEG…

  - hűséges presbiter fölött -

  Zsid 13, 7.

   

  Gy.T.!
  Valakire emlékezni mindig fájdalmas. Különösen akkor, ha az a valaki már nincs velünk, remény sincs arra, hogy valaha még megláthassuk. Míg alakját, szavait visszaidézgetjük, tudjuk, hogy mindez már nem valóság, csak emlék. Nem boldog jelen, hanem múlt, ami soha többé vissza nem jön. És emlékezni mégis jól esik. Az emlék valamiképpen visszahozza azt, ami elmúlt. Visszaidéz kedves, boldog időket, amelyek beragyogják a sivár jelent, mint a lenyugvó nap visszanéző sugarai a láthatárt..…
  De emlékezni nemcsak jól esik, hanem mintegy kötelesség is. önmagunk iránti boldog kötelesség, valamint kötelesség az elköltözött iránt is, hiszen úgy sem adhatunk neki többé egyebet. Erre a kötelességre figyelmeztet a felolvasott ige bennünket: „Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket.” - Ezért gyűltünk most össze erre az istentiszteletre. Emlékezni körünkből elköltöző testvérünkről. Mielőtt egészen elválnánk tőle: a szívünkbe zárni, hogy emléke egészen bennünk maradjon. Mert Testvérek, nem az halt meg, akit hantok takarnak, hanem az, akit elfelejtenek.

  I.
  Emlékezünk: egy küzdelmes, nehéz életútra, amely nem messze innen, Harasztkeréken kezdődött el. Szerettetek hét gyermek közül a legnagyobb volt, az elsőszülött. Neki kellett elsőnek odahagyni a szülői otthont; mesterséget tanulni. Inaskodott, felszabadult; meg is becsülte a cipész mesterséget. Főnöke halála után ő vezette a kis műhelyt. Aztán változtak az idők: biztosabb megélhetést a vasút kínált. Átment hát a vasúthoz és ott szolgált 25 éven át, nyugalomba vonulásáig.
  Rá emlékezve, emlékezünk a gondos, bölcsen előrelátó családfőre. 32 éve kötött házasságot, gyermekeket adott neki Istenünk jóvolta. Lányait a szeretet szigorúságával nevelte. Felkészítette őket a küzdelmes életútra. Gondoskodásának következtében családja semmiben sem szenvedett hiányt. Így emlékezhetünk Rá gondolva a segítőkész testvérre is. és emlékezünk a szenvedést alázatosan hordozó keresztyén testvérünkre.
  Harminc éve betegedett meg, s e betegséget türelmesen hordozta hazaköltözéséig. Ha azt kérdezzük: miben szolgálhat földi élete példaként mások számára, ezt mondhatjuk: szeretetben, béketűrésben, alázatban, Krisztus követésében.

  II.
  A koporsónál ott áll nemcsak a szűk családi kör, hanem a nagy család: keresztyén gyülekezetünk tagjai is. emlékezünk B.V. aára, ahogy igénk mondja: előljárónkra. Mert ő valóban az volt: előttünk jár a kötelességteljesítésben. Megjárta a harcteret, nehéz helyzeteket élt át, de Isten kegyelme megőrizte. Hálából odaszentelte életét Istennek a szolgálatára. Nagy önfegyelemmel vigyázott a nyelvére. Ne szóljon semmi rosszat; de általában a magaviseletére is. előljárt, mint egyházunk hivatali előljárója, presbitere. Nemcsak a tanácskozó asztalnál, hanem mindenütt. Ritkán szólalt meg, de beszéde mindenkor megfontolt tanácsként hangzott.

  Emlékezzetek meg a ti előljáróitoktól, akik szólották néktek az Isten beszédét…”, mondja igénk. Nemcsak azok szólják az Isten beszédét, akiknek ez a tisztük, hivatásuk, akik úgymond: ebből élnek. Nem is csak szóval lehet Isten beszédét hirdetni, hanem tettekkel, életfolytatással is. „Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják azt”, mondja egy másik helyen Isten igéje. Még boldogabbak azok, akik úgy igyekeznek Isten beszédét megtartani, hogy másoknak is tovább adják azt. B.V. is így tett; életével szólotta az Isten beszédét. Azzal az élettel, amelyet szeretett hitvesének boldogítására, gyermekeinek gondos, szeretetben való nevelésére szentelt oda. Szeretett Testvérünk nem szóval, sem nyelvvel, de tetteivel bizonyította a szeretet örök nagy parancsát, s annak teljesítésére adott másoknak is ösztönzést.

  III.
  „…és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket.” Elköltözött aa Szeretteinek fájdalmas ez a vég, de nekünk fölemelő, mert élete bizonyságtevő élet volt. Hitét bizonyító életének végéről csak azt a kis részletet hadd mondjam el, ahogyan utoljára részesült az úrvacsora szent jegyeiben. Láthattam rajta a hálát, az Úrnak való szent átadás csendes örömét. Figyelmezvén élete végére, kövessétek hitét!

  Drága Szerettei, elsősorban hozzátok szól most Isten igéje! (Búcsúvétel) Minden elválásban van valami vigasztaló is: a viszontlátás reménye. A legfájdalmasabb elválás kétségtelenül a halál. De itt sem hagyott a mi Urunk és Istenünk vigasztalás nélkül. Itt, a földön, minden örömbe fájdalom is vegyül. Ott pedig, Urunk örök hajlékában olyan öröm vár reánk, amit „idelenn” elképzelni sem tudunk. Azért hát emlékezzünk meg Istenünk jóságáról, mellyel elköltözött Testvérünkben valamennyiünket megáldott és hálaadással áldjuk érte Őt, a Mindenhatót, aki a halálból is feltámaszt, hogy örök üdvösséget adjon!

  Ámen.


   

   

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj