//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Kolossé1,12


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László


"Aki nem tud embereknek köszönetet mondani, ezzel leleplezi önmagát, hogy bizony Istennel szemben is hálátlan és nem tud Neki sem köszönetet mondani”. Kálvin: A Genfi Egyház Kátéja.


  

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik szívem.
Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

palheidfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyüle-
kezetnek CATHECISMUS-
SA

 
Avagy A Christus tudomá-
nyában gyermekeket tanító  
FORMATSKÁJA melyet nagy

theologus

CALVINUS JÁNOS … KOLOS-
VÁRATT M.Tótfalusi Kis Miklós
által 1695 esztend
Partium
Hasonmás Kiadás

A Genfi Egyház Kátéja 1695 
Ennek hasonmás kiadásának

ismertetője
.

Kálvin János: A Genfi Egy-
ház Kátéja Pápa 1907.

www.leporollak.hu - Németh
Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi
Káté útja Kolozsvárig

Környezetvizsgálati tanulmány

- Fekete Csaba Káté, egyház,
tanítás
 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


1924-1996

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505-1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 -1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Webem - itt

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

XX. század Történelméhez

 
- Dr Bustya Dezső Temetési beszédek
I. Ószövetségi textusok

C Í M L A P 1 -99. prédikáció

1. PORBÓL LETTÜNK Alapige: 1Móz3,19.

2. HOL VAN A TE ATYÁDFIA? - Gyilkosság áldozata fölött - 1Móz 4,8-10.

3. ISTEN VÉGZÉSE 1Móz 6,3a

4. ÁLDÁS LESZEL 1Móz 12,2

5. ELMENNI BÉKESSÉGGEL 1Móz 15,5

6. EREDMÉNYES ÉLETÚT 1Móz 24,56

7. JÓ VÉNSÉGBEN HAZAKÖLTÖZÉS 1Móz 25,5.7-11.

8. A SZERETETT GYERMEK 1Móz 37, 34-35

9. AZ ÉLET VÁNDORA 1Móz 47,7-9

10. APAI ÖRÖKSÉG 1Móz 48,21

11. A LEGKESERŰBB HALÁL - öngyilkos fölött - 2Móz7 10,17

12. TITKOK AZ ÚRÉI - öngyilkos fölött - 5Móz 29,29

13. ÉN NÉPEM ÉS ÉN ISTENEM Ruth 1,16-17

14. AZ ÚRNAK SZENTELEM -kisgyermek fölött - 1Sám 1,17-28

15. ÖL ÉS ELEVENÍT 1Sám 2,6-8a

16. GYŐZEDELMES HIT 1Sám 14,6

17. ALIG EGY LÉPÉS 1Sám 20,3b

18. AZ OKOS BÁNAT -csecsemő felett - 2Sám 12,15-23

19. AZ ÖSSZEGYŰJTÉS 2Sám 14,14

20. NAPONKÉNTI CSODÁBÓL ÉLNI. 1Kir 17,10-16

21. VÁNDOR ÚTON A VÁROS FELÉ. 1Krón 4,39

22. ÉLETÜNK ÉRTÉKE 1Krón 19,15. 17a

23. A KÖZÉLET EMBERE. Nehémiás 5,19

24." AZ ÚR ADTA..." - ifjú felett - Jób 1,21b

25. TEMETÉSI BESZÉD. Jób 2,10b

26. ELVETT JÓ. Jób 2,10b-C

27. KÉT ARC. Jób 5,17-19

28. ÉRETT GABONASZÁL - idős ember fölött - Jób 5,26.

29. KEGYELEM ÉS ÉLET Jób 10,12

30. HÁROM VILÁGBAN Jób 12,7-10

31. ISTEN KEZÉBEN Jób 14, 1-2.14a

32. ISTENHEZ SÍROK VIGASZA Jób 16,20b

33. A KISZABOTT ESZTENDŐK LETELNEK Jób 16,22-23.

34. BIZONYTALANSÁGBAN BIZONYOSSÁG Jób 19,25-26.

35. BOLDOG ÉLET Jób 29, 11-16.

36."TE TANÍTS MEG ENGEM!" - tragikus halál - Jób 34,29.31-32a

37. A HIT LÁTÁSÁVAL -S.F. presbiter felett-Jób 37,20-21

38. LESELKEDŐ HALÁL -tragikus halál áldozata fölött- Zsoltár 10,8

39. JÓ PÁSZTORUNK -özv.NGyné ny.tanítónónő fölött Zsoltár 23.

40. TEMETÉSI BESZÉD ZSOLTÁR 23,6

41. HIT,VIGASZ ÉS REMÉNY SZAVA Zsoltár 31,1.6.

42. ISTEN: OLTALOM Zsoltár 32,7

43. ÉLETÜNK FORRÁSA: ISTEN Zsoltár 36,8-11

44. MINT A SEMMI Zsoltár 39,5-6

45. TE CSELEKEDTED Zsoltár 39,10

46. ISTEN GONDOT VISEL Zsoltár 55,23

47. MEGTISZTULÁS PRÓBÁK KÖZÖTT Zsoltár 66,8-10.20.

48. MÉLYSÉG ÉS MAGASSÁG Zsoltár 71,20

49. AZ ISTEN KÖZELÉBEN Zsoltár 73,23-26.28

50. KICSODÁM VAN AZ EGEKBEN? Zsoltár 73,25-26

51. ISTEN KÖZELSÉGE Zsoltár 73,28

52. ISTEN ÚTJÁN - A CÉL FELÉ Zsoltár 86,11

53. ÉLETÜNK ÉRTELME Zsoltár 89,48-49

54. AZ ÖREG ÉDESANYA ÁLDÁSA Zsoltár 90,3

55. JÖJJETEK AZ ÚR ELÉ Zsoltár 95,6-7

56. FÁJDALMAS KÉRÉS Zsoltár 102,25

57. ISTEN DICSŐÍTÉSE ÉLETÜNKKEL Zsoltár 104,1-4

58. A HALÁL TANÍTÁSA - öngyilkos fölött - Zsoltár 103,14-16 ?

59. Ő TUDJA... - kisgyermek felett - Zsoltár 103,14.16-17

60. MULANDÓ ÉS MARADANDÓ Zsoltár 103,15-18

61. NYUGALOMRA TÉRÉS - kántortanító felett - Zsoltár 116,7

62. AZ IGE ÁLTAL FORMÁLT ÉLET - híven szolgáló presbiter felett - Zsoltár 119,92-93

63. AZ ÚR SEGÍTSÉG Zsoltár 121,1-2

64. A MÉLYSÉGBŐL - öngyilkos fölött - Zsoltár 130,1-3

65. MÉLYSÉGTŐL A SZABADULÁSIG Zsoltár 130

66. ISTEN MEGSZABADÍT Zsoltár 149,4

67. ŐRIZD MEG ... Példabeszédek 4,23

68. ÜDÍTŐ ÉLET Példabeszédek 11,25

69. FELFELÉ Példabeszédek 15,24

70. SZÉP, ÉKES KORONA - öreg ember felett - Péld 16,31

71. - AZ IGAZ BARÁT - K.Cs egykori teológus felett - Péld. 17,17

72. AZ EMBER FŐDOLGA Prédikátor 12,15-16

73. ERŐS SZERETET Énekek Éneke 8,6b

74. ŐBENNE BÍZOM Ézsaiás 12,2-3

75. ÖRÖK KŐSZÁLUNK Ézsaiás 26,3-4

76. AZ ÚR VÁR, HOGY KÖNYÖRÜLJÖN Ézsaiás 30,18a

77. "SZEMEID TANÍTÓIDRA NÉZNEK..." - tanítónő-óvónő felett - Ézsa. 30,19-21a

78. SZÍVHEZ SZÓLÓ VIGASZTALÁS Ézsa. 40,1-2a

79. ELMÚLÁS - MEGMARADÁS Ézsa. 40,6-8

80. ELFÁRADÁS ERŐ NÉLKÜL - öngyilkos felett - Ézsaiás 40,30-31

81. ÜDVÖZÍTŐ ÍGÉRET Ézsa. 41,10

82. ÉLETÜNK AZ ISTEN ÜGYE Ézsa. 46,4

83. "EMELJÉTEK AZ ÉGRE SZEMEITEKET..." Ézsa. 51,6

84. HÍVOGATÁS Ézsa. 64,5-6A

85. ISTEN UTAI ÉS GONDOLATAI - N.J. vártemplomi presbiter fölött - Ézsa. 55,8-13

86. TANÍTÓSORS Ézsa. 55,10-13

87. MEGFÁRADÁS - MEGÚJULÁS Ézsa. 57,10

88. VESZTESÉG ÉS VIGASZTALÁS Ézs 6,13

89. TÁVIRÁNYÍTÁS Jeremiás 10,23

90. ISTEN GONDOLATAI Jeremiás 29,11

91. A CSELEKEDET JUTALMA. - kisgyermek fölött - Jerémiás 31,15-16a

92. KÖTÉS ÉS ORVOSSÁG Jerémiás 33,6

93. NEM ZÁR KI ÖRÖKRE... Jerémiás Siralmai 3,31-33

94. CSENDES GYÁSZ Ezékiel 24,15-18

95. FÉNYLENI, MINT CSILLAG Dániel 12,3

96. AZ ÚR SZERETETE -tragikus halál áldozata fölött - Ámos 3,6

97. KÉSZÜLJ ISTENED ELÉ Ámos 4,12c

98. ISTENNEK TETSZŐ ÁLDOZAT Mikeás 6,8

99. A MÁSODIK HÁZ DICSŐSÉGE Aggeus 2,9

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          Szabolcska Mihály:

Uram, maradj velünk!

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2018
30 éve halt meg

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2018
55 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 
Áprily Lajos
Kalács, keddi kalács
 
Már szombat este megsütötte
anyám. És reggel már adott.
Az aranya besugarazta
a harangos vasárnapot.
 
Vasárnap estig nem fogyott el,
fénye áthullt az ünnepen.
Még hétfőn is jutott belőle.
És kedden is. De csak nekem.
 
Ma sem tudom, hol rejtegette,
melyik fiókból jött elő,
de olyan áldott volt az íze,
olyan hétköznap-szentelő.
 
Az asztalkendőből kibukkant
szép sárga fénnyel: Itt vagyok.
Nagy árnyékok, fekete gondok,
még várjatok, maradjatok.
 
Igénytelen polgár-kalács volt,
olyan egyszerű, mint falum.
És mégis úgy megnőtt azóta,
mint úrvacsora-szimbolum.
 
Száguldó évek távolából
megérzem néha jószagát:
a tűzhely tájáról elindul
s betölt szivet, betölt szobát.
 
Lelki kenyér ínség-időkben,
verőfényes vigasztalás...
Pedig tudom: a keze föld már.
És nincsen több keddi kalács.
 
 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG