//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Vizkelety András A német írás története.
A régi német írásbeliség


Vizkelety András

A német írás története. A régi német írásbeliség

A különböző germán népek irodalma az írásbeliség kialakulásával válik megfoghatóvá.

A germán népek első írása a rúna-írás volt (első emlékek 200 körül; délről terjedt észak felé!), amely elsősorban csupán szakrális szövegek rögzítésére szolgált.

Második kísérlet a germán népek írásbeliségének kialakítására a nyugati gótoknál történt a 4. sz.-ban. Kialakulása összefügg a gótok megtérítésével (ariánizmus!); az írás létrehozója Wulfila püspök volt, főleg a görög unciális (nagybetűs) írás betűformáit vette át. Az írás a keleti gótoknál is elterjedt, a fennmaradt emlékek (bibliafordítás, "Codex Argenteus" Uppsalában!) tőlük származnak. Az ariánizmushoz való ragaszkodás akadályozta meg a gót írásbeliség és államiság későbbi fejlődését.

A germán népek harmadik írása a latin írás lett, amelyet a kereszténység felvételével párhuzamosan valamennyi törzs átvett. A "német írás" általános írástörténeti fejlődése szervesen összefügg tehát a latin paleográfia korszakaival. Lényeges különbség azonban, hogy - mivel a német nyelv élő nyelv - az írásnak követnie kellett a nyelv hangtani változásait.

 

Az ófelnémet irodalom (a kezdetektől a 11. sz. végéig) első emlékei a 8. sz. végén, Nagy Károly udvari akadémiáján kialakult karoling minuszkulával kerültek rögzítésre. Ez az írásforma maradt német nyelvterületen kb. 1200-ig uralkodó. Nehézség: a német nyelv hangjainak latin betűkkel való rögzítése, több hanghoz nem volt megfelelő betű (dentalis réshang, az eredetileg bilabiális réshang: uu, vv, majd w; az ou kettőshangzó stb.). Rövidítéseket ritkábban alkalmaznak, mint a latin írásbeliségben.

A középfelnémet (kb. 1100-1350) emlékek írása a "gótikus" írás, amelynek nincs köze a gót néphez (a humanisták által barbárnak, azaz "gótnak" minősített írás és művészet). Paleográfiai jellemzői a megfelelő kor latin írástípusainak felelnek meg. A német nyelv fejlődéséből eredő speciális jelek: a hosszú magánhangzók jelölését szolgáló ékezet, a kettőshangzóknak (diphthongusoknak) az alaphang fölött való jelölése, az ún. umlaut jelölése (a két betű összeírva); a z betű kétféle hangértéket jelölhet: wizzan > wissen, ill. zit > zeit. Nyelvjárási formák ritkán jelentkeznek, megfejtésük nem okoz különös nehézséget, pl. b > p.

A korai újfelnémet korban (1350-1550) a hagyományos "gótikus" könyvírásformák mellett jelentkeznek már a kurzív írások (vö. latin paleográfia). A kor vége felé kialakul a "gót betűs" kurzív írás, amely még a 20. század első felében is használatos. Az írás egyre inkább egyéni karakterisztikumok hordozójává válik, különös ligaturákat, rövidítéseket alkalmaz; az írásbeliség mennyisége nő, az írni, olvasni tudók szociális rétegződése mélyül. Következmény: az írás egyre nehezebben "olvasható", egyre fokozottabban jelentkeznek írásban is a nyelvjárási különbségek. Az alnémet nyelvjárásokból kialakul az önálló németalföldi (holland) nyelv. A német nyelv alkalmazása terjed az okleveles gyakorlatban és általában a hivatali apparátusban (kancelláriai nyelv!), az első német oklevelek még 1300 előtt keletkeztek. - A nyelv fejlődésének tükröződése az írásban: a középfelnémet hosszú magánhangzók diphthongizálódnak: min > mein, hus > haus (a fejlődés délről észak felé tart, az északi nyelvjárásokat ma sem érte el!). A helyesírásban nagy a változatosság, sőt az önkényesség: panckh (Bank), maistther (Meister) stb. A szabályozatlan íráskép az egész barokk korban uralkodik, valamelyes egységesülés csak a 17. sz.-i nyelvművelő társaságok hatására észlelhető. Az íráskép is "cikornyássá" válik ("Zierschrift"), ezeket az írástípusokat "Schreibmeisterbuch"-ok rögzítik és terjesztik. A "cikornyásság" a mondatfűzésben is megnyilvánul.

A német írásban és hangtanban ezután jelentős változások nem mennek végbe, a nyelvjárási elemek fokozatosan visszaszorulnak, az íráskép egyszerűsödik.


A régi német írásbeliség főbb műfajai

Az ősközösségi és a népvándorláskori társadalom néhány esetlegesen, utóbb rögzített irodalmi emlékén kívül (varázsszövegek, hősi epika) a német írásbeliség kezdetén a latin szövegek megértését és fordítását elősegítő művek állnak (szótárak, glosszák, interlineáris "szöveghez tapadó" fordítások, szó szerinti, majd szabadabb fordítás-irodalom, latin minták átdolgozása, önálló munkák latin források nyomán). A fordítás-irodalom tartalmilag főleg egyházi vonatkozású, a feudális államszervezéssel párhuzamos missziós tevékenységet támogatja: a fő imádságok, keresztelési, gyónási formulák, rövid exhortációk, a keresztény üdvtörténet összefoglalásai (evangéliumharmóniák stb.), zsoltár- és himnuszfordítások. - A világi emlékek rövid jogi szövegek, "Physiologus"-kéziratok, a "Septem artes liberales" összefoglalásai (Maroianus Capella), történeti-dicsőítő versek ("Ludwigslied"). - A clunyi reformmal kezdődő egyházi megújhodás a prózai és verses aszkétikus anyanyelvi irodalom növekedésével jár, az evangéliumi élet követelésében sokszor éles szociális tartalmak tükröződnek (ún. "szociális eretnekségek"). Követendő mintaképeket szolgáltat a legendairodalom.

A térítés befejeztével bekövetkezik a világi és egyházi imperium összeütközése (invesztitúra-harc), amelynek során a lovagi réteg egyre nagyobb katonai és szociális tényezővé válik. A lovagi kultúrában ésköltészetben az első kísérlet egy laicizált világkép megteremtésére. Az udvartörténeti művek után világtörténeti művek (a világtörténelem lovagi interpretálása: "Kaiserchronik"), majd a lovagi epika (Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Strassburg) és a Minnesang (Heinrich von Veldeke, Reinmal der Alte, Heinrich von Morungen, Walther von der Vogelweide stb.). A "klasszikusok" művét az "epigonok" folytatják (Konrad von Würzburg, Ulrich von Türheim, Rudolf von Ems stb.). A lovagi epika klasszikus és epigon korából való töredékekkel már találkozunk a magyar könyvtárakban őrzött anyagban is.

A lovagi irodalom "klasszikus" kora a 13. században lezárul. Utána az epigonok mellett a didaktikus költészeté (Stricker, Freidank stb.) és a többnyire névtelen verses vagy prózai, tréfás vagy komoly kisepikáé a szó ("Märendichtung", "Schwankdichtung"). (Az elveszett "Kalocsai kódex"!) - A drámai forma is jelentkezik, többnyire templomban előadott "misztériumjátékok" formájában (az egri karácsonyi játékok, a németújvári utolsó ítélet-játék).

Óriási volumenű a 14. századtól kezdve a német vallásos, "épületes" irodalom (Erbaungsschrifttum). Imakönyvek (Johannes von Neumarkt, Johannes von Indersdorf imái, a német "Hortulus animae" stb.; a "devotio moderna" és a misztikusok szerepe: Heinrich Seuse, Johannes Tauler); katechetikai irodalom (gyónási tükrök, Miatyánk, Ave Maria, Credo-magyarázatok stb., vö. Weidenhiller művét az irodalomjegyzékben);moráltheológiai summák és traktátusok (Heinrich von Langenstein, Ulrich von Pottenstein, Konrad von Bömlin stb.); prédikációs irodalom (Berthold von Regensburg, Nikolaus von Dinkelsbühl, Johannes Tauler stb.); legendák ("Waterbuch", "Das alte Passional", "Leben der Heiligen" mint gyűjtemények s az egyes szentek legendái). Jelentkeznek ezeken kívül vegyes és speciális műfajok ("Ars moriendi"-k stb.).

Nagyon sokrétű a német jogi irodalom, mind a kánonjog és kazuisztika (vö. Stinzing idézett műve), mind a világi jog terén: országos jogok (Sachsenspiegel, Schwabenspiegel, Zipser Willkür stb.), városi jogok (bécsi, budai, magdeburgi jog), bányajogok (selmecbányai) stb. (Összefoglaló irodalom és az egyes emlékek felsorolása: lásd Homeyer id. műve.)

Késő középkori és korai újkori kéziratokban nagyon gyakoriak a különböző szakirodalmi művek. Bár G. Eis az irodalomjegyzékben szereplő összefoglalása kitűnő, itt is álljanak a legfontosabb csoportok és nevek, mert a mű nehezen hozzáférhető.

Természettudományos enciklopédiák (Konrad von Megenberg, Buch der Natur, nagyon gyakran csak részletek!).

Asztrológia és asztronómia (időszámítási táblázatok, "Lucidarius", prognosticum-ok, népi időjárási rigmusok).

Orvostudomány ("Regimen"-ek: étel, ital, alvás stb.; sebészet: Peter von Ulm, Guy de Chauliac, Heinrich von Pfolspeundt; általános receptgyűjtemények főleg Ortholf von Bayerland és Meister Bartholomeus könyveiből; nőgyógyászat: Ps. Albertus Magnus "Secreta Mulierum" c. műve; különösen nagy irodalma van a pestis-recepteknek!).

Állatorvoslás, főleg lóorvoslás (elsősorban Meister Albrant receptkönyvének különböző redakciói.)

Botanika. (fő forrás általában a "Macer Floridus").

Agrártudományok (Gottfried von Franken: Pelzbuch c. enciklopédikus kertészeti művéből merítenek leginkább a kéziratok).

Ehhez kapcsolódnak a szakácskönyvek és a különböző háztartási recept gyűjtemények, amelyekben a tintakészítéstől a bolhairtásig találunk előírásokat.

Háztartási gyűjteményekbe is belekerülnek többször részletek a festőkönyvekből (ld. Ploss megfelelő műve): textil, üveg stb. festése, aranyozása.

Festőkönyvekhez kapcsolódnak gyakran alkímiai traktátusok és receptek, részben kimondottan természettudományos jellegűek: desztillálás, olvasztás, ötvözetek stb., részben a "titkos tudományok" körébe tartozók: "Buch der Hl. Dreifaltigkeit", "De quinta essentia" (az egyik fontos redakció Johannes de Rupescissa-nak tulajdonítva). Az alkímiai jelek megfejtéséhez külön segédkönyvek vonnak (l. jegyzék). - A "titkos tudományokhoz" sorolhatók a tolvajnyelvi szótárak ("Rotwelsch", egy szombathelyi kódexben is!).

A szorosan vett természettudományok körébe tartozik a bányászati és kohászati irodalom ("Probierbücher'", nagyon sok magyarországi kézirat!).

Az ún. "udvari művészetek" körébe sorolható a lovaglás, vadászat ("Beiz-bücher"), a vívás (Johann Liechtenauer: Kunst des Fechtens), a sakk ("Schachzabelbücher"), a puskaművesség és az ostromgépek irodalma.

Jelentős a késő középkori krónikairodalom (Leopold Stainraiter osztrák krónikája; városi krónikák, pl. soproni német krónikák, testületi krónikák: salzburgi püspökség stb.).

Földrajzi jellegűek az útikönyvek, zarándokkönyvek (vö. Röhricht i.m.).

Az újabbkori német irodalom és írásbeliség nem speciális jellegű, jobban feldolgozott, és így a kézirat-feldolgozót különös nehézségek elé nem állítja.

Mind a régebbi, mind az újabb művek azonosításához nagy segítséget nyújtanak a nyomtatott kéziratkatalógusok.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Ingyenes, magyar fejlesztésû online AI kalandkönyvek és szabadulószobák. Regisztrálj és játsz! Garantált szórakozás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168