//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Árokháty Béla Az egyházi zene szolgálatának
megszervezése, irányítása Prot.Szeml.
1937. 343-345.

 

Árokháty Béla

Az  egyházi zene szolgálatának megszervezése, irányítása

Protestáns Szemle 1937. 343-345. oldal

      A konferenciánkon elhangzott előadások  a  magyar protestáns egyházi zene mai  állapotáról nagyon sötét képet festettek  elénk.

1. Láttuk, hogy egyházaink elvi alapon négyszáz esztendő óta máig sem tisztázták azt a kérdést, hogy mit keres egyházi életünkben a zeneművészet? Bár őseink a reformáció kezdetétől fogva felismerték az ének nagy missziói jelentőségét és ennek megfelelően nagy szere-pet is biztosítottak neki az istentisztelet és az iskolai nevelés keretében, - a művészi zenében, főként  pedig a hangsze-rekben nem láttak egyebet, mint földi hiúságot, a léha szórakozások sátáni eszközeit. De míg évszázadokon át  éppen ezért  a kollégiumainkban  a hangszereket együtt  üldözték a szerencsejátékokkal, a dorbézolással és más erkölcsrontó dolgokkal, a XVIII. század végétől kezdve ezek a valamikor veszedelmesnek tartott instrumentumok az orgonával együtt egymásután vonulnak  be iskoláinkba, egyházi életünkbe anélkül, hogy az Egyház igazolta vagy tisztázta volna a jelenlétüket. Az idők jelei pedig azt mutatják, hogy a jövőben evangéliumi egyházainknak is foko-zottabban kell az építésre elfogadniuk az evangéliumi zenének a missziói szolgálatait, mint tették eddig.

2. Láttuk,  hogy az  Evangélikus  Egyházban  milyen felfo-gásbeli különbségek vannak a zene liturgiai szerepére nézve s itt is és a Református Egyházban is mennyire megoldatlan, zaklató kérdés a gyülekezeti énekeskönyvek ügye.  Templomainkban a hívek nagy áldozatkészségével épülnek felséges művészi eszközökül az orgonák, - de hogy a  zene művészete ezen a királyi művészetre rendeltetett hangszeren kaphat-é a templom életében művészi megbízást s ha igen,  akkor  szolgálatát milyen keretekben töltheti be, ez nemcsak a református, hanem az  evangélikus  egyházunkban is ma még csupán az egyéni elbírálásoktól függő, de lényegében megoldatlan kérdés.

3. Láttuk, hogy Egyházunk veteményes kertjében, iskoláink-ban  mennyire elcsenevészedett palánta lett az  ének, amely nélkül pedig sem Luthert, sem Kálvin genfi kollégiumát, sem az ősi protestáns magyar iskoláink életét nem tudjuk elképzelni. Katholikus  iskoláink ma a magyar énekkultúra legjelentősebb gondozóivá lettek, a mi iskoláinkban - eltekintve  az ősi nagy kollégiumoktól - az énektanítás a  legsiralmasabb állapotban tengődik. De ahol jobb is a helyzet etekintetben, ott sem - egyházi.

Pedig sem az állami, sem a katholikus felekezeti iskoláktól nem várhatjuk, hogy a protestáns evangéliumi zene és ének szépségeit felmutassák, kultúráját nemzeti kinccsé tegyék. Ez csak a mi felekezeti egyházi iskoláinknak  lehet a feladata!

4. Láthattuk kántorképzésünk kiáltó fogyatékosságait. A mai kántorképzésünk először is nem egyházzenei  képzés, hanem csupán csak csökevényes vadhajtása a világi zenetanításnak.

Csakis így érthető, hogy hivatalos tanterveink  és utasításaink profanizálják a profán zenére nevelt kántoraink felkészült-ségéhez szabva még az egyházi énekdallamainkat  is (l. a  Ref.  Konvent Tantervét és Utasítását az  egyházi ének-tanításhoz!).

5. A theologiai főiskoláinkon még szomorúbb a helyzet. Mit tudnak az egyházi zene kincseiről lelkészeink?  Theolo-giai énekes zenekaraink tündökölnek világi zeneprodukcióikkal. De kikre bízzuk, kik révén ismerjük és szeressük meg Goudimel, Sweelinck, Praetorius, meg Bach és Schütz bibliás lelkű remekműveit, ha nem theologiai főiskoláink ének- és zenei munkáiból?

6. Énekkaraink, gyülekezeti egyesületeink nélkülözik a céltu-datos irányítást. Min nevelődnek ifjúsági énekkaraink? Vagy az egészen selejtes, zeneművészietlen dalárda-irodalmon, vagy az egyre művészibbé  lendülő magyar világi karirodalmon. Még  jó, ha  a pompás római katholikus énekkari kiadványok révén a nemesebb  egyházi zeneirodalom  terméséből elégítik ki komolyabb igényeiket.

7. Láttuk, hogy mennyire hiányzanak a komolyan felkészült művészi munkások egyházi zenénk  munkamezejéről. A  taní-tóképzőink ének-zenetanítását határozottan az egyházi zene alapjaira kellene átszerveznünk s akkor meglenne  az egyházi  zenénk megalapozására a mód. De jelenleg az alap nincsen meg, viszont megvan a Zeneművészeti  Főiskola legmagasabb fokán a  protestáns egyházzenei tanszak. Egyházaink közbe-jöttével szervezte meg a kultuszminisztérium, de egyházaink nem tudták s talán még ma sem tudják, hogy ezt nem lehet a kántorképzés továbbépítésének tekinteni, mert a kettő olyan messze áll egymástól, hogy a távolságuk áthidalhatatlan, mert a kettőnek semmi köze egymáshoz.

8. Láttuk, hogy egyházi zenénk területe árván hagyott, gondozás nélküli parlag, amelyen egyházaink  mindmáig nem szervezték  meg  a munkát s amelyen egyáltalán  nincs meg a céltudatos, szakszerű irányítás.

      A  vázolt helyzetből  következnek a  legsürgősebb és  legfontosabb teendőink:

I.  Szervezendő lenne Országos Protestáns Egyházi Zene-művészeti Tanács, vagy legalább is  az Evangélikus és a Református Egyházban is Egyetemes Egyházzenei Bizottság, amely  a hivatalos  Egyházaknak lenne tanácsadó szervezete, a megoldandó  problémákat  számontartaná s a megoldás módjait előkészítené.

 II. Szervezhető lenne egy Országos Protestáns Egyházi Zenei Társaság, hogy egyházzenei munkásainkat  egybegyűjtse, énekkarainkat közös munkára szövetségbe tömörítse s általában támogasson minden munkát, mely egyházi zene-ügyünket szolgálni van hivatva.

III.  Szükségünk  lenne  a  napi kérdésekkel foglalko-zó Zeneközlöny mellett egyházzenei szaklapra, mely  egy-házi zenénk kérdéseit elvi és tudományos alapon tárgyalná, gondoskodnék  egyházzenei kiadványaival a magyar evangé-liumi zeneirodalom megteremtéséről, a múlt kincseinek fel-tárásáról.

S végül: azt hiszem, általános helyeslést remélhetek azzal a megállapításommal, hogy a jelenlegi  konferenciánk meggyő-zött mindannyiunkat a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság nagyszabású  vállalkozásának a jelentőségéről  és szükséges  voltáról. Ez  a konferencia nem oldott  meg  kérdéseket mert  nem is volt arra hivatva, de felvetett problémákat, amelyeknek  érlelődniük kell, hogy egyszer megoldódjanak.  A haszna és áldása  annyira nyilvánvaló, hogy

IV.  szükségesnek tartjuk és kérjük évenkénti egyházzenei konferenciák rendszeresítését s azok  tárgyalási anyagá-nak Évkönyvekben való közzétételét.                                                                                                                                                                                                      Árokháty Béla

Protestáns Szemle 1937. 343-345. oldal

 

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS?

Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében

Nagykőrös, 2012. október 5.

ÁROKHÁTY BÉLA

AZ EGYHÁZI ZENE SZOLGÁLATÁNAK MEGSZERVEZÉSE, IRÁNYÍTÁSA

(Részletek)1

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság segítségével Árokháty Béla szervezte meg 1937-ben azt az egyházzenei konferenciát,2 melynek záró előadásán mondta el az alábbi gondolatokat. Az előadás, mely a 75 évvel ezelőtti helyzetet diagnosztizálta, sajnos legtöbb tekintetben ma is megdöbbentően időszerű. Igen tanulságos mondatról mondatra párhuzamot vonni a tegnap és ma kérdései között.

A konferenciánkon elhangzott előadások a magyar protestáns egyházi zene mai állapotáról nagyon sötét képet festettek elénk.

1. Láttuk, hogy egyházaink elvi alapon négyszáz esztendő óta máig sem tisztázták azt a kérdést, hogy mit keres egyházi életünkben a zeneművészet? Bár őseink a reformáció kezdetétől fogva felismerték az ének nagy missziói jelentőségét és ennek megfelelően nagy szerepet is biztosítottak neki az istentisztelet és az iskolai nevelés keretében – a művészi zenében, főként pedig a hangszerekben nem láttak egyebet, mint földi hiúságot, a léha szórakozások sátáni eszközeit. De míg évszázadokon át éppen ezért a kollégiumainkban a hangszereket együtt üldözték a szerencsejátékokkal, a dorbézolással és más erkölcsrontó dolgokkal, a XVIII. század végétől kezdve ezek a valamikor veszedelmesnek tartott instrumentumok az orgonával együtt egymásután vonulnak be iskoláinkba, egyházi életünkbe anélkül, hogy az Egyház igazolta vagy tisztázta volna a jelenlétüket. Az idők jelei pedig azt mutatják, hogy a jövőben evangéliumi egyházainknak is fokozottabban kell az építésre elfogadniuk az evangéliumi zenének a missziói szolgálatait, mint tették eddig.

2. Láttuk, hogy az Evangélikus Egyházban milyen felfogásbeli különbségek vannak a zene liturgiai szerepére nézve és itt is és a Református Egyházban is mennyire megoldatlan, zaklatott kérdés a gyülekezeti énekeskönyvek ügye. Templomainkban a hívek nagy áldozatkészségével épülnek felséges művészi eszközökül az orgonák, – de […] kaphat-e a templom életében művészi megbízást? […].

3. Láttuk, hogy Egyházunk veteményes kertjében, iskoláinkban mennyire elcsenevészedett palánta lett az ének […].

4. […] A mai kántorképzésünk először is nem egyházzenei képzés, hanem csupán csak csökevényes vadhajtása a világi zenetanításnak.

5. A teológiai főiskoláinkon még szomorúbb a helyzet. Mit tudnak az egyházi zene kincseiről lelkészeink? Teológiai ének- és zenekaraink tündökölnek világi zene-produkciókkal. […].

6. […] Min nevelődnek ifjúsági énekkaraink […] az egészen selejtes, művészietlen dalárda-irodalmon […]. 7. […] A tanítóképzőink ének-zenetanítását határozottan az egyházi zene alapjaira kellene átszerveznünk s akkor meglenne az egyházi zenénk megalapozására a mód. 8. Láttuk, hogy egyházi zenénk területe árván hagyott, gondozás nélküli parlag, amelyen egyházaink mindmáig nem szervezték meg a munkát, s amelyen egyáltalán nincs meg a céltudatos, szakszerű irányítás. […]

1 A teljes előadást közli Magyar Egyházzene IX. (2001/2002) 318–320. 2 A konferencia teljes anyaga megjelent a korabeli Protestáns Szemlében, valamint Egyházzenei előadások címmel külön füzetben is

 

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.