//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- CALVIN'S WORKS IN HUNGARIAN TRANSLATION

 

CALVIN'S WORKS IN HUNGARIAN TRANSLATION

83.oldal

"Kik a boldogok?" Igehirdetések Máté evang. 5,1-12 és Lukács evang. 6,20-26 alapján. Ford. Nagy Sándor Béla. Budapest, 1982, 74 p. - 2.kiad. 1985. - 1.5.2.Mt

"Mindenkor örüljetek". Pál apostol filippiekhez írott levelének magyarázata. Ford. Dr.Nagy Sándor Béla. Budapest: A Ref Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1986,80p.-1.4.1.Pp

A 110. zsoltár magyarázata. In: A Zsidókhoz írt levél magyarázata. Ford. Szabó András, átdolg. Nagy Barna. Budapest, 1964, pp.241-248.-1.4.2.Ps

A betegek meglátogatásáról. 1542. (CR 34,209sqs.; CO 6,209sqs.) Ford. Czeglédy Sándor. In: Kálvin J. kisebb művei ... Pápa, 1912,pp. 96-98.-1.7.3.15.

A csillagjóslás babonája. 1549. (CR 35,509sqs.; CO 7,509sqs.) Ford. Nagy Sándor Béla. In: Confessio 1978 4.sz.pp.119-120.- 1.3.3.22.

A genfi egyház kátéja. A keresztyén tudomány tankönyve gyermekek számára. Ford. Ceglédi Sándor. Pápa, 1907,70p. Kálvin J.művei1. -1.3.1.04.

A genfi egyház kátéja, azaz a gyermekeknek Krisztus tudományában való oktatására szolgáló formula. 1545. (CR 33,313sqs.; CO 5,313sqs.) Függelék: Nehány imádság. Ford. Czeglédy Sándor. In: Kálvin J. kisebb művei ... Pápa, 1912,pp.l-70. Ref. egyházi könyvtár IX.k. - Klny. Pápa, 1907,70 p. Kálvin J. művei 1.-ism. Keresztesi S. in PEIL 50 (1907) p.648.-1.3.1.04.

A háború és béke Kálvin igehirdetésében. In: Confessio 1977 l.sz.pp.118-120.-1.5.2.

A hitvallás tanítása a genfi egyházban. 1537. Ford. Patay Lajos, Kálvin J.valláspedagógiája c. munkájában. Debrecen, 1935,pp.80-103. Theol.Tanulmányok 45.sz.-1.3.1.01.

A hívő ékszerei. 5Móz. 6,6-9. Prédikáció, ford. Tábitha. In: KálvSzle 3 (1922)pp.45-46. -1.5.2.Dt

A keresztség kiszolgáltatásának módja. 1542. (CR 34,185sqs.; CO 6,185sqs.) Ford. Czeglédy Sándor. In: Kálvin J. kisebb művei ... Pápa, 1912,pp.83-87.-1.7.3.12.

A keresztyén élet lényegéről, önmagunk megtagadásáról. (Inst. 1559 III. 7.) In: Sluzba mad`.sborom 2 (1950)15.sz.pp.1-2.- 1.2.2.59.

A keresztyén vallás alapvonalai. 1536. (CR 29; CO 1; OS 1,llsqs.) Az Institutio 1536-os kiadását magyarra ford. Nagy Károly, rev. Erőss Lajos és Bartók György. Budapest: A Magyar Prot.Irodalmi Társaság, 1903, XXXVI, 455 p.-ism. Szentmártoni in PEIL 47 (1904) pp.4-5.-1.2.1.36

A Keresztyén Vallás Rendszere, amelyet szerzője ... most először foglalt négy könyvbe s osztott föl a tárgy természete szerint fejezetekre és kibővített annyira, hogy csaknem új műnek tartható. 1559. (CR 30; CO 2; OS 3-5). Ford. Ceglédi Sándor és Rábold Gusztáv. Felülvizsgálták Dr.Antal Géza és Borsos István. Pápa: A Magyar Ref. Egyház kiadása, 2 kötet. l.k.: 1909, XI, 696p., 2.k.: 1910, X, 948p. Ref.Egyházi Könyvtár 5. és 6.k.-1.2.1.59.

A legszükségesebb tudomány. Jób 37,13-22. Prédikáció, ford. T. In: KálvSzle 3 (1922) p.387. -1.5.2.Jb

A lelkipásztor felelőssége. 1Tim. 4,15-16. Ford.Máthé Elek. In: KálvSzle 1 (1920)pp.6-7. - 1.4.2.ITm

84. oldal

A megértő szeretet haszna. Fil. 2,1-3. Ford. Máthé Elek. In: KálvSzle 2 (1921) pp.234-235. - 1.4.2.Pp

A munka. Lk 17,10. Prédikáció, ford. T. Gy. In: KálvSzle 3 (1922) pp.12-13.- 1.5.2.Lc

A párizsi szent hittudományi kar hitcikkei, melyeket hitünk manapság vitatott tárgyairól határozott, Cáfolattal. 1544. (CR 35,1sqs.; CO 7,1sqs.) Ford. Pongrác József. Pápa: Kiadják a magyar Kálvin-fordítók. 1908, 54 p. Kálvin J. művei 6. - 1.3.3.15.

A Római levél magyarázata. Ford. Rabold Gusztáv, átdolg. Nagy Barna. Budapest, 1954, XVI, 324 p. A Magyarországi Ref. Egyház Egyet. Konventjének kiad. -ism. Nagy Sándor Béla in RE 1954 21.sz. p.7., Karner Károly in Lelkipásztor 1954 p.414.-1.4.1.R

A rómaiakhoz írott levél magyarázata. Ford. Csizmadia Lajos. - 1.4. 1.R

A sákramentumok kiszolgáltatásának és a házasság megszentelésének módja. 1542. (CR 34,161 sqs.; CO 6,161 sqs.) Ford. Czeglédy Sándor. In: Kálvin J. kisebb művei...Pápa, 1912,pp.83-95. - 1.7.3.12.

A sákramentumokra vonatkozó kegyes és igaz hitnek második védelme Westphal

Joákhim rágalmai ellen. 1556. (CR 37,41sqs.; CO 9,41sqs.) Ford. Czeglédy Sándor. In: Kálvin J. kisebb művei...Pápa,1912,pp. 219-320.-1.3.3.32.

A sákramentumokról s azok erejéről, céljáról, hasznáról...szóló helyes és igaz tan védelme. 1555. (CR 37,1sqs.; CO 9,1sqs.; OS 2,259sqs.) Ford. Ceglédi Sándor. Kálvin J. művei. -1.3.3.31.

A SÉRVET PÖR AKTÁI. Ford. Kovács J.István. Pápa, 1909. A magyar Kálvin-fordítók kiadása. -2.

A Szentháromság igaz hitének védelme a spanyol Sérvet Mihály borzasztó tévedéseivel szemben. 1554. (CR 36,453sqs.; CO 8,453sqs.) Ford. TaRi Imre. Pápa, 1909, 208 p. A magyar Kálvin-fordítók kiadása. Kálvin J. művei 11.- A Sérvet-pör c.gyűjtemény B. része.-1.3.3.30.

A szent házasság megkötésének módja. 1542. (CR 34,203sqs.; CO 6,203sgs.) Ford. Czeglédy Sándor. In: Kálvin J. kisebb művei ... Pápa, 1912, pp.92-95. - 1.7.3.14.

A Szentírás tanít.(Részlet az Inat.1559-i kiadásából)In:KSz 41(1970)5.sz.p.3.-1.2.2.59.

A Szentírás. (Részlet az Institutioból).In: KSz 41 (1970)lsz.p.3.-1.2.2.59.

A tanítványok választása. Mt 2,13-16. In:Az Út/K 12(1930)pb.116-118.-1.4.2.Mc

A teremtés magyarázata. 1Móz. 1,1-2,3. In: Rsz 63(1970)pp.52-70.-1.4.2.Gn

A tridenti zsinat határozatainak cáfolata. 1547. (CR 35,365sqs.; CO 7,365sqs.) Ford. Rabold Gusztáv. Pápa, 1909, 192 p. A magyar Kálvin-fordítók kiadása. Kálvin J. művei 16. -1.3.3.21b

A türelem. Jak. 5,14. Igehird. részlet,ford. T.In: KálvSzle 3 (1922)pp.281-282.-1.5.2.Jc

A Zsidókhoz írt levél magyarázata. Függ.: 1/három prédikáció Melkisédek történetéről. 2/A 110.zsoltár magyarázata. Ford. Szabó András, átdolg. Nagy Barna. Budapest, 1964, 252p.-1.4.1.Hb

Állhatatosság. 5Móz.28,66. Igehird. részlet, ford. T.In: KálvSzle 3(1922)pp.153-154.- 1.5.2.Dt

85. oldal

Amire Kálvin J. tanít minket.(Szentírás, Apost.Hitvallás,Egyház.Idézetek az Inst. 1559-i kiad. I.7., I.9., I.16., IV.2.-ből.) In:KSz30 1959)6.sz.p.3.-1.2.2.59.

Angyali erkölcs. Jón 4,17-19. Igehird. részlet, ford.T.In: KálvSzle 3 1922) pp.164-165.-1.5.2.Jb

Az egyház Isten háza. 1Tm 3,15. Ford.B.Pap István. In:DebrLelkTár 7(1909)pp.86-99.- 1.5.2.1 Tm

Az egyház reformálásának szükségességéről. 1543. (CR 34,457sqs.; CO 6,453sqs.) Ford. Ceglédi Sándor. In: DtProtL17(1906)pp. 490sgs.,542sqs.,557sqs.,615sqs.,673sqs., 710sqs.,918sqs.,936sqs.; 18(1907)pp.167sqs., 181sqs.,208sgs.,247sqs.-Mint klny. Pápa, 1906,112p. A magyar Kálvin-fordítók kiadása. Kálvin J.művei2.-1.3.3.11.

Az egyházi könyörgések alakja. 1542. (CR 34,161sqs.; CO 6,161sqs.) Ford. Czeglédy Sándor. In: Kálvin J. kisebb művei...Pápa, 1912,pp.71-82.-1.7.3.11.

Az eleveelrendelésről. De predestinatione. Inst. III,21-24. (CR 30;00 2.) Ford. Szabó Piroska,jegyz.Király László,utószó Kónya István. Budapest,1986,203 p.Európa Kiadó.- ism. in Confessio 1986 4.sz.pp.42sqs. és in ThSz 30(1987)pp.59sqs.-1.2.2.59.

Az emberi akarat szolgaságáról és szabadulásáról szóló igaz és helyes tannak védelme a kampeni Pighius Albert rágalmai ellen. 1543. (CR 34,225sqs.; CO 6,225sqs.) Ford. Czeglédy Sándor. In: Kálvin J. kisebb művei...Pápa, 1912,pp.553-776.-1.3.3.09.

Az igaz pedig az ő hite által él. Habakuk 2,4b. In:KSz 26(1955)10.sz.p.4.,11.sz.p.7., 12.sz.p.7.-1.4.2.Ha

Az Ige és a sákramentumok szolgálatáról szóló tan foglalata. (CR 37,773sqs.; CO 9,773sqs.) Ford. Dr.Nagy Barna. In: SpRefLk 32(1937) pp.114-115.-1.3.2.10.

Az igehirdető kötelessége. Zsolt. 119,13. Igehird. részlet, ford. -T.-.In: KálvSzle 3 (1922)pp.241-242.-1.4.2.Ps 119

Az ima. Zsolt.119,65-67. Igehird. részlet, ford.-T.-.In: KálvSzle 4(1923)p.39.- 1.5.2.Ps

Az imádságról.In: Sluzba mad`. sborom2(1950) 2.sz.p.1.-1.2.2.

Az Isten akarata. Jak.1,18. Ford. Budai Gergely. In: KálvSzle 3(1922)pp.30-31.- 1.4.2.Jc

Az isteni orvos. Ézs.53,5. Igehird. részlet, ford. -T.-. In: KálvSzle 4 (1923)p.79.- 1.5.2.Is

Az keresztyeni religiora és igaz hitre való tanítás. Mellet Deákul irt Calvinus Ianos, és osztan Franciai, Angliai, Belgiai, Olasz, Német, Czeh és egyéb nyelvekre forditottanac; Mostan pedig az Magyar nemzetnek Isteni Igazságban való épületire Magyar nyelvre fordított Molnár Albert...(CR 39; CO 2; OS 3-5) Hanoviaban. 1624,48,-1538,-34 p.-1.2.1.59.

Az úrvacsora kiszolgáltatásának módja. 1542. (CR 34,193sqs.; CO 6,193sqs.) Ford. Czeglédy Sándor. In: Kálvin J. kisebb művei...Pápa, 1912,pp.88-91. -1.7.3.13.

Az úrvacsora alkalmával a Krisztus testében és vérében való igaz részesedésről... Heshusius ellen. 1561. (CR 37,457sqs.; CO 9,457sqs.) Ford. Czeglédy Sándor. In: Kálvin J. kisebb művei... Pápa, 1912,pp.469-552.- 1.3.3.42.

Az üdvösség útja. Zsolt. 119,1. Igehird. részlet,ford. T.In: KálvSzle 3(1922) pp.296-297.-1. 5. 2. Ps 119.

86.oldal

Beszéd a CXV. zsoltár felett. (CR 60,455sqs.; CO 32,455sqs.) Ford. Marton János. In: SpReILk 5(1909) pp.475-477, 479-499. - 1.5.2. Ps 115

Buzgóság az Úr szolgálatában. 2 Tim. 4,2. Ford. Máthé Elek. In: KálvSzle 1(1920) p.8. - 1.4.2.2Tm

Bűnbocsánat. Ézs. 38,17. Igehird. részlet, ford. -T-. In: KálvSzle 4(1923) p.79. - 1.5.2. Is

Catechismus. A Genevai Szent Gyülekezetnek Catechismusa, avagy: A'Cristus tudományában gyermekeket tanító Formatskaja. Mellyet A' nagy Theologus Cálvinus János ... Galliai nyelven először 1538 ...majd 1545 es 1553 esztendökbe, Francziai és Deák nyelven ... kibotsátott, mostan Magyar nyelvre fordíttatott. (CR 34,1 sqs.; CO 6,1sqs.; OS 2,59sqs.) Kolozsvár, Totfalusi (1695), 111 lap, Gyermekek imádsága 6 számozatlan lap. - 1.3.1.05.

Christus Coelestis. A mennybeszállt Krisztus. Ef 1,20. Ford. Máthé Elek. In: KálvSzle 2 (1921) p.151.-1.4.2. Eph

Egyéni lelkigondozás. Jób 26,3-4. Igehird. részlet, ford. -T.- In: KáIvSzle 4(1923) p.328. - 1.5.2..Jb

Élet és munka. Részlet Kálvin J.,Rövid értekezés az Urvacsoráról c, művéből (CR 33,429sqs.; CO 5,429sqs.; OS 1,499sqs.) In: Az Út/K 9(1927) p.189.-1.3.3.06.

Előszó a genfi egyház ...ágendáskönyvéhez. 1542. 1545. (CR 34,161 sqs.; CO 6,161 sqs.) In: Énekeskönyv református keresztyének számára. Szubotica, 1939, pp.2-8. (A szöveg Kálvinnak 1543-ban írt és az Agenda 1545-i kiadásában és a Zsoltárok kiadásában található kiegészített változata szerint. Az eredeti cím: Epître aù Lecteur.) -1.3.4.

Előszó a Genfi Egyház Kátéjához:"Az egyházban régi szokás volt, hogy a gyermekek a keresztyén tudományban kellő oktatást nyerjenek..." (1545). In:

Kálvin J. kisebb művei ... Ford. Czeglédi Sándor. Pápa, 1912, p.4. - 1.3.4.CEG

Értekezés az ereklyékről. 1543. (CR 34,405sqs.; CO 6,405sq) Ford. Ceglédi Sándor. Pápa, 1907, 47 p. A magyar Kálvin-fordítók kiadása. Kálvin J. művei 3.-1.3.3. 10.

Felettébb atyai tanácsa III.PáI római fopapnak ... a lutheránusok ügyében az 1540. évben és Eusebius Pamphilusnak...magyarázata e tárgyról. (CR 33,461 sqs.; CO 5,461 sqs.) Ford. Szücs József. Pápa, 1910. A magyar Kálvin-fordítók kiadása. Kálvin J. művei 17.-1.3.3. 07.

Feltámadás. Jób 19,25-26. Igehird. részlet, ford. -T.- KálvSzle – 1.5.2.Jb

Filippi 2,21 magyarázata Kálvintól. Ford. Dávid Gyula. In: Az Út/K 11 (1929) pp.50-51. - 1. 4.2. Pp

Franciaország református egyházainak hitvallása. (CR 37,732sqs.; CO 9, 732sqs.) Ford. Czeglédy Sándor. In: Kálvin J. kisebb művei...,Pápa, 1912, pp. 109-136.-1.3.2.08

Gondolatok házasságról, családról, közéletről. Részletek a Kálvin, Gondolatok c. könyvből. Összeállította Draskóczy István. Budapest: Ref Traktátus Vállalat, 1943, 15 p.-1.1.2.

GONDOLATOK. Összeállította Draskóczy István. Budapest Ref Traktátus Vállalat, 1946, 348 p.-1.1.2.

Hálaadás. Ézs. 38,18-20. Igehird. részlet, ford. -T-,-1.5.2.Is

Hálaadó imádság. (CR 34,180; CO 6,180) Ford. Ravasz László. In: Agenda. A

Magyar Ref. Egyház liturgiás könyve. Budapest, 1927, pp.201, 311, 325 -1.7.1.

87. oldal.

Három prédikáció Melkisedek történetéről. (CR 51,641sqs.; CO 23,641 sqs.) In: Kálvin J., A Zsidókhoz írt levél magyarázata. Ford. Szabó András. Budapest, 1964, pp.205-240. - 1.5.2.02.

Hiszek Szent Lélekben. (Részlet az Institutioból). In: KSz 28 (1957) 5.sz. p.1. - 1.2.2.36.

Hitvallási formula, amelyre a nyilvános iskola minden tanulójának köteleznie kell magát ...1559. (CR 37,720sqs.; CO 9,720sqs.) Ford. Czeglédy Sándor. In: Kálvin J. kisebb művei ... Pápa, 1912, pp.99-108 és in: Dékány Endre, A pedagógus Kálvin. Budapest, 1987, pp. 193-203. - 1.3.2.07.

Husvét. (CR 74,943sqs.; CO 46,943sqs.) In: Nagy József, Kálvin igehirdetése. 1938, pp.68-72 és RVSz 8(1939) pp.86-90. - 1.5.2.12.

Igehirdetés 5Móz. 4,2 alapján. Részlet, ford. -T.- In: KálvSzle 3(1922) pp.403-404. - 1.5.2.Dt

III. PáI pápa atyai intelme V.Károlyhoz, a német császárhoz, Kálvin János megjegyzéseivel. 1545. (CR 35,253sqs.; CO 7,253sqs.) Ford. Ceglédi Sándor. Pápa, 1908, 44 p. A magyar Kálvin-fordítók kiadása. Kálvin J. művei 5. -1.3.3.18.

Imádság. In: Képes Kálvin Kalendárium 1991, pp. 8, 14, 16, 20, 24. - 1.7.1.

Imádság. In: KSz 1986. 10.sz. p.2.; 1987. 4.sz. p.2., 7.sz. pp.2-3.; 1988. 2.sz. p.2.; 1992.2.sz. p.2. - 1.7.1.

Imádság. In: IÉ 1(1935) pp.1, 33, 65, 97, 129, 193, 225, 257, 289.; 2(1936) pp.1, 41, 81, 209, 245, 285, 325, 365.; 3(1937) pp.1., 41, 81, 129, 185, 225, 261, 301, 337, 373.; 4(1938) p.1, 53, 105, 141, 185, 233, 277, 323, 371, 411; 5(1939) pp.1, 53, 89, 141, 173, 205, 237, 269, 293, 325, 345, 365.; 6(1940) pp.1, 41, 61, 81, 233.; 7(1941) p.1., 21, 41, 61, 93, 113, 133, 153, 173, 193, 213, 233. - 1.7.1.

Imádságok. (Kilenc imádság, kül. alkalmakra) In: "Szüntelen imádkozzatok". Budapest, 1979, pp.48-50. -1.7.1. Imádságok. In: RefL 3(1959) 1-50. számok 2. oldalán. - 1.7.1.

Isten, ember, természet Kálvin prédikációiban. Ford. Nagy Sándor Béla. In: Confessio 1978 3.sz.pp. 113-115, - 7.5.2.

Isten fensége. Jób 38,4. Igehird. részlet, ford. -T.-. In: KálvSzle 3(1922) p.379.-1.5.2.Jb

Isten hatalma és a hit. Zsid. 11,1. Igehird. részlet, ford. Tábitha. In: KálvSzle 3(1922) pp.37-38. - 1.5.2.Hb

Isten karjai. 5Móz. 33,26-28. Igehird. részlet, ford. L In: KálvSzle 3(1922) pp.52-53. -1.5.2.Dt

Isten örök eleveelrendeléséről 1552. (CR 36,249sqs.; CO 8,249sqs.) Ford. Borsos István. Pápa, 1912. Kiadja a Magyar Ref. Egyház.-1.3.3.35.

Isten szerinti bánat. 1Thess. 4,13. Ford. Máthé Elek. Im KálvSzle 2(1921) p.76. - 1.4.2.1Te

Isten szuverenitása az ember életében. Lk 2,49. Igehird. részlet, ford. T. In: KálvSzle 3(1922) p.249. - 1.5.2. Lc

Iter destinatum. Fil. 3,12-13. Ford. Máthé Elek. In: KálvSzle 2(1921) pp.7-8. -1.4.2.Pp

88.oldal:

János evangéliuma magyarázata. (CR 75, 1sqs.; CO 47,1.sqs.) Ford. Rábold Gusztáv. - 1. 4. Jn

Kálvin a böjtről. (Részlet az Inst. IV. 12, s15.sqs.-ből). In: RE 11 (1959) p.53. - 1.2.2.

Kálvin a bűnbánatról és az újjászületésről. In: RE 11 (1959) p.3. - 1.1.2.

Kálvin a halálbüntetésről s a háborúról. (Az Inst. IV. 20, 10-12-ből). In: Lelkegys 7(1914) pp.850-853. - 1.2.2.59.

Kálvin a hitről. (Részlet az Inst. 1536-i kiadásából). In: KSz 35 (1964) 6.sz. p.7.-1.2.2.36.

Kálvin a predestinációról. Idézetek. In: Sluzba mad`. sborom 2(1950) 12-13.sz. p.4.-1.2.2.

Kálvin az egyház egységéről. In: RSz 71 (1978) p.365. - 1.2.2.

Kálvin bibliamagyarázata az efezusbeliekhez írt levél 5. részének 15.-17. verseihez. Ford. Budai Gerzson. In: KálvSzle 1(1920) 14.sz. pp.7-8. - 1.4.2.Eph

Kálvin előszava a Zsoltárok magyarázatához. (Önéletrajzi adatok). Ford. Nagy József In: RSz 52 (1959) pp.l 19sqs. - 1.3.4.Ps

Kálvin erkölcsi felfogása. Marosvásárhely, é.n., 22 p. A Kálvin Szövetség kiadása. - 1.2.2.

Kálvin exegetikai műhelyéből. Ef 4,15-16. In: RE 10 (1958) p.580. - 1.4.2.Eph

Kálvin gondolataiból. In: RE 12 (1960) p.14, 44, 127; 16 (1964) p.226, 239. -1.1.2.

Kálvin imáiból. Ford. Róka Lajos és Tánczos Dezső. In: RE 5(1953) pp. 1.sz. p.4.; 2.sz. p.14.; 3.sz. p.8.; 17.sz, p.3.; 18.sz. p.6. - 1.7.1.

Kálvin Institutioja. (Patay Pál igehirdetési vázlatai) In: RE 11 (1959) pp.339-342. - 1.2.2.

Kálvin Institutiója. 1536. Az Inst. magyar fordítását ism. P.J. in DtProtL 48 (1937) p.16.-1.2.5.36.

Kálvin J. bűnvalló imádsága a francia és genfi ágendák átdolgozása szerint Ford. Baksay Sándor és Ravasz László. In: Agenda. A Magyar Ref. Egyház liturgiás könyve. Budapest, 1927, pp.167, 172, 221-222, 246-248, 258-259, 276-277. - 1.7.1.

Kálvin J. az Egyházról. (Részlet az Inst. 1536-i kiadásából.) In: KSz 29 (1958) 9.sz.p.7. -1.2.2.36

Kálvin J. egyházi beszéde Jézus Krisztus születéséről. Lk. 2,1-14. (CR 74,955sqs.; CO 46,955sqs.) Ford. Rácz Lajos. In: DebrLelkTár 3(1905) pp. 193-209, -1.5.2.13.

Kálvin J. elöljáró beszéde zsoltármagyarázataihoz. Ford. Marton János. In: SpRefLk 5(1909)pp.310-312, 320. -1.3.4.Ps

Kálvin J. első genfi kátéjából. Bevezető szakasz. In: Dékány Endre,A pedagógus Kálvin. Budapest, 1987,pp. 185-187.-1.3.1.01.

Kálvin J. Ézsaiás próféta könyvéhez írt magyarázatából a 41. fejezet. Ford. Róka Lajos és Tánczos Dezső. Balassagyarmat, 1952, pp.50-93. - 1.4.2.Is

Kálvin J. Filemon levélhez írt magyarázata. Ford. Róka Lajos és Tánczos Dezső. In: RE 5 (1953) 17.sz. pp. L5sqs. -1.4. 1. Pm

89.oldal:

Kálvin J. ifjukori levelei. (CR 38/2; CO 10/2) Latin eredetiből ford. Pruzsinszky Pál. Pápa, 1910, 30 p. A magyar Kálvin-fordítók kiadása. Kálvin J. művei 17. --ism. Kájel Imre in PEIL 53 (1910)pp.695sqs., 711 sqs. - 1.6.2.

Kálvin J. igehirdetése Jób kve 2,11-3,4 alapján. In: Szabó László, Az igehirdető Kálvin. Budapest, 1986,pp. 167-184.-1.5.2.Jb

Kálvin J. imádságai. In: RSz 67 (1975) p.411; 68 (1975) p.16, 77, 78, 322; 69 (1976) p.37, 149, 166, 354; 70 (1977) p.71, 132, 202, 310, 416, 428, 480; 71 (1978) p.207; 73 (1980) p.68, 196; 74 (1981) p.134. - 1.7.1. -

Kálvin J. Jónás könyvéhez írt magyarázata. Szemelvények. Ford. Róka Lajos és Táncos Dezső. Balassagyarmat, 1954, 88 p. -1.4.2.Jo

Kálvin J. két levele. 1/Az istentelen és meg nem engedett szertartások kerüléséről. 2/A pápás egyház papi méltóságának elvetéséről. 1538. (CR 33,233sqs.; CO 5,233sqs.; OS 1,284sqs.) Ford. Rábold Gusztáv. Pápa, 1909, 108 p. Kálvin J. művei 15. - 1.3.3.03.

Kálvin J. levele Grinaeus Simon baseli professzorhoz. (CR 38,402sqs.; CO 10,402sqs.) Ford. Fáber Kovács Gyula. In: DtProtL 45 (1934) pp. 181-183, és in: Kálvin J.,A római levél magyarázata. Budapest, 1954, pp.XXXIII-XVI. - 1.6.2.

Kálvin J. magyarázata a Róm. 9-11. fejezeteihez. In: Bolyki János, Kálvin az exegéta. RE 38 (1986) pp. 197-200. - 1.4.2.R

Kálvin J. magyarázata az Apostolok Cselekedeteihez. Ford. Szabó András. Székelyudvarhely, 2 kötet. l.k. (1-12.fej.): 1941, 304 p.; 2.k. (13-28. fej.): 1942, 324 p. - 1.4.1.Ac

Kálvin J. magyarázata Ézs. 55,1-13.-ról Ford. Róka Lajos és Tánczos Dezső. In: RE 6(1954) 6.sz. pp.15-20; 12.sz. pp.13-18. - 1.4.2.Is

Kálvin J. magyarázata János levelének néhány helyéről. 1.Jn 1,1sqs.; 2,1sqs. In: RE 9(1957)pp.298-301. - 1.4.2.IJ

Kálvin J. magyarázata Máté, Márk és Lukács összhangba hozott Evangéliumához. (CR 73; CO 45.) Ford. Rábold Gusztáv. 4 kötet. l.k.: Székelyudvarhely, 1939, 248 p.; 2.k.: Székelyudvarhely, 1940, 205 p.; 3.k.: Kolozsvár, Budapest, 1941, 225 p.; 4.k.: Kolozsvár, Budapest, 1942, 213 p. - 1.4. 1. HEv

Kálvin J. magyarázata Pál apostolnak Timotheushoz írt leveleihez. Ford. Szabó András.

Odorheiu-Székelyudvarhely, 1939, 172 p. -- ism. Musnai László in Az ÚUK 21 (1939) pp.94-95. - 1.4.1.Tm

Kálvin J. magyarázata Pálnak efézusbeliekhez írt leveléhez. Ef 1,1-6, 2,21. Ford. Dávid

Gyula. In: Az Ut/K 11 (1929) pp.43-50, 50-51.- (A ford: a L Calvini in omnes D. Pauli epistolas ... commentaria ... Genevae, MDLI, kiadás alapján készült.) - 1.4.2.Eph

Kálvin J. magyarázataiból. 1Pt 4,7sqs.; 5,2sqs.; 2Pt 1,5sqs. In: RE 9(1957) pp.274-277. - 1.4.2.1/2P

Kálvin J. Második Genfi Kátéjából. A hitről. In: Confessio 1990, 4.sz. pp.3-4. -1.3.1.05.

 

Kálvin J. prédikációja Jób 19,17-25 alapján. Ford. Péter Miklós. In: RSz 79 (1986) pp.311-317. - 1.5.2.Jb

 

Kálvin J. reggeli és esteli imája. Ford. N. L. In: RSz 73 (1980) p.68. - 1.7.1.

90.OLDAL

Kálvin J. szózata I.Ferenc francia királyhoz. 1536. (CR 29; CO 1; OS 1.) Ford. Ballagi Mór In: PEIL 7(1864) 661-666 hasáb. - 1.3.4.36.

Kálvin J. tanítása az imádságról. (Részlet az Inst. 1559 III. 20-ból) In: Sluzba mad'. sborom 3 (1951) 2.sz. pp.3-4. -1.2.2.59.

Kálvin J. utolsó figyelmeztetése Westphal Joakhimhoz. 1557. (CR 37,137sqs.; CO 9,137sqs ) Ford. Czeglédy Sándor. In: Kálvin J. kisebb művei... Pápa, 1912, pp.321-468. -1.3.3.34.

Kálvin János Institutioja. 1536. (CR 29; CO 1; OS 1,11 sqs.) Ford. Dr.Victor János, bev. tanulm. elláták Dr. Révész Imre és Vasady Béla. Budapest: Bethlen G. irodalmi és nyomdai RT. 1936, CLXIV,400 p 1.2.1.36.

Kálvin János írja. (Részlet az Inst. 1559 I. 7.-ből). In: KSz 26 (1955) 1.sz. p.4. - 1.2.2.59.

KÁLVIN JÁNOS KISEBB MŰVEI A RENDSZERES THEOLÓGIA KÖRÉBŐL. Ford. Czeglédy Sándor. Felülvizsgálták Borsos István és Rábold Gusztáv. Pápa: A Magyar Ref. Egyház kiad. 1912, 776 p. Ref Egyházi Könyvtár 9. k. - ism. Izsák Aladár in DtProtL 24 (1813) pp.251-252.-1.3.3.

Kálvin levele Sadoletus bíbornokhoz. Részlet. (CR 33,385sqs.; CO 5,385sqs.; OS 1,457sqs.) Ism. Pruzsinszky Pál in PEIL 48 (1905) pp.692-695.-1.3.3.04.

Kálvin levelei a nőkhöz. Ford. Pruzsinszky Pál. Budapest, 1909, 198 p. -1.6.2.

Kálvin magyarázata Jakab levelének néhány helyéről. In: RE 9(1957) pp.228-229.-1.4.2.Jc

Kálvin magyarázata Péter levelének néhány helyéről. In: RE (1957) pp.250-252.-1.4.2.IP

Kálvin mondja. In: KSz 31 (1960) 2.sz. p.4.-1.2.2.

 

Kálvin nehány imádsága. A Reformierte Schweizer Zeitungból ford. Dávid Gyula. In: RSz 21 (1928) pp.36-38. - 1.7.1.

Kálvin prédikációiból. Élet és Munka. Isten rendjéről 1Kor. 11,11-16. (1555). Isten dicsérete. Zsolt. 148. (1554). In: Az Út/K 20 (1938) p.69.-1.5.2.

Karácsony. Igehs. Lk.2,1-14 alapján. (CR 74,955sqs.; CO 46,955sqs.) Ford. Nagy József. In: Nagy József, Kálvin igehirdetése. 1938,pp.61-67.; RVSz 8(1939) pp.45-48, 83-85; RSz 81 (1988) pp.625-628.-1.5.2.13.

Kommentár a 2. zsoltárhoz. Ford. Nagy Barna. In: SpRefL 1942 p.143, 149, 196, 211; 1944 p.153, 157, 172.-1.4.2. Ps 2

Kölcsönös megegyezés a sákramentumok ügyében a zürichi egyház lelkészei és Kálvin J., a genfi egyház lelkésze között...1554. (CR 35,689sqs.; CO 7, 689sqs.; OS 2,241 sqs.)Ford.Czeglédy Sándor. In:Kálvin J.kisebb művei..Pápa, 1912, pp.171-218- 1.3.3.25.

Korunkra nézve felettébb fontos négy beszéd. 1552. (CR 36,369sqs.; CO 8, 369sqs.) Ford. Bilkei Pap István. A magyar Kálvin-fordítók kiadása. -1.3.3.29.

Krisztus tüköre. In: RE 17 (1965) p.40. - 1.1.2.

"Krisztus hűséges szolgáinak, akik keleti Frieslandban az evangélium tiszta tudományát hirdetik."In:Kálvin J. kisebb művei..Ford.Czeglédi Sándor. Pápa, 1912,pp.5-8.-1. 3.4. CEG

91.oldal:

Legjobb mód arra, hogy egyetértésre jussunk, ha az igazságot versengés nélkül keressük. 1561 (Heshusius elleni traktátus fiüggeléke.) (CR 37,518sqs.; CO 9,518sqs.; OS 2,289sqs.) Ford. Czeglédi Sándor. In: Kálvin J. kisebb művei...Pápa, 1912,pp.546-552.-1.3.3.43.

Lux in tenebris. Filippi 2,14-15. Ford. Budai Gergely. In:KálvSzle 3(1922)pp.21-22.-1.4.2. Pp

Megtérés. Igehird. részlet, ford. T. In: KálvSzle 3(1922) p.338. - 1.5.2.Jb

Milyen az igazi hit? Kálvin János tanítása. Budapest: Bethania, é.n.,4 p.Ref. Traktátus-sorozat 91.sz.-1.1.2.

Mysteries praedestinationis. Róm. 9,11-15. Ford. Dr.Máthé Elek. In: KálvSzle 2(1921) pp 61-62. - 1.4.2.R

Néhány imádság.(Függelék a Genfi Egyház Kátéjából.) Ford Czeglédy Sándor. In: Kálvin J. kisebb művei ... Pápa, 1912, pp.65-69. - 1.7.1.

Őszinteség. Jób 31,5-6. Igehird. részlet, ford. -T.- In: KálvSzle 4(1923) pp.247-248. - 1.5.2..Jb

Pál apostol levele Filemonhoz. Ford. Szabó András. In: RSz 81 (1988) pp.55-62.-1.4.1. Pm

Psychopannichia, vagyis értekezés arról, hogy nem alusznak...a szentek lelkei, kik a Krisztusban való hitben halnak meg. 1534. (CR 33,165sqs.; CO 5,165sqs.) Ford. Rábold

Gusztáv. Pápa, 1908, 87 p. A magyar Kálvin-fordítók kiadása. Kálvin J. művei 8.-1.3.3.02.

Pünköst. Igehirdetés ApCseL 2,1-4 alapján. (CR 76,623sqs.; CO 48,623sqs.) Ford. Nagy József In:Nagy József, Kálvin igehirdetése.1938,pp.73-79 és RVSz 8(1939) pp.91-96. 1.5.2.16.

Részletek Kálvin Ámós magyarázatából. Am 2.6-8. Ford. Róka Lajos és Tánczos Dezső. In: RE6(1954) 18.sz. pp. 16-18.-1.4.2.Am

Részletek Kálvin Ézsaiás magyarázatából. Ls. 49,21-28. Ford. Róka Lajos és Táncos Dezső. In: RE 6(1954) pp. 13-18.-1.4.2.Is

Részletek Kálvin magyarázataiból: 1János1.l. Ford. Pastor. In: RE 9(1957) p.298.- 1.4.2.

IJ

Részletek Kálvin magyarázataiból: Jak.1:18. Ford. Pastor. In:RE 9(1957) p.228.- 1.4.2.Jc

Részletek Kálvin magyarázataiból: Judás levele. Ford. Pastor. In: RE 9(1957) p.317.- 1.4.2.Jd

Részletek Kálvin magyarázataiból: 1Péter 1:1, 4:7. Ford. Pastor. In: RE 9(1957) p.250, 275.-1.4.2.IP

Részletek Kálvin prédikációiból. 1Tm 1:3. 2:3-4, 2:11-12. (CR 81,21sqs., 149sqs., 222sqs.; CO 53:21 sqs., 149sqs., 221 sqs.) Ford. Révész Imre. In: IÉ 2(1936) pp.130-139.-1.5.2.1 Tm

Rövid értekezés a mi Urunk Jézus Krisztus szent vacsorájáról, melyben fel van mutatva a szent cselekmény igazi alakja, haszna. 1541. (CR 33,429sqs.; CO 5,429sqs.; OS 1,499sqs.) Franciából ford. Ceglédi Sándor. Pápa, 1909, 40 p. Kálvin J. művei 14, és Kálvin J. kisebb művei... Pápa, 1912,pp. 137-170.- Megjelent `Rövid értekezés az urvacsoráról' címen is, Oradea-Nagyvárad, é.n., 75 p. - 1.3.3.06.

92.oldal:

Sadolet bíboros levele a genfi tanácshoz és néphez, Kálvin J. válaszával. 1539. (CR 33,365sqs.; CO 5,365sqs.) Ford. Ladányi Pál. Pápa, 1907. Kálvin J. művei 4.-1.3.3.04.

Soli Deo Gloria. Ezek. 28,1-2. In: Nagy József, Kálvin igehirdetése. 1938, pp.53-61 és RVSz 8 (1939) pp.37-45. - 1.5.2.Ez

Soli Deo Gloria. Fil. 2,13. Ford. Máthé Elek. In: KálvSzle 1(1920) p.7. - 1.4.2.Pp

Soli Deo Gloria. Zsolt. 115,1. Igehird. részlet, ford. T. In: KálvSzle 3(1922) pp.224-225.

- 1.5.2.Ps 115

Szemelvények Kálvin J. Ézsaiás próféta könyvéhez írt magyarázatából, a 26. részből. Ford. Róka Lajos és Táncos Dezső. Balassagyarmat, é.n.,18 p. - 1.4.2.Is

Szemelvények Kálvin Jónás könyvéhez írt magyarázatából. Jón. 3,1-8. Ford. Róka Lajos és Tánczos Dezső. In: RE 6(1954) 17.sz. pp.8-13. - 1.4.2.Jo

Szemelvények Péter 1. és 2. leveléből. Ford. Pastor. In: RE 6(1954) 12.sz, p.274.- 1.4.2.1/2P

 

Szeretet Jób 31,29 és 34. Igehird. részlet, ford. - T-. In:KálvSzle 4(1923) p.224.-1.5.2.Jb

Szociális kérdések Kálvin prédikációiban. In: Confessio 1978 1.sz.pp. 114-116. - 1.5.2.

Tanítás a keresztyén vallásra. 1559. Rövidített formában. (CR 30; CO 2; OS 3-5) Ford. Békési Andor. Budapest: A Magyarországi Ref.Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1986, 311 p. -1.2.1.59.

Testvériség. 5Móz. 24,10-13, 2,1-17, 3,12-22. Igehird. részlet, ford. T. In: KálvSzle 3(1922) pp.217-218. - 1. 5. 2. Dt

Új élet Krisztussal. Fil. 3,7. Ford. Máthé Elek. In: KálvSzle 3(1922) pp.5-6. - 1.4.2.Pp

Urvacsorai igehirdetések. 1Kor 11,23-29. Kálvin Ágendájából átdolg. Baksay Sándor, Ravasz László és Révész Imre. In: Agenda. A Magyar ref. Egyház liturgiás könyve. Budapest, 1927, pp.165-167, 208-212, 245-247, 286-291. - 1.5.2. 1C

Válasz Pighius Albertnek a szabad akaratról.1543. (CR 34,225sqs.; CO 6,225sqs.) Ford. Ceglédi Sándor. Pápa, 1909, 254 p. A magyar Kálvin-fordítók kiadása. Kálvin J. művei 9. -1.3.3.09.

Válogatás Kálvin János műveiből. Összeállította Dr.Bolyki János. Budapest: A Ref. Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1980, 263 p.- Második kiad. u.o., 1993.-ism. in ThSz 24 (1981) p.189. -1.1.2.

 

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!