//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A menekülők Gyimóti István vörösmarti
lelkész viszontagságai 1686 História 1986

SZAKÁLY Ferenc:

A menekülők

Gyimóti István vörösmarti lelkész viszontagságai

Az ismét – ki tudná megmondani, hányadszor – hadszíntérré változott magyar föld pusztulása nagy vonalakban könnyen megragadható a hiányos magyar forrásanyagban is. Azokról a borzalmakról azonban, amelyeken a túlélők keresztülmentek, nemigen vannak híradásaink. Ezért különösen értékes számunkra Gyimóti István vörösmarti református lelkész – utóbb baranyai püspök – önéletírása (OSZK Kézirattára, Fol. Lat. 3343.), amely részletesen beszámol saját viszontagságairól és a Dráva–Duna szege 1686. évi pusztulásáról.

A hódoltság mélyén fekvő, török várakkal sűrűn megrakott Délkelet-Baranyát még el sem érte a háború, amikor hatásai már érződni kezdtek. Mivel a hatalmas török felmentő seregeket részben a magyarországi hadszíntérről élelmezték, 1686-ra az élelmiszerárak az égig szöktek, s olyan éhínség támadt, hogy egyes elkeseredett keresztény szülők saját gyermekeiket is eladták az eszéki törököknek, a koldusok pedig – nem lévén kitől kéregetni – mind éhen haltak. Szerencsésnek mondhatta magát az a család, amelynek asztalára káposzta jutott, a többség megfőzött szíjakra, sásgumóból vagy fűrészporból sütött „kenyérre” fanyalodott. Az Eszék környéki mocsarakban tucatszámra hevertek az éhségtől elhullott magyar és német rabok hullái, minek következtében a kóbor ebek annyira rákaptak az emberhúsra, hogy a magányosan utazókat is megtámadták.


Bár itt vezetett a létfontosságú Buda–Isztambul hadiút, amelyen állandóan török és tatár csapatok vonultak, a környéket valósággal elárasztották Veszprém, Nagyvázsony, Tihany, Tapolca, Somlóvásárhely és Szegvár hajdúi. Részben a veszprémi püspök megbízásából, részben saját szakállukra évről évre végigsarcolták az itteni helységeket, s hogy eleve letörjék az ellenszegülési kedvet, több módosabb gazdát meg is öltek. Hatalmaskodásaik különösen 1685–1686-ban váltak elviselhetetlenné: hogy váltságdíjat csikarjanak ki a hívektől, kezdték elragadozni a környékbeli lelkészeket is. Hősünk száz forinton szabadult meg a kezükből.

Délkelet-Baranya kálváriája azonban igazándiból Buda eleste után kezdődött, amikor a nagyvezír serege – sarkában a szövetséges hadakkal – szeptember elején Eszékhez húzódott vissza. Elsőként a tatárokkal gyűlt meg a baja Vörösmart és az oda futott szomszédos falvak – az önéletírásban említett lelkészek számából következtetve legalább öt helység – lakosságának. A tatárokat azok a török szpáhik bujtották fel, akik az ideig Vörösmarton laktak, de a lakosság felszólítására távozni kényszerülték onnan. A környékbeliekkel megerősödött vörösmartiak azonban kemény ellenfélnek bizonyultak: a tatárok több napos küzdelemben sem tudtak elbánni velük.

Mivel a harcok során a településnek mind a nyugati, mind pedig a keleti fele a tűz martalékává lett, és a lakosság félt az elűzött tatárok bosszújától, úgy döntöttek, hogy menekülésre fogják a dolgot. A követendő útirányról láthatólag nem voltak pontosabb elképzeléseik, mivel azonban az a cél vezette őket, hogy mielőbb kikerüljenek a török és a szövetséges hadsereg közti veszélyes holt térből, leginkább észak felé, a szövetséges hadsereg irányában nyerhettek egérutat. Ezért Mohácsnak vették útjukat, s részben Tolna, részben pedig a túlparti Szeremle és Dömsöd irányában kívántak továbbhaladni.

Alighogy behúzódtak a Duna árterébe, máris súlyos dilemma elé kerültek. Mivel jól tudták, hogy az utak portyázó tatárokkal, a mocsarak pedig zsákmányra vadászó magyar hajdúkkal vannak telve, nehezen határoztak, hogy melyiken is induljanak. Végül aztán úgy ítélték, hogy a hajdúktól kevesebb félnivalójuk van: azok is kifosztják ugyan őket, de legalább az életüket meghagyják. Így aztán a szomorú menet a mocsarak közt indult meg Kölked felé, amelynek lakói ekkor már szintén a mocsárban tanyáztak. Bár kétesztendős kisfiukra egy szolgálólány vigyázott, Gyimóti dolgát nagyon megnehezítette, hogy felesége szülés előtt állott, s nemegyszer a hátán kellett vonszolnia. Segítőtárs híján hátára kötözve cipelte kisebbik lányát maga a püspök is, aki – koros, ráadásul testes és kényelemszerető ember lévén – csak nehezen birkózott a szokatlan feladattal. Gyimóti nem is mulasztja el megjegyezni, hogy elöljárója, aki sok borsot tört az orra alá, nagy szuszogás, panaszkodás és sóhajtozás közepette viselte terhét. A „nyomorúságok tengerén” hányódó menekülők egyikét-másikát úgy elgyötörte a bujdosás, hogy kivetkőzött emberi mivoltából: akadtak olyan anyák, akik nem voltak hajlandóak szoptatni, sőt a Dunába vetették csecsemőjüket, egy atya pedig gyermekei közül az egyiket élve eltemette.

Hogy sok cipelnivalójuk ne maradjon, arról a hajdúk csakhamar gondoskodtak. Alig indultak meg ugyanis a Vörösmartról menekülők, máris rabló magyar hajdúkba botlottak, akik továbbengedésük fejében külön mindegyik falu népétől sarcot szedtek A vörösmartiaknak 160, egy lakosnak pedig külön 60 forintja bánta ezt a találkozást. Amikor – immár a helybéliekkel megszaporodva – elhagyták Kölkedet, újabb hajdúcsapat ütött rajtuk, s minden pénzüktől „megszabadította” őket. Ebbéli tevékenységüket oly gondosan végezték, hogy az egyik lelkészt – mivel kevesellték a nála talált 36 forintot – verés után meg is eskették, hogy valóban nincsen többje.

Hősünknek ezúttal szerencséje volt: idejében megszimatolta a veszélyt, s egyik lelkésztársával sikerült a Duna felé menekülnie. Itt valahonnan hajót kerítettek, amelyen a két család felevezett Mohácsra. Ezt az egykor oly fontos erősséget már elhagyták török lakói, a város mellett azonban népes török tábor állomásozott. Miután ezt éjszaka óvatosan kikerülték, Gyimótiék rátaláltak a mocsárban tanyázó mohácsi magyarokra. Családjukat ezek gondjaira bízva, a két lelkész felderítő útra indult Tolna felé.

Tolna előtt azonban a nagyvezírt üldöző szövetséges sereg állta útjukat. A keresztény táborban Gyimótiék barátságos fogadtatásban részesültek. Először Barkóczy Ferenc ezredes elé vezették őket, aki rögtön egy-egy üveg bort nyomott a kezükbe, majd bemutatta őket magának a fővezérnek, Károly lotharingiai hercegnek is. (ebből kiderül, hogy a dolog valamikor 1686. szeptember végén történt, mert Károly herceg ezután Bécsbe távozott.) Ő fehér kenyérrel és egy-egy tallérral juttatta kifejezésre szánalmát és megparancsolta, hogy védlevelet állítsanak ki számukra. Igaz, ellenszolgáltatásokat is várt tőlük: azt kérte, kémleljék ki az Eszéknél állomásozó török tábort. Biztosítékot azonban nem vett tőlük, sőt – amikor másnap távoztak táborából – őrséget is adott melléjük, nehogy a táboron kívül kószáló katonák kifosszák őket.

A lelkészek éppen a legjobb pillanatban érkeztek vissza Mohácson hagyott családjukhoz. Azokat ugyanis a rablók időközben minden élelmiszerükből, és akiknek még maradt, azt pénzükből fosztották ki, s már három napja éheztek. (Gyimóti meghatottan emlékezik meg arról, hogy kisfia panasz nélkül tűrte a nélkülözést.) Volt hát helye annak az élelmiszernek, amelyet a keresztény táborból magukkal hoztak. Miután hozzátartozóikat feltáplálták, Gyimótiék visszatértek a kölkedi mocsárban hagyott övéikhez. Vesztükre, mivel a menekülők táborára veszprémi hajdúk támadtak, s megkopasztották azokat, akiknek maradt még valamicskéjük. Mivel azonban nem voltak elégedettek a sovány zsákmánnyal, hat református lelkészt magukkal hurcoltak, hogy kínzásokkal kitudják tőlük: hol rejtegetik értékeiket. Miután azonban Gyimótinak sikerült meggyőznie őket, hogy nincstelenek, kiegyeztek 36 aranyban, amelynek összegyűjtéséig túszul ott kellett hagyniuk a püspököt.

Hősünk még korábban megalkudott bizonyos hajdúkkal, hogy 24 aranyért átszállítják őket Szeremlére, majd onnan Dömsödre. Ezúttal azonban ez is balul ütött ki: mire Gyimóti visszatért a kölkedi mocsárba, feleségének és „fiának már hűlt helyét találta. Mivel így pénzének bottal üthette a nyomát, nem tehetvén mást, visszatért megsarcolóikhoz. Itt újabb károsodás érte: mialatt aludt, ellopták tőle azt a két aranyat is, amelyet békésebb időkben fülbevalóként hordott, s amelyet süvegének bélésébe rejtve eddig sikerült megőriznie. Az éhezéstől annyira legyengült, hogy már látása is kezdett elhomályosodni. A megpróbáltatások olyan erős nyomokat hagytak rajta, hogy még a hajdúkban is szánalmat ébresztett: egyikük lökött neki egy kis húst.

A hajdúk ezután hajóra kaptak, s – foglyaik nagy szerencséjére – Szeremlére eveztek velük. Itt ugyanis bajai katonák csaptak le a kóbor hajdúkra, s csak akkor adták vissza nekik fegyvereiket, amikor megígérték, hogy ezután a bajai kapitányt szolgálják majd. Gyimótiéknak jó szolgálatot tett a fővezér védlevele: a kapitány biztosította őket, hogy a felügyelete alatt álló területen nem lesz bántódásuk. Tartozásukról azonban ennek ellenére kezeslevelet kellett adniuk.

Miután szerencsésen rátalált családjára, Gyimótiék visszatértek Baranyába, hogy Vörösmarton elvermelt kölesüket átszállítsák Szeremlére. István itt tudta meg, hogy azok a vörösmartiak, akik nem tartottak velük Kölkedre, a tatárok prédájául estek, s azt is, hogy néhány Vörösmart környéki falu – Béllye, Danóc, Kopács, Révfalu – csodával határos módon megmenekült a pusztulástól. Mivel telve voltak törökökkel, a rablók nem merészkedtek a közelükbe. Az éjszakákat ezek lakói is a mocsárban vagy éppenséggel hajók hátán igyekeztek átvészelni. A hajdúk azonban itt is felverték őket, s úgy bántak velük, mintha törökök lennének: nem egyet meg is öltek közülük. Mások meg akkor kerültek tatár-, illetve hajdúkézre, amikor az éhség kiűzte őket az elrejtett gabonavermekhez.

Időközben a megmaradt vörösmartiak is kezdtek visszaszivárogni, s nagyon kérlelték Gyimótit, térjen vissza hozzájuk. Ő azonban – mivel újabb rablócsapatok bukkantak fel a környéken – nem mert maradni. Parolát adott rá, hogy ha életben marad és békésebb időszak következnék, csakis az ő meghívásukat fogadja el, majd hajón visszaindult Szeremlére. Útközben azonban elérkezett asszonya órája: gyermekét egy erdőben szülte meg s faháncsba burkolta. A szeremlei keresztelőn Gyimóti kecskehússal, fehér kenyérrel és borral vendégelte meg vele bujdosó lelkésztársait. A csecsemő azonban csak néhány nappal élte túl a keresztelőt.

Gyimótiék ezután Kecskeméten és Nagykőrösön élvezték a környékbeli református lelkészek – hol szíves, hol kényszerű – vendégszeretetét, majd 1686 vége felé, egy egykori iskolatárs hívására Debrecenbe költöztek. István már csak azért sem mert visszatérni Baranyába, mert tudomására jutott, hogy a veszprémi hajdúk igencsak keresik azon 25 tallér miatt, amellyel adósuk maradt, s azzal fenyegetőznek, hogy ha kézre keríthetik, 200 tallért vesznek rajta. Esterházy János győri vicegenerális ugyan időközben hadbíróság elé állíttatta Babócsay Ferenc veszprémi kapitányt és embereit, mivel azok Buda ostroma idején a baranyai keresztények fosztogatásával foglalkoztak, de Gyimóti jól tudta, hogy az ilyesfajta eljárásoknak hamar vége szakad, s az elbocsátott hajdúk ott folytatják majd, ahol abbahagyatták velük.

Így aztán inkább a szatmári tractusban vállalt lelkészi állást. Bölcsen cselekedett, hiszen – mivel 1687-ben újból Vörösmarttól karnyújtásnyira, Nagyharsánynál csapott össze egymással a török és a keresztény sereg – a környékbeli lakosságra ismét nehéz esztendő köszöntött.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!