//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- DG VII Mellékletek 1 Kérdőívek 2 Esettanul-
mány 3 MRE missziói törvénye

VII. Mellékletek

1. Melléklet – Kérdőív

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉS A VASÁRNAPI ISKOLAI SZÖVETSÉG CIGÁNY GYERMEKEK KÖZÖTT VÉGZETT MISSZIÓI MUNKÁJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (1989–2005) című szakdolgozathoz

1. A válaszolóra vonatkozó kérdések

Neme: Férfi Nő

Életkora: 0–18 év 18 év felett

Legmagasabb iskolai végzettsége: általános iskola   osztálya;  szakiskola    osztálya;  

érettségi; főiskola; egyetem

2. A cigányokra vonatkozó kérdések (az adott missziói munka környezete)

-A kontextus. Kis/nagyvárosi vagy falusi környezet?

-Milyen cigány csoportok laknak a községben? magyar cigány (romungro) oláh cigány (roma) román cigány (beás) szinto cigány (mutatványos)

-Mely cigány csoportok között folyik a missziói munka?

-Beszélik-e valamelyik cigány nyelvet? Melyiket?

-Ha többféle cigány él a helységben, milyen a csoportok közötti viszony?

-Milyen körülmények között élnek?   jobb, mint a környezetük   hasonló, mint a környezetük   rosszabb, mint a környezetük   nagyon rossz

-Milyen mértékű közöttük a munkanélküliség?    alacsony   átlagos   nagyon magas

-Családok nagysága?

-Mit szeretnének? a magyarok közé olvadni (asszimilálódni) kultúrájukat megtartva beilleszkedni (integrálódni) kívül maradni a társadalmon

-Hogyan viszonyulnak a településen élő cigányok a magyarokhoz? ellenségesen közömbösen barátságosan testvériesen

-Hogyan viszonyulnak a misszióban résztvevő cigányok a magyarokhoz? ellenségesen közömbösen barátságosan testvériesen

-Tapasztalható-e ebben változás? (pozitív vagy negatív irányba)

 3. A magyarokra vonatkozó kérdések

-Hogyan viszonyulnak a településen élő magyarok a cigányokhoz? Ellenségesen közömbösen barátságosan testvériesen

-Hogyan viszonyulnak a helyi gyülekezetben a magyarok a cigányokhoz? Ellenségesen közömbösen barátságosan testvériesen

-Tapasztalható-e ebben változás? (pozitív vagy negatív irányba)

-Van-e különbség a magyarok viszonyulásában a „cigánymisszióban részt vevő” és „részt nem vevő” cigányok felé?

4. A missziói tevékenység céljára vonatkozó kérdések

-Melyek a missziói tevékenység fő területei? (Írja a négyzetbe a fontossági sorrendet – 1-es a legfontosabb evangélizáció diakóniai (szociális) segítségnyújtás felzárkóztatás – tanítás előítéletek megszüntetése betagolás a gyülekezetbe

-Ha van, milyen diakóniai (szociális) segítségnyújtás történik a cigányok felé?

-Mennyiben irányul a cigánymisszió a magyarok felé is, hogy az ő, cigányokhoz való viszonyuk megváltozzon? (elutasításból befogadás, kiengesztelődés). Tapasztalható-e változás?

5. Az összejövetelre vonatkozó kérdések

-Mikor, hogyan kezdődött a cigánymissziói munka az adott településen?

-Hol folynak az összejövetelek? Szabadban, cigányháznál, telepen, cigánysorban, magyarok közötti cigányházban, egy magyar családnál, egyházi épületben vagy semleges helyen, pl. iskola, kultúrház?

-Ha volt ebben változás, korábban hol voltak az összejövetelek?

-Az összejövetel(ek) jellege. gyermek istentisztelet hittanóra házi összejövetel Örömhír Klub 5 Napos Klub tábor egyéb (mi?)

-Milyen a résztvevők összetétele? csak cigányok többség cigány többség magyar

-A résztvevők életkor szerinti összetétele. gyermekek és felnőttek vegyesen óvodás korúak alsótagozatosak serdülők

-Milyen rendszerességgel folynak az összejövetelek?

-Milyen módon folyik a tanítás? Módszerek? Ének szerepe, szemléltetés, eljátszás, visszakérdezés, jutalmazás stb.

-Miben különbözik ez a szolgálat a magyarok között végzett szolgálattól?

6. A munkatársakra vonatkozó kérdések

-Kik végzik a missziói munkát? Magyarok cigányok vegyesen

- Milyen korúak a munkatársak?

-Hol élnek a munkatársak? a cigányok között a faluban (tehát elérhető távolságban) messziről (más helységből) járnak oda

-Milyen képzettségük van? Lelkészi bibliaiskola hitoktató pedagógiai VISZ tanfolyam egyéb (mi?)

7. A kapcsolatokra vonatkozó kérdések

-Ha református munkáról van szó, akkor együttműködik-e más felekezettel, misszióval, a VISZ-szel?

-Ha VISZ munka, együttműködik-e valamelyik helyi protestáns gyülekezettel? Melyikkel? Hogyan?

8. Az eredményekre és tervekre vonatkozó kérdések

-Lehet-e az eredményt valamilyen módon mérni? Hogyan? Mi az eredmény?

-Jövőbeni tervek? A munka kiszélesítésére, cigány munkatársak bevonására, képzésére vonatkozóan?

-Mi a jövő útja? Homogén cigány, vagy vegyes gyülekezet?

 

2. Melléklet – Esettanulmány

Egy fiatal cigányleány példáján nézzük meg, hogy milyen változást hozott az életében, hogy részt vehetett a VISZ képzésén, és hogyan tudta ezzel segíteni a gyülekezetében folyó cigánymissziót.

 Montyi[112] szakmunkás tanuló. 2003-ban, egy evangélizáció alkalmával hallotta meg az örömhírt. A családjából többen, és ő is, ekkor fogadta életébe Jézus Krisztust. Hamarosan a házukban egy házi bibliaóra kezdődött, ahol a református lelkész foglalkozott az összegyűltekkel. Nővérével együtt – 2005 elején – a szomszéd városban, a VISZ tanfolyamon arról kezdett tanulni, hogyan kell a gyermekek között az evangéliumot hirdetni. Ő volt a 13 hallgató közül a legfiatalabb. Több héten át részt vettek a képzésen, amely szombatonként volt, reggeltől estig. Korábban is bizonyságot tett már a hitéről másoknak, de itt tanulta meg, hogy mit és hogyan kell mondania akkor, amikor a gyermekeket tanítja. A tantárgyak közül az igeversek tanítása, a lelkigondozás és a missziós történetek tanítása tetszett neki legjobban. A tanfolyam után, az unokatestvére házánál – egy másik tanfolyamot végzett lánnyal – ÖHK-ot indított a cigány gyermekeknek. Nagy örömöt jelentett neki a gyermekek tanítása, hisz gyermekkora óta erről álmodott. 2005 nyarán részt vett a nyárimisszionáriusok felkészítésén Nyíregyháza – Vargabokorban. Itt megértette azt, hogy mennyire fontos arra tanítani a gyermekeket, amire szükségük van. Azoknak, akik még nem Isten gyermekei, az evangéliumot kell tanítani, a hívőket pedig bátorítani kell arra, hogy adják tovább az örömhírt. A felkészítés második hetében, néhány társával együtt, 5NK-ot tartott a szomszédos helységben. Nagy örömmel végzett minden ráosztott feladatot, de legjobban az aranymondás tanítást és a missziós történet tanítását élvezte. Még ezen a nyáron lehetősége nyílt arra, hogy a falujában tartott napközis táborban is tanítson. Itt 80–100 cigány gyermek volt jelen. A tanítóknak sok gondjuk volt a fegyelmezéssel. A délelőtti program végén – amikorra a gyermekek már igencsak elfáradtak a figyelésben – került sor Montyi tanítására, a Ringu missziós történetre. Érdekes volt megfigyelni, ahogy ő „cigányos” temperamentumával előadta a történetet. A gyermekek rögtön elcsendesedtek, és feszülten figyeltek. Nem sok gondja volt a fegyelmezéssel. Nem csak a történetet mondta el, hanem bibliai igazságokat is tanított a történetbe beleszőve. A gyermekek érezték, hogy most olyan valaki tanítja őket, aki közéjük tartozik. (Rézműves 2005)

3. Melléklet – MRE missziói törvénye

1995. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ MISSZIÓJÁRÓL

A Magyarországi Református Egyház népegyház és hitvalló egyház egyszerre. Hiszen nemzedékről nemzedékre születnek bele a tagok és iktatódnak be a keresztség és konfirmáció által népegyházunkba, s a megtérés és újjászületés által tagolódnak be hitvalló egyházunkba.

Ebből a valóságos és sajátos helyzetből kiindulva, a Magyarországi Református Egyház, Jézus Krisztus missziói parancsának engedelmeskedve, a következő igék alapján a missziói munkát törvényesen szabályozott, kiemelt feladatának tekinti:

Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 28,18–19).

Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk” (ApCsel 4,20).

Eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok” (1Kor 15,1).

Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket” (Jn 20,21).

Kevésnek tartom, hogy Jákób törzseinek helyreállításában és a megmentett Izráel visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig” (Ézs 49,6).

Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson” (1Tim 2,4).

A törvény megalkotásával a Magyarországi Református Egyház vallást tesz a Szentháromság Istenbe vetett hitéről:

az Atyáról, aki „egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16).

a Fiúról, aki „engedelmessé lett halálig, mégpedig a keresztfának haláláig” (Fil 2,8).

a Szentlélekről, aki által erőt vesznek a tanítványok küldetésük teljesítésére „Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig” (ApCsel 1,8).

Az egyház által végzett misszió ezért az Atyától eredően, a Fiú iránti engedelmességben, a Szentlélek hatalmával történik. Református hitünk szerint a misszió az Isten kegyelmi kiválasztásának gyakorlati megvalósulása. Az egyház mintegy közhírré teszi az evangéliumot, hogy akik üdvösségre választattak, de még nem hallották meg az életet mentő jó hírt, végre meghallják: „a hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által” (Róm 10,17).

A misszió ezért Krisztusnak, az Ő egyházának – és benne Krisztus Magyarországi Református Egyházának – az a szüntelen fáradozása, amely által az Ő gyülekezeteibe akarja gyűjteni Isten választottait (Heidelbergi Káté 54. kérdés-felelet).

A misszió célja nemcsak az ember üdvössége, hanem mindenek fölött Isten dicsőségének a szolgálata: „Őtőle, Őáltala és Őreá nézve vannak mindenek… Övé a dicsőség mindörökké” (Róm 11,36).

A Magyarországi Református Egyház a küldetésbe (misszióba) állító Szentháromság Istennek engedelmeskedve, a „perzselő tüzet” (Jer 20,9), a „Lélek erejét” meg nem oltva (1Thessz 5,19), az evangélium szavára szüntelen emlékezve és emlékeztetve, az egyházban folyó missziói munka ékesen és szép rendben történő végzése érdekében az alábbi törvényt alkotja.

1. § A Magyarországi Református Egyház küldetéséből fakadó szolgálatát (misszióját) személyválogatás nélkül végzi minden emberért:

(1) azokért, akik hallottak Krisztusról, de még nem fogadták be a Krisztust (gyülekezeti misszió);

(2) azokért, akik az egyháztól elidegenedtek, illetve elszakadtak (belmisszió);

(3) azokért, akik még soha nem hallottak a Krisztusban minden ember számára megjelent üdvözítő kegyelemről (külmisszió).

2. § A missziói munkában az egyház minden tagjának feladata, hogy élőszóval, hitből fakadó cselekedetekkel, valamint példaadó élettel tanúskodjék a Jézus Krisztusban megjelent üdvösségről.

3. § A misszió szervezéséért és végzéséért az egyház fokozatos testületei és megválasztott tisztségviselői kiemelten felelősek.

4. § A missziói munka megfelelő személyi, anyagi és tárgyi feltételeinek megteremtése mind az egyes egyházközségeknek, mind a fokozatos egyházi testületeknek egyenként és közösségben hordozandó feladata.

5. § A gyülekezeti misszió főbb területei:

(1) Isten igéjének hirdetése szóban, írásban és a kommunikáció modern eszközeivel, gyülekezeti alkalmakon és azokon kívül,

(2) Isten igéjének hirdetése a sákramentumok (keresztség és úrvacsora) kiszolgáltatása által,

(3) gyülekezeti evangélizáció és réteg-evangélizációk (például gyermek -, ifjúsági- stb.), 

(4) a Jézus Krisztus személyéhez elvezető katekézis családi, gyülekezeti, iskolai, közösségi és egyéb formái,

(5) a gyülekezet tagjainak rendszeres látogatása – különös tekintettel a betegekre, gyászolókra, a szétszórtságban (szórványban) élőkre,

(6) a gyülekezet tagjainak diakóniai gondozása, a valamilyen ok miatt hátrányos helyzetűek, a kísértéseknek fokozottan kitettek, a segítségre szorultak támogatása,

(7) a gyülekezet közösségében újjászületettek, a Krisztushoz megtértek lelkigondozása és további gyülekezeti szolgálatokra való felkészítése (bibliaórák, imaórák, gyülekezeti biblia-iskolák, felnőtt katekézis, tanfolyamok, csendesnapok).

6. § A belmisszió főbb területei:

(1) evangélizációk,

(2) fiatalok közti misszió minden korosztálynak (gyermekek, általános- és középiskolások, szakmunkásképzősök, főiskolások, egyetemi ifjúság között),

(3) konferenciák, tanfolyamok, továbbképző alkalmak,

(4) a társadalom széles rétegeinek az evangéliummal való találkozását munkáló kulturális alkalmak (irodalom, zene, művészet),

(5) missziói célú intézményhálózat létrehozása és működtetése (börtön- misszió, cigány-misszió, házasság- és családsegítő-misszió, iszákosmentő-misszió, kallódó ifjúságot mentő misszió, kórház- misszió, lepra- misszió, menekült- misszió, mozgáskorlátozottak-missziója, telefon-lelkigondozás, vak- és siket- misszió, illetve a szükséghez képest további intézmények és szervezetek létrehozása),

(6) a magyar honvédség, határőrség és rendőrség körében végzendő missziói munkát külön egyházi törvény szabályozza.

7. § A belmisszió különböző területein mind a gyülekezetek, mind a fokozatos egyházi testületek egymással egyeztetve végzik a szolgálatok reájuk eső részét.

8. § A Magyarországi Református Egyház kötelességének tartja, hogy részt vegyen a világ evangéliumi egyházainak a külmissziói munkájában. Tagjain vagy intézményein keresztül bekapcsolódhat a külföldi testvéregyházak ilyen jellegű szolgálataiba, illetve saját szervei útján is végezheti azt, tudva, hogy ilyen irányú szolgálata része az Isten országáért munkálkodó keresztyén világmissziónak.

9. § A Magyarországi Református Egyház iskolarendszerének kiépítésében, illetve a meglevő iskolák tantervi szabályzataiban kiemelt fontosságúnak tartja a missziói célú képzési formák létrehívását.

10. § A Magyarországi Református Egyház kötelessége, hogy szervezetének minden szintjén tervezze a missziói feladatokat, és azok teljesítését munkálja.

(1) Ennek érdekében egyházközségi, egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati bizottságokat szervez, amelyek tervezik, ösztönzik, és évente összegezik a missziói feladatokat és azok teljesítését. Munkájukról évente beszámolnak az őket létrehívó testületnek (presbitériumnak, közgyűlésnek, Zsinatnak).

(2) A presbitériumok és a fokozatos testületek éves költségvetésükben a missziói munkák végzésére szükséges fedezetet biztosítják.

(3) A missziói készség ápolása érdekében évente minden egyházközségben missziói napot kell tartani.

11. § A Magyarországi Református Egyház meglevő szervezetein keresztül testvéri kapcsolatot tart fenn a világ bármely részén élő magyar reformátusokkal, és értük kiemelt missziói felelősséget hordoz. A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának és a Magyar Reformátusok Világszövetségének missziói szempontból is alkotó tagja.

12. § A Magyarországi Református Egyház a bel- és a külmisszió munkamezőin együttműködik azokkal az egyesületekkel, szövetségekkel és mozgalmakkal, amelyek a Magyarországi Református Egyház tagjaiból alakultak, s amelyek tanításai a Szentírással és egyházunk hitvallásaival megegyeznek. Együttműködésre törekszik minden olyan más felekezetű, felekezetközi és egyéb szervezettel, amelynek céljai e missziói törvény szellemével egybeesnek.

13. § A Magyarországi Református Egyház missziói céljainak munkálása során együttműködik a világ valamennyi református (presbiteriánus) egyházával.

14. § A Magyarországi Református Egyház az egymástól tanulás (1Kor 13,9), a Szentírásból jobbra taníttatás nyitottságával vesz részt a hazai és nemzetközi, felekezetközi egyházi szervezetek szolgálatában.

Megállapította a Magyarországi Református Egyház 1991. február 27-én megnyílt X. Zsinatának 13. ülésszaka. Kelt Budapesten, 1995. június 6-án.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Ingyenes, magyar fejlesztésû online AI kalandkönyvek és szabadulószobák. Regisztrálj és játsz! Garantált szórakozás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168