http://palheidfogel.gportal.hu
http://palheidfogel.gportal.hu

Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Kolossé1,12


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László


"Aki nem tud embereknek köszönetet mondani, ezzel leleplezi önmagát, hogy bizony Istennel szemben is hálátlan és nem tud Neki sem köszönetet mondani”. Kálvin: A Genfi Egyház Kátéja.


  

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik szívem.
Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

http://heidfogel-domjan.gportal.hu

palheidfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyüle-
kezetnek CATHECISMUS-
SA

 
Avagy A Christus tudomá-
nyában gyermekeket tanító  
FORMATSKÁJA melyet nagy

theologus

CALVINUS JÁNOS … KOLOS-
VÁRATT M.Tótfalusi Kis Miklós
által 1695 esztend
Partium
Hasonmás Kiadás

A Genfi Egyház Kátéja 1695 
Ennek hasonmás kiadásának

ismertetője
.

Kálvin János: A Genfi Egy-
ház Kátéja Pápa 1907.

www.leporollak.hu - Németh
Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi
Káté útja Kolozsvárig

Környezetvizsgálati tanulmány

- Fekete Csaba Káté, egyház,
tanítás
 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


1924-1996

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505-1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 -1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Webem - itt

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

XX. század Történelméhez

 
1. Könyv-PDF - kotta - mp3
1. Könyv-PDF - kotta - mp3Súgó

  1. A SZLOVÁKIAI MAGYAROK KÉNYSZERTELEPÍTÉSEI 1 file
  EMLÉKEZETE 1945-1948 - PDF
  A CIGÁNYOK KÉPE 14 file
  A magyarországi cigányság történeti ikonológiája a 20. sz-ig
  - Török hódoltság kora 3 file
  XVI - XVII. század
  - ÚJ TÖRTÉNELMI PDF 106 file
  -VEGYES KORSZAK
  2. I. CALVIN AZ KERESZTYÉNI RELIGIORA ... 11 file
  Szenczi Molnár Albert fordítása 1624 ELSŐ KÖNYV 1-143
  3. II. CALVIN AZ KERESZTYÉNI RELIGIORA ... 6 file
  Fordította Szenczi Molnár Albert 1624. MÁSODIK KÖNYV 144-298
  4. III. CALVIN AZ KERESZTYÉNI RELIGIORA ... 13 file
  1624-ben fordította, kiadta Szenczi Molnár Albert HARMADIK KÖNYV 299-540
  5. IV. CALVIN: AZ KERESZTYÉNI RELIGIORA ... 11 file
  Kiadta 1624-ben és fordította Szenci Molnár Albert: NEGYEDIK KÖNYV 540-811
  6. Alapértelmezett lista 1016 file
  lexikonok, tanulmányok, könyvek 36 db
  7. Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a 1 file
  viszonyítás megoldatlanságai
  8. Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy 1 file
  zsoltár párjának tanulságai (kálmáncsai,nagydobszai,bélyei graduálok)
  9. Révész Imre: Méliusz és Kálvin 1 file
  Méliusz és Kálvin
  9./B - S.Varga Katalin Az 1674-es gályarabper 1 file
  Szövegtudomány. Értekezés PDF 3,2 MB
  9./C - Alvin Platinga„református episzte 1 file
  Szalai Miklós: Fideizmus és posztkarteziánus filozófia:
  9./D - Dr Görgey Etelka: ÉRC ÉG, VAS FÖLD 2 file
  Hangok és visszhangok a Siralmak könyvében doktori értekezés 2007.
  9./E - Dr Görgey Etelka: Psat, targum, midrás 2 file
  A Siralmak könyve a rabbinikus irodalomban 2007 Szakdolgozat
  9./F - Dr Görgey Etelka: Tanulmányok 4 file
  Biblia és Liturgia, 22 zsoltár; Deutero Ézsaiás és 21 sz.
  9./G. - Imre Mihály: "Magyarország panasza" 1 file
  A Querela Hungáriáé toposz a XVI—XVII. század irodalmában
  Dr FEKETE CSABA 1 file
  A nyomtatott és irott graduálok kölcsönhatása
  9./I - Kálvin János 1 file
  Jakab levelének megyarázata
  9./J. - SZENTEK KÓRUSA 6 file
  Árokháty-Zalánfy kották - Ádventi kórusok
  9./K - SZENTEK KÓRUSA 13 file
  Árokháty-Zalánfy kották - Karácsonyi kórusok 14 pdf a 2. sz hiányzik
  9./L - SZENTEK KÓRUSA 6 file
  Árokháty-Zalánfy kották - Vizkereszt - hálaadó
  9./M - SZENTEK KÓRUSA 9 file
  Árokháty-Zalánfy kották - Böjti, nagyheti kórusok
  9./P - Belsősomogyi Egyházmegye Története 2 file
  Dr Tóth Endre és Beck Gergely - Csokonai Könyvtár
  Ószövetség 29 file
  Dr Tóth Kálmán
  Szabó Imre: Ime, a Magvető 2 file
  Prédikációk, tanulmányok, előadások
  PUSZTULÓ MAGYARSÁG 5 file
  E G Y K E
  <2016 07 07/b 9 file
  EKLÉZSIA - DUNÁNTÚL
  Kálvinról többen 8 file
  2016 09 22
  Gr Teleki Pál: EURÓPÁRÓL és 1 file
  MAGYARORSZÁGRÓL - Előadások, beszédek - Budapest 1934
  Gróf BETHLEN ISTVÁN miniszterel 2 file
  BESZÉDEI ÉS ÍRÁSAI 1. - Bp. 1933
  Munkácsy Mihály: Emlékeim 1 file
  Dr Peleky Géza bevezetésével 1921 Amicus kiadása
  VÉRZŐ, MAGYARORSZÁG 1 file
  Magyar Írok, Magyarország területéért. Szerk. Kosztolányi Dezső 1928
  Áprily Lajos versei PDF-be 1 file
  Áprily-versek
  FEKETE CSABA 1 file
  Az Öreg graduál első zsoltárának forrásáról,
Magyar Nyelv XCVIII (2002), 329–335. p.
  Hargita Pál NEM SZÉGYENLEM A KRISZTUS EVANGÉLIU 59 file
  Igehirdetések év minden vasárnapján 1974
  HARGITA PÁL REF. LELKÉSZ 1995 1 file
  IGEHIRDETÉSEK - tanulmáyok
  ISTEN ÉS A KENYÉR - egyházi beszédek 117 file
  Barth Károly,
Brunner Emil,
Thurneysen Ede
1932
  Kálvin János Prédikációk
a kiválasztásról é
1 file
  Kálvin prédikációk a kiválasztásról és
az elvettetésről
  Tanulmányok Kálvinról és magyarországi jelenlét 12 file
  http://digit.drk.hu/?m=lib&book=9
  TÓTH ANIKÓ - 2011 1 file
  SEQUENTIÁK A PROTESTÁNS GRADUÁLOKBAN
  HARGITA PÁL: SZERETLEK URAM, É 15 file
  Igehirdetések, bizonyságtételek
  KÁLVIN A Genfi Egyház Kátéja 1 17 file
  1695 M.TÓTFALUSI KIS MIKLÓS által Kolosváratt
  Teológia, Történelem, Graduál 10 file
  2016 Reformáció hónapja
  FEKETE CSABA 1 file
  A 16.-17 század legkisebb imádságos könyve.
  Fekete Csaba 4 zsoltár nyomában 1 file
  Az én szívem szép énököt gondol
  KÁLVIN KOMMENTÁROK 5 file
  Malakiás, Zakariás, Galata, 1 János, és Judás levele
  Hargita Pál Igehirdetések 1 file
  Pápa 1975 - 1995
  2016 06 22 Történelem 4 file
  THEOLÓGIA
  FEKETE CSABA:Szenci Molnár Albert zsoltá 1 file
  ÁÉH 17 I kötet 3 file
  Adattár Jegyzék Á É H
  Ballagi Mór: Közmondásaik 1 file
  BARANYAI DECSI JÁNOS és KIS-VICZAY PÉTER - 1882
  Bartalus IstvánMagyar egyházak 1 file
  szertartásos énekei XVI-XVII.szPest 1869
  Bartalus IstvánAdalékok a magyar 1 file
  zene tört. Bakfart Bálint lantvirtuoz -
Eszterházy Pál egyházi zenei költeményei
  Beiktatás 2011.07.31. Istvándi. Heidfogel Pál 1 file
  Prédikáció: Márk evangéliuma 5. rész 16-20
  BIBLIA SACRA HUNGARICA 1 file
  A magyar Biblia évszázadai
  Dr Boross István Gyóni Géza, a költő halálának 10 2 file
  Balogh István Gyóni Géza Szibériai életrajza
  Dr Fekete Csaba (2012, átírva 24 oldal PDF) 1 file
  A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai
  Dr Fekete Csaba A délvidéki graduálok és ... 2012 1 file
  A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai
  Dr. Török István Dogmatika 2 file
  1985 Amszterdam
  Dunának Oltnak egy a hangja 13 file
  Román-Maagyar sors
  Egyházüldözés Rákosi éra 10 file
  Egyház politika XX század
  Fekete Lajos TÖRÖK BIRTOK 1 file
  RENDSZER A HÓDOLT MAGYRORSZÁGON - Bp. 1939
  Fényes szelek - sötét felhők 16 file
  - 50-es évek és utána ...
  Galsi Árpád Jakab az Úr testvére 2009 doktori disz 1 file
  Jakab az Úr testvére 2009
  Gyóni Géza összes versei 1 file
  Az I világháború hősi halált halt költője
  Hargita Pál pápai lelkipásztor 1 file
  A HEGYI BESZÉD ÜZENETE - 34 Igehirdetés a Hegyi Beszéd üzenete
  Illyés Gyula A reformáció genfi emlékműve előtt 1 file
  REFORMÁCIÓI VERS
  Imre SándorGELEJI KATONA ISTVÁN 1 file
  főleg mint NYELVÉSZ. Pest 1869
  Jubileumi Kommentár 15 MB biolka.ro oldalról 1 file
  Letölthető. Nem itt kell megnyitni.
  Június 11 PDF- ek 1 file
  Bibótol -Lajtáig
  Kálvin A Genfi Egyház Kátéja 16 file
  GEK Latin 1545
  Kálvin végrendelete 1 file
  1564 április 25
  Kommentár Dániel próféta könyvéhez 1 file
  KÁLVIN Magyarázat Dániel könyvéhez
  Landauer Attila nyelvész, történész, informatikus, 6 file
  Tanulmányok, dolgozatok a beás cigányságról
  ROMA TANULMÁNYOK 11 file
  2016 06 10 TÖBB TANULMÁNY
  Roma, Cigány nyelvű Újszövetség- NYEVO TESHTAMENTO 2 file
  Újszövetség - Biblia
  SINKA ISTVÁN 1 file
  Mitologizáló költői világa
  Tóth Sándor A fafeldolgozás története II. 1945-200 1 file
  Erdőből a fát, faanyagból a bútort
  Tóth Sándor A fafeldolgozás története II. 1945-200 8 file
  Erdőből a fát, faanyagból a bútort
  Váry Albert 1 file
  A Vörös Uralom áldozatai
  Vásárhelyi János erdélyi püspök EMLÉKEIM 1 file
  Önéletrajz 1937 augusztus 1
  Völgyesi Zoltán A kommunista egyházpolitika szakas 1 file
  Egyház-politika

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          Szabolcska Mihály:

Uram, maradj velünk!

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2018
30 éve halt meg

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2018
55 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 
Áprily Lajos
Kalács, keddi kalács
 
Már szombat este megsütötte
anyám. És reggel már adott.
Az aranya besugarazta
a harangos vasárnapot.
 
Vasárnap estig nem fogyott el,
fénye áthullt az ünnepen.
Még hétfőn is jutott belőle.
És kedden is. De csak nekem.
 
Ma sem tudom, hol rejtegette,
melyik fiókból jött elő,
de olyan áldott volt az íze,
olyan hétköznap-szentelő.
 
Az asztalkendőből kibukkant
szép sárga fénnyel: Itt vagyok.
Nagy árnyékok, fekete gondok,
még várjatok, maradjatok.
 
Igénytelen polgár-kalács volt,
olyan egyszerű, mint falum.
És mégis úgy megnőtt azóta,
mint úrvacsora-szimbolum.
 
Száguldó évek távolából
megérzem néha jószagát:
a tűzhely tájáról elindul
s betölt szivet, betölt szobát.
 
Lelki kenyér ínség-időkben,
verőfényes vigasztalás...
Pedig tudom: a keze föld már.
És nincsen több keddi kalács.
 
 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Megérkeztek az útvesztõk a Mesetárba! Kukkantsatok be egy kis ceruzakoptatásra - vagy egy jó mesére!    *****    Aktív Friss Ingatlanok Debrecenben lakások, házak, villák, telehelyek széles választéka Aktív Friss Ingatlanok Debrecen    *****    MARGOT ROBBIE MAGYARORSZÁG - ÉRTESÜLJ ELSÕ KÉZBÕL AZ OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕVEL KAPCSOLATOS HÍREKRÕL - MARGOT ROBBIE MO    *****    Újra elindult a Hungarian Super Mario Fan Club! Hírek, cikkek, érdekességek a Super Mario világából.    *****    Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha    *****    A Sortilegio sztárjainak új közös mexikói sorozata! Ha te is imádod Ana Brenda Contrerast és David Zepedat nézz be!    *****    Te is próbálsz bevételre szert tenni a portálodon? Lehet, hogy nem jelennek meg a hirdetéseid? Ne ess el a bevételedtõl!    *****    Avon vásárló vagy de unod, hogy a tanácsadód várat állandóan? Esetleg eltûnt? Az Õ kedvezményeit inkább te vlltanád be??    *****    Kérlek segítsd egyesületünk munkáját az adód 1%-kal. Nézd meg a rendezvényeinket is. 2018. március 24.-én várunk!    *****    A HUN-Tv kezet nyújt: Az Élet Magazin elõadásai, köztük Asztrológia elõadásom    *****    Olvasód leszek! Nyerj 100 Kreditet! Gyere ha szeretsz Olvasni.    *****    Farmasi - Antiallergén szépségápolás, babaápolás, háztartási szerek, bio kozmetikumok    *****    Mit gondolsz a Valentin napról? Ünnepled? Felháborodsz? Ajándékozol? Posztoltál már róla? Mutasd meg!    *****    Versenyeznél? Építenél új portált? Milyen témában? Milyen nyeremény motiválna? A TE ötleteidre is kíváncsiak vagyunk!    *****    A karma megnyilvánulásai    *****    MARGOT ROBBIE HUNGARY! MARGOT ROBBIE AUSZTRÁL OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕ MAGYAR RAJONGÓI HONLAPJA! MARGOT ROBBIE HUNGARY!    *****    Lovak szerelmeseinket itt a helye! Tartozz te is közénk! KATT!KATT!KATT!MEGÉRI!KATT!KATT!KATT!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,ajándék 3 év elõrejelzés,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid Katt!    *****    Születési horoszkóp + 3 éves elõrejelzés + biotérkép, 3000 Ft.Az ajándék,teljesen ingyenes konzultáció,rendeld meg KATT!    *****    Aktív videojáték honlap! Ingyen G-portál kreditek csak a készlet erejéig! Ne maradj ki te se belõle! Kattints ide! <3