//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

64. AMI MEGMARAD ... 1Kor 13,13

64. AMI MEGMARAD ... 1Kor 13,13


 64. AMI MEGMARAD ...

   1Kor 13,13.

  Gyászoló Testvéreim!

  Koporsó mellett állva , szemközt a halállal, mindig kifosztottnak érezzük magunkat. Úgy érezzük, hogy ez a legnagyobb ellenség alattomban reánk tört és kirabolt bennünket. Utána fájó űr maradt a szívünkben és az életünkben. Számvetést végzünk: mi maradt hát meg az elveszettnek látszó életből: Lehet ezt a számbavételt önmagunkban - és lehet Istennel végezni.

  Ha mi magunk vesszük számba: mi marad meg nekünk egy küzdelmekkel, gondokkal, szenvedésekkel teli földi élet után, szomorú eredményre jutunk. Mi maradt meg egy 79 éves életútból, a kicsiny, de boldog családi körből, amelyből drága szerettetek e földi élet vándorútjára elindult? Hová lettek a szeretőszívű szülők; merre az egyetlen testvér? Részben odaát, az örökkévalóságban, részben messzire sodortatva itt e földön! Hová lett a boldog családi közösség, amely a gondviselő Isten drága ajándéka volt Szerettetek számára? A hűséges hitves: két esztendeje immár oda, ahová most társa követi őt. Két drága gyermeket nevelhetett, egy fiút, aki testéből-lelkéből fakadt, s egy félárvát, egy leányt, akit ugyanazon édesapai szeretettel szeretett. A fiú öt esztendővel ezelőtt messzi idegenbe távozott; örökös sajgó sebet hagyva a szülők szívében… Hol van a három unoka, meg a három dédunoka, a családfa drága ágai, rügyei? Messzire szakadtak, szétszéledtek a nagyvilágban. Úgy is tekinthetjük ezt a koporsóba zárt életet, mint gyümölcseitől megfosztott fát, mint egy megszedett életet!

  Ez azonban csak az emberi számbavétel eredménye. Ha magasabb szempont szerint vizsgálódunk, észre kell vennünk, hogy egyetlen élet sem múlik el nyomtalanul. Csillagvizsgálók mindennapos tapasztalata, hogy ha a teleszkóp alá este kitesznek egy fényérzékeny filmet, reggelre ott látják azon a csillagok megtett útját. Így marad nyoma minden emberi életútnak is ezen a földön…

  Sz.I. testvérünk életéből megmarad sok drága emlék a Ti szívetekben, Gyászoló Szerettei! Megmarad az az 53 éves pálya, amelyet szeretett hitvestársával járt meg, az abban megélt hűség, gondoskodás és szeretet. Megmarad egy munkás, szorgalmas élet, követendő például Számotokra. Megmarad a szenvedések emléke, a hadiút a II. világháborúban, a fogság; Isten megőrző kegyelme, amellyel hazavezérelte övéihez, megmarad a közéleti szolgálat emléke, amellyel megbízták és amit tisztességgel hordozott. És megmarad béketűrése, az utolsó próbáltatás nehéz heteiben, hónapaiban; megmarad a búcsúzás emléke, amellyel mellette lévő szeretteitől: leányától és vejétől elköszönt, miután az Úrvacsorába Krisztus megbocsátó kegyelmét megtapasztalva elkészült a hazatérésre… Mennyi minden marad a kegyelettel emlékezők szívében ebből a közel nyolc évtizedes gazdag életútból!

  Isten igéje azonban magasabb szempontra mutat: ”Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet.” Három drága isteni ajándék, amely végigkísér minket az életen.

  Első a hit. Hisszük, hogy nem véletleneke, nem a „sors szeszélye” igazgatja életünket, hanem Istenünk teremtő és gondviselő szeretete. Akik Őt szeretik, azoknak minden javukra van, azok megtapasztalják, hogy minden az Ő atyai tanácsából és akaratából jön. A mosoly is, a könny is, az öröm is, a bánat is. minden és mindenki a mi Gazdánk szeretetének az ajándéka. Az ÚR kegyelme fölajánlotta ezt a hitet Sz. I.-nak is. Ha elfogadta, úgy igazán boldog lehetett a földi élete, s a hitnek az útján most az örök boldogságba érkezett haza.

  Másodszor: megmarad a reménység. Itt, az elmúlás, bűn és halál uralta világban egy nagy reménység tart bennünket. Annak a reménye, hogy Jézus Krisztus érettünk elszenvedett kereszthalála megfizette a megfizethetetlen tartozást; számunkra is megszerezte a bűnbocsánatot és az örök életet. Ennek az örökéletnek boldog kezdetét már most megérezhetjük szívünkben és ez ad igazi boldogságot már ebben a földi életben is.

  Harmadszor: megmarad a szeretet. Az a szeretet, amellyel ti szerettétek Sz.I-t, - és az a szeretet, amellyel ő szeretett titeket. És az ige szerint a három isteni ajándék között ez a legnagyobb. A hit egykor majd látássá válik, a reménység beteljesedik és így megüresedik, de a szeretet megmarad az örökkévalóságig. És túl azon a szereteten, amellyel mi szeretjük egymást, megmarad, velünk marad, mienk lesz mindörökre a mennyei Atyánknak, Istenünknek megtartó szeretete!

  Ebbe a megőrző, megtartó, örökkévaló szeretetbe ajánljuk az immár hazaérkezett Sz. I. aát is. Urunk kegyelmébe, bűnbocsátó szeretetébe vetett hittel búcsúznak tőle a távolban és közelben élő szerettei: fia, menye és családtagjaik a messzi távolban; itt élő lánya és veje, akik hosszas betegségében ápolták, a három szeretett unoka és a három dédunoka; valamint minden közeli és távolabbi rokon, jóbarát, volt munkatárs, jószomszéd. Maradjon meg a ti szívetekben is, Gyászoló Szerettei, a hit, a remény és a szeretet hármas ajándéka, amely által Isten összeköt tieteket - túl a koporsón, síron, enyészeten - azzal az örök üdvösséggel, ahol Krisztus Urunk sokaknak helyet készített az ő kereszten kiontott drága vérével szerzett örök országában.

  Ámen.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj