//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

67. FÖLDI SÁTOR - ÖRÖKKÉVALÓ HÁZ 2Kor 5,1

67. FÖLDI SÁTOR - ÖRÖKKÉVALÓ HÁZ 2Kor 5,1


 67. FÖLDI SÁTOR - ÖRÖKKÉVALÓ HÁZ

2Kor 5, 1.

Gyászoló Testvérek!

Azért hallhattuk Isten igéjét a halál miatti fájdalomnak ezen perceiben, hogy nyissuk meg a szívünket és gyermeki bizalommal ragadjuk meg a felénk nyújtott „tudást”: ebben ad nekünk mennyei atyánk erőst, vigasztalást, belső látást, magnyugvást.
Szent igénk párhuzamba állítja a múlandó, földi és az örökké tartó mennyei életünket. Két hajlékhoz hasonlítja ezeket. A földi élet: a könnyen elbomló sátorban lakozás, az örökélet pedig a tartós épületben lakás. A sátort egy szélész felboríthatja, darabokra szaggathatja; a tartós kőépület megáll; dacol az idő viszontagságaival. Aztán a sátrat emberi kéz szövi, rakja össze, feszíti ki; - a mennyei épületet pedig nem emberi kéz, vagy tudás hozza létre. Isten műve az.

Jól tudta ezt az Ószövetség választott népe. A pusztai vándorlás 40 éve alatt sátrakban laktak; a honfoglalás után tartós épületeket, házakat emeltek. Tehát betűszerinti értelemben is igaz az ige szava: a sátorház múlandó, a tartós épület maradandó!

De igazában a belső emberünkre nézve igaz az ige üzenete! Ebben a földi életben mindannyian sátorlakók vagyunk. Mint vándorok, hol itt, hol amott ütjük föl a sátrat; hiszen nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. de a sátorban lakás minden idejében tudjuk, hogy ez csak átmeneti állapot; igazi hajlékunk ott van, ahol Jézus Krisztus drága ígérete szerint: sok lakóhely vagyon és ahová azért ment előre Megváltó Urunk, hogy helyet készítsen nekünk, az Ő követőinek! Földi létünk minden idejében mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, hiszen TUDJUK, hogy a láthatók ideigvalók, - mint a sátor, - a láthatatlanok pedig örökkévalók, - mint a szilárd épület.

Ezt az igazságot tudjuk. Ez a tudás az a csodálatos többlet, Isten drága ajándéka, amivel mi, hívő emberek, bírunk ebben a világban! Be szomorú annak a sorsa, - mind az életben, mind a halálban, - aki csak a földi sátorházról tud! Aki csak azt az örömet, boldogságot ismeri, amit ez a múló világ, ez a romlandó élet adhat!

Az ilyen embernek valóban szörnyű tragédia, katasztrófa a halál - és elviselhetetlen az elválás! Mi azonban tudjuk… Ebben a többes-számban nemcsak azok vagyunk benne, akik e koporsót körülálljuk; ebben a „mi tudjuk”-ban benne van az is, akitől most búcsúzunk. Így a halál nem csupán elválaszt, de össze is kapcsol bennünket egymással, a mi Atyánk szeretetében. Mi itt mondjuk el, - drága Szerettetek immár látja is, - hogy az elbomló földi sátorház helyébe örökkévaló épületet készít Isten az övéi számára!

II.
W.I. testvérünkhöz földi élete 54 esztendeje alatt sokszor szólott az ige, amely most mindannyiunkhoz szól. Meghallotta, s a hallás által szívében hit ébredt, s így vallotta is az ige igazságát. Isten nemcsak a Biblia betűin, nem csak az olvasott Ígén, s a prédikációban meghallott Ígén át, hanem az átélt, megtapasztalt Ígén át is erősíti a hitünket. Drága asszonytestvérünknek szinte egész földi életén át bomlott a sátor, és készült az épület.

Életének sátora először Bala községben állott. Szórványvidéken, ahol a kis család nemigen talál volna magukhoz hasonló módon imádkozókat. De az Atyának gondja volt rájuk; a családban elevenen élt az anyai nagyapa, meg a két nagybácsi emléke, mind a hárman Isten igéjének hűséges sáfárai voltak. Drága útmutatók, útjelző táblák, akik az elbomló sátorból kifelé és felfelé mutattak: az örökkévaló épület felé!

Szükség is volt erre a szilárd útmutatásra, és erre a hitbeli látásra, hiszen 14 esztendős korában a szélvész kitépte a sátorcövekeket: elbomlott a sátor. Oda kellett hagyni a szülőházat, az otthont és a forgószél a kis családot Marosvásárhelyre tette le. Isten azonban azoknak, akik Őt szeretik, a rosszat is javukra fordítja. Elbomlott a sátor ott, a szétszórtságban, - de Isten elkészített Szerettetek számára egy lelki épületet: élő lelki közösséget, amelyben örömet és békességet talált. Isten hívő gyermekinek a közösségét. Mi ezért a tudásért is áldjuk Istenünket, hogy az elbomló helyébe újat ad, hogy abban dicsőítsük Őt…

18 évesen ott látjuk őt egy másik sátorban. A boldog családi élet reménységének a sátorában. Hitvestárs, aztán örvendező édesanya: gyermekkacagás csendült a sátorban; három, aztán négy, végül öt boldog ember ( a házastársak meg a három drága gyermek) szívdobbanása felelgetett benne egymásnak…Ilyenkor arra gondol a földi ember: be jó volna, ha ez mindig így maradna…

De nem maradt így; jött az újabb szélihar. Először a szerető szívek egymástól való külső elszakadása: több, mint 6 éven keresztül tartott ez, - aztán a fájdalmasabb, a lelki elszakadás, a fájó csalódás: hiába volt minden áldozat, önmegtagadás, az életközösséget nem lehetett tovább fönntartani. Maradt a munka, a hű kötelességteljesítés, maradt a három drága gyermek. Édesanyátok reátok áldozta minden idejét, ifjúságát, mindent. És ebben az önfeledt szolgálatban találta meg az örömét; láthatta, hogy imája nem maradt meghallgatás nélkül; gyermekei helyüket hűségesen megálló emberekké lettek. Ti tudjátok: soha sem kényszerített titeket semmire; tisztelte az önállóságot bennetek: de édesanyai szeretettel óvott, őrt állott mellettetek.
S a sátor oly sok viharban, szélben - megállhatott. Oltalmul szolgálhatott drága életeknek: gyermekeknek és a forrón szeretett unokának egyaránt.

Isten igéjének minden szava beteljesedik rajtunk. „Földi sátorházunk elbomol…”: ez azt is jelenti, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. Bűneink miatt nem lehet örök életünk ezen a földön. A sátorháznak el kell bomlania, helyet kell adnia a másiknak, a nem kézzel csináltnak…

Nőtestvérünk sátrának bomlása néhány hónappal ezelőtt kezdődött. Jött a nagy megnyugvással hordozott testi szenvedés, - és harmadnapja elszakadtak a sátor kötelei és a sátor összeomlott. Ez a mi földi sátorházunk elbomol: mi tudjuk ez, mégis olyan fájdalmas, amikor egy-egy szerettünk életében bekövetkezik. De mi tudjuk a folytatást is: „épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben.” 

Kik lakoznak ebben az örökkévaló épületben? Azok, akiknek földi életükben, sátorukban lakozást vett Jézus. Az Isten szent Fia értünk jött, a kereszten áldozatával megfizetett a mi bűneinkért, és mindenikünk sátra ajtajánál megáll, hívogat az üdvösségre. Aki az Ő hivását elfogadja, az a halálban csak a múló, elbomló sátrat veszti, - de helyébe örökkévaló dicsőséget nyer. W.I. testvérünk életéből azt láttuk, hogy ő ezt a hívást elfogadta; Isten igéje át- meg átjárta az életét; bűnbánata, hálája, reménysége benne volt abban a sok imádságban, amelyet vele mondottunk imaházunkban. Bizonyságtételével mások hitét erősítette, munkáját, amiért Isten erre a világra elküldötte, - hisszük, - elvégezte. Isten nem végez félmunkát soha! Hisszük, hogy az örökkévaló hajlékokban elkészült örök sátra, lakóhelye, Jézusunk kebelén.
Ennek a vigasztaló tudásnak a birtokában veszünk tőle búcsút: minden testi és lelki rokonai, Isten gyermekeinek a közösségében. Isten velünk, viszontlátásra.

Ámen.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj