//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr. BUCSAY Mihály: Rákoci Márton latin a
straszburgi Szt. Tamás Levéltárban 1942. év
EGYHÁZTÖRTÉNET  ( KB 1942)

KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 112-113.OLDAL

 

Rákóci Márton latin hymnusai a straszburgi Szt Tamás Levéltárban,

 

A Straszburgi Szt, Tamás Levéltárban a Carmina varia, 16 et 17 siécle című csoport 212. kötetében, az 56. szám alatt egy kézirat található, amely hat latin egyházi éneket foglal magában és amelynek végén a szerző így jelöli meg magát: Scripta á Martino Rakocio turociensi Pannonio nunc Pragae in Bohemia. A helvét irányú reformáció szellemében fogant versek szép példái a reformátori talajból fakadó művészi törekvéseknek, Straszburgban létük pedig igen érdekes egyháztörténeti összefüggésekre enged következtetni.

Rákóci Márton turóci diák 1555. március 5-én iratkozott be a vittenbergai egyetemre1 és egy időben tanult ott többek közt Károlyi Gáspárral, Szegedi Gergellyel, Méliusz Péterrel és Thretius Kristóffal, a helvét, szorosabban a kálvini irányú magyar és lengyel reformáció e kimagasló munkásaival. Rákóci nem lett a helvét irány terjesztőjévé, mert életpályája más munkaterületre vonta. A királyi kamara hivatalnoka lett és itt már nem fejthetett ki, még Miksa alatt sem, helvét irányú tevékenységet. Most szóban levő egyházi énekei közül azonban a 3. és a 4. számú a kultusz nem kifejezetten bibliai eredetű részeinek szigorú kárhoztatásával a helvét irány liturgiái felfogása hívének mutatják. A királyi kamarába talán Gyulai Torda Zsigmond humanistából lett felsőmagyarországi királyi kamarai igazgató, Melanchthon bizalmas barátja, különbeen maga is jeles latin énekköltő,2 segítette be. Rákóci Mártonnak négy nyomtatásban megjelent verseskötete is ismeretes;  valamennyi   latin nyelvű.3 A Straszburgban őrzött kéziraton olvasható versek, bár valamennyi közt talán a legsikerültebbek, nem maradtak fenn nyomtatásban.

Hogy kerültek ezek a versek Straszburgba? Oporin bázeli nyomdász megbízást adott Straszburg egyik lelkészének, a Bucer Márton mellett titkári szerepet is betöltő Hubert Konrádnak, akit Oporinnal különben szoros atyafiságos kapcsolat kötött össze, hogy „Christias" címen gyűjtse össze és rendezze sajtó alá a reformátori szellemben fogant legszebb latin vallásos énekeket, az ú. n. carmen-eket és hymnus-okat. Hubert ezt a megbízást már a negyvenes években megkapta, az akkori nehéz közlekedési viszonyok és a negyvenes évek második felében fellángoló protestánsüldözések miatt mégis jónéhány évig eltartott, míg a gyűjteményt Hubert összeállította. Oporin 1552-ben sürgetéskép elküldte a mutatót a nyomás céljára szánt papirosból,4 három év múlva, 1555. december 20-án pedig azt írja Hubertnek, hogy ne késlekedjék már tovább a Christias kiadásával. Olyan sokan várnak e gyűjtemény megjelenésére, hogy e várakozást hiábavalóvá tenni valóságos istenkísértés.5 Még ezután is eltartott több mint egy évig, amíg a kézirat Oporin elé, Bázelba került. Ekkor azonban már Oporin nem tudott hozzáfogni a nyomáshoz. így maradt a reformátori kor e formailag humanista, tartalmilag biblikus, evangéliumi szellemből táplálkozó hymnusgyüjteménye, vele Melanchthon és más nagyságok költeményei mellett a mi Rákóci Mártonunk hat verse is, kiadatlan.

Hátra van még annak a kérdésnek a megoldása, hogy ki szerezte a kapcsolatot a külföldön úgy látszik csak Vittenbergáig jutó Rákóci Márton és a straszburgi kiadó között. A közvetítőt kereshetjük Vittenbergában a Melanchthon személyében is, de kínálkozik egy másik megoldás is. Ugyanez a straszburgi Hubert Konrád már egy évtizeddel előbb is szoros kapcsolatba került egy hazánkfiával. Az a Gergely nevű, Belényesről Parisba menő és közben Straszburgban 1543-ban és 1544-45. telén megállapodó hazánkfia lakott mintegy esztendeig Hubert Konrád házában, akinek azután 1545-ből egy Kálvinhoz írt levele is fennmaradt. Már ez a Gergely nevű diák is kapcsolatban volt Huberttel könyvkiadási   ügyben  is.   Straszburgból   Párizsba   távozva   egy  straszburgi   könyvnyomtatónak   adta   oda   megjelentetés   végett görög nyelvtanát, Hubertre bízva a dolog szorgalmazását, azután pedig Huberttől vitt ajánlólevelet Oporinhoz Bázelba. Igen sok nyomós okom van rá, hogy ezt a belényesi Gergely diákot később ugyanabban a Szegedi Gergelyben találjam meg újra,   aki / Kálmáncsehi utódja volt Debrecen  plebánosi tisztáben és   aki, amint már említettük, ugyanakkor tanult Vittenbergában, amikor Rákóci Márton is ott diákoskodott. Ez a Szegedi Gergely maga is nagyon érdeklődhetett  az egyházi  énekek iránt,  hiszen az első   magyar  református  gyülekezeti  énekeskönyv  megszerkesztése több ének megírásával együtt az ő nevéhez fűződik. Hubert Konrád viszont a maga részéről az első straszburgi református gyülekezeti énekeskönyv megszerkesztője és maga is jeles énekszerző. Ennek a Hubert-féle énekeskönyvnek a párizsi reformpártiak közti terjesztésében éppen a mi Gergely diákunk segédkezett Hubertnek.  A közvetítő kérdését ezekkel a megjegyzéseinkkel persze nem tartjuk eldöniöttnek, mint ahogy nem nyújt felvilágosítást   a   következő   egyetlen   még   rendelkezésre   álló további adat sem. A straszburgi  egyetemi könyvtárban  megvan Rákócinak egy 1560-ban Bécsben kiadott verseskötete (R. M. K. III. 475), a példány azonban nem straszburgi személynek, hanem Thobias   Lan-nak,   a  turóczí   ároni  Lan-nemzetség  emez  egyik első tagjának van dedikálva. így azután valószínű, hogy ez a könyvecske  (amelyikről a Régi Magyar Könyvtár, mint Straszburgban lévőről, nem tud), nem a XVI. században került Straszburgba, sőt talán éppen a straszburgi egyetemi könyvtár állományának ahhoz az újabb szerzésű részéhez tartozik, amelyet az 1870-i pusztulás után ajándékoztak össze a birodalom minden részéből.

Végül, hogy jellemezzem a straszburgi kézirat tartalmát, teszem ezt az első öt hymnus címének, az első három első és utolsó két sorának, valamint terjedelmüknek, továbbá a hatodik vers, egy esti imádság, teljes szövegének közlésével:

 
 

1.  Meditatio Christi mortis in cruce pendentis scripta a Martino
Rakocio Turociensi, Pannonio.

 

Első két sora: Tristi, et o nimium Christi lugubris  imago
                                  Non nisi cum trepido suscipienda metu.

Utolsó két sora: Ne frustra sanguis tuus in me Christe redundet,                                         Effice, sim regni pars quotacunque tui.

 

2. História Saulis ex I. Reg. cap. 13. quae testatur, quod nullus
cultus, quamvis sanctissima (ut dicitur) devotione institutus, discidens ab expresso verbi Dei, placeat Deo. Sed sit idolatria et blasphemia in spiritu sancto.

 

Első két sora: Tercentium populus sexagenesque decemque
                                  Annos propitio viderat ire Deo.

Utolsó két sora: Sed Deus haud aliter, quam in codice verbi

                             Traditur, in  Christo  vultque  cupitque  coli.
 

3.  Ex cap. XV. primi Regnorum. (Az előbbivel azonos tárgyú.)

 

Első két sora: Tertia iam Saulis prope venerat aestas,

                          Ter puto Titan versus in orbe fuit.
 

Utolsó két sora: Unicus est cultus Domini, verusque piusque,

                                     Quem docuit summi Christus imago patris.
 

4.    Cur cotitio vita functos?  (Négysoros vers.)

5.    Oratio matutina.  (Tizenkétsoros vers.)

6.    Oratio euntis cubitu.

 

Rursus  eu  felix mihi lux peracta  est.

       O pater solvo tibi summe grates               ,

                           Per tuum natum, facinus remitte

                                           Quaeso  diurnum.

 

Lectulo corpus solito repono,
            Me tibi totum, Deus o benigne,

         Trado, fac in te vigilare nostrae

                          Lumina mentis.

 

Angelus mecum tuus esto sanctus,

        Qui lupos pellat tenebris vagantes,

                           Ut Satan saevus, sibi  juris  in me

                           Nil sciat, esse.

 

1. Bartholomaeides 28.

 2. „Hymnus de angelis" a Genethliacon in diem natalem Christi, Velence 1548. c. kötetben.
 3. RMK. III. 436, 455, 475 és 663.
 4. Schmídt, Karl: Die Briefe des Joh. Oporins an den Strassburger Prediger Conrad Hubert. Basel: Georg 1893. (Basler Beträge zur vaterlandischen Geschichte. XIII. kötet, 381-429) 407.
 5. U. o. 408.
 

Bucsay Mihály. -   Egyháztörténet

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!