//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

37. ALÁSZÁLLÁS ÉS FELMENETEL - Luk 18,10a. 13-14a

37. ALÁSZÁLLÁS ÉS FELMENETEL - Luk 18,10a. 13-14a  37. ALÁSZÁLLÁS ÉS FELMENETEL - Luk 18,10a.13-14a.

  Gyászoló Testvérek!

  Ezek a szavak Megváltó Jézus Krisztusunknak a szavai. Megtetszik belőlük, hogy az életünk rendeltetés. Teremtőnk és mennyei Atyánk arra rendelt minket, hogy Neki éljünk: az övéi legyünk, mind az életben, mind abban a másik létformában, amit rész-szerinti ismereteink miatt halálnak nevezünk. „Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg; azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.” Mind az életünkkel, mind az életből való elköltözésünkkel Istent dicsőítjük meg. Ez a mi rendeltetésünk.

  És hogy ezt a rendeltetést betölthessük, Atyánk és Istenünk ritmust szabott az életünknek. Ritmust, aminek két üteme van; alapigénk úgy nevezi ezeket, hogy „felmenetel” és „alámenetel”. Felmegyünk a templomba imádkozni: felvisszük a vállunkra helyezett keresztet, felvisszük a bánatot, felvisszük a könnyeket, felvisszük gyarlóságunk szomorú tudatát, felvisszük a bűnmarta sebeket, keserűséget, az Isten szerinti megszomorodásunkat, a bűnbánatot. És ezt mind kiöntjük Isten előtt, amikor elmondjuk: „Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!” és a mi Urunk, Istenünk olyan kegyelmes, hogy ezt az egyetlen mondatot és szívünk őszinte bűnbánatát kedvesen veszi, elfogadja. S megcselekszi velünk azt a jót, hogy megigazulva megyünk alá a mi házunkba. Egész életünkön át járjuk ezt az utat: a magunk házából fel az Isten házába… aztán az ÚR házából alá a magunk házába. Ez az életnek az isteni rendje.

  Az élet: alászállás és felmenetel. Isten hívő gyermekei így tapasztalják ezt. Keresztelő Jánossal mondjuk: Néki, ti. az Úrnak, növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. Egyebek közt ebben különbözik az életünk a világ szerint élők életétől. Az evilághoz ragaszkodók mind feljebb és feljebb emelkednének; az életük a csúcsok felé beállított élet, - s amíg mind magasabbra emelkednek, lelkükben kárt vallanak. Krisztus Urunk nekünk az alászállásra adott példát; azt tanította, hogy aki közületek első akar lenni, legyen a szolgáitok. „Én is olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál.” Ő maga is alászállott érettünk: a mennyből a földre, a szentségből a bűn mélységeibe, szenvedésbe, kereszthalálba, gyötrelembe, egészen a poklokig, a kínok kínjáig…

  Krisztus nyomában csak alászállani lehet! Ahogy a ti drága Fiatok, testvéretek tette egész földi életében. Igazán szépreményű fiatalként indult az élete. Értelmes, szorgalmas, jó tanuló; akire azt szokták mondani: szép pályát fog befutni. De Urunk rendelése szerint alá kellett szállania. Alászállani a betegségbe, amely hervasztó szélként zúdult a bimbózó életre, hogy serdülőkorától kezdve az utolsó pillanatig elkísérje. Le kellett mondani a szép tervekről, az emberi elgondolásokról; vele együtt alá kellett szállani Nektek, Szüleinek, Szeretteinek is. de ez az alászállás a hívő lélek számára nem keserű kényszerűség, hanem gyermeki engedelmesség. Valami olyan, mint amivel Dávid király felelt volt a csúfolódó beszédre: Minél inkább megalázom magamat és minél alábbvaló leszek a magam szemei előtt, annál dicséretre méltóbb leszek Őelőtte…

  A hívő ember alászállásában Isten drága ígéretére tekint. Drága gyermeketek rátette az életét erre az ígéretre, már 15 esztendős korában, amikor oly mennyei erővel szólt hozzá az ÚR szava, hogy megtérésének igéje lett: „Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában…” Aki győz! Ezt a győzelmet megharcolta, kivívta a mi Megváltónk a kereszten. S Ő olyan jó hozzánk, hogy győzelmében részesít bennünket! Ahogyan az a kő, melyet az építők megvetettek, az Isten templomának szegeletkövévé lett, - úgy a mi alászálló, engedelmes életünk oszloppá lehet a mennyei szentélyben! Mekkora jutalom! A keresztyén misszió egyik kortárs hőse mondotta ezt a mondatot: „Nem bolond, aki odaadja, amit úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el…” Isten világában a mennybe vezető út lefelé vezet, az alászálláson át visz haza bennünket az Úr.

  Krisztus Urunk igéje szerint a vámszedő „megigazulva méne alá az ő házához”. Testvéreim, nem az a döntő, hogy mire vittük ebben a földi létben. Nem az, hogy mit szereztünk, mit gyűjtöttünk. Minden itt marad, semmit magunkkal nem viszünk. Hanem az a döntő egyedül: hogyan megyünk haza? Büszkén, öntelten nem lehet. Csak Krisztusunk érdemében bízva. A földi lét nagy lehetősége: Krisztus vére által igazzá lehetünk Isten előtt! Aki ezt megnyerte, az boldogan, békésen megy az ő házához alá.

  Melyik házhoz? A földi létben Isten házából megyünk alá a mi átmeneti hajlékunkba. Átköltözésünk idején a földi sátorházból megyünk az igazi, örök otthonunkba, az Atya házába. Míg e földi sátorházban vagyunk, szüntelenül betölti a szívünket az igazi otthon utáni vágyakozás, hiszen tudjuk, hogy „a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó ÚR Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez…” Íme, az alászállás útja vezet az igazi magasságba, Istenünk örök hajlékába.

  Hisszük, hogy Sz. P-t a mi Urunk, Istenünk eleve elrendelte a szelíd, csendes, bizonyságtevő életre; hisszük, hogy őt el is hívta az alázatosság útján járásra, hisszük, hogy Krisztus vére által őt meg is igazította, - és ami előttünk még nem látható, de egykor láthatóvá lesz: immár meg is dicsőítette. Mert ami felőlünk nézve megaláztatás, Isten felől nézve felmagasztaltatás.

  Fájó könnyeitekkel ne tartóztassátok őt vissza ezen az úton. Drága Szerettei: engedjétek el a kezét, mert a másik léz már Isten kezében van. Hadd térjen haza, megigazultan, Krisztus vérében megtisztultan oda, ahová mindnyájan vágyakozunk: Az Atya hajlékéba.

  Ámen.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj