//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

81. HARC ÉS KORONA 2Tim 4,7-8

81. HARC ÉS KORONA 2Tim 4,7-8


 

  81. HARC ÉS KORONA

  2Tim 4, 7-8.


  Gy.T.!
  Az elválás szomorú órájában Urunk és Gazdánk üzenetét keressük, hogy vigaszt és erőt vegyünk belőle. Pál apostol testamentuma hangzik az üzenetben. Visszatekint földi életére, és előre, túl a halálon. Kérjük Istenünket, hogy e mostani istentiszteleten így tudjunk mi is visszatekinteni egy 84 éves földi életútra, - és túl a halálon, koporsón, sírgödrön: az örök élet örömébe és boldogságába!

  I.
  Pál apostol két dolgot mond a földi életről: az élet harc, és az élet futás. 2000 év óta nem változott ebben a tekintetben az emberi élet. A múlt század mély látású költője is így vall az életről: „Az élet küzdelem… s az ember célja e küzdés maga” (Madách). Ezt a harcot nem öldöklő fegyverekkel vívjuk. A hívő ember nemes harcot vív, amelyben legtöbbször önmagát kell legyőznie. A maga veleszületett önzését, kényelemszeretetét, boldogságvágyát győzi le a hívő ember, azért, hogy élete kedves áldozat legyen, mások szolgálatában. Bizonyára ezért vannak a földön az édesanyák. Tőlük tanuljuk megharcolni ama nemes harcot; mert Saul voltam, és Isten kegyelméből Pállá lettem: pogányként keresztyéneket öltem, mert nagy akartam lenni. Isten megváltottjaként sokakat a hitre vezethettem, hogy Ő legyen nagy egyedül.

  És Pál apostol nyomában egy szerény bizonyságtevő: e koporsóban fekvő asszonytestvérünk, öv. K.S.-né sz. K.A. testvérünk - szintén elmondhatja immár Isten trónusánál: ama nemes harcot megharcoltam. A szeretet szigorúságával magamat győztem le; saját szívemen vettem erőt, hogy enyéimnek erőforrása lehessek az élet nagy küzdelmében. Megharcoltam hitvesként, édesanyaként, nagyszülőként, a háztartás mellett kenyérkeresőként, magányos özvegyként… mindig abban az első vonalban, ahová Uram, te állítottál. Ebben a harcban sokszor alul maradtam volna, de Szent Fiad által megharcoltam a harcot! … Íme, Gyászoló Testvérek, Jézus Krisztussal lehet győzni, s e győzelem mögött nem könny és vér, átok és szenvedés marad, hanem élet és áldás, hála és öröm gyümölcsözik!

  II.
  És a második bizonyság szerint: a földi élet futás, versenyfutás, sportszerű küzdelem, amelyben nem mindenki nyeri el a jutalmat, csak az, aki szabályszerűen küzd. Nem mindenki mondhatja el Pál apostollal: „Futásomat elvégeztem!” sokan kifulladnak; erejük kimerül s feleúton kiállnak a pályáról. Az édesanyákat bizonyára azért adja Isten, hogy megbíztassa a szívünket: lehet kitartónak lenni a hitnek a versenypályáján. A keresztyén élet nemes verseny, amelynek pályadíja a síron túl vár reánk. Sportolók, küzdők gyakran lemondanak kedvtelésről, élvezetről, mert csak úgy lehetnek edzettek és a versenyre alkalmasak. Bizonyára sok mindenről le kellett mondania K.S.-né testvérünknek is, hogy az élet böjtjét mosolygó arccal végezhesse!

  Ezért tudott magáról megfeledkezni, de számon tartani mindent és mindenkit: fia gondját, unokái érdeklődését, a dédunokák nevelését. Ti voltatok számára a könyv és az újság, az érdekelte, ami szívetekben állt; veletek örülve és veletek tusakodva mindenütt. Gyászoló Testvérek! Adjunk hálát azért, hogy a hit versenypályáján Krisztus Urunk vezet, Ő erősít, Ő ad vigasztalást, - hogy célhoz érkezzünk!

  III.
  És most jöjjön a bizonyságtétel legdrágább része: „A hitet megtartottam!” Pál máshonnan indult; a törvény fanatikus őre volt, s Krisztus kegyelme elvezérelte az Evangéliumig. Ez lett a legdrágább kincse. Megtartotta a hitet, mert Krisztus szerelme megtartotta őt a hit által.

  K.S.-né testvérünk is messziről indult. Nem a református hitben született; érett korában öntudatosan döntött a református keresztyénség mellett. Nem örökségként kapta drága hitünket, amivel sokan nem tudnak mit kezdeni. Isten hívta - és Ő felelt a hívásra. És a hitet, amelyet ajándékként kapott, megtartotta. Kevesen szerették úgy az igét, a templomot, ahogyan ő szerette!

  IV.
  És a jutalom? Pál önmagára nézve mondja: „…eltétetett nékem az igazság koronája…” Mi ez az „igazság koronája”? Itt, a földön: a hálás emlékezet. Sírján a koszorúk, szívetekben a hála virágai. De Isten hasonlíthatatlanul többet ad a híven szolgálóknak.

  Mi ez az igazság koronája? Krisztus Urunk ártatlan lévén, szenvedett a mi bűneinkért a kereszten. Meghalt a mi bűneink miatt. Részesít bennünket halála érdemében: ez az igazság hitben már a mienk. Ő erőt ad a halál félelmével szemben is. szívünkbe írja, hogy érdemes küzdeni, megharcolni a nemes harcot!

  Amikor drága Testvérünktől búcsút veszünk, véssük a szívünkbe az ige parancsát: Harcoljuk meg a hitnek nemes harcát a szeretet és a békesség fegyvereivel - és a végén nekünk is megadatik az igazság koronája; mindannyiunknak, akik várva várjuk az Ő megjelenését.

  Ámen.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj