//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

15. MENYEGZŐRE HÍVOGATÁS - menyasszony, tragikus halál áldozata felett- Mt 22,4d

15. MENYEGZŐRE HÍVOGATÁS - menyasszony, tragikus halál áldozata felett- Mt 22,4d


 15. MENYEGZŐRE HIVOGATÁS - menyasszony, tragikus halál áldozata felett -

  Mt 22, 4d.


  Gy.T.!
  A menyasszony a ravatalon fekszik. A vőlegény fájdalomtól összeroskadt. Örömszülők nincsenek, csak a bánat súlya alatt összetört szülők. Vidám lakodalmas nép sincsen, csak összeszorul szívű, megdöbbent, részvétét nyilvánító sokaság. Lakodalmas ének sincs, - csak a hirtelen odalett életet sirató temetési éneklés…

  Nem így gondoltátok; senki se így gondolta, amikor a menyegzőre készültetek. Pedig mennyire készültetek! Ti, bánatos Szülők: menyire örültetek, hogy drága leányotokat olyan valakire bízzátok, aki mellett éppen olyan boldog lesz az élete, mint mellettetek volt. Bizonyára már hosszú ideje készítgettétek az esküvőre való dolgokat; és íme, hozományul nem adhattatok mást, mint ezt a szemfedőt és ezt a koporsót, menyasszonyi csokor helyett szomorú koszorút. És Te, ifjú testvérünk, aki még egy hete boldog s talán irigyelt vőlegény voltál; tervezgetted, hogy milyen is lesz, amikor ifjú hitvesedet az otthonotokba beviszed, - és íme, nem adhattál neki más szállást, mint a hideg sírhelyet… az emberi készülődést, tervezést keresztülhúzta egy láthatatlan kéz, s most itt álltok a nagy talánnyal a szívetekben: Van-e az örök rendben értelem? Vagy merő véletlen, vaksors szeszélye igazgatja ilyen érthetetlen módon az életünket? Miért ez a váratlan, ez a korai, ez az értelmetlennek látszó halál?

  A gyötrő kérdésekre nincs emberi felelet, éppen úgy, ahogyan emberi szavakban hiába keresnénk vigasztalást. De jertek, Gyászoló Testvéreim, kísértsük meg az emberileg lehetetlent: keressünk vigasztalást és erőt Annál, aki nem ember, - az örökkévaló Istennél.

  II.
  A vigasztalás igéjében Jézus Krisztusnak az ajkáról hangzik a szó. Annak a Jézusnak az ajkáról, aki Isten egyszülöttje, s akit Isten odaadott értünk a keresztfa rettentő szenvedéseire és a legkínosabb halálra. Annak a Jézus Krisztusnak a szava ez, aki szeretett minket és aki önként szenvedte el érettünk a halált, hogy nekünk életet, igazi, teljes életet, örök életet adjon. Ő maga mondja ezeket a szavakat: „Kész minden; jertek el a menyegzőre”. Jézus ajkán ez a hívogatás Istenünk munkáját jelenti, aki mindent elkészített az ember örökéletére nézve.

  Ti, Szülők, kedves leányotokat egy boldog, örömteli földi életútra készítgettétek. Mit meg nem tenne a szülő, hogy gyermekét egy ilyen útra elindítsa! De nekünk, szülőknek, soha sem szabad elfelednünk, hogy gyermekünknek van mennyei Atyja is, aki a mi Urunk Jézus Krisztus szeretetéből nekünk is Atyánk. Az igazi jót ő készíti gyermekeinek. Mi adunk nevelést., neveltetést, iskolát, diplomát, pénzt, földi örökséget: erre a néhány földi évtizedre, aminek nagyobb része olyan nyomorúság és fáradság, amiben mi nem segíthetünk, legjobb akaratunk ellenére se. De a mennyei Atya örök életet ad! Szeretjük a gyermekünket, ez természetes; de el kell fogadnunk azt a tényt, hogy Isten jobban szereti. Ő többet adott, amikor szent Fiát adta, mint amit mi valaha is adhatnánk. Nagyon nehéz, tudjuk, az engedelmeskedés ennek a mennyei akaratnak; átérezzük szenvedéseteket, - még sincs más kiút: oda kell őt engedni Istennek, aki az igazi élet ajándékozója.

  Ezért kereszteljük meg gyermekeinket, ezért konfirmáljuk, ezért imádkozunk értük vallást teszünk arról, hogy nem a mienk, de Istené a gyermek, aki bármikor visszakérheti azt tőlünk. És nekünk azon kell munkálkodnunk, hogy gyermekünk készen legyen a hazahívó szóra.

  Nehéz elhordozni neked is, bánatos jegyese, ezt a tragikus veszteséget. De tudnod kell: van mennyei Vőlegény is. az Ő vonzása nagyobb a földi szerelemnél. Mit meg nem tesz hitveséért az ifjú! De a mennyei Vőlegény többet tett: életét adta érte a kereszten! És ha hív: jer, készen van minden, - akkor mi nem tarthatjuk vissza azt, aki inkább az Övé, mint a mienk. Nincs ehhez hatalmunk. Ezért kell mindig Isten kezében tudnunk önmagunkat is, egymást is. és hinnünk kell, hogy Isten jobbat készített, mint amit mi adhatnánk…

  III.
  Ifjú testvérünk, H.C.C. 21 földi esztendeje alatt Isten mindent elkészített. Készítgette a lelkét. Mint szivacs a vizet, úgy szívta magába az életet meggazdagító ismeretet, szépséget, tudást, műélvezetet. A csúcsokon szeretett járni, mindvégig. Kihalljátok-e, ifjú barátok, barátnők, társak, rövid életéből a figyelmeztetést? Sok szépség lehet ebben a földi életben, sok megbecsülni való dolog. De ezek csak jelek, annak a jelei, hogy Isten valami olyant készített az Őt szeretőknek, amit szem nem látott, fül nem hallott, sem emberi szív soha meg nem gondolt! Az élet igazi csúcsa nem a tudás, nem a művészet, hanem a hit. Csak erről a magaslatról lehet átpillantani - akár Mózes a Nébo hegyéről Kánaán földére, - az igazi, az örök élet szépségének és boldogságának a földére.

  Isten vonta drága Szeretteteket a csúcsok felé, - tulajdonképpen Önmaga felé. Nincs más lehetőség, csak az az egy, hogy higgyétek: oda vette magához, a magaságba. Nem lehet az, hogy egy szépségben, jóságban gazdag élet holt anyaggá porladjon szét. Számunkra ezt elgondolni is abszurdum. D Isten kegyelméből kezességünk van arra, hogy nem így történik. Csak a múlandó, csak az ideiglenes enyészik el belőlünk. Krisztus feltámadása a zálog arra nézve, hogy van örök életünk. Azért kell e földi életben hitben és mások iránti szolgáló szeretetben járnunk, hogy oda eljuthassunk.

  H.C.C. a szeretetnek, a jóságnak ezt az útját járta. Reménységünk szerint bement a menyegzőre, a boldog örökéletre. Boldogságát ne zavarja vigasztalan panaszunk, reménytelen kesergésünk. Buzgó imánkkal kövessük őt.

  Ámen.


   

   

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj