//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr. BUCSAY Mihály: A jénai magyar könyvtár
MKSZ 1941.

Bucsay Mihály   Magyar könyvszemle, 1941. (60. év 3. foly.) 3. sz. 283. old.

 

278 KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

 

A jénai magyar könyvtár. 

Míg a hallei magyar könyvtárnak egész irodalma van, a berlini magyar tanulók könyvtára pedig a berlini magyar intézet révén, melynek alkatrésze lett, némileg a köztudatban maradt, addig a jénai magyar könyvtárról eddig kevés szó esett. Pedig megérdemli, hogy számontartsuk, nem csupán azért, mert mintegy kétezer, a magyar tudományos és szépirodalom javából összeválogatott kötetével nem lebecsülendő értéket képvisel, hanem azért is, mert alapításának körülményei a magyar külföldi tanulmányozás történetének legszebb lapjaira tartoznak és igen értékes módon jellemzik a szabadságharc utáni évtizedek lelki világát is. Német- és tóteredetű magyarországi ifjak tesznek bizonyságot alapítólevelében izzó magyar öntudatukról és áldozatos hazaszeretetükről.

A könyvtár alapszabályait maguk az alapítók állították össze. Ma csak a hivatalos német fordítás áll rendelkezésre,1 bár éppen ez értesít róla, hogy az eredeti példány magyarnyelvű volt és a Catalogus hibliothecae Hungarorum c. könyvalakú leltár 3—5. levelein volt olvasható. Erről a Catalogusról még szó lesz az alapszabályokban is, úgylátszik azonban, hogy idők folyamán a leltár helyett cédulakatalógust kezdtek alkalmazni és a régi leltár, benne a magyar alapszabályokkal, elkallódott. A most ismertetendő alapítólevél szövegét így németből kellett visszafordítani. Ez a nagyon érdekes könyvtártörténeti dokumentum így hangzik:  

Tudatában annak, hogy milyen jól esik a drága haza nevére átmelegedő léleknek, ha külföldön sem kell nélkülöznie a hazai nyelv hangjait, valamint annak, hogy a haza nyelvén írt könyvek olvasása nem más, mint a haza hangjának hallgatása, amely annál jótevőbb és hasznosabb, minél inkább a szaktanulmányok idegen nyelve foglalja el a hazai nyelv helyét és végül, mert elengedhetetlennek tartjuk, hogy tájékozódjunk a hazai művelődés állapotáról és haladásáról úgy, amint azt a magyar irodalom reprezentálja, mi, alulírottak megállapodtunk benne, hogy ezen az egyetemen megvetjük egy magyarnyelvű könyvgyűjtemény alapjait. Ezt abban a biztos hitben tesszük, hogy az utánunk jövő honfitársak kezdeményezésünket felkarolják és erejük mértéke szerint továbbfejlesztik. Csak így válhatik

1 A jénai egyetemi könyvtár levéltárában. A kötet belső címe: Akten, betr. Angebote und Erwerbungen von geschlossenen Bibliotheken, geheftet und katalogisiert 1939. A külső hátcím: Erwerbungen der Bibliothek. Apelt— Schmid. I8JI—1888. Az alapszabályok német fordítása e kötet 9. ügydarabja és a 61. számozott levélen kezdődik. 279

ugyanis a könyvtár a hazafias szellemnek ama tápláló és üdítő forrásává, mellyé tenni hőn kívánjuk.

E bevezetést nyomon követik az alapítók részletes rendelkezései:

1. Egyhangú határozatunk, hogy a könyvtár kizárólag magyar irodalmi termékeket foglaljon magában, ünnepelt íróink műveit, amelyek magyar nyelven vannak írva.
2. A könyvtárat az egyetem könyvtárnokának, Prof. Dr. C. W. GoETLlNG titkos tanácsos úrnak legfőbb felügyelete alá rendeltük. Ugyanő szíves volt könyvtárunknak az egyetemi könyvtár helyiségeiben meghatározott helyet rendezni be, hol az egyetemi könyvtár állományába be nem sorozva, annak könyveitől elkülönítve áll.
3. Mindenkor az itt tanuló magyar diákok döntsék el szótöbbséggel, hogy mely új könyvek szerzendők be.
4. Az egyetemi könyvtárnok úr oldalára sorainkból könyvtárosjegyzőt választottunk (az utóirat helyesbíti: custost), akinek kötelességévé tettük, hogy
a) sajátkezüleg könyvet vezessen, amelybe pontosan feljegyeztessenek a könyv- és a pénzadományok, az ajándékozók neve, a könyvek címe és könyvtári száma, általánosságban a könyvtár mindenkori állománya és gyarapodása;
b) a könyvtár „Bibliotheca Hungarorum" nevét a könyvek címlapjára, a könyvtári számot pedig a hátoldalra vezesse be. (Az utóirat megjegyzi, hogy a könyvek tulajdonosát a custos annak a cimkének a beragasztásával jelölje meg, amelyet az alapítók erre a célra csináltattak);

c) a custos a könyvtárt érintő minden kérdésben az egyetemi könyvtárnokkal egyetértésben járjon el;
d) a bevett pénzt a custos nyugta ellenében az egyetemi könyvtárnoknak (utóirati igazítás: az egyetem gazdasági hivatalának) adja át. Ezek a nyugták megőrzendők;
e) a könyvtár minden bevételéről és kiadásáról a custos pontos számadást vezessen és ezt a jegyzőkönyvbe vezesse be. Ügyviteléről minden félév végén tegyen jelentést a Jénában tanuló magyaroknak és az egyetemi könyvtárnoknak, előbbiek hiányában csak az utóbbinak;
f) ha Jénából távozni szándékozik, ezt honfitársainak idejében jelentse, hogy az iratok, különösen a számadások, utódjának rendben átadhatók legyenek. Végül
g) tegyen meg a mindenkori custos mindent, ami módjában áll, a könyvtár felvirágoztatása érdekében. Ezen a téren sokat lehetne elérni Jénán átutazó honfitársaknál, vagy otthoni hazafiaknál. 

A befejező mondatok így hangzanak:

E könyvtárt egyhangúlag feloszthatatlannak nyilvánítjuk. Sem egyes könyveit nem szabad, tehát magán- vagy nyilvános könyvtárak állományába sorozni, sem az egész könyvtárt nem szabad a jénai egyetemtől, amelyen alapítottuk, valaha is elválasztani. 28o.

Ezek azok az alapelvek, amelyeket alulírottak a jénai magyar könyvtár alapításánál szem előtt tartottunk. Ismerjük a német egyetemeken uralkodó viszonyokat, ismerjük azoknak a könyvtáraknak a sorsát is, amelyeket más német főiskolákon alapítottak magyar tanulók, a fenti alapszabályok megállapításánál mindezt szem előtt is tartottuk. Veletek szemben, Utódaink, akik ugyanannak az országnak vagytok fiai, amelyhez tartozhatni nekünk büszkeségünk, az a leghőbb kívánságunk, hogy építsetek tovább azokon az alapokon, amelyeket mi itt megvetettünk. Kezdeményezésünk ugyan csekély, a Ti kitartó munkátok eredményeként azonban növekedni és erősödni fog. Jéna, 1857. augusztus 1.

Utóiratban, néhány nappal későbbről keltezve, úgylátszik az illetékesekkel folytatott tanácskozások eredményeként, a már előhozottakon kívül még néhány kiegészítést függesztettek az alapokmányhoz. így az utóirat 2. pontja elrendeli, hogy célszerűségi okból a nyilvántartási könyv nyelve a német legyen, a 3. pont, hogy könyvkölcsönzésnél az egyetemi könyvtár idevonatkozó rendje érvényes, hogy végül a 6. pont még egyszer leszögezze: 

. . . kijelentjük könyvtárunk teljes függetlenségét az egyetemi könyvtártól, mint olyan alapítványét, amelynek gyarapítása szabadon megajánlott, magyar eredetű, nem pedig egyetemi pénzekből történik. Jéna, 1857. augusztus 18.

Az alapítólevél aláírói:
Dr. Burgovsky János, dr. Világosvári Bohus István, Bohus László, Czéner J., Kolbenhayer Soma, Goldberger David, Philadelphy Mor, Püspöky Dán., Vájna Ádám, Weiss Soma.

Az alapokmány német hivatalos fordítását dr. BORNER, az egyetemi hivatal vezetője, 1879. szeptember 26-án hitelesítette.

Felemelő és szinte megrendítő ebben az alapokmányban az, hogy német és tóthangzású nevek tulajdonosai, többnyire hittanhallgatók, tehát a népi rétegekhez különösen erős szálakkal kapcsolódó fiatal akadémikusok a német nemzeti öntudatnak akkor is fellegvárában, a jénai egyetemen, a csak nyolc évvel előbb legyőzött, az önkény igájában nyögő Magyarországot büszkén vallják hőn szeretett hazájuknak, a magyar nyelvet e haza nyelvének, a magyar írókat ünnepelt íróiknak, a magyar irodalmat tápláló és üdítő forrásnak. Magyarul szerkesztik meg a kizárólag magyarnyelvű művek befogadására alapított könyvtár alapítólevelét és magyarul írják alá nevüket is. Abban a korban, amikor Bécs kísérleti ballonja, a pátens megosztja, nemzetiségi ellentétet szítva, a magyar evangélikusok egységét, ez a jénai alapítólevél előreveti a pátens bukásának árnyékát. 281 

Az egyetemi könyvtár aktái közt ugyanott, ahol az alapokmány német szövege őriztetik, de néhány lappal előbb,2 egy kettéhajtott fehér ívre írva, megtaláljuk az újonnan alapított könyvtár legkorábbi állományjegyzékét, úgy amint e könyveket az alapítók 1857. augusztus 19-én, tehát az alapítólevél aláírása utáni napon, az egyetemi könyvtár őrizetébe adták. A lista 51 müvet sorol fel 56 kötetben, köztük Vörösmarty, Kisfaludy Sándor és Károly, Kölcsey, Kazinczy minden munkáit, Horváth Mihály Magyarok történetét, Ballagi magyarnémet szótárát, Erdélyi népköltési gyűjteményét, Ipolyi magyar mithológiáját stb., azaz a kor magyar irodalmának sok hozzáértéssel A jénai magyar könyvtár exlibrise. és jó ízléssel kiválasztott nagyobb csoportját. A felsorolás végén még megtudjuk, hogy egy Vörösmarty-arckép is a könyvtár e legkorábbi állományához tartozott. Ez az egyetlen ú. n. Ablieferungsverzeichnis maradt meg. Nyomon akarva követni a könyvtár gyarapodását, egyetlen forrásként így az egyetemi könyvtár szerzeményezési naplójára vagyunk utalva. Tíz év múlva merülnek itt fel az első adatok. Az 1868. év szerzeményei közt, az 579.-től a JJZ. sorszámig, abc-rendben, Abonyitól Zsoldosig, majd 1869-ben, 613. és 718. sorszámok közt, szintén névsorban, Aca-demiától Vörösmartyig találunk rá a jénai magyar könyvtár könyveinek egy-egy nagy csoportjára, az előbbiben csupa nyolcadrétű könyvre, az utóbbiban fólió, negyed- és nyolcadrétűekre, mindenütt annak a megjelölésével, hogy a könyveket a Jénában tanuló magyar

 2 Az 59. levél mindkét és a 60. első oldalán. 382 (Nyomdahiba helyesen 282HP)

 hallgatók helyezték a könyvtárba. Ügylátszik az első tíz évben, miközben a könyvállomány igen szépen gyarapodott, a könyveket az egyetemi könyvtár nem szerzeményezte, hanem az egész magyar könyvtárt a magyar custosok kezelték. Az 1867—68 körüli években azonban vagy nem került alkalmas magyar custos, vagy senki sem akarta az ezzel a megbízással járó terhet vállalni, mert úgy látjuk, hogy a magyar hallgatók kezéből a könyvállomány őrzése most már teljesen az egyetemi könyvtáréba került. Erre vall a könyveknek két csoportban, a szerzők névsora és a könyvek alakja szerinti rendben, az egyetemi könyvtár beszerzési naplójába való kerülése. Bár ezután is gyarapszik a könyvtár, magyar custos tevékenységének a könyvek kezelésében ezután nincs semmi nyoma sem.

Az egyetemi könyvtár mintaszerűen tett eleget kettős feladatának, amely magyar könyvek katalogizálását, valamint őrzését és karbantartását írta elő számára. A könyvtár egyik száraz és világos helyiségében vannak felállítva fólió, negyed- és nyolcadrétalakú csoportokban a kifogástalanul kötött könyvek. A hallei magyar könyvtár sokkal nagyobb ritkasági beccsel rendelkező kötetei, annak ellenére, hogy őrének a Kassai-alapból anyagi eszközök is állnak rendelkezésére, sokkal félreesőbb helyen, kettős sorokban vannak felállítva.

A katalogizálás alapja a cédulákra írt helyrajzi katalógus. Ennek alapján szerepelnek a jénai magyar könyvtár könyvei mind az egyetemi könyvtár abc-katalógusában, mind szakkatalógusában. Ezen a téren is szembetűnik Jéna előnye Halle felett, hol a magyar könyvtár könyvei pusztán egyetlen, a könyvtárosok szobájában álló, abc-kata-lógusba vannak a helyrajzi katalóguson kívül felvéve.

A helyrajzi katalógus folió-része a Vasárnapi Üjság 1857. folyamával kezdődik és mindössze tíz sorszámra terjed. A negyedrétű csoport ugyancsak magyar időszaki iratok 1858-i folyamaival kezdődik és ötven sorszáma van. Legnagyobb persze az állomány nyolcad-rétű csoportja, összesen 727 sorszám. Vörösmarty Mihály Minden munkáival kezdődik (I—X. kötet, Pest: 1845—47) és Kisfaludy Sándor és Károly, Kölcsey, Kazinczy, Arany, Kerényi, Jósika, EötvösJ. és a többi e korbeli írók műveinek többnyire összes kiadásaival folytatódik, a kiadás évéül többnyire a negyvenes évek valamelyikét tüntetve fel.

 A helyrajzi katalógus lapjain a következő szövegek valamelyike áll:

Abgeliefert sub numero . . . Verein hier studierender Ungarn.

Abgeliefert sub numero ... In Jena studierende Magyaren. 

Az alapítás utáni években még egyesületbe tömörülve gyarapították a magyar hallgatók könyvtárukat, míg később más egyes beszolgáltatok szerepelnek. 283

Bár a mai Bibliotbeca Hungarica (az alapítólevéltől eltérően tehát nem a határozottabb Bibliotbeca Hungarorum) helyrajzi katalógusa mindössze 787 művet tüntet fel, a sorozatos művek nagy számára való tekintettel a könyvtár mai állományát mégis 2000 kötetben jelölhetjük meg.
 

Ajándékozási bejegyzések, vagy ajánlások igen ritkák és keveset-mondóak.3 Úgylátszik, a könyveket a jénai magyar diákok vették.

Legnagyobb részében a könyvtár a XIX. század második harmadának magyar irodalmi emlékeit őrzi jó állapotban levő összes kiadásokban. Mai becsét is ez adja meg. Megvannak benne továbbá a Magyar Tudományos Akadémia kiadványai nagyobb részükben. Jó katalógusai és áttekinthető raktározása folytán a gyűjtemény könnyen használható. Ha a jénai egyetemen valaha is valamilyen magyar tudományos intézet, vagy lektorátus felállítására kerülne a sor, annak a jénai magyar könyvtár már mai állapotában is igen értékes segédeszköze lenne.

 BUCSAY MIHÁLY.
  

Magyar vonatkozású történeti könyvtár Jénában.


A jénai egyetemi könyvtár egyik különgyüjteménye, a BuDER-féle, figyelmet érdemel könyvtárosi és történetírói szempontból egyaránt, mert XVII. és XVIII. századi magyar vonatkozású külföldi nyomtatványanyaga egyike a leggazdagabbaknak. Alapítója, BUDER CHRISTIAN GOTTLIEB STRUVE tanítványaként és munkatársaként fiatalon került 1722-ben a jénai egyetemi könyvtár élére, majd 1738-tól STRUVF jogi és történeti tanszékét örökölte. A Bibliotbeca historica selecta és a Bibliotbeca juris selecta kiadásában STRUVEval való együttműködése mellett gazdag egyéb irodalmi működést fejtett ki a jogtörténet és a politikai történet területén.1 Még becsesebb mintegy 18.000 kötetre rúgó történeti és jogtörténeti szakkönyvtára, amely bizonyos vonatkozásban a gyűjtő haláláig (1763) a leggazdagabbak közé tartozik. Magyar vonatkozásban nagyon jól kiépült a Thököli-féle felkelésre és a Rákóczi szabadságharcára vonatkozó egykorú külföldi irodalom csoportja.

BUCSAY MIHÁLY.

3 Pl. Sárosi Gyula: Az én Albumom. Pest, 1857. 40, helyrajzi katalóguslapján kitűnik, hogy a könyvet nemes Fábián László ajándékozta a magyar könyvtárnak. A könyvtár szinte egyetlen nem magyarnyelvű művének, Pé-czely József: Summarium Históriáé Recentioris Europae. T. I. Debrecen: Tóth, 1827. fedelén belül ez olvasható: Orvos Doktor Tekintetes Tormássy Lajos Urnák, mint igen tisztelt Kedves Attyafiának a Szerző (helyrajzi száma: 562a).

 

1 Műveinek jegyzéke: J. Chr. Adelung: Fortsetzung und Ergänzungen zu Chr. G. Jöchers allgemeinem Gelehrten-Lexicon, r. kötet, 2364—2367. 1. Életrajza: J. Chr. Fischen Memoria divis manibus Chr. G. Buderi dicata, Jena 1788.

 

 

MATARKA Szerzők: Bucsay Mihály  Magyar vonatkozású történeti könyvtár Jénában
[Teljes szöveg (PDF)], 1941. (60. év 3. foly.) 3. sz. 283. old.
Teljes szöveg (az 1997/1 számtól a 2004/3. számig): Elektronikus Periodika Archívum

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.