//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr. Márkus Mihály: Bucsay Mihály (1912 -
1988) ThSz 1988. 303-304

(A jobb oldali mappákban megtalálható Professzor úr tanulmányai, előadásai, nekrológjai!)

Dr. Bucsay Mihály

(1912-1988)

.. a kiszabott esztendők letelnek, és én úrtra kelek és nem térek vissza ..." (Jób 16,22, Károli ford.).

Emberi mértékünk szívesen szánta volna néki - Koós Károly szava szerint - az öregkort követően a vén, - majd az aggastyánkor esztendeit is. Másként történt: a 76. születésnapja hajnalán útrakelt ...

1912. július 8-án született Bucsay Lajos és Zathureczky Ilona fiaként Tarcalon. Az édesapja református iskola rektortanítója volt. Az első világháború kitörése őt is fegyverbe szólította. Fia így lett négyesztendős korában tanítóárva. Elemi iskoláit Budaörsön kezdte meg, a Nagypénteki Református Társaság „Erzsébet" árvaházában, majd a kecskeméti tanítóárvák otthonában folytatta.

Gimnáziumba öt éven keresztül Sátoraljaújhelyen, a piarista gimnáziumba járt; az utolsó három esztendőben Hajdúböszörményben a Kálvineum lakója. Itt érlelődött meg benne a teológia - mint tudomány, és mint szolgálati forma - iránti vonzalom: 1930 őszén sárospataki főiskolára iratkozott be. A következő tanévet Debrecenben kezdte; ezt követően rövid bétheli tartózkodás után három szemesztert a Saale partján: Halléban tanult. A befejező félévre tért vissza Debrecenbe, ahol 1934 őszén az első, 1936-ban a második lelkészi vizsgáját letette.

Először bejegyzett segédlelkész Debrecenben; Csikesz Sándor mellett gyakornok. Közben lélektant, görög és latin nyelvet tanult a debreceni egyetem bölcsészkarán. Egy esztendőt Tiszakécskén segédlelkész (korábban Ókécske). Utána három hónap Párizsban, majd egy esztendő tanulmányút Strassburgban.

1940-ben ismét Halléba utazott, ahol az egyetemen az ő tervei és javaslatai alapján délkelet-európai egyháztörténeti kutatóállomást szerveztek, amelynek az első vezetője lett; mellette az egyetemen a magyarországi reformáció történetéről adott elő. Itt indult meg a „Középdunai Protestantizmus könyvtára" c. kiadványsorozat - az eredeti elgondolás szerint magyar, német és szlovák nyelvű könyvek jelentek meg benne (a nyolcadik kötete 1945-ben látott napvilágot). Halléból még egy rövid olaszországi tanulmányutat is tett.

Közben a tudományos fokozatok lépcsőin is egyre feljebb jutott. 1935-ben a debreceni egyetemen filozófiából doktorált. 1941-ben Debrecenben vallástanári diplomát szerzett, 1942-ben Sárospatakon teológiai magántanári vizsgát tett. 1944-ben a debreceni egyetem teológiai fakultásán doktorált. 1950-ben egyetemi magántanárrá avatták.

1940 őszétől Budapesten valláskutató lelkész volt. 1948 őszétől óraadó a Budapesti Theológiai Akadémián; 1946 őszétől a budapesti „Németajkú Leányegyház" lelkipásztora. 1956-tól az Akadémia rendes tanára, 1980-ban történt nyugalomba vonulásáig. Utána - a Ráday Kollégium újjáépítésének az idején - még három évig ellátta a Kollégium főigazgatói tisztét.

1946-ban kötött házasságot Mecs Balogh Ágnessal; házasságukból egy fiúgyermek született.

A száraz adatokban, a szokványos fordulatokban ott vibrál az utóbbi emberöltő minden feszültsége!

Ekkor áradt végig az országon a második világháború min­den borzalma. Aztán az összeomlás, az újjáépítés; majd 1956 őszén „eine Kraftprobe" - ahogyan a német nyelvű egyháztörténetben fogalmazta. Bucsay Mihály e viharok között is tudott maradandót alkotni. Mert amit pl. Szemian Mihályról 1942-ben papírra vetett, az több volt, mint hitvallás:

Az elnyomott genie szerepében tetszeleg a XIX. század első felében nyugatról keletre haladva a németektől kezdve minden népe Közép- és Kelet-Európának. A németek a latin keresztyénségben látják az ősi ellenséget, a magyarok és a többiek a németben, a tótok a magyarokban. A németek, és utánuk a többinek szükségük volt bűnbakra, hogy nemzeti öntudatuk hosszú szunnyadását maguknak és másoknak megmagyarázhassák, ellenségre, amelyellen küzdve izmaikat kipróbálhassák, erejüket megmérhessék. Igy kellett a hazaszeretetnek, melynek eredeti feladata volt a nyugati népek szerzett előnyének a behozása, Közép- és Kelet-Európában új evangéliummá változnia, mely döntő helyzetben elég erős, hogy egész népek erkölcsi ítélésében a régi alap, Krisztus evangéluma helyébe lépjen.

Szemian külföldi útjának éveiben azonban még minden külföldön tanuló magyarországi diák, magyar-, német- és tótajkú egyaránt közös hazaeszményt hordoz a szívében, amelynek önkifejezéséhez nem ellenségre, hanem felemelő példára van szüksége, amely a keresztyén hittudattal nem ellentétben, hanem szövetségben jár, sőt önmagát annak következményeként értelmezi, a népi csoportok boldogulásának ügyét teljesen megoldottnak látja a közösen birtokolt és épített magyar haza boldo­gulásában ..." Ismételjük: a kiadás éve 1942!

Ezzel a lelkülettel nevelte aztán egy bő emberöltőn át a jövendő - vagyis a ma lelkipásztorait. Szigorú tanár, és emberséges pedagógus volt. Az utóbbi tulajdonságáért szerették a diákjai; az előbbi miatt igyekeztek megtanulni az egyháztörténetet is.

1982-ben, a hetvenedik születésnapjára „Egyház és teológia" c. tanulmánykötettel köszöntötte őt a Ráday Kollégium. Ebben dr. Ladányi Sándor összegyűjtötte az 1981-ig megjelent írásait: egy híján nyolcvan bibliográfiai adatot. Ezeknek több, mint egytizede önálló könyv. Jelentős része tanulmánykötetekben publikált írás. Teológiai tanulmányi jegyzeteiből nemzedékek tanultak és tanulnak.

 Ami sajátosan értékessé teszi Bucsay Mihály életművét: az a külföldi (német nyelvű) teológiai irodalomban való részvétele. Számos külföldi folyóiratnak és kiadói munkának volt a magyarországi munkatársa. A hatkötetes „Religion in Geschichte und in Gegenwart" egyháztörténeti lexikonnak tucatnyi cikkét ő írta.

1959-ben egy rövid összefoglalást adott ki német nyelven a magyar egyháztörténetről. Ezt követte - az élete főművének is tekinthető -„Der Protestantizmus in Ungarn 1521-1578" két kötete a Böhlau kiadó gondozásában. A két kötet, mutatókkal együtt összesen 568 lap - a Theológiai Szemle 1981. évi méltatása szerint -„egy emberöltőnyi kutatói, tanítói és professzori munkát méltóképpen koronázta be".

És ami a német munka megjelenésekor még alig látszott: a Gondolat Kiadó - némi rövidítéssel - 1985-ben 294 lapon magyarul is kiadta ezt a munkát, amelyből a magyarországi protestantizmus történelme még egy emberöltőn át biztosan és jól megismerhető lesz.

A Heidelbergi Egyetem Délkelet-európai Szemináriumának egyik alapító tagja, és állandó előadója volt. A Kálvin-kutatók nemzetközi munkaközösségének az alapításától tagja, 1974-től elnökségi tagja volt.

Nyugdíjba vonulását követően a Cimbalom utcai nyugdíjas otthonban élt feleségével együtt. Dolgozószobája itt is találkozóhelye maradt a Budapesten átutazó egyháztörténészeknek.

Élete, életműve szervesen beleépült az egyház - a tér és idő felett álló anyaszentegyház - életébe. S ha valamiért: akkor ezért „nem halt meg egészen". Ahogyan szép könyve, „A protestantizmus története Magyarországon 1921-1945" végső kitekintésében maga is megfogalmazta:

 A magyar reformáció egyházainak története nem áll, és nem fog megállni. 1521 óta nagy utat tettek meg, s az egymást váltó nemzedékek szükségletei és cselekedetei szakadatlan láncolatban követik egymást. E könyv írója nem láthatja előre a történelmi fejlődés új szakaszait. De biztosan reméli, hogy még lesznek."

 Márkus Mihály
 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.