//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

88. TEGNAP - MA - ÖRÖKKÉ Zsid 13,8

88. TEGNAP - MA - ÖRÖKKÉ Zsid 13,8


 

  88. TEGNAP - MA – ÖRÖKKÉ

  Zsid 13, 8.

   

   

  Gy.T.!
  Ahogyan most megállunk e koporsó mellett, szívünkben a mélységes fájdalom érzésével, az örökkévalóság kapujában is megáll egy hazaérkezett lélek. És amíg az elköltözött nevét kimondjuk, megszólal egy másik hang is: az örökkévaló Istennek a szava. S most bennünk minden elcsendesül, mert a szívünkben megcsendül egy másik név. Annak a neve, aki egyedül tud vigasztalni. Mint mennyei harangzúgás, úgy tölti be lelkünket ez a hang. Jézus Krisztusé ez a hang, ez a szó. Ő megígérte, hogy ha az Ő nevében gyűlnek egybe, akár csak ketten-hárman is, Ő ott van közöttük. Akkor hát Ő most itt áll mellettünk, annak a koporsója mellett, aki földi életében tanítványának vallotta magát. Benne vetette bizalmát. Ő, az élet és halál Ura áll meg a ti bánatotok mellett, gyászoló Testvérek! Jézus Krisztus, aki az út, az igazság és az Élet: Ő nyújtotta ki a kezét a halál szakadéka fölött testvérünk mélységbe hulló élete után. Hadd szóljon most erről Isten vigasztaló igéje!

  I.
  „Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.” Ezt mondja az ige. Mi nem tudunk mindenkor ugyanazok lenni. Nekünk most fáj minden szó abból, hogy tegnap, és ma, és örökké. Mindenki külön fáj. Fáj a tegnap, mert visszavonhatatlanul beléje van zárva egy szeretett lélek egész élete. Mi maradt meg belőle? Sírkövére rávésnek egy nevet és a név alá két számot: született - meghalt, s e két számjegy közé egy rövid vízszintes vonalat. Ebbe a vonalba lesz bezárva a 66 esztendő, amit Testvérünk e világban töltött. Ez a rövid, kicsi vonal: a tegnap. Mivé tud zsugorodni egy földi élet! Az a rövid kis vonal: mások előtt kibetűzhetetlen, rejtjeles írás marad. Ti tudjátok csak, Szerettei, akik mellette éltetek, hogy mennyi vágyat és küzdelmet takar az a két évszám közé zárt rövid kis vonal…

  II.
  G. M. testvérünk tegnapjában ott volt Jézus. Ott volt a körtvélyfáji otthonban, ahonnan elindult az édesapa, - hogy többé sohase térjen haza… Csak az ősi templomban álló emléktábla hirdeti nevét a háború áldozatai között. A mi testvérünk alig pár éves volt akkor. És amikor 13 esztendős lesz, édesanyját is elveszti. Jézus Krisztus ott volt ebben az árvaságban; a gernyeszegi rokonok szívét és ajtaját nyitotta meg számára; ott lelt otthonra.

  Ott volt mellette a munkába állásnál, amikor kitanulta a cipész-mesterséget és Szászrégenben munkába állott. Ő vezette, amikor 46 esztendővel ezelőtt hűséges hitvestárssal ajándékozta meg. Ő adott erőt és hitet a közös munkához, a sok és nehéz küzdelemhez. Különösen akkor, amikor a hitvestárs is állást vállalt, hogy gyermekeik tanulását biztosíthassák, hogy azoknak az élete boldogabb, könnyebb élet lehessen. Munkás életében, amelyben minden alkalmat megragadott, hogy családját boldogíthassa, a soha nem változó Jézus kezébe kapaszkodott. Olvasta, ismerte és tanította a Szentírást. Amit Isten igéjéből tanult, az életének a részévé lett, belépítette azt mindennapi munkájába.

  Nem az iskola, - hiszen abban kevés része volt, - hanem az élet volt a tanítómestere. Emberi lelkeken, könyveken át és mindenek felett a Könyvek Könyvén, a Biblián keresztül nevelte őt Jézus Krisztus a maga tanítványává. Krisztus szava így lett életet formáló hatalommá és életté G. M. aa. életében. Hitének, becsületes életének elismerése sok tényben áll előttünk. A szászrégeni református egyház presbiternek is megválasztotta. Húsz éven át, a régeni Cipőszövetkezet dolgozójaként minden munkatársa és felettesei becsülését megnyerte. És még nyugdíjas korában is megtalálta az alkalmat a közjó szolgálatára. Háztömbfelelősként sokaknak adott jó tanácsot, embertársait békítgette, a közügyeket intézte hűséggel. Testvérek, ő tette mindezt? Inkább úgy mondhatnánk, hogy így munkálkodott Jézus Krisztus egy ember tegnapjában.

  III.
  Most pedig ugyanaz a Krisztus vette magához. A mi mánk gyásztól könnyes és keserű. Nehéz ez a ma; nehéz beletörődni… De „Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz”. Az ige világossága mellett a koporsóra nem a halál vigasztalan sötétje, hanem az élet fénye hull. Ha valakinek az élete a tegnapban ráépült Krisztusra, ez a Jézus Krisztus a halálban is megőrzi azt. Maga mondotta: „Aki hisz énbennem, nem lát halált soha örökké, hanem már átalment a halálból az életre”. Nagy vigasztalást jelent ezt hallani, de nagy felelősséget is, Testvérek, azt jelenti ez a jézusi mondat, hogy örökkévaló sorsunk nem a halál után, hanem itt dől el, ebben a rövid földi életben! Azért van egyház, templom, igehirdetés, hogy mindenki meghallja Jézus Krisztus megtérésre hívogató és üdvösséget ígérő szavát, az örök életnek beszédét!

  IV.
  Hisszük, hogy Testvérünk átalment már az igazi életre. Nem azért, mert - mint mondani szokás, - jó ember volt. Mindannyian bűnösök vagyunk, akik e földön élünk és egyformán kárhozatot és örök halált érdemlünk. Mi nem tudnánk eljutni soha az örök életre, azt más adja nekünk: Jézus Krisztus. Mert Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Mi csak ezt ismerjük: ma, tegnap, holnap. Nem tudjuk, mi az, hogy örökké. De ha Isten készíti ezt a Benne hívők számára, nem lehet az más, mint végtelenül jó. Azért hát a gyászban sem tehetünk mást, mint megfogjuk annak a kezét, akinél van örökké. Ő a te Jézusod, a mi Megváltónk. Fogjátok meg az örök életet adó Jézus kezét ti is, Gyászoló Testvérek! És akkor megértitek, hogy nincs halálba hajló tegnap és ma, - de van „mindörökké”, - ott, ahol Isten van mindenekben.

  Ámen.

   

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj