//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Varjas Béla: Régi magyar könyvek a hallei
magyar könyvtárban 1941. MKSZ 298-300

A következő cikk

BUCSAY MIHÁLY VÁLASZA!

 Varjas Béla: Régi magyar könyvek a hallei magyar könyvtárban. MKSZ 1941 3 298-300


Jegyzéküket összeállította és bevezette DR. BUCSAY MIHÁLY. Budapest, 1941. Ranschburg Gusztáv könyvkereskedése. 104 1. — 8°.

KASSAI MICHAELIS GYÖRGY könyvtára a múlt század vége óta már több szakemberünket foglalkoztatta. Ennek a régi magyar könyvekben bővelkedő anyagnak teljes feldolgozásáig azonban egyikük sem jutott el. Erre tett most kísérletet BUCSAY MIHÁLY, a hallei magyar egyháztörténeti kutatóállomás vezetője.

Nem szakember létére elismerésre méltó buzgósággal végezte munkáját. Célja csak másodsorban könyvészeti. Mindenekelőtt az a szándék vezette, hogy a protestáns egyháztörténeti kutatóállomás és a hallei magyar egyetem hallgatói előtt újra felidézze és ezáltal használhatóvá tegye az ottani magyar könyvtárnak egy évszázad óta lassan feledésbe merülő, holt anyagát. Bevezetésében többször utal is erre a célkitűzésre. Ugyanitt részletesen ismerteti a hallei magyar könyvtár sorsát egészen napjainkig: KASSAI 2000 kötetből álló wittenbergi hagyatékát, a könyvek hányódását a hétéves és a napóleoni háborúk idején, 1823-ban Haliéba való átszállításukat, 1890-ben az ottani egyetemi könyvtárba történt bekebelezésüket és végül a könyvtárnak 1921-ben két részre szakítását. Ekkor került ugyanis a hallei magyar könyvtárnak kisebbik, de talán értékesebb fele a Berlini Magyar Intézethez.

Az 1724-ben elhunyt KASSAI hagyatéka természetesen az idők folyamán újabb vásárlások és adományozások folytán tetemesen megnőtt. BUCSAY nem is a könyvtár egész állományát, hanem annak csak történeti szempontból legértékesebb részét, az 1711-ig megjelent Régi Magyar Könyvtárba, tartozó anyagát állította össze jegyzékében. A gyűjtemény feltárásával nemcsak a magyar könyvtörténet számára végzett eredményes munkát, hanem az egyháztörténeti kutatóállomás céljait is ezzel szolgálta legjobban, mivel ezek a munkák alkotják az eredetileg evangélikus felekezeti jellegű könyvtár törzsét. 299
Túlzás Bucsaynak az a megállapítása, hogy a könyvtár háromszáznál több régi magyar unikumot tartalmaz. Minthogy nagyobbrészt a Régi Magyar Könyvtár III. kötetébe tartozó művekről van szó, meg kell jegyeznünk — s ezt kiadványa előszavában HELLEBRANT is kiemelte —, hogy a Régi Magyar Könyvtár III. kötete a lelőhelyek felsorolásában nem törekedett teljességre.1 Amiből önként következik, ha egy műnél a leírás egyetlen lelőhelyet tüntet is fel, az csak a kutató tájékoztatására szolgál s nem jelenti azt, hogy a kérdéses nyomtatvány kizárólag csak a megnevezett könyvtárban található meg. Ennélfogva ezen művek, legalább is az esetek bizonyos számát tekintve, unikumnak sem tekinthetők. Ez a körülmény úgy látszik elkerülte BUCSAY figyelmét. Kellő utánjárással valószínűleg egy csomó hallei unikumról kiderülne, hogy nem egyetlen példány. De ha valóban van is a hallei magyar könyvtárnak háromszáz unikuma, ennek csak egy-hatoda (s nem egynegyede, miként BUCSAY nagyjából számítja) tartozik a Régi Magyar Könyvtár I. és II. kötetének állományához. A többi, mintegy 250 darab, a Régi Magyar Könyvtár III. kötetéhez tartozó, túlnyomó többségében alkalmi nyomtatvány, jelentősége lényegesen kisebb s jóval alacsonyabb értéket képvisel.

Amikor tehát BUCSAY számszerűleg szembeállítja a hallei magyar könyvtár háromszáz unikumát a hazai protestáns könyvtárak 400 régi magyar unikumával, a laikus számára még akkor is megtévesztő összehasonlításra ad alkalmat, ha megjegyzi, hogy a hallei magyar könyvtárnak ez az állománya javarészt a Régi Magyar Könyvtár III. kötetéhez tartozik. A hazai protestáns könyvtárak nagy irodalmi jelentőségű unikum-gyűjteménye nem hasonlítható össze a hallei magyar könyvtár unikumaival.

BUCSAY összeállításában feldolgozta a Halléban maradt művek mellett a Berlinbe átvitt könyveket is. Anyaga így — saját megjegyzése szerint — megközelítőleg teljes.

Legtöbb gondja-baja a Régi Magyar Könyvtár III. kötetébe sorolandó művekkel volt. Részben azért is, mert az általa leírt, eddig jórészt teljesen ismeretlen anyag négyötöd része ide tartozik, másrészt, mivel a Szabó—Hellebrant-féle meghatározás: „a magyarországi szerzők külföldön megjelent idegennyelvű művei"-ről, formailag bármilyen tetszetős, tartalmi szempontból mégis túlságosan szétfolyó.

1 „Hogy a szakemberek az egyes munkákat használhassák, azoknak lelhelye, mint az előző kötetekben is, föl van jegyezve. Minden munkánál, melynek teljes címmása adva van, meg vannak jelölve a könyvtárak, melyekben találhatók. Legalább egy könyvtár meg van említve. SZABÓ KÁROLY sem tartotta szükségesnek felsorolni minden könyvtárt, melyekben egy-egy munka feltalálható." (SZABÓ—HELLEBRANT III. k. Bevezetés.) 300

A magyarországi szerző megállapítása sokszor önmagában véve is igen nehéz feladat. Egy másik kirívó jelenség, hogy a Régi Magyar Könyvtár III. kötetének már Szabó—Hellebrant-féle összeállításában rengeteg olyan idegen szerző munkája kapott helyet, amelyeknek ott semmi keresnivalója. Helyet kapott pedig egyszerűen azért, mert a mű egyik ajánló versikéjét magyarországi szerző írta. Az idegen szerzők külföldön megjelent munkáiban fellelhető magyarországi írók efféle szórvány-szövegeinek számontartása lehet irodalomtörténeti feladat, de semmi esetre sem válhat bibliográfiai rendszerező elvvé. BUCSAY a maga-szabta korlátok között igyekszik is lenyesegetni az ilyen kinövéseket. Sajnos, nem eléggé következetesen.

BUCSAY jegyzéke mintegy 754 munkát sorol fel. Részletesebb leírást azonban csak akkor nyújt az egyes nyomtatványokról, ha azt mások még le nem írták, egyébként a Régi Magyar Könyvtár I—II—III. kötetének megfelelő tételszámaival utal a műre. Leírásai (körülbelül 120), ha a hosszú barokk címeket nem is közli egész terjedelmükben, nagy gonddal készültek. Természetesen vannak furcsaságai is: pl. leírásait mindenkor a cím első szavával kezdi, tekintet nélkül arra, hogy a mű szerzője fel van-e tüntetve a munkán vagy sem.

Jegyzéke talán túlságosan is tagolt, ami nem válik használhatósága javára. Felesleges volt a már másutt leírt anyagot és az ismeretlen nyomtatványok leírását külön fejezetekre bontani, ezzel három fejezetet takaríthatott volna meg, s a kutatónak sem kellene az azonos csoportba tartozó műveket két helyen keresnie.

Mindezen észrevételeink azonban mit sem vonnak le BUCSAY munkájának értékéből és abból a jó szolgálatból, amelyet kétnyelvű, magyar-német, magyarázó szöveggel kísért jegyzékével a tudományos kutatásnak: a történettudományoknak és a könyveszetnek is tett. Hiszen száz egynéhány eddig ismeretlen régi magyar nyomtatványunkról számol be, amelyeknek, ha nagyobb irodalmi jelentőséggel bírók nincsenek is közöttük, különösen egyháztörténeti szempontból, komoly történeti forrásértékük elvitathatatlan. 

 

VARJAS BÉLA.

 
 
 
 
 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...