//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr. BUCSAY Mihály: Horváth János emléke-
zete. 1878-1961 ThSz 1961

Horváth János emlékezete

1878-1961

 

Theológiai Szemle UF IV./1961/ 115-116.

A magyar tudományos életet nagy veszteség érte. Március 9-én elhunyt Horváth János akadémikus, a Kossuth-díjas irodalomtörténész, a nagy nevelő. Református egyházunk fia volt. Bár egyházi tisztséget nem töltött be, de megajándékozta egyházát a reformáció kora magyar irodalmának minden eddiginél alaposabb feldolgozásával és ezzel egyháztörténetírásunk régi mulasztását több vonatkozásban is pótolta. Horváth János nem egyházi célt tűzött maga elé, hanem a magyar irodalom történetéből meríthető nemzeti önismeret célját szolgálta. A magyar református egyház ugyanakkor saját történetének ihletett kutatóját is látja benne.

Horváth János a magyar irodalom kutatására szánta életét. Ilyen átfogó szempontból mérlegelve eredményeit és egész életművét kell őt az élre tenni. Idézzük az illetékes méltató néhány megállapítását: „Horváth János hat évtizedet felölelő tanári és tudós munkássága a magyar irodalomtörténettírás történetének egyik kimagasló, maradandó fejezete ... Egy nagy korszak utolsó képviselője ő, aki a legigényesebb tudományos színvonalon nyújtja át az utána következőnek mindazt, amit a saját kora és elődei irodalmáról mondani tudott ... A magyar irodalom egész fejlődéséről, minden korszakáról átgondolt, eredeti tudományos koncepciót századunkban eddig egyedül ő alkotott ... Halálakor nemcsak tanítványai, barátai és tisztelői, hanem a magyar irodalom és a tudomány minden művelője s az egész társadalom gyászolja benne a magyar nép egyik legnagyobb alkotó tudósát." (Népszabadság, 1961. március 11. 8.)

Horváth János református falusi értelmiségi családból született Margittón, Bihar megyében. Tanári és bölcsészdoktori oklevelét a budapesti egyetemen szerezte meg. Rövid középiskolai szolgálat után az Eötvös Kollégium professzora lett. Itt kezdte el a magyar irodalom tanárainak nevelését, hogy ezt a munkáját 1923-tól mint a budapesti egyetem magyar irodalmi tanszékének nyilvános rendes tanára még 25 éven át folytassa. Először 1908-ban „Irodalmunk fejlődésének főbb mozzanatai" c. tanulmányával keltett feltűnést, mint nagy távlatokat biztos kézzel átfogó rendszerező. 1910-ben „Ady és a legújabb magyar líra" c. kritikai dolgozatával Ady zsenijére hívta fel a figyelmet. Az első világháború értékes esztendőket rabolt el a Horváth János életéből is. De alig hogy leveti a mundért, már gyűjti tovább és csiszolja az építőköveket a nagy tervhez: a magyar irodalom egészének egységes fejlődéstörténeti rendszerben való előadásához. Nagy elismeréssel fogadták a szakkörök nagyobb monográfiáit (1921: „Aranytól Adyig" - 1922: "Petőfi Sándor" - 1927: „A magyar irodalmi népiesség Falusitól Petőfiig"), valamint szakfolyóiratokban megjelent számos tanulmányát. A Magyar Tudományos Akadémia 1919-ben levelező, 1931-ben pedig rendes tagjává választotta és 1923-ban nagydíjban részesítette, holott Horváth János nem azonosult a két világháború közötti kurzussal, megőrizte azzal szemben tudós függetlenségét.

A 30-as években értek meg sajtó alá nagy rendszerezésének első kötetei, 1931-ben .A magyar irodalmi műveltség kezdetei", 1935-ben pedig: „Az irodalmi műveltség megoszlása". A harmadik kötet, „A reformáció jegyében" soká váratott magára, csak 1953-ban jelent meg. Horváth János a magyar irodalom későbbi korszakainak anyaggyűjtésén és rendszerezésén is fáradhatatlanul dolgozott, úgy, hogy rendszerező elveinek alkalmazása különböző tanulmányaiból jól felismerhető a Halotti Beszédtől Adyig terjedő egész időre nézve. Ezek az előmunkálatok a már felsorolt monográfiákon kívül egyetemi előadásaiban és tanulmányainak

1956-ban megjelent gyűjteményes kötetében állnak előttünk. Magyar verstani vizsgálódásait befejezte és közreadta 1948-ban „A magyar vers" és 1951-ben „Rendszeres magyar verstan" c. műveiben.

Mindezek között a magyar protestáns egyháztörténet szempontjából természetesen a „Reformáció jegyében" a legjelentősebb. Ebben a gazdag kötetben Horváth János a reformáció első fél évszázadának irodalmából mindent összegyűjtött, megmért és egybefogott, amit az írók írtak és amit a kutatók eddig megállapítottak. E korszak szellemi életének mindmáig legpontosabb és legjobb rajzát adta. A magyar reformáció mivoltának megértéséhez a magyar nyelvű énekek, verses históriák, jeremiádok, népies drámák legalább olyan fontosak és jelentősek, mint a szorosan vett egyházi irodalom, a hitvallások, a káték, a szertartáskönyvek és kánonok, a predikációk és szentírásfordítások. Horváth János érdeme, hogy a magyar nyelvű népies irodalom témáinak tartalmi és műfaji, valamint prozódiai elemzését oly alapossággal végezte el, mint előtte senki. A magyar versek, a zsoltárok, Sztáray drámái Horváth János kezén valóságos kincsesbányának bizonyultak, belőlük minden kívülről belevitt pátosz nélkül, egyszerű természetességgel és nem vitatható hitellel szólaltak meg könyvének lapjain ennek a nagy korszaknak a látásai és érzései, azok a tartalmak, amelyek az alapvetés korában egyházunk lelki arcát formálták. Ha nem írt volna egyebet, mint ezt az egy könyvet, egyházunkat már akkor is soha el nem múló hálára kötelezte volna.

De nem lenne teljes a kép, ha Horváth Jánosban csak a kutatót, a roppant ismeretanyagot hangyaszorgalommal gyűjtő és magyarázó tudóst, az előadás, az értekező próza művészét látnánk, de nem vennénk figyelembe a tanárt, a nevelőt. Nemcsak műveivel és előadásaival nevelt, hanem egész magatartásával, azzal, ahogyan óráin, szemináriumban, vizsgán, a kutató munkában tanítványait kezelte, irányította. Neki nem okozott gondot az óralátogatás, telt auditóriumba idegenek is eljártak, hogy meghallgassák. Hallgatói néhány előadás után tanítványainak érezték magukat a szó szorosabb értelmében is. Közülük a legtöbben kedvet tudott ébreszteni az irodalom öntevékeny tanulmányozására, számtalanban pedig az alkotó tudományos munkára is. Koporsója mellett országunk szellemi életének számos vezetője és igen sok kiemelkedő munkása találkozott. A szónok, aki a tanítványok nevében búcsút vett a mestertől, abban vélte megláthatni Horváth János pedagógiai hatásának titkát, hogy „tudott felszabadítani izgatás nélkül és megkötni erőszak nélkül".

Rendkívüli képességeit túlragyogta szerénysége. Mindig többet adott hazája társadalmának, mint amit attól kapott, bár megkapott minden rangot é megtiszteltetést. Horváth Jánosnak az emberi kapcsolat számított a legtöbbet. Teljes figyelmével: megbecsülésével megajándékozta már a fiatal gólyát is, hogy aztán mindaddig kitartson mellette amíg annak útmutatásra, támogatásra volt szüksége. Koporsója mellett a budapesti egyetem nevében búcsúzó professzor hálásan emlegette, hogy neki, a hitleri idők munkaszolgálatosának Horváth János szinte tüntetőleg, a nevének és rangjánál feltüntetésével küldte lapjait a munkatáborba.

A tudomány egy nehéz területének magas színvonalú megmunkálása, remekművek, emberség elvhűség, szigor önmagával szemben, páratlan jelentőségű nevelő munka, egyenletesen csendes izzás; és elégés a nemzeti művelődés szolgálatában: ez Horváth János. A róla való megemlékezés hála és öröm forrása azért, mert köztünk élt és elkötelezés, hogy kövessük példáját.

 

Dr. Bucsay Mihály

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK