//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Délszláv menekültek a középkori Magyar-
országon História 1979

SZAKÁLY Ferenc

Délszláv menekültek a középkori Magyarországon

1521 nyarán gyakran megnyíltak az ég csatornái, a Száva és az Al-Duna által határolt Szerémség népe mégis égni érezte a földet a talpa alatt. I. Szulejmán szultán szabácsi táborából szinte menetrendszerűen indultak a török portyázók, hogy felprédálják ezt az egykor oly virágzó tartományt. Előlük riadt nyájként menekült a Duna védvonalai mögé, aki csak tehette: nemes és paraszt, fegyvert fogható és védtelen egyaránt. Széles e vidéken mindössze egyetlen birtokos mert ujjat húzni a szultánnal, az is egy asszony volt.

Az asszony, aki Szerém úrnője volt” – írja erről a szultáni hadinapló – néhány hitetlentől azt üzente: „A birtokomban levő Szerém tartományát összes váraival együtt átadom a padisahnak; fiam és én lába porához dörzsöljük arcunkat; e tartomány legyen a padisahé, én pedig ott lakom, ahol helyet jelöl ki a számomra, csak a tartomány lakosságát ne tegye foglyokká s ne pusztítsa el a tartományt”. Szavainak hitelt adván, egy tolmácsot paranccsal küldött hozzá [a szultán]: „Részünkről semmi kára és bántódása nem lesz, kívánsága szerint cselekszünk.„ Két nap múlva azonban „híre érkezett, hogy Szerém úrnője tartománya székhelyét elhagyva megszökött. A nevezett hódoló izenete tehát csakis a tartománya megmentése végett kigondolt csel volt. Nem lehetett bizonyosan tudni, hogy merre szökött. A tartománybeli hitetlenek erődített helyekre menekültek, ő pedig a hozzájuk ment tolmácsot a [a magyar] királyhoz küldte mint foglyot. Bali, az avioniai szandzsákbég kiküldetett, hogy foglalja el a székhelyéül szolgáló Kulpenik [Kölpény] nevű várat.” Majd öt nap múlva „Behrám nigeboli és Mahmud szilisztriai bég – akik előbb a szerémi tartomány úrnője ellen küldettek – az említett erődhöz menvén, igen sok foglyot ejtettek, de az asszonynak nem találtak nyomára”.

Ez az erős lelkű asszony Beriszló János szerb despota – így nevezték a Magyarországra menekült szerb uralkodócsalád fejét – özvegye, Jaksics Ilona volt; maga is egy Magyarországon új hazára lelt főrendű szerb család sarja. Az erőslelkű asszonynak ősei példája diktálta a befogadó ország iránti feltétlen és tettekben megnyilvánuló hűséget.

A törökök a 14. század derekán vetették meg lábukat a Balkán délkeleti csücskében, s – állandó ázsiai hadakozásaik ellenére is – elég volt nekik egy évszázad, hogy bekebelezzék az egész félszigetet. Gyors előrenyomulásukhoz jócskán hozzájárult, hogy a veszélyeztetett országoknak (Bizáncnak, Bulgáriának, Szerbiának és egy sor más kisebb államocskának) sem egymással, sem a térség legszámottevőbb katonai erejével, a magyar királysággal nem sikerült tartós törökellenes szövetséget létrehozniuk. Az összefogás elmaradásában végül is mindegyik fél hibás volt. A balkáni uralkodók maguk segítették be a törököket Európába azzal, hogy egymás elleni harcaikban oszmán segédcsapatokat vettek igénybe, s végül bukásukig nem voltak képesek felismerni, hogy a félelmetesen erősödő birodalom mindegyikük létét veszélyezteti. A magyar királyok a görög-keleti és bogumil lakosság erőszakos áttérítésével maguk ellen ingerelték azokat a balkáni népeket, amelyeket megsegíthettek és felhasználhattak volna. De főként azzal hibáztak nagyot, hogy a balkáni pozícióharcokban sem diplomáciai, sem katonai síkon nem tanúsítottak kellő erélyt és következetességet. Ahelyett, hogy a királyság határait minden eszközzel igyekeztek volna kitolni a török támadások irányában – ez végső soron minden érintett nép érdekeit egyaránt szolgálta volna –‚ rendre beérték látszateredményekkel és megoldásokkal.

 

Mivel a török uralom a korábbi hatalmi-, közigazgatási- és birtokrendszer átalakítását hozta magával, az elbukott államok előkelőinek nem volt sok keresnivalójuk egykori hazájukban. S kivált nem volt az uralkodócsalád életben maradt tagjainak, akiket a törökök – megakadályozandó egy ellenállási góc kialakulását – módszeresen igyekeztek kiirtani. Ezek aztán azokban a szomszéd országokban húzták meg magukat, ahol rangjukhoz méltó életfeltételekre lelhettek, s ahonnan továbbra is módjuk volt török uralom alá került népükkel kapcsolatot tartani. Mint a hatalomból kicsöppentek általában, ők is váltig reménykedtek, hogy trónjukat még visszaszerezhetik.

Rendszerint még azon országok trónvárományosainak és előkelőinek útja is Magyarországra vezetett, amelyek korábban sehogy sem tudtak együttműködni a magyar királysággal. Mondhatni: alig-alig volt olyan politikai fordulat a Balkánon, amelynek egyik-másik kárvallottja ne kért volna bebocsátást Magyarországra.

A sort Vukasin szerb király fia, Demeter nyitotta meg, akinek atyja 1371-ben a törökök ellen, bátyja – a délszláv hősénekek legendás Kraljevics Markója – pedig 1394-ben a török oldalán harcolva vesztette életét. Őt hamarosan két bolgár herceg, Konstantin és Fruzsin követte. Apáik – Ivari Sracimir vidini és Sisman tirnovói cár – birodalmát 1393-ben, illetve 1396-ban foglalták el a törökök. A szerb dinasztia jó előre előkészítette magának a visszavonulás útját. Lázárevics István kenéz egy 1426-os szerződésben Zsigmond királyra testálta Nándorfehérvárt és több más várát, aminek fejében a király hatalmas magyarországi birtokokkal jutalmazta. E birtokoknak menedékhelyként először Lázárevics utódja, Brankovics György despota látta hasznát, amikor a törökök 1439-ben időlegesen kiszorították országából. Szerbia 1459-ben bekövetkezett bukása után a Brankovics-család tagjai végleg Magyarországon telepedtek le; központjuk az a szerémségi Kölpény vára volt, amelyet – mint láttuk – a szultáni hadak 1521-ben foglaltak el Jaksics Ilonától. Az uralkodócsalád nyomában ide vándorolt szerb előkelők közül különösen a Jaksicsok játszottak jelentős szerepet új hazájuk történetében.

Mátyás és a Jagellók korában érkeztek Magyarországra olyan szerb menekülők is, akik katonai szolgálat révén, már a török uralom alatt szerezték rangjukat. Az egyik csapatparancsnok, Belmosevics Milos a szendrői béggel akasztott tengelyt; a bég egy lakoma után tőrbe csalta és felkoncolta Milos embereit, köztük fiát is, s miután ő sem maradt adósa, természetesen nem volt többé maradása a szultán táborában. A „magyar” huszárkapitányként nagy hírre szert tett Bakics Pál vajdát pártfogójának, Ferhád pasának bukása kényszerítette gyors távozásra Mohács előestéjén. Az 1463-ban elbukott Bosznia királyának nem volt leszármazottja, innen tehát csak nemes családok érkeztek, meglehetősen nagy számban. Az egyik – időközben elmagyarosodott – bosnyák családból származott Tomori Pál is. A „koronás honkeresők” hosszú sorát 1470-ben Hercegovina urának, Vukcsics Istvánnak László nevű fia zárta.

A magyar uralkodók persze nemcsak szánalomból fogadták be – és látták el sokszor valóban fejedelmi birtokokkal – e délszláv előkelőket, hanem azért is, mert határozott politikai-katonai terveik voltak velük. A menekülőkre elsősorban természetesen a törökellenes küzdelemben lehetett számítani, hiszen valamennyiükben vad gyűlölet égett azok iránt, akik hatalmuktól megfosztották őket. Hogy a magyar királyok valóban erre is szánták őket, jól mutatja, hogy mindnyájuknak a törökkel szembevetett határ menti területeken adtak tisztségeket is, birtokot is. Miközben a Brankovicsok 1459 után az ország belsejében fekvő birtokaikat sorra elvesztették, az uralkodó lehetőséget adott nekik, hogy szerémségi birtokaikat egyre jobban kikerekíthessék. Törökkel szomszédos területeken feküdtek Fruzsin, a Jaksicsok, Belmosevics és az itt Balsics néven szereplő Vukcsicsok birtokai is.

A befogadott menekültek innen tarthattak legkönnyebben kapcsolatot elvesztett országukkal; fontos információkat szerezhettek a lakosság hangulatáról, a törökök hadmozdulatairól és erejéről. S ami még lényegesebb, itt e török betörésektől oly sokat sújtott területeken válhattak részeseivé a magyar királyság törökellenes harcának. Mert a magyar királyok nem annyira politikai, mint inkább katonai aktivitást vártak védenceiktől.

A török–magyar háborúk történetén végigtekintve, legott megállapíthatjuk: jól számítottak. A befogadottak új hazájuk belpolitikai mozgalmai iránt kevés érdeklődést tanúsítottak, annál serényebbnek bizonyultak a harcmezőn. A két bolgár herceg – az I. Bajazid 1402-es ankarai vereségét követő belzavarokat kihasználva – igaz, nem sok eredményt hozó – felkelést robbantott ki Bulgáriában. Fruzsint Zsigmond király még egy emberöltővel később is bevetette: 1435-ben ő vezette azokat a segédcsapatokat, amelyeket a magyar király az albán felkelők megsegítésére küldött. Amikor – a török fokozatos térnyerése miatt – a magyar haderő védekezésbe szorult vissza, a magyarországi délszláv előkelők a határvédelemben tevékenykedtek. Ott voltak minden olyan „törökföldi” vállalkozásban, amelyet a magyar hadvezetés a 15. század utolsó harmadában – a török betörések megtorlására, a török terület pusztítására – indított, s ott, ha a betörő törököknek kellett útját szegni. Brankovics Vuk éppen a törökök felett aratott győzelmei révén vált legendás alakká és érdemelte ki a Zmaj = Sárkány jelzőt. Jaksics Demeter vitézségét mi sem dicsérheti jobban, mint a törökök iránta érzett féktelen gyűlölete, akik még a diplomáciai védettséget sem tisztelték: a harcmezőn nem bírhatván le, 1486-ban, konstantinápolyi követjárásából visszatértében, Szendrőn végzett vele egy fanatikus török.

A magyar törvények szokatlanul nagy számú katona kiállítására köteleztek egyes délszláv urakat. Zsigmond király 1432-es honvédelmi tervezete a szerb despotától 8000 lovast várt. Az 1490-es években Brankovics Jován despota, a Jaksics-fivérek és Belmosevics összesen 2000 huszárt tartottak fegyverben, 1511-ben pedig Beriszló János despota (Ilona asszony férje), a három Jaksics testvér és Bradács István összesen 1400 könnyűlovas után húzott zsoldot a kincstártól. A királyok azért róhatták meg őket a számarányokat tekintve minden magyar főúrénál és főpapénál nagyobb teherrel, mert jól tudták: kimeríthetetlen katonaállítási bázis felett rendelkeznek. S ez a bázis a Magyarországra menekült, itt élő közrendű délszlávok egyre növekvő, hatalmas tömege volt.

A dél-magyarországi megyékben élő délszlávok, kivált a szerbek száma a 15. század derekán kezdett rohamosan növekedni. Részben azáltal, hogy azok a délszláv parasztok is Magyarországon kerestek új lakóhelyet maguknak, akik a hódítókkal nem tudtak vagy nem akartak együttműködni, részben pedig azáltal, hogy a „törökföldi” portyákról visszatérő magyar seregek némelykor kényszeráttelepítéseket is végeztek: tízezer számra hajtották magukkal a szerb parasztokat. (Az 1500-as magyar betörés nyomán például 600 település vált lakatlanná a határ menti szandzsákokban.) A magyarországi délszlávok – lévén görög-keleti vallásúak – általában mentesültek a katolikus egyháznak fizetendő tized alól, s biztosították számukra a szabad vallásgyakorlatot is.

Mivel a gyakorta ismétlődő török támadások széles rendet vágtak a Dél-vidék lakosságában, ugyancsak nagy szükség volt itt a munkáskézre. A határ mentére telepített szerbek - egy szűk, ám gazdaságilag jelentős súlyú kereskedő réteget leszámítva - földművesek voltak. Ha azonban kellett - és gyakran kellett - fegyverforgatóként is helytálltak a betörő törökökkel szemben, akiknek hadviselési szokásait és fogásait az évtizedek során jól kitanulták. A kor felfogása szerint egy-egy szerb telepről annyi katona állítható ki, ahány fegyverbíró férfi él ott. Így aztán nem csoda, hogy közülük verbuválódtak azok a huszárok, akik a fent említett délszláv urak csapatait, Mátyás korában pedig az állandó zsoldossereg egyik „rendjét” alkották. S közülük a naszádos flotta vitézei is, akik egyébként királyi zsoldosként sem szakítottak teljesen a paraszti életmóddal (rendszerint velük kapáltattak például az ország legjobb borát adó szerémségi szőlők gazdái).

Magyarországon sem az ide menekült szerb előkelők, sem pedig a parasztok nem élveztek külön jogokat a törökellenes harc okán. Előkelőik a magyar uralkodó osztály megfelelő rétegeibe tartoztak (a despoták például magyar bárókként vettek részt az ország politikai életében), a parasztok pedig a királyság más nemzetiségű jobbágyaival állottak egy szinten. A felszíni azonosság azonban még is bizonyos elkülönültséget takar. Bár a szerb despoták hivatalosan csak saját jobbágyaik felett gyakorolhattak joghatóságot, a gyakorlatban az egész szerbség fejének tekintették őket. Maguk is igyekeztek ápolni a szerbek összetartozás-tudatát; mivel náluk az összetartozás kerete a „nemzeti” egyház volt, tették ezt elsősorban görögkeleti monostorok alapításával, a török területeken levő monostorok támogatásával. Kölpényi udvaruk külsőségeiben és tisztségviselőinek címeiben egyaránt az egykori önálló Szerbia emlékét őrizte. A délszláv központok, amelyeknek életvitelét egyazon rítus és szokásrendszer szabályozta - pl. összeházasodások révén –, szoros kapcsolatot tartottak egymással.

Ez az elkülönültség azonban sohasem irányult a magyar feudális állam integritása ellen, sohasem ment az alattvalói hűség rovására. Úgy tűnik, a délszláv menekültek nemcsak kényszerű menedéknek, hanem igazi hazájuknak érezték a befogadó országot. A magyar királyság és a délszlávok ezen kései és részleges egymásra találása valamit javítani tudott azon, amit néhány évtizeddel korábban külön-külön elmulasztottak: a törökellenes közös front kialakítását. A délszláv menekültek részvétele is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország oly sokáig ellenállhatott a török meg-megújuló támadásainak.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.