//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

77. HÁROMSZOROS HŰSÉG 1 Thesz 4,11-12

77. HÁROMSZOROS HŰSÉG 1 Thesz 4,11-12


 

  77. HÁROMSZOROS HŰSÉG

  1Thess 4,11-12

   

  Gy.T.!
  Alig három hónappal ezelőtt egy derűs, bizakodó búcsúvétel részesei voltatok. V.G. testvérünket, négy és fél évtizedes szolgálat után, munkahelyétől búcsúztatták. Mindnyájatok szíve tele volt a boldog öröm érzésével; azzal, hogy most a békés nyugalom, a jól megérdemelt pihenés esztendei következnek. Örült és örvendezett drága Szerettetek is. Bizonyára arra gondolt, hogy ezentúl többet lehet közöttetek: gyöngéden ápolgatni a hitvest, vigasztalni a kisebbik fiát elveszített édesanyát, örvendezni a testvéri, rokoni, baráti szívek áldott melegében… Melyiketek gondolta volna, hogy alig 3 hónap múlva ez a mostani, fájó, döbbenetes búcsúvétel következik be? Hogy az élet lángja, amely a munkás években, évtizedekben fennen lobogott, - ilyen váratlan hirtelenséggel fog kilobbanni!…

  Megrendítően hirdeti e koporsó újra, hogy életünknek nem mi vagyunk az urai, hanem a minket teremtő, földi szolgálatunkra elküldő örökkévaló Isten. Nem a mi gondolataink az Ő gondolatai és nem a mi útaink az Ő útai. Gondolatait sokszor nem értjük, utait megtört, fájó szívvel járjuk; de ha hittel és engedelmességgel járjuk végig ezt az utat, a célnál kiderül: Isten mindent javunkra és üdvösségünkre adott nekünk mind az életben, mind a halálban.

  Jertek azért, Isten örök igéjében keressük meg emberi életünk rendeltetését, célját; és hisszük, hogy Urunk ebben ad nekünk, itt maradtaknak drága vigasztalást.

  I.
  E mostani istentisztelet alapigéjét drága Szerettetek, V. G. élete adta. Pál apostol a másokért élő, Krisztus nyomdokain haladó emberi élet csendes vallomását írta le ezekben a szavakban. Intő szavaiban azokról az életkörökről beszél, amelyekben a szolgáló élet kibontakozik.

  Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok…” Így szól az első intés. Manapság túl zajossá lett az életünk. A következmény: idegbetegség, kimerültség. Kell hogy legyen egy csendes hely, ahol megpihenhessünk. Krisztus Urunk is szükségét látta, hogy olykor tanítványaival együtt megpihenjen. Volt Jeruzsálemhez közel egy békés falucska: Bethánia. Egyik házában békés család lakott: Mária, Márta és Lázár. Körükben Urunk mindig felüdülésre talált.

  A keresztyén embernek ez az elsődleges életkör a család. Azért adta nekünk Isten, hogy a családban az életenergiák felújuljanak. V.G. számára nagyon sokat jelentett a család. Az édesapa korai elvesztése megérzettette vele, hogy nem szabad széthullani. A szeretet az emberi életeket összetartó kohéziós erő: ezt mindig éleszteni és erősíteni kell. Becsületbeli dolog ez, ami Testvérünk lelkében vésett parancsként élt. - Azt üzeni ezáltal nekünk, mindnyájunknak Isten: Légy hű a szerető szívekhez; légy a szeretet-bölcső ápolója és összetartója. Nagy áldás, ha az ember soha sincs egyedül. Mellette vannak azok a segítőtársak, akik együtt örülnek és együtt szomorkodnak vele. Drága Szerettetek első öröksége tinektek szól, családja tagjainak; és ez az otthonnak, a családi körnek a megbecsülése, egymás terheinek a hordozása, a szeretet éltetése és táplálása. Légy hű a családhoz!

  II.
  A második életkör, amelyben életünk kibontakozhat, a munkánk és a munkahelyünk. Az apostol erre vonatkozó intése így hangzik: „Saját dolgaitoknak utána lássatok és tulajdon kezetekkel munkálkodjatok.”

  V.G. aa életét úgy igazgatta Isten, hogy ennek az apostoli szónak a valósága is beigazolódjék az életében. Napról napra változó világunkban kevés ember mondhatja el, hogy életének munkás évtizedeit ugyanazon a helyen töltötte el. V.G. ezen kevesek közé tartozott. Mint egészen ifjú ember lépte át a Cukorgyár kapuját, s 44 évi fáradhatatlan szolgálat után innen búcsúzott el. E négy és fél évtizedet a munka hőskölteményének is nevezhetnénk. Nemcsak a kenyérkereső munkahelyévé, de második otthonává lett a gyár. Hétfőtől szombatig terepen járt, vasárnap az irodai munkát végezte, páratlan szorgalommal és felelősséggel. Hű volt a munkahelyéhez, a munkájához, saját dolgához, ami őreá bízatott.

  Mi tudjuk, hogy nemcsak az éneklés, imádság, a másokkal való jót tevés, - de a munka is istentiszteletté lehet. Ez is a keresztyén bizonyságtétel eszköze. Ezt mi Urunktól tanuljuk, aki maga mondotta és példát is adott rá: „Az én Atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” V.G. második öröksége tiétek: volt kollégák, munkatársak; ez pedig: az ügyszeretet, a lelkiismeretes szolgálat és kötelességteljesítés. Légy hű a szolgálathoz, a kapott megbízatáshoz!

  III.
  És van egy harmadik életkör is számunkra, ahol emberségünk megnyilvánul: túl a családon, túl a munkahelyen; ez a társadalom. A régen írásba foglalt ige erre is kiterjed: „…a kívülvalók iránt tisztességgel viselkedjetek…” Azt jelenti ez: ne légy szűkkeblű. Első a család szüksége, - de lásd meg a kívülvalók, az igeneke baját, nehézségeit is. elsőrendű a munkatársi közösség, de akire többet bíztak, attól többet vár a szélesebb közösség is. V.G. aa felelős tisztséget is hordozott a Cukorgyárban. És, Isten iránti hálaadással mondhatjuk, abban is érző szívű, segítőkész embernek bizonyult. Életének ez a harmadik öröksége mindenkié, aki őt ismerte, s ez az örökség: az emberi méltóság tisztelete. Légy hű a felebaráthoz, a másik emberhez! Minden körülmények között maradj meg emberséges embernek!

  IV.
  Hát ő maga mit örökölt? Az igében erről is szó van: ”Semmi szükséget ne érezzetek!” Ha van boldogság a múló életben, ez az. V.G. testvérünknek része volt benne. Nem fogyott el asztaláról a kenyér, nem fogyott el a szívből a szeretet, az öröm. Hitvestársával 38 boldog esztendőt tölthetett. Nagy áldás ez. Nem fogyott el belőle a munkakedv, a segítőszándék. Mert aki híven szolgál, annak minden szükségét betölti a Gazda. Még az élet sem fogyhat el! Mert Urunk a hűségesen munkálkodó, Benne hívő, Őt követő léleknek örök életet ad.

  Búcsútok ne legyen hát vigasz és reménység nélküli, gyászban itt maradt Szerettei! Isten valami jobbról gondoskodott Szerettetek számára! Ezzel a hittel vegyetek vigasztalást Isten igéjéből és erejéből (Búcsúvétel) minden szerettei. nem hal meg az, aki életé másokra áldozza. Krisztus Urunk erre a kezesség.

  Ámen.


 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj