//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
1. - Pünkösdi versek Dömötör Ilona, Vargha
Gyuláné stb.

 

Pünkösdi versek

 

PÜNKÖSD

A pünkösd jő - de meg nem érti titkát

a szív, amelyben még az Úr nem él;

Itt a tavasz, - bimbófejük kinyitják

a kis virágok, zöldül a levél.

Mit ér, ha a természet újra éled,

a föld örül, madárka énekel,

de a szívünkben még az égi Lélek

élet tavaszát nem költhette fel?

 

Ha szívünket a Lélek át nem hatja,

hervadt virág csak minden ünnepünk,

Hiába volt a szent karácsony napja,

a húsvét fénye föllángolt - s letűnt.

Az Úr csak egyszer járt itt lenn a földön,

értünk csak egyszer halt kereszthalált,

De kell, hogy pünkösd újra s újra jöjjön,

mert életet csak Isten Lelke ád.

Ismeretlen szerző

 

PÜNKÖSDI LÉLEK

 

Szárnyaljon bennem ének:

Legyek pünkösdi lélek.

A nemesben, a jóban

örömmel munkálkodjam.

S a célom itt a földön

az Isten felé törjön.

Mértéken túli mérték,

szépségen túli szépség:

a szeretet csodája

üssön át, mint a dárda

s hevítsen, lelkesítsen.

Éljek reményben s hitben,

s a fénylő igazságnak

igaz ösvényén járjak

s mindig ihletben égjek.

Jöjj el, jöjj el, Szentlélek!

Ölbey Irén

 

PÜNKÖSD NAPJA

Aki nem tud a hit szárnyán

a magasba szállni,

nem is tud a Megváltónak

Szentlelkére várni.

 

Ó, emberek! Krisztus nélkül

mit ér ünnepléstek?

Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás,

ahol nincs Szentlélek.

 

Azért tehát Őt várjátok,

Őt várjátok! - eljő

Hittel égő lelketekbe,

Mint a nyári szellő...

 

Eljön Krisztus szeretettel,

eljön Szentlelkével,

ha várjátok s imádjátok

pünkösdi reménnyel!

 

Megtelik a szív és lélek

nemes indulattal,

ha bevonul oda Krisztus

teljes diadallal.

 

Csak úgy lehet pünkösd napja

áldás, öröm, béke -

a győzelmes, igaz hitnek

gyönyörű pecsétje!

Somogyi Imre

 

PÜNKÖSDVÁRÁS

 

Istennek Lelke szertejár,

az új pünkösd itt van közel.

A kis sereg epedve vár,

Szentlélek Isten, ó, jövel!

 

Mint lágy szellő, folyvást fuvallsz,

kérő szavad mindegyre hív,

s megnyílik, merre áthaladsz,

sok, üdvre vágyó, szomjas szív.

 

De hány szív van, mely még setét,

a télnek álma ráborul,

nem érzi tavasz kezdetét,

pedig fölötte átvonul.

 

Jöjj, Lélek! Lobbanj égi tűz!

Jöjj zúgó szélnek szárnyain,

álmot, közönyt, halált elűzz,

szívünk előtted tárva, ím.

 

Ó, adj erőt, tüzet belénk,

hadd csapjon szerteszét a láng,

Igéd, miből csak tördelénk,

harsogjon égi kürt gyanánt,

 

fölrázva álmodók hadát,

s kit fogva tart a bűn-halál,

lássa meg mind a Golgotát,

hol rá bocsánat, béke vár.

 

Szentlelked töltsd ki ránk, Urunk,

tisztítsd, szenteld meg népedet,

hadd zengjen szívünk s ajakunk

pünkösdi hálaéneket.

Vargha Gyuláné

 

JÖJJ EL, SZENTLÉLEK!

 

Fájó emberszívbe,

mint gyógyító balzsam,

lázongó lélekbe,

mint hódító dallam,

zokogó sírásra,

mint öröm harangja,

életnek, tavasznak

hívogató hangja:

Jöjj el, Szentlélek!

 

Gyenge női szívbe,

mint az erő lángja,

kereső lélekbe,

mint lobogó fáklya,

kedvesség és jóság

langyos fuvalmával,

a szelíd Megváltó

gyöngéd uralmával:

Jöjj el, Szentlélek!

 

Kis gyermeki szívbe,

mint a csengő ének,

ártatlan lélekbe,

mint a vidám élet,

ezüstkacagással,

angyalseregekkel,

atyai mosollyal,

igaz szeretettel

Jöjj el, Szentlélek!

 

Családi tűzhelyre,

mint a hit szikrája,

- békesség, boldogság

borulván így rája, -

magas palotáknak

fényes nagytermébe,

kicsi házikóknak

virágos csendjébe

Jöjj el, Szentlélek!

 

Szomorú özvegyhez,

mint a remény napja,

éhező árvákhoz,

mint az árvák atyja,

könnyek törlésére,

orvosság-adásra,

testvéri szent csókra

és vigasztalásra

Jöjj el, Szentlélek!

 

Bűnnek tengerében

hánykodó habokra,

minden nemzetekre,

kicsikre-nagyokra,

hitnek sugarával,

Jézus szerelmével,

az örök Atyának

örök kegyelmével

Jöjj el, Szentlélek!

Somogyi Imre

 

ISTEN LELKE

Hová Isten Lelke hatolt:

alvó ébred, éled a holt.

eloszlik az éj homálya,

a bűneit tisztán látja.

 

Ki megdöbben, szíve sajog,

oda megy, hol bűnök, bajok

terhe lehull, semmivé lesz:

az Úr Jézus keresztjéhez.

 

Hol működik Isten Lelke,

erőt nyer a félénk, gyenge.

a tudatlan bölcsességet,

vigaszt, kit a bánat éget.

 

Megújul a szív, a lélek,

szeretet, hit, remény éled,

a szó, a tett mind azt mondja:

Ez is Jézus megváltottja!

 

Isten Lelke oda tér be,

ahol hívják várva, kérve.

Ajándékot oda vihet,

ahol talál nyitott szívet.

 

Ott nyugszik meg, csak ott marad,

hol meghódol az akarat,

intelmének híven enged. -

Csak oda visz győzedelmet!

Novák László

 

PÜNKÖSDKOR

Pirospünkösd napján,

mikor gyümölcs érik,

életed kalászát

angyalszemek nézik.

 

Ezüstös harmatot

csorgatnak tövére,

hogy termése nőjön

S vihar ki ne tépje.

 

Pirospünkösd napján

az Úr keres téged,

zúgó szelek szárnyán

Lelkét küldi néked.

 

Fogadd szeretettel

a mennyei lángot,

növeljen szívedben

hitet, boldogságot.

Piován Győző

MENNYEI SZÉLZÚGÁS

 

Őskezdet óta jár földünk felett

,,sebesen zúgó szélnek zendülése’’,

örök, tisztító, égi lehelet.

 

Kastélyok s viskók közt megy zúgva át,

megzörgeti a bűnök lakhelyének

hazugságfüggöny-fedte ablakát.

 

Alant terjengő füstöt szerteűz,

s haldokló, hamvas oltári parázson

színarany fényű lángra kap a tűz.

 

Az érkezése, útja mély titok.

De szól: ,,Sas-szárnyam tollain emelve

az égbe jutnak halk imáitok.’’

 

Száll, zendül, zúg és nem pihenhet el,

míg minden juhot amaz egy akolba

az egy Pásztorhoz össze nem terel.

Dömötör Ilona

 

ÉGI TŰZBEN, ZÚGÓ SZÉLBEN...

Égi tűzben, zúgó szélben

jött el egykor Isten Lelke,

hogy a Krisztus kis seregét

a szent harcra elvezesse.

 

Lángra gyúltak hívő szívek

és megnyíltak bezárt ajkak, -

fénye lobbant, öröme kélt

a győzelmi virradatnak!

 

Boldogságtól repdesett a

tanítványok árva lelke,

a szerető Mester karja

valamennyit átölelte...

 

Heteken át imádkozva,

szent egységben várva-vártak, -

pünkösd napján a remények

ímé, mind valóra váltak.

 

A krisztusi gondviselés

Vigasztalót adott nékik,

hisz a válás perceitől

fájó szívük most is vérzik...

 

De mit a Mester ígért:

vigaszt, erőt, mindent nyernek,

mert nagy hatalma van

az isteni szeretetnek!

 

Apostolok, hős férfiak

lángoszlopok gyanánt járnak,

a mennyei üzenetet

elviszik a nagy világnak.

 

Szentléleknek erejében

békét, áldást, üdvöt visznek

és egyre nő a tábora

a krisztusi igaz hitnek.

 

Égi tűzzel, zúgó széllel

ma is eljön Isten Lelke,

szent harcunkat: Krisztus ügyét

Vele visszük győzelemre...

 

Ha ránk fúj a mennyei szél:

ma is tüzet fog a lelkünk,

ma is veszünk ajándékot

ha az Úrhoz hittel esdünk!

 

Ó, Szentlélek, áldj meg minket,

add erődet bő mértékben,

küzdő zarándokok kérnek

sok bajban és kísértésben.

 

Keskeny úton a cél felé

törtet a mi fáradt lábunk, -

segíts, hogy a célhoz érjünk

s feleúton meg ne álljunk!

Somogyi Imre

 

PÜNKÖSD

 

Ma is hirdetik az Igét

a pünkösdi tüzes nyelvek,

hogy részesei lehessünk

a mennyei szeretetnek.

 

Lelkesedő, erős hittel

ma is járják a világot,

- égi kincset hintve szerte, -

a hűséges tanítványok.

 

Ne csüggedj el, gyönge ember,

ha sújt nyomorúság, bánat,

az erősítő Szentlelket

Krisztus adta a világnak!

 

Azért küldötte az Atya,

hogy vigaszul melléd álljon,

s az ég felé vivő úton

győzhess minden akadályon.

 

A Szentlélek erejével

új édenkert nyílik itten;

de hit nélkül boldog élet

sem itt, sem odaát nincsen.

 

Az Atyánál úgy kaphatunk

örök üdvöt, égi helyet, -

ha szívünkbe zárjuk, amit

hirdetnek a tüzes nyelvek!

Piován Győző

 

JÖJJ, SZENTLÉLEK!

Szólít a dallam, jöjj, égi Tűz!

Hintsd ránk a fényt, ami bűnt elűz.

Úgy kell ma nékünk a drága Láng!

Bajverte híveid szánva-szánd.

Jöjj, drága Szentlélek, adj új erőt,

Nélküled bűs és szegény a föld.

 

Szólít az ének, szállj, szent Galamb!

Elnémul most minden földi hang.

Tárt szívvel várunk, költözz belénk,

Add vissza nékünk a szép reményt.

Tenélküled létünk a porba hull.

Általad győzünk. Te légy az Úr!

Gerzsenyi Sándor

 

PÜNKÖSDRE

 

Jöjj, Szentlélek

Várunk Téged,

Kicsik, nagyok

Sírunk Érted!

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK