//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

27. "LÁTTÁK SZEMEIM..." -id Sz.Fr ny.lp. felett - Lk 2,25-32

27. "LÁTTÁK SZEMEIM..." -id Sz.Fr ny.lp. felett - Lk 2,25-32


 

  27. „LÁTTÁK SZEMEIM…”- Id. Sz. Fr. ny.lp. felett - Luk 2,25-32.

  Gy.T.!.
  Az egykori Jeruzsálemben élt Simeon. Szentlélekkel megáldott ember volt. Istennek egy drága ígérete éltette; s azért tudott békében meghalni, mert az ígéret beteljesedett. Élete végén megláthatta az ÚR Krisztusát, magához ölelte őt és háladalt énekelt. Boldog volt, mert elmondhatta: Nem éltem hiába.

  Ami a bibliai Simeonnál a földi élet vége volt, azt a Krisztust követő, Őt szolgáló lélek számára az élet kezdete. Mindannyiunk tulajdonképpeni élete ott kezdődik el, hogy Isten kijelenti magát nekünk, mi erre hitünk karjaival átöleljük Krisztust. Ami azelőtt volt, az kár és szemét. Boldog ember az, aki már földi életében látja az elkészített üdvösséget és Simeonként beszélni tud róla.

  Ennél a koporsónál arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy id. Sz. Fr. lelkipásztor testvérünket (de inkább: atyánkat, vagy atyai szolgatársunkat) erre a látásra és erre a hívő bizonyságtételre, a Krisztus látására és Krisztus láttatására hívta el Istenünk kegyelme. És mi ezért áldjuk irgalmas Istenünket. Úgy, ahogyan azt a szomorújelentésre is felírtátok: Legyen áldott Isten, amiért őt adta nekünk.

  Az istenfélő Simeonok az Üdvözítőt látják az élet próbáltatásaiban. Drága Szerettetek látta Őt szinte gyermekként a görgényszentimrei otthonban. A gondtalan gyermekévek hamar tovatűntek; s a hét testvér boldogságát beárnyékolta az árvaság. Isten elvette a támaszt, hogy Ő legyen a támasz és segítség egy kiváltképpeni hosszas életúton. Kárpótlásul ajándékozott az ÚR könnyű felfogást, értelmet, bölcsességet. Könnyen és jól tanult - és tanított - kora ifjúságától fogva. Maga tartotta fenn önmagát, magántanítványok által, mind a marosvásárhelyi kollégiumban, mind a kolozsvári Teológián. Akinek nincs emberi támasza, annak még szorosabban kell átölelnie Krisztust. Így tanít meg minket Urunk arra, hogy Isten szolgái azért vannak e világon, hogy szemeikkel mintegy lássák a láthatatlant; magukhoz öleljék Krisztust; és ezt a látást megosszák másokkal. Elmondják testvéreknek, gyülekezetnek: Látták az én szemeim az üdvösséget.

  A Teológiai Intézet kapuján kilépve ez a hitet erősítő belső látás teljesedett ki segédlelkészi szolgálataiban. Az inasévek: Nagy Károly püspök titkáraként, majd marosvásárhelyi és mezőbándi segédlelkészként felkészítették a bizonyságtevő szolgálatra. Simeon, a jeruzsálemi férfiú széles látókört kapott az Úrtól: látta, hogy Isten minden népeknek: a pogányoknak is világosságára, Izraelnek dicsőségére készítette el az üdvösséget. Sz. Fr. aa szemei látták az üdvösséget, amelyet Mezőkapuson, Somosdon, Maroskeresztúron és Marosvásárhelyen lakó hívőknek készített el az Isten.

  Ebből a belső látásból alázatos és engedelmes szolgálat lett. Mezőkapuson templomban és iskolában hirdette: Te szétszórt, szegény mezőségi népem, ne félj, erős a te Megváltód! Somosdon a templomot szüntelenül elsöpréssel fenyegető hegyoldal emlékeztette, hogy meg ne szűnjék mondani: Isten hívő népe, téged a környező világ mindig elnyeléssel fenyeget, - de a hitnek a fundamentumán lehet erősen állni! Maroskeresztúron a külső és belső építés szolgálatába állította bele a Gazda. Emlékei: a felépített tanítói lakás és amire talán mindig a legkedvesebben emlékezett: a nyárádtői templom, amely teljes egészében a hívők áldozatkészségéből épült fel, a hűséges pásztor irányítása mellett…

  Aztán jött a háború orkánja, menekülés és hazatérés. Isten kegyelmének megújulása az újrakezdésben. Ezt a megújuló kegyelmet hirdette új szolgálati körében, Marosvásárhelyen. A háborús pusztítások után is látta az ítéletben Istennek kegyelmét: Látták az én szemeim a Te üdvösségedet! Így lett a Vártemplom mindenesévé: ha kellett, pontos adminisztrátor; ha kellett, a városvégi gyülekezet, az egykori Fürst-telep, a mai Felsőváros egyházközséggé szervezője…, régi emlékek, alig látható latin szövegű felíratok gyűjtögetője, fordítója. Erősen átölelve Krisztusát, mindenre mindenkor erőt kapott egy Urától megáldott szép életútra.

  Nyugdíjazása is csak papírforma szerint történt. A valóságban soha nem vonult nyugalomba. Szolgált tovább. Simeon a Lélek indításából ment az ÚR házába Krisztust meglátni, - Sz. Fr. aa ugyanazon Lélek indításából szolgált, mindvégig.

  Templomi gyülekezetben, kórházi ágyak mellett, a Temető cintermében adta tovább a látást, amit nyert: Látták szemeim az Üdvözítőt! Isten kegyelme felhasználta őt, sokak szemének a megnyitására, hitének a megerősítésére.

  Gyülekezet és család szinte egybe olvadt szerető gondoskodásában. 70 esztendő boldog tanúsága vall szép, harmonikus házassági és családi életéről. Otthonát is az ige és az imádság szentelte meg. Menedék volt nemcsak három gyermekének, de testvéreinek, nagyobb családjának is. három árván maradt leánytestvérét nevelte; s a parókia falai között otthont biztosított számukra. Szerettei kis közösségéből is gyülekezetet formált a Lélek indításából. Minden születésnap, családi ünnep, évforduló istentiszteleti keretben folyt le (igével, imával, úrvacsorázással). Ebből az istentiszteleti közösségből indultatok el Ti, gyermekek és unokák: lelkipásztori, tanári szolgálatra. Életének öröme az volt, hogy megláthatta: lesz, aki tovább viszi a fáklyát; egyik fián és két unokáján is ott a palást és az ajkukon az ige. Látták szemeim…

  Rajta keresztül tisztábban láttatok Ti is. láttátok Krisztusban elrejtett életének békességét, örömét. Ezért a látásért adjatok hálát a kegyelem Istenének; a közel évszázados életútért, a hitért és a hűségért. Hitvestársa: az együtt töltött boldog 70 esztendőért. Gyermekei: a hitben vezetgető édesapáért. Unokák és dédunokák: a példaértékű életért. Mi: a hűséges szolgatársért. A marosvásárhelyi gyülekezetek: az Isten emberéért, aki látta és sokakkal megláttatta az Üdvözítőt.

  Ámen.

   

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj