//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- 3. Molnár Sándor Károly: Bereczky Albert levele
Forgács Gyulához 1920. 09. 02. Jegyzetek

 

Molnár Sándor Károly: Bereczky Albert levele Forgács Gyulához 1920. szeptember 2-án (és ami utána következett…) 

Jegyzetek

[1] Részben az átpolitizáltságnak, részben pedig a rövid huszadik század magyar kollektív emlékezetének állít emléket Szilágyi György mára már folklorizálódott „Hanyas vagy? 28-as …” kezdetű írása. A vers – bár kabarészámként vált ismertté, mégis inkább – egy zárt közösség identitáskeresésének mintája. Egyik részlete igaz az egyházak – így a Magyarországi Református Egyház – életére is, melyben szintén megjelent az (egy zárt közegben önsorsrontó hatalommá váló) átpolitizáltság: „Ez egy kis ország. / Itt mindenki érdekelve volt valamilyen politikai mozgalomban. / Pro és kontra. / Itt egyszer az életben mindenkinek kihúzták a politikai nyerőszámát. / Itt egyszer az életben mindenki leszámolhatott az ellenségével. / Itt a leszámolóval is leszámoltak. / Ez egy kis ország.” (Szilágyi György)

[2] BOLYKI JÁNOS – LADÁNYI SÁNDOR: A Magyarországi Református Egyház 1918-1948 között. In: A Magyarországi Református Egyház története, 1918-1990. Szerk.: BARCZA JÓZSEF – DIENES DÉNES. Sárospatak, 1999. (továbbiakban: BOLYKI-LADÁNYI, 1999.) 15. p. Rövidebb formában először megjelent: A magyar protestantizmus, 1918-1948. Szerk.: LENDVAI L FERENC. Bp., 1987. 25-127. p.) A kronológiai rész megtartása mellett tartalmi értelemben vett lényegi különbség nélkül közlésre került még: LADÁNYI SÁNDOR: A Tanácsköztársaság és az egyházak. In: Magyarország a XX. században. 2. köt. Szekszárd, 1997. 331-336. p. A Bolyki-Ladányi szerzőpáros megállapításának igazolására alkalmas pl.: KÓNYA ISTVÁN: Az 1918–19-es forradalmak és a magyar református egyház. In: Tanulmányok a kálvinizmusról. Bp., 1975. 126-136. p.; (Elsősorban Balthazár Dezső szerepét mutatja be.)

[3] „Bereczky Albert megválasztása érdekében Kiss Roland államtitkár sorjában magához hívatja a jelölteket. Engem is magához hív a honvédelmi minisztériumba. Autóját küldi értem. Elmondja két bűnöm. Az egyik az, hogy az egyetemi hallgatók 1905-ben az én vezetésem mellett verték meg a szocialistákat a Rökk Szilárd utcában. Megnyugtatom, hogy utcán semmiféle ifjúsági mozgalomban nem szerepeltem. De a szocialisták által, a Rökk Szilárd utcában összetépett nemzeti zászló foszlányaival készített ifjúsági hadi-lobogót én avattam fel az Újvárosháza dísztermében. Kiss Roland megjegyzi, hogy ő is ott volt és »véresre tapsolta« tenyerét.” KOVÁTS J. ISTVÁN: Egy élet prédikációja. H.n., é.n. [Gyömrő, 2005.] (továbbiakban: KOVÁTS, 2005.) 439.

[4] A magyarországi római katolikus egyház papjainak története éppen olyan érdekes, mint a protestáns lelkipásztoroké. Egy érdekes esetet dolgozott fel: BAKÓ BALÁZS: Az ellenforradalmár püspök. Eljárás gróf Mikes János szombathelyi püspök ellen 1918–1919-ben. In: A múlt feltárása előítéletek nélkül. Főszerk.: GERGELY JENŐ. Bp., 2006. 109-120. p.

[5] Az evangélikus egyházon belül Geduly Henrik és Paulik János tevékenysége kapott nagy visszhangot 1920 után. Ld.: FABINYI TIBOR: Amiért a püspök fegyelmit kapott. In: Evangélikus Élet, 1969. március 2.; UŐ: Kántortanítók a proletárdiktatúrában. In: Evangélikus Élet, 1969. május 4.

[6] LADÁNYI SÁNDOR: A „Péceli Kör” megalakulásának félszázados évfordulójára. In: Református Egyház, 1970. 9. sz. 198-199. p.

[7] Reformáció: református lelkészek, tanítók, presbiterek és gyülekezeti munkások lapja. Megjelent: 1920. október – 1931. december; szünetelt: 1925. szeptember – 1926. október. Melléklapja: Református lelkésznék lapja (1928-1930); havi melléklete: Református igehirdető. (1920-1927)

[8] Ld.: A péceli konferencián részt vettek, 1920. augusztus 17-20. – A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára. (továbbiakban: RL.) C 27. (= Forgács Gyula iratai.) 11. dob. (= Kunhegyesi Memorandum.) 16 fol.

[9] A Péceli Kör Vezetőségének 1921. július 19–20-án, az őrszentmiklósi értekezleten jelen voltak összeírása. – RL. C 27. 11. dob. 31. fol.

[10] ZOVÁNYI JENŐ: Egyháztörténeti lexikon. Szerk.: LADÁNYI SÁNDOR. Bp., 1977. (3. kiad.) (továbbiakban: ZOVÁNYI-LADÁNYI, 1977.) 708. p.

[11] Péceli Program. In: Reformáció, 1920. 1. sz. 5-7. p. Eredeti gépiratban megtalálható: RL. C 27. 11. dob. 34. fol.

[12] LADÁNYI SÁNDOR: Bereczky Albert centenáriuma. In: A Magyar Református Egyház 1956 tükrében. Egyháztörténeti tanulmányok. Bp., 2006. 143-157. p. (továbbiakban: LADÁNYI, 2006.); KISS RÉKA: Bereczky Albert lelkipásztori, püspöki működése. In: Reformátusok Budapesten. I. köt. Bp., 2006. 600-620. p.

[13] SÍPOS ETE ÁLMOS: „Kérjétek az aratásnak Urát!” Forgács Gyula, a magyar református belmisszió úttörője. Bp., 2004. (Missziológiai tanulmányok, 4.) (továbbiakban: SÍPOS, 2004.)

[14] SÍPOS, 2004. 86. p.

[15] BOLYKI JÁNOS: Benkő István: egy munkástelepülés papja, a Pest környéki (Külső-Budapesti) Református Egyházmegye megszervezője és első esperese. In: Reformátusok Budapesten. I. köt. Bp., 2006. 532. p.

[16] Túl életen és halálon. Benkő István rákospalotai lelkipásztor élete. Szerk.: SZABÓ IMRE. Kiskunfélegyháza, 1998.

[17] Új Magyar Életrajzi Lexikon. II. köt. Bp., 2001. 100. p.

[18] KOVÁTS, 2005. 201. p. Gombos egyébként Losoncra menekült, az 1930-as években Magyarországon Bajcsy-Zsilinszky Endréhez közel álló újságíró, a Tiszántúl szerkesztője, 1945 után minisztériumi tisztviselő lett.

[19] A baráti jó kapcsolatokat részletesen bemutatja: LADÁNYI, 2006. 143-144. p.

[20] SZABÓ LAJOS: Utolsó szalmaszál. Bp., 2000. 19. p.

[21] RÁKOSI MÁTYÁS: Visszaemlékezések, 1892-1925. I. köt. Sajtó alá rend.: BARÁTH MAGDOLNA, FEITL ISTVÁN et al. Bp., 2002. 389-400. p. A salgótarjáni helyzet nehézségeire elég egy mondatot kiemelni : „Salgótarjánban a januári események után, amikor Peyer Károly egy székely zászlóaljjal leverte a kommunista szervezetet, és sok kommunista bányászt kivégeztetett, szinte a proletárdiktatúra kikiáltásáig statárium volt, s minden kommunista megmozdulást a legkíméletlenebbül elfojtottak.” Uo. 391-392. p.

[22] DÓSA RUDOLFNÉ – LIPTAI ERVINNÉ – RUFF MIHÁLY: A magyar Tanácsköztársaság egészségügyi politikája. Bp., 1959. küln. 23-24. p.

[23] Az agitációs munkát mutatja az a számtalan újságcikk is, ami az alkoholellenes tanács munkáját mutatta be. Ld.: A Tanácsköztársaság Budapestje a korabeli lapok tükrében. (Bibliográfia.) Szerk.: TOLNAI GYÖRGY. Bp., 1969. 485-486. p.

[24] „A világforradalom elsöpri a kizsákmányolás társadalmának hitvány örömeit, az alkoholt és a prostitúciót. A kommunista társadalom az élet legfőbb javait és legtisztább örömeit adja nektek. Aki gyűlöli a régi rendet, gyűlölnie kell az alkoholt és a prostitúciót is.” – Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. (továbbiakban: FSzEK.) Budapest Gyűjtemény Plakáttára. (továbbiakban: BpGyP.) További plakátok szövege: „Proletárok! Vigyázzunk, hogy senki meg ne szegje az alkoholtilalmat! Az alkohol minden csöppje méreg! Aki szeszes italt iszik, az ellensége a Tanácsköztársaságnak!”; „Az alkohol és a prostitúció az emberiség gyilkosai” stb. Uo.

[25] Egy, a Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság által jegyzett, a „vörös katonáknak” címzett felhívásból: „A tőke a millitarisztikus elnyomással és az alkohol segítségével négy és fél évig tartott benneteket fegyverben. Évtizedeken át hirdette, hogy az alkohol: a bor, sör, pálinka erőt ad, táplál, melegít. A tudomány ezt rég megcáfolta, de az alkohol varázserejéről évtizedeken át belétek nevelt babonát még nem sikerült kiirtani. […]Az alkohol megrontja a hadsereg harcképességét! Már a békében végzett kísérletek bebizonyították, hogy az a katona, aki menetelés előtt 1-2 pohár bort, sört vagy rumos teát ivott, hamarabb kidőlt és nem bírta annyira a gyakorlatozással járó fáradalmakat. Az alkohol csökkenti a test ellenálló erejét a járványos betegségekkel szemben, elbódítja az agyat s ezért képtelenné tesz a pontos megfigyelésre, a veszélynek idejekorán való felismerésére. […] Vessétek most el magatoktól ezt a veszedelmes mámort. Tartsátok meg szigorúan a Kormányzótanács alkoholtilalmát. A Vörös Hadsereg minden egyes katonájának tisztafejű, egészséges izmú harcosnak kell lennie!” – FSzEK. BpGyP. K 136 TK. Egy másik szerint: „A kapitalista kizsákmányolás egyik leghatalmasabb eszköze az alkoholméreg, a tőke legveszedelmesebb fajtája az alkoholtőke volt. Nem elégedett meg azzal, hogy elvette a munkástól heti keresményét, még meg is rontotta egészségét, tönkretette testét, lelkét, családi boldogságát; nyomorba, bűnbe taszította, fegyházba, tébolydába juttatta. […]Munkások! Elvtársak! A proletárdiktatúra egyik első cselekedete volt, hogy elrendelte a teljes szesztilalmat. Vigyázzunk, hogy azt mindenki betartsa! A tőkét és vele az alkoholtőkét kipusztítottuk. Pusztítsuk ki az alkoholizmust, az elnyomás és népbutítás eszközét is! Csak ép testű, tiszta ítéletű munkássággal lehet a proletárdiktatúra feladatait megvalósítani, hatalmát fenntartani! Aki szeszesitalt iszik, az ellensége önmagának, ellensége a Tanácsköztársaságnak!” Uo. K 131TK.

[26] Pl.: STEIN FÜLÖP: Az alkoholizmus ellen való védekezés hazánkban. Bp., 1901.; UŐ: Az alkohol. Bp., 1906.; UŐ: Az alkoholkérdés mai állásáról. Bp., 1910.-

[27] „Azután áttérve a nép erkölcsi és vallásos életére, fejtegettem a főváros közelségének, az igenis könnyű közlekedésnek, az örökös vásárra járásnak,a nők gyümölcs és zöldséggel való házalásának, s kufárkodásnak, az úrbéli kocsmákban időzésnek veszedelmeit. Ezek miatt a házastárs, a gyermekek anyagi gondozása és öregek, sőt nevelés és iskoláztatás is szenved- félő, hogy egy nemzedék fordulatával, a gyülekezetnek vallási és erkölcsi és oktatása hátrányos változást szenvedhet.” – Szász Károly naplója. RL. A 1. i. (= Dunamelléki Ref. Egyházkerület irata, püspöki vizitációs iratok.) 7-8. köt.

[28] ENYEDI ANDOR: Az egyház, ahogy én látom. Kézirat.

[29] Az alkoholproblémával ugyanakkor több kortárs író is foglalkozott és vezércikkekben adtak hangot nézeteiknek: JUHÁSZ GYULA: Alkohol. In: Délmagyarország, 1919. január 5. In: „Mindenki újakra készül…” Az 1918–19-es forradalmak irodalma. Szöveggyűjtemény. II. köt. Szerk.: FARKAS JÓZSEF. Bp., 1962. 275-277. p. stb.

[30] ANKA LÁSZLÓ: A budapesti prostitúció és szexpiac története a boldog békeidőkben. In: Valóság, 2004. 2. sz. 82-105. p.; UŐ: A budapesti prostitúció jogtörténete a dualizmus korában. In: Vázlatok két évszázad magyar történelméből. Szerk.: DOMBOVÁRI ÁDÁM – MANHERCZ ORSOLYA. Bp., 2010. 51-65. p.

[31] A Pesti tyúk. Budapest erkölcse a világháború után. Erkölcsrajz. Írta: Két vén kakas. Bp., é.n. 36-37. p.

[32] CSOMÁR ZOLTÁN: A csehszlovák államkeretbe kényszerített Magyar Református Egyház húszéves története. Ungvár, 1940. 199. p.

[33] ANKA LÁSZLÓ: Apponyi Albert és a kongruatörvények. In: Egyháztörténeti Szemle, 2010. 1. sz. 51-65. p.

[34] KOVÁTS, 2005. 220. p.

[35] Ezt a jelölést azonban nem fogadta el Forgács, a következő alkalommal, a Tiszáninneni Egyházkerület püspökválaztásánál 1932-ben viszont igent mondott, végül nem választották meg. Ld. SÍPOS, 2004. 59-60., 82. p

[36] KOVÁTS, 2005. 295. p

[37] RAVASZ LÁSZLÓ: Emlékezéseim. Bp., 1992. (továbbiakban: RAVASZ, 1992.) 172. p.

[38] A zsinat ülései. In: Kálvinista Szemle, 1921. 42. sz. 343. p.

[39] Ld. II. sz. dokumentum.

[40] Bár Deme László 1921. augusztus 17-én kelt levelében a személyére vonatkozó ítélet súlyosságáról írt, de ennek ellenére azt elfogadta. – RL. A 7. (= Pesti Egyházmegye. Bírósági iratok, 1904-1921.) Benkő István és társai. 10. dob.

[41] RL. A 7. Benkő István és társai. 10. dob.

[42] RL. A 1. e. (= Bírósági iratok. Fegyelmi ügyek, 1921-1939.) 9. dob.

[43] Ld.: Egyházi törvények a Magyarországi Református Egyházban. Az 1904. év november havának tízedik napján megnyílt második budapesti Országos Református Zsinat által alkotott kilenc törvénycikk. Debrecen, 1906. (továbbiakban: ET. 1906.) V. tv. 15.§. 113. p.

[44] Ld.: SZABÓ IMRE: Egy református papi élet a XX-ik században. (Fiers Elek élete.) Bp., 1930. (A Református Figyelő füzetei, 2.)

[45] RL. C 196. (= Deme László iratai.) Interjú Deme Lászlóval, készítette: Kovács Gábor. s.d. 52. p.

[46] Patay, „az események egyik jelentős személye” 1959. június 29-én a Budapest-Déli Egyházmegye lelkészértekezletén tartott előadást. Ld. erről: BOLYKI-LADÁNYI, 1999. 15. p.

[47] Legalábbis a „Gombos Ferenc visszaemlékezése a Patay-előadásban” megjegyzés ezt sejteti. Vö. BOLYKI-LADÁNYI, 1999. 22-24. p.

[48] SÍPOS, 2004. 7. p.

[49] Az elmúlt időszakban eltérő érdeklődésű szerzők tollából több részkérdésre kaphatunk választ. Ezek azonban a legtöbb esetben a forrásoknak köszönhetően lokális jelentőségűek, és nem kerülhettek be a történészi irodalom körforgásába. Ld. pl.: FAZEKAS CSABA: Az 1919-es Tanácsköztársaság és az egyházak. Egy megkerült dokumentum. In: Magyar Nemzet, 1999. július 1. 10. p.; BOLVÁRI-TAKÁCS GÁBOR: A Tanácsköztársaság és a pataki Kollégium. Búza László emlékei 1919-ről. In: Zempléni Múzsa, 2005. III. sz. 79-84. p. [Online: http://zemplenimuzsa.hu – 2011. július.]; BABUS ANTAL: Fülep Lajos az 1918-19-es forradalmakban. I-V. r. In: Új Forrás, 2002. 3-7. sz. (A szerző ugyanilyen című doktori disszertációja: Debreceni Egyetem Elektronikus Archívum / Doktori disszertációk: http://ganymedes.lib.unideb.hu – 2011. július.)

[50] „A harmadik tényező volt az Ev. keresztyén diákszövetség. Ennél már szomorú tény az, hogy miután előzőleg theologialig folyton és rohanva csúszott lefelé a lejtőn, végre tényleg és teljesen átnyergelt a kommunizmushoz; bár ott sem tagadható, hogy egyik-másik igyekezett még valami Tolsztoj-szerű evangéliumi alapot megőrizni.” MILITANS: Egyházi forradalom a kommunizmus alatt. In: Kálvinista Szemle, 1920. május 23. 6-7., május 30., 3-4. p. (továbbiakban: MILITANS, 1920.)

[51] RAVASZ, 1992. 184. p.

[52] MILITANS, 1920.

[53] RL. C 27. 11. dob. 33. fol.

[54] Utalás, a Heidelbergi Káté 54. kérdés-feleletének parafrázisa.

[55] Egyházi törvények a magyarországi református egyházban, Az 1904. év november havának tízedik napján megnyílt második budapesti országos ref. zsinat által alkotott kilencz törvényczikk Debreczen, 1906. (továbbiakban E.T.)

[56] RL. D 7. 18. dob. (1919-es események. A Károlyi-féle forradalom és a tanácsköztársaság idejét vizsgáló egyházközségi igazolóbizottság jelentése 1920. március 31.). Megjegyzés: A jelentés I. része az igazolóbizottság munkájával foglalkozik, a III. rész pedig elvi kérdéseket boncolgat. Bereczky Albert leveléhez különösen a II. rész kapcsolódik.

[57] RL. D 7. 18. dob.; RL. A 7. Benkő István és társai. 10. dob. A dokumentumban szereplő, korábban nem említett személyek: B. Papp István (Bilkei) (1865–1943) református lelkész, teológiai tanár; Csűrös István (1870-1947) református lelkész, vallástanár; Takaró Géza (1881–1974) református lelkész, esperes; Hatolkay Kázmér (?–?) a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség lelkésze 1922 és 1948 között. Vö. ZOVÁNYI-LADÁNYI, 1977. 454., 619-620. p.

[58] „34. §. Fegyelmi vétségek: A) Egyházi tisztviselőknek vagy alkalmazottnak a következő pontokban felsorolt cselekményei vagy mulasztásai: 1. az egyházi törvények vagy szabályrendeletek által reá rótt hivatalos kötelességek megszegése; 2. minden oly cselekvény vagy mulasztás, a melyből az egyháznak vagy iskolának kára származik, vagy jogos haszna marad el; 3. oly cselekménye vagy mulasztása, a mely a vallásos érzületbe, hithűségbe, közerkölcsiségbe ütközik, az egyházias tekintélyt lealacsonyítja, a viselt egyházi hivatali állás méltóságát sérti.” ET. 1906. 119. p.

[59] „140. §. A lelkészek a hivatalos teendőket csak saját egyházközségükben végezhetik, más egyházközségben csak akkor, ha arra az egyházi felsőbb hatóság által kiküldettek, vagy az illetékes lelkész által felkérettek, vagy felhatalmaztattak.” ET. 1906. 49. p.

[60] „35. §. Fegyelmi büntetések: a, rosszallás; b, feddés; c, pénzbüntetés, a mely azonban az egyházi hivatalnok évi fizetésének (lakbért vagy a lakás-értékét leszámítva) egyötödét meg nem haladhatja; d, a viselt hivatalból, azon helyről való elmozdítás és pedig vagy egyharmad vagy fél nyugdíjjal, avagy minden javadalom nélkül; e, az egyházi hivatal viselésétől való végleges megfosztás; f, a választás vagy választhatóság jogától legfeljebb öt év tartamára való megfosztás.” ET. 1906. 120. p.

[61] Országos Református Tanács alakult 1918. október 27-én. Javarészt az Országos Református Lelkészegyesület (ORLE) tagjaiból és célkitűzéseivel. A II. világháború ideje alatt alakult a nevében nagyon hasonló Országos Református Szabad Tanács, ami jelentős politikai és egyházpolitikai potenciállal rendelkezett az 1945 és 48 közötti időben. Ld.: CSOHÁNY JÁNOS: Kilencven éve alakult az Országos Református Lelkészegyesület. In: Egyháztörténeti Szemle, 2001. 1. sz. 128-142. p.

[62] Új Reformáció: 1918-ban 1 próbaszám jelent meg, majd 1919-ben további 17 szám.

[63] Ezen indoklásnak ellentmond Petri Elek 1919. november 17-én kelt igazoló levele: „Igazolom, hogy ifj. Benkő István rákospalotai lelkész márc. 30-án és ápr. 6-án délelőtt a Kálvin-téri templomban végezte a templomi szolgálatok. A kálvin-téri lelkészi hivatalnál történt szerepléséből kifolyólag ellene semmi panaszom nincsen.” – RL. A 7. Benkő István és társai. 10. dob.

[64] Vö. 58. sz. jegyz.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.