//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Cigányság és vallásosság 2001 HVG

Cigányság és vallásosság

2001. - Híradások szerint Krasznai Józsefet, a Strasbourgban tartózkodó zámolyi romák szóvivőjét is meghívták az Újdelhiben április 9-én tartandó nemzetközi konferenciára, amely a cigány kultúrával és annak gyökereivel foglalkozik. Bár e gyökerek között természetesen vallásiak is vannak, a témával foglalkozó szakemberek hangsúlyozzák: nincsen tételes cigány vallás, létezik viszont többféle cigány népi vallásosság, s ennek elemei mindazon vallásokban fellelhetők, amelyeket a romák a környezetüktől átvettek.

Egy középkori legenda szerint Jézus keresztre feszítéséhez a szögeket cigányok kovácsolták, ezért (ők is) felelősek a haláláért. A legenda roma verziója szerint azonban minden másképp történt: a cigányok - éppen, hogy megmentsék Krisztust a kereszthaláltól - el akarták lopni a keresztre feszítéshez odakészített szögeket, ám végül csupán egyetlenegyet sikerült elcsenniük. E kétféle változat is jelzi, hogy a cigányok - akiket a középkorban boszorkánysággal és varázslattal vádoltak, sőt még azzal is, hogy népük egy asszonynak a sátánnal kötött frigyéből származik - vallási szempontból valamiféle „határhelyzetben" vannak. Mert például a körükben pasztorálást végző papok, miközben rendre arról számolnak be, hogy cigány híveik különösen nyitottak az evangélium befogadására, vagyis „jó keresztények", azt is észrevételezik, hogy mindeközben nem csupán keresztények - vagyis egyszerre vannak „belül is, kívül is".

A világszerte hol szerényebben 15 milliósra, hol nagyvonalúbban 40 milliósra becsült cigányság kétharmada ma is Indiában él, s többségében a hindu vallás különféle irányzatait követi. A szórványban India-szerte, túlnyomórészt azonban Észak-Indiában, azon belül is a Pandzsábban élő öt etnikai csoportból négy (a tamil nomádok, az indiai cigányok, a kandzsrik, valamint a baigák) hindu vallású, míg az ötödik, a lambadi vagy gormati cigányok többsége az iszlámot követi. Csakúgy, mint a közel-keleti, illetve észak-afrikai országokban élő, ma is nomád nawari cigányok. Igaz, az általuk gyakorolt iszlámba az is belefér, hogy higgyenek különféle szellemek, valamint a gyíkok és kígyók rontó erejében.

Az Indiában a kaszton kívüli érinthetetlenek közé tartozó, származáshelyüket mintegy ezer évvel ezelőtt elhagyó cigányok eljutottak Izraelbe is, ahol - Jeruzsálem környékén - ma is mintegy tízezren élnek. Ők arabul beszélnek, s többségükben muszlimok. A Balkánon - elsősorban Macedóniában, Boszniában és Bulgáriában - ugyancsak élnek muszlim vallású romák. A macedóniaiak egy része - máig osztva a sok évszázados feltételezést - „egyiptomi származásúnak", illetve a „fáraó népének" titulálja magát (egyébként innen erednek a gypsy, gitane és hasonló megnevezések is).

A cigányság egyharmadát kitevő európai cigányság Indiából való elvándoroltában (egy Perzsiában töltött időszak után) a 7-8. század fordulóján jutott Örményországba, ahol - több mint kétszáz évvel a magyarok előtt - felvette a kereszténységet. Feltételezések szerint ezután vagy négyszáz évig éltek az örmények mellett, ahol - fogalmaz Várnagy Elemér, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola romológiaprofesszora - „az ott tapasztalhatónál kissé racionálisabb európai vallásgyakorlat helyett inkább emocionális telítettségű, csillogó-villogó, gyertyafényes, nagy, drámai szertartásokat átélő vallási közegben éltek".

A későbbi vándorlások során Kis-Ázsián, Szírián és Észak-Afrikán, majd a Gibraltári-szoroson át Európába vándorló cigányok egyébként éppúgy különösebb nehézség nélkül lettek mohamedán vallásúak, mint azok, akik a Balkánon vették fel az iszlámot. Könnyen tértek ugyan át az iszlámra, ám ennek karakterét illetően ismét csak figyelemre méltó - írja Várnagy professzor -, hogy a balkáni muszlim, illetve keresztény cigányok, békésebb időkben, gyakran imádkoznak egymás templomaiban: a mohamedán roma család a legnagyobb természetességgel tért be keresztény templomba, hogy Mekka felé fordulva elmondja a pénteki imát, miközben keresztény cigányok, levetve cipőjüket, dzsámikba, illetve mecsetekbe térve imádkozták el az Üdvözlégy Máriát.

Vannak persze sajátosságai a keresztény cigányság vallásosságának is. Közkeletű nézet szerint e körben a Mária-hit erősebb, mint a Krisztushoz való kötődés. Várnagy Elemér szerint míg a katolikusok általában Mária közbenjáró szerepét szokták hangsúlyozni Jézusnál, a keresztény cigányok - a katolikus romák is - inkább fordítva: Jézushoz fohászkodnak avégett, hogy segítséget eszközöljön ki Máriánál, akiben elsősorban az Isten anyját tisztelik. E jelenséget többen a cigány nők hagyományos és jellegzetes társadalmi „pozíciójából" eredeztetik. Így vélekedik például Lankó József is, aki a kizárólag a 19. századi nyelvújítás előtti, archaikus román nyelvet beszélő, beás cigányok által lakott, dél-baranyai Alsószentmárton római katolikus plébánosa. „Errefelé - meséli - nemcsak a főzés, a gyereknevelés az asszony dolga, de tíz eset közül kilencben az is, ha el kell intézni valamit."

És persze itt is jellegzetes a hitbeli „határátlépés": az alsószentmártoni beások jó része Romániából származott jelenlegi lakóhelyére, ezért a görögkeleti - úgymond „szerb" - karácsonyt is megünneplik a katolikus karácsony mellett. De az itteni katolikus karácsony is egy kicsit másként zajlik: az éjféli mise idején a templom előtt nagy tüzet raknak, amit a falu népe meghitten körbeül, s csak azután térnek be a templomba. A szerb karácsonyt január 6-án, a katolikus vízkereszt napján, otthon ünneplik, de istentisztelet akkor is van. Tüzet raknak húsvétkor is, e mellett énekelve virrasztja át a falu népe a nagyszombati éjszakát, majd hajnalban következik a mise és a körmenet. Végül pedig a „kollektív" reggeli, amelyet az asszonyok közösen készítenek, s megint csak a tűznél szolgálnak fel.

A dél-baranyai beások már említett nyelve egyébként eléggé megnehezíti az alsószentmártoni lelkész dolgát. Ahhoz ugyanis, hogy beás nyelven prédikálni is lehessen, s e nyelvre a Bibliát is le lehessen fordítani, Lankó József szerint komoly nyelvújításra volna szükség. A kereszténység, a Biblia sajátos szókincse (például a szentháromság, kegyelem, megváltás és más teológiai kifejezések) - mondja a lelkész - hiányoznak a beás nyelvből. Ezzel magyarázza, hogy végül magyarul kénytelen elmondani prédikációit. (A magyarországi oláhcigányok beszélte romano nyelv megújítása viszont - például Choli Daróczi József Biblia-fordítói buzgalma nyomán - már megkezdődött.)

Ám az alsószentmártoni beások a tekintetben akár kivételnek is számíthatnak, hogy „saját" papjuk van. Koránt sincs ilyen helyzetben a magyarországi cigányság (a beások, a romáknak is mondott oláhcigányok vagy a kizárólag magyarul tudó romungrók), akár római katolikus, akár görög katolikus, akár ortodox vallásúak. Magyarországon mintegy százezernyire becsült református cigányság is él, ami a terület ismerői szerint nem jelent többet, mint hogy református pap keresztelte meg őket. A református romák az Isten képi ábrázolását nem megengedő protestáns puritanizmust olyannyira nem érzik magukra nézve kötelezőnek, hogy az ő otthonaikban is éppolyan mindennaposak a szentképek, ikonok, feszületek, mint a katolikusokéiban. De általában is elmondható, hogy a magyarországi cigányok körében - gyakorolják bár hitüket az unitárius, a görög katolikus vagy éppen a szabadegyházakban - tartják magukat a bevett keresztény liturgiáktól eltérő vallási elképzelések is. Ezek immár össze is kombinálódtak a keresztény hittel. A keresztelést például igen fontos momentumnak vélik, ám nem csupán a „szokásos" értelemben. A hitbeli meggyőződés része például, hogy az újszülöttet állandó személyi felügyelet alatt tartva kell védeni, egészen a keresztelőig - ami majd, hivatalos funkcióján túl, megvédi a rontástól is. E rontás - vélik - persze nemcsak a rossz szellemek, hanem sokszor a romák irányából is történhet. Az archaikusabb cigány csoportok folklórjában ma is jelentős szerepet játszanak az úgynevezett „átokénekek" - számol be erről Bari Károly, a friss Kossuth-díjas roma költő és népmesegyűjtő is. Szerinte a cigányok hisznek az átok erejében, mint ahogyan abban is, hogy énekléssel elejét lehet venni a rontó szándékok érvényesülésének. Így azután bármelyik egyházhoz tartozzanak is, vallásgyakorlásuk nem akadályozza meg őket abban, hogy természetfeletti szellemek, visszajáró lelkek létezésében is higgyenek.

A valaha tapasztalt - és sokszor túlzott vehemenciájú - térítői buzgalmukat mára szinte teljesen elvesztő és a cigány lakosság körében a más társadalmi szférákénál kisebb aktivitással jelen lévő nagy egyházak mellett (helyett) Magyarországon mostanában az ezeknél sokkalta mozgékonyabb Hit Gyülekezete, a Pünkösdi Közösség, valamint más karizmatikus és pünkösdista egyházak szereznek sok cigány hívőt. Elemzők szerint a térítői igyekezeten túl azért is, mivel ezek liturgiája „vidámabb", kötetlenebb, de talán nem kis mértékben azért is, mert e mozgalmakban már gyakorlat, hogy cigányok cigányoknak tartanak szentbeszédet - mégpedig anélkül, hogy előzőleg teológiai stúdiumokat kellene folytatniuk. A pünkösdista mozgalom különös népszerűségnek örvend egyébként a zámolyi cigány családokat befogadó Franciaországban is, ahol Patrick Williams francia romológus és antropológus egy 1984-ben, a kétféle hit találkozásáról írt esettanulmányában az alábbi példatörténetet említi:

Egy családban, amely nem sokkal azelőtt tért meg a pünkösdista mozgalomhoz, meghalt egy férfi, aki viszont még nem volt megkeresztelve. Ennek ellenére a család úgy döntött, hogy a temetésre cigány pünkösdista lelkipásztorokat hív. Az elhantolást megelőző virrasztás alatt, egy kis falu piacterén, egy bagoly huhogása hallatszott. A hagyomány szerint ez rossz előjel, közeli halált jövendöl. Egyesek a bajt elhárító varázsigét suttogtak, mire az egyik fiatal cigány lelkipásztor megjegyezte, hogy ez csak babona. Ha jó keresztények vagyunk, mondotta, nem kell hinnünk ezekben az elavult dolgokban. Mire nagy felzúdulás támadt: ha azt akartuk volna, hogy babonásoknak tartsanak minket - torkollták le -, akkor akár egy gádzsó papot is hívhattunk volna!"

Gerlóczy Ferenc (HVG, 2001 április 7.)

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!