http://palheidfogel.gportal.hu
http://palheidfogel.gportal.hu

Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Kolossé1,12


         "Aki nem tud embereknek köszönetet mondani, ezzel leleplezi önmagát, hogy bizony Istennel szemben is hálátlan és nem tud Neki sem köszönetet mondani”. Kálvin: A Genfi Egyház Kátéja.


         … „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth


          

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik szívem. Zsoltár 28,7

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

http://heidfogel-domjan.gportal.hu

palheidfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHECISMUSSA Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító    FORMATSKÁJA melyet nagy theologus

CALVINUS JÁNOS …KOLOSVÁRATT M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend

Partium Hasonmás Kiadás - A Genfi Egyház Kátéja   Misztótfalusi Kis Miklós 1695-ös kiadásanak hasonmás kiadása. Csak ismertető.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.  www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozs- várig Környezetvizsgálati tanulmány

- Fekete Csaba Káté egyház tanítás Kálvin János A genfi egyház kátéjaPartium Kiadó Nagyvárad 2014

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


1924-1996

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505-1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 -1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Webem - itt

 
- Búcsúzik egy nemzedék Dr Tóth Kálmán
1917-2009

 

Búcsúzik egy nemzedék

Dr. Tóth Kálmán 1917-2009

Patriarchális korban, 92 évesen távozott közülünk Tóth Kálmán professzor, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának (korábban: Budapesti Református Teológiai Akadémiának) ószövetségi professzora. Személyében egy nagy generációtól veszünk búcsút, aki nehéz évtizedekben állt helyt és tartotta magasra a hit és tudás fáklyáját. Amikor életéért hálát adunk Istennek, s megemlékezünk mindazokról a jótettekről, amelyekkel személyén keresztül megajándékozott bennünket Urunk, fejet kell hajtsunk mindazok előtt, akik a megpróbáltatások idején is kitartottak hitük mellett, s Krisztus egyházát szolgálták akkor is, amikor ezért hátratételt szenvedtek, és nem előnyöket élveztek.

Tóth Kálmán professzor 1917. július 16-án született Pápán. Iskoláit szülővárosában végezte, s Pápához, a Dunántúlhoz mindig nemes lokálpatriotizmus fűzte. Lelkészi diplomáját 1941-ben szerezte, majd 1942-től két évet Hollandiában töltött: az utrechti egyetemen tanult, elsősorban Ószövetség-tudományt J. Groot professzornál. Hazatérve Pápán magántanári minősítést nyert Sámuel próféta, az Isten embere című dolgozatával, majd 1944-ben Debrecenben teológiai doktori címet szerzett A próféták és a történelem című értekezésével. 1942-től zánkai lelkész, majd 1950-től a nyárádi eklézsia pásztora, de közben 1947 és 1951 között a Pápai Református Teológiai Akadémia tanára is. 1957-től a Magyar Bibliatanács Fordító Bizottságának tagja, majd 1958 és 1995 között a Budapesti Református Teológiai Akadémia (1993-tól a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara) Ószövetségi tanszékének vezetője. Tudományos munkásságát általános elismerés övezte - emeljük itt ki a Kolozsvári Egyetemi Fokú Protestáns Intézet díszdoktori címét.

Az évszámok önmagukért beszélnek: mindenki láthatja, hogy Isten rendkívül nehéz időszakban szánt hitvalló szerepet Tóth Kálmán professzornak. Még a Monarchia idejében született, a két háború között nevelkedett, fokozatait a II. világháború alatt szerezte meg - munkásságának jó részét viszont a szocialista Magyarországon fejtette ki. S utólag is csak csodálattal tekinthetünk arra, ahogy hitben, emberségben, tudományban e nehéz időben is helytállt, sőt minden idők számára példát adott! A mostoha idők ellenére is rendszeresen publikált. Számos egyetemi jegyzetet írt; talán legjelentősebb ezek közül az Ószövetségi bevezetés, amely tankönyvből generációk tanultak. Az említetteken kívül felhívjuk a figyelmet két jelentős könyvére: A régészet és a Biblia (1982), valamint a Bibliafordítás - bibliamagyarázat (1994). Nyugalomba vonulása után Tóth Kálmán professzor Kálvin kommentárjainak fordításával foglalkozott: a kis-prófétákhoz írt magyarázatokat fordította latinból magyarra.

Isten a nagy munkához adott segítőtársat is: Tóth Kálmán professzor 1942-ben kelt egybe Kerecsényi Vilma tanítónővel, aki egy életen át segítette őt szolgálatában. A házasságot három gyermekkel áldotta meg Isten: Kálmán (1942) fizikus, Lajos (1946) lelkész, Éva (1952) hegedűművész lett. A család adta örömök mellett az idős professzornak nagy megpróbáltatásban is volt része: előbb vejének (Kiss Domokos rákospalota-újvárosi lelkipásztornak), majd Lajos fiának, végül feleségének halála szomorította utolsó éveit. Kálmán bácsit szinte még gyermekfejjel ismerhettem meg: a bibliafordítás munkájában évtizedeket töltött el apámmal, s közelről láthattam a két barát munkáját. Csendes, halk szava mellett feltűnt szikrázó szellemessége, páratlanul jó stílusa mellett baráti körben szarkasztikus megjegyzései, tudománya mellett zeneértése, hivatali korrektsége mellett barátsága. Később azzal váltotta ki csodálatomat, hogy szinte egy személyben volt egy egész akadémia: nem csak az Ószövetség tudományában volt jártas, amit négy évtizedig tanított: éppúgy taníthatott volna Újszövetséget, de Hollandiából alapos dogmatikai ismereteket is hozott magával, s talán családi örökségként az egyháztörténetben is jártas volt (bátyja, boldogult emlékű Tóth Endre debreceni professzor 18 évvel volt nála idősebb). 92 esztendő, az Úr kegyelméből, elmúlt. Tanulnivalónk azonban Tóth Kálmán professzor példájából még hosszú ideig lesz!

Karasszon István

Reformátusok Lapja LIII. évf. 19 szám 2009. 05. 10.

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Szabolcska Mihály Uram, maradj velünk!

          Szabolcska Mihály:

Uram, maradj velünk!

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Istvándi történetéhez

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható és videó is

 

ÁROKHÁTY BÉLA 1890-1942

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912-1988

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999

 

XX. század Történelméhez

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Ne maradj le semmirõl, értesülj elsõ kézbõl a Selena Gomezzel kapcsolatos hírekrõl! Hat éve várja a látogatókat az oldal    *****    Református exmisszus-gyakornok, jégkorong, izomautók, rap zene. Igen, ez mind én vagyok! Hogyan? Nézz be és megtudod! :)    *****    Szeretsz írni? Lenne egy jó témád, amit megosztanál másokkal? Akkor kattints, és nyerj egy vendégposztot nálam! :)    *****    Kedveled Ian Somerhaldert? Odáig vagy a szépséges színésznõért, Nina Dobrevért? Kattints! Nem csak TVD rajongóknak!    *****    Szeretsz filmet nézni? Akkor itt a helyed! Nézz filmet facebook messengeren. Klikk ide!!!!    *****    MAYFLOWER / egy májusban született lány blogja / MAYFLOWER / egy májusban született lány blogja / MAYFLOWER    *****    DESIGN KÉSZÍTÕT KERESEK! 100 KREDIT ÉS MEGJELENÉS JÁR ÉRTE! DESIGN KÉSZÍTÕT KERESEK! 100 KREDIT ÉS MEGJELENÉS JÁR ÉRTE!    *****    ***Egy blog. Egy lány. Egy élet.*** Ðzsí blogol. *G-PORTÁL KÖZÖSSÉGMENTÉS ugyanitt. Ha hiányzik a régi közösség.*BLOG***    *****    Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok    *****    Nézz filmet facebook messengeren!!!! Klikk! Klikk!    *****    ONMYMIND \\ EGY ÁTLAGOS SRÁC BLOGOL MINDENRÕL AMI ESZÉBEJUT \\ ZENE, CIKKEK, KRITIKA? KATTINTS ÉS OLVASS MOST KEDVEDRE    *****    **********Rengeteg AKCIÓ! Vegyszermentes kozmetikmok és bio mosó és tisztítószerek, munkalehetõséggel! ***********    *****    OKTATÁS INGYENESEN az ASZTRO-suliban, Asztrológiai tanácsadás BECSÜLET KASSZÁS alapon! Fordulj hozzám bizalommal!    *****    Bûbájos boszorkák - Charmed - Hírek a folytatásról - Érdekességek - Cikkek - Interjúk - Bûbájos boszorkák - Charmed -    *****    LORDE * ISMERD MEG TE IS A ROYALS ÉNEKESNÕJÉT * LORDE * ISMERD MEG TE IS * LORDE * ISMERD MEG TE IS A ROYALS ÉNEKESNÕJÉT    *****    Re-Startoltunk! Egy SZEREPJÁTÉK, amelybe bármikor becsatlakozhatsz! Légy te is Hõs! Hõsregék RPG    *****    Nem értesz a CSS kódokhoz/nem tudod egyedül fenntartani oldalad/szeretnél egy társszerkesztõt? Írj nekem! - sakura-ec.gp    *****    ISMERD MEG A GYÖNYÖRÛ OSCAR-DÍJAS SZÍNÉSZNÕT, ALICIA VIKANDERT, AKI A 2018-AS TOMB RAIDER LARA COFTJÁT FOGJA ALAKÍTANI!    *****    "Céljuk fellelni az Egyesülés Pengéjének darabjait, és újra felemelni a Lidérckirályt."    *****    "Revealing the truth is like setting a match on fire. It can bring light or set your world on fire." | PROJECT D.C.