//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

29. ELVESZETT ÉS MEGTALÁLT ÉLET - Luk 9,23-24

29. ELVESZETT ÉS MEGTALÁLT ÉLET - Luk 9,23-24


 

  29. ELVESZTETT ÉS MEGTALÁLT ÉLET Luk 9,23-24.

   

  Gy.T.!
  Régóta félve gondoltok erre a napra és órára. Arra, hogy a sokat próbált szív egyszer csak megszűnik dobogni. Az érettetek égő élet egészen elhamvad. Gondoltatok erre a lehetőségre, és mégis váratlanul ért benneteket drága Szerettetek elköltözése. Úgy van az, hogy mi soha sem tudunk a veszteségbe belenyugodni. Az élet elvesztését igazságtalannak tartjuk. Szívünk lázadozik az elmúlás, a halál hatalma ellen. Ezért vagyunk vigasztalanok a veszteségben. Forduljunk azért Isten üzenetéhez, az igéhez: mennyei Atyánk ebben ajánlja fel nekünk az igaz vigasztalást!

  I.
  Két mondatod hallottunk; két fénysugár esik reánk a meghallott igéből, az egyik a hazaérkezettre, a másik pedig tireátok, szeretteire vonatkozik.

  Koporsóban nyugvó testvérünk 65 éves földi életét ebben látjuk: „Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét énérettem, az megtartja azt” (24.v.) Az élet szépsége, érték abban van, ha nem tartjuk meg önmagunknak. Drága, szép ajándék az élet; ha zsugori módon őrzöd, csak magadnak jelent értéket. Ha pedig szétosztod: sokak számára lesz értékké. A magvető ha kíméli magját, csak az marad, de ha elveti, a mag ugyan elhal, de sok gyümölcsöt fog teremni. Ezt cselekedte a földön Jézus Krisztus is. Erre adott nekünk példát. Előtte az az értékes élet, amelyik semmit sem tart meg önmagának; mindent szétoszt embertársai között. Az „elveszti életét énérettem” értelme az, hogy az Ő szolgálatában, a jócselekedetek gyakorlásában ég el az életünk. Szent tékozlás ez. Az ilyen élet nem elvész a halálban, hanem örök életet talál a síron túl.

  N.Z. aát maga Isten tanítgatta erre az igazságra. Sokat veszített földi életútja során; sok drága életet. Veszített édesapát; elvesztette egyetlen lánytestvérét; veszített 15 évi házasélet után drága hitvestársat. S veszített soha vissza nem hozható hónapokat, éveket a világháború forgatagában; és veszített pótolhatatlan testi erőt, egészséget, hiszen az utolsó tíz évet beteg nyugdíjasként töltötte. És íme, most elvesztette a halálban tulajdon életét is.

  Azonban, Testvéreim, tudjuk, hogy Isten a hittel hordozott veszteségeinket mind nyereségre tudja fordítani! Ez a kegyelem, és ebben van a mi vigasztalásunk is.

  A háborúból nemcsak a fájó emlék maradt, de a hálás emlékezés is: az, hogy Isten a halál markából is visszahozta atyánkfiát, mert még terve volt vele. Az édesapa elvesztése nemcsak szívfájdalmat, de kötelességet is jelentett: felvenni özvegy édesanyjának a gondját. A testvér halála: hogy most már neki kell a helyébe állni és felvenni az árván maradtak gondját, segíteni, gyámolítani őket. Saját társtalansága, özvegysége út volt egy másik egyedül maradt élet felé; hogy a két özvegy egymásra találva, vigasztalást nyerjen a kölcsönös szeretetben és együtt nevelhessék föl s taníttassák azt az árvát, aki a nevelőanyában igazi édesanyát talált; együtt örvendezzenek a két drága unokának és az általuk megsokasodó szeretetnek. És ha visszatekintett a megtett életútra, Göcstől, a szülőfalutól kezdve, a székelykeresztúri diákéveken át, göcsi, tekei, marosvásárhelyi munkahelyekre: mindenütt ott láthatta Isten kegyelmes gondviselését, áldását. Testvérek, Isten úgy munkálkodik az életünkben, hogy akkor is áld, ha szomorúsággal látogat; akkor is meggazdagít, ha úgy látjuk, hogy megszegényíti az életünket. Sorsunk nem véletlenek sorozata; minden egy örök terv szerint történik arra nézve, hogy megtanuljuk Megváltó Jézus Krisztusunk nyomán a nagy leckét: Aki meg akarja tartani az életé, elveszti, aki pedig önként odaadja, Krisztus példája szerint, örök életre tartja meg azt.

  II.
  A másik fénysugár hulljon Tireátok, gyászban itt maradt hozzátartozók; gyújtson világosságot fájdalmas szívetekben. Így szól az ige: „Ha valaki énutánam akar jőni, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem” (23.v.)

  Nagy rajtatok a próbáltatásnak a terhe. Miért? Krisztus felelete rámutat a célra: Kövessétek Őt. Nehéz út, de vállalni kell. Az áldozatos kereszthordozáshoz önmegtagadás kell. Ne szoruljon ökölbe a kéz, ne szóljon zúgolódó, panaszos szót a száj. A hitetlen embert a próba eltávolítja Istentől, a hívőt közelebb viszi hozzá. Vegyétek hát fel a keresztet, Urunk parancsa szerint. Most a gyász, a fájdalom jelenti számotokra a keresztet; ezt kell fölvenni, zúgolódás nélkül. Kereszt nélkül ugyanis nincs korona; szenvedés nélkül senki sem juthat dicsőségre. Tanuljátok meg szeretett hozzátartozótoktól az élet elvesztegetését, egymás szolgálatában, hogy egykor ti is megtaláljátok az igazi, az örök életet.

  Úgy ismertük N.Z. aát, mint aki mindenkit szeretett, s mint akit mindenki kedvelt. Segítőkész ember volt, aki önmagánál fontosabbnak tartotta a másik embert. „Jó ember volt”, mondaná a világ. Mi tudjuk, hogy az első ember esete óta nincs jó ember, csak bűnös ember van. De lehetünk hívő bűnösök. És azt is tudjuk, hogy Jézus Krisztus a bűnösökért jött, hogy kegyelmét felkínálja azoknak. Aki elfogadja, az már a földön az örök élet boldog örökösévé lesz. N.Z. testvérünk pár nappal ezelőtt az úrvacsorában ennek zálogát vette. A Gazda felkészítette őt a hazatérésre. Egy keresztyén férfiú így énekel a halálról:

  Szent dolog a halál. Minél hatalmasabb,

  Öléből annál több életforrás fakad.

  Csak az a halál szép, melyből élet árad;

  Csak az a szép élet, mely halálból támadt.”

  A mi igazi életünk a Krisztus halálából támadt. Ő azért hordozott szenvedést, halt meg érettünk a kereszten, hogy akik Benne hisznek, el ne vesszenek, hanem elnyerjék az örök életet. Reménységünk szerint N.Z. testvérünk immár elnyerte azt. Ezzel a Krisztusba vetett reménységgel és életprogrammal búcsúzzatok el drága Szerettetektől (búcsúvétel)…Életének példája vésse szívünkbe a meghallott igét (Textus). Járjatok önmegtagadással, szeretettel Krisztusnak az útján, hogy igazi életeteket ti is megtalálhassátok ott, ahová - reménységünk szerint - Szerettetek előre ment.

  Ámen.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj