//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Emlékezés édesapámra Dr. Tóth Kálmánra
2017. 04.05.

 

 

Emlékezés édesapámra, Dr. Tóth Kálmánra

Dr. Tóth Kálmán fizikus

2017-04-05 16:09:53

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szimpozionon emlékeztek meg a száz éve született Dr. Tóth Kálmánról, a zánkai, nyárádi lelkipásztorról, a pápai, majd budapesti teológiai tanárról, április 3-án. A szimpozion részletes programja itt olvasható. Az alábbiakban közöljük a professzor fiának, dr. Tóth Kálmánnak a szimpozionon elmondott vissza-emlékezését édesapjára. Mi, dunántúliak is hálát adunk Istennek a lelkész-nemzedékek egész sorát példaadással, hűséggel és magas szintű tudományossággal nevelő Dr. Tóth Kálmán életéért és szolgálatáért.

Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a Hittudományi Karnak, azon belül is különösen dr. Karasszon István professzor úrnak azért, hogy ezt a szimpoziont édesapám születésének közelgő 100. évfordulója alkalmából megszervezte. Külön köszönetet mondok azért, hogy a programban helyet adtak egy családi visszaemlékezésnek is. Ennek a visszaemlékezésnek a feladata nekem jutott abból a feltevésből kiindulva, hogy -- lévén a legidősebb az utódok közül --, én rendelkezem a legtöbb személyesen átélt családi emlékkel, így édesapámmal kapcsolatos emlékkel is. Életrajzot többet és többen is írtak róla különböző alkalmakkor, ezek sorát eggyel gazdagítani nem lenne értelme, munkásságát pedig nálam avatottabbak ismertetik. Én annak próbálom meg legalább egy részét elmondani, hogy családtagként milyennek láttam, látom Őt, milyen az én életrajzom Róla.

Pár hónap hiányzott csak, hogy megérje a 92 évet. Olyan 92 évet, amelyben volt világhá-ború, azt követően egymással kibékíthetetlen ellentétben levő politikai erők között változó intenzitású, de évtizedekig tartó küzdelem, amely egyéni sorsokat és közösségeket tett tönkre. Sokan vannak, akik ezt átélték. Mégis, érdemes lehet néhány képet felvillantani arról, mit jelentett ez az időszak a mi családunk, elsősorban édesapám számára, miként élte meg ő ezt a kort. Milyen volt az az élet, amelynek történéseiből leszűrhető tanulsá-gokat ránk, utódaira akarva, akaratlanul mintául hagyott. Hárman voltunk testvérek, viszonylag nagy korkülönbséggel, és ez sok mindent különbözően láttatott, illetve engedett látni számunkra. Természetesen, én elsősorban arról beszélek, amit és ahogyan én láthattam.

Családunk története - szorosan édesapáméhoz kötődően három rövidebb-hosszabb szakaszra bontható. Helyszínei: Zánka, Nyárád, Budapest, rövid átmeneti időszakokban kiegészítve Pápával.

Meg kell említenem, hogy Pápa sokkal fontosabb volt Édesapám számára, mint ahogyan azt ez a felsorolás sugallja. Pápa volt a szülővárosa, iskoláinak, diákéveinek színhelye. Lelkészi diplomáját is itt szerezte, s hozzá kötődött elérni vágyott célja: tanári állás a város nagy múltú lelkészképző intézményében, a Teológiai Akadémián. Ebben a kontextusban elhelyezve Zánka nemcsak lelkészi pályafutásának első állomáshelye volt, hanem a nagy cél, a teológiai tanárság elérésére irányuló tudományos felkészülés színhelye is. A zánkai évek, ennek jegyében, igen mozgalmasak voltak. Egy évvel Zánkára kerülése után 1943-ban teológiai magántanári, 1944-ben teológiai doktori címet szerzett. Mindez igen rövid idő alatt történt attól is ösztönözve, hogy megelőzze a kelet felől közeledő háborús front megérkezését. Közben magánéletében is fontos események történtek: 1942 januárjában megnősült, és még ugyanebben az évben megszületett első gyermeke.

Nem elhanyagolható feladatot jelentett a lelkészi munka sem. A lélekszámát tekintve kicsi, de lelkes zánkai gyülekezet fogékony volt a hitéleten túli aktivitásra, a közösségi életet erősítő más kezdeményezésekre is. A gyülekezet akkori életéből néhány megsárgult fénykép őriz emlékeket színjátszó csoportról, főzőtanfolyamról - ez utóbbiban a fiatal papné, Édesanyám, maga is sokat tanult.

A háború után nem sokkal, 1947-től, Édesapám helyettes tanári megbízást kapott az ószövetségi tárgyak tanítására a pápai Teológián, a zánkai lelkészi teendők ellátása mellett. Én, 5 éves múltam akkor, az egészből természetesen semmit nem értettem – mit jelent egy 5 éves gyereknek az, hogy Teológia. Édesapám számára azt jelentette, hogy hetenként utazott vonattal Pápára és vissza, légvonalban kb. 50 kilométert háromszori átszállással, de jelentette azt is, hogy taníthatott, ószövetségi tárgyakat taníthatott, és jelentette azt a reményt, hogy néhány év után talán rendes tanári kinevezést kap. Az én számomra, kisgyerekként, ez az időszak azt az emléket hagyta, hogy édesapám nagyon keveset volt velünk, újra meg újra elutazott. A helyzetet jelentősen javította volna Győry Elemér akkori dunántúli püspök javaslata: Zánka helyett fogadja el édesapám a nyárádi lelkészi állást, mindössze tíz kilométerre Pápától, rendszeres autóbusz közlekedéssel és a délutáni hazatérés naponkénti lehetőségével a családhoz.

Igaz, volt egy nem lényegtelen aggály is. Az akkori nyárádi gyülekezet szegény gyüleke-zetnek számított, talán ezért is volt hosszabb ideje betöltetlen a lelkészi állás. Győry püspök azzal érvelt, hogy a lelkészi fizetés a pápai tanítással járó jövedelemmel kiegé-szítve elegendő a család – amely 1946-ban egy újabb fiúgyermekkel bővült - megélhe-téséhez. Édesapám az érvet elfogadta, és mi 1950 decemberében Nyárádra költöztünk.

A váltás Szüleimet sokkhatásként érte. A költözködés után kiderült, hogy a szerény, de már 20. századi mércével minősíthető zánkai lelkészlakást egy az 1700-as évek elején épült vályogházra cseréltük, embermagasságig nedves falakkal, bennük tucat számra egérrel. De, ami a legfájdalmasabb volt: mindössze fél évvel az után, hogy Nyárádra költöztünk, váratlanul megszűnt a pápai Teológia. Ekkorra már elmúltam nyolc éves, nem maradt előttem rejtve az a lelki és fizikai küzdelem, amelyre Szüleimnek szüksége volt a talpon maradáshoz. Itt megemlékezem Édesanyámról. Különösen a nyárádi évekre visszagondolva azt hiszem, lelki erejének és munkabírásának felbecsülhetetlen szerepe volt abban, hogy a közös úton, amelyen Zánkáról elindulva végig mentek, végig tudtak menni.

A nehézségek ellenére a Nyárádon eltöltött nyolc év bennem mégis túlnyomóan pozitív emlékeket hagyott. Láttam azt, ahogyan újraéled a nyárádi gyülekezet édesapám munkája nyomán. Láttam azt, hogy ő nem szűnik meg tudománnyal, teológiával foglalkozni annak ellenére, hogy ez, emberileg nézve, már elvesztette célját. Végre volt ideje a családra, amely 1952-ben egy lánygyermekkel gyarapodott. Nekem hozta a pápai Kollégiumi Könyvtárból az olvasni valót, Jókait, Mikszáthot, Tolsztojt és Victor Hugo-t. A vasárnap délutáni istentisztelet után mindig sor kerülhetett néhány sakkpartira. Recsegő hangú Néprádiónkon rendszeresen hallgattuk a Salzburgi Ünnepi Játékok koncertjeinek közvetítését. Ösztönzésére részt vettem a Magyar Rádió általános iskolásoknak meghirdetett országos szellemi öttusa pályázatán. Az elnyert második díjra, azt hiszem, joggal voltam büszke. Engem zongorázni tanított. Újra rendszeresen elővette a hegedűjét, ezzel is maradandó élményeket szerezve. A felsorolást úgy összegezhetném, hogy a szegénységből egyfajta gazdagság fakadt.

A nyárádi életnek ezek a szinte idilli momentumai, sajnos, nem tudták feledtetni a megélhetési nehézségeket. Ezért, meg, persze, azért, mert az ambícióival is találkozott, édesapám 1958 januárjától elfogadta az óraadói, majd szeptembertől a rendes tanári megbízást a budapesti Teológiai Akadémián. Ismét következtek a hetenkénti utazások – most Nyárád és Budapest között, azután 1958 őszén a költözés Nyárádról Budapestre, ahol kezdetben a Rákospalota-újvárosi gyülekezet adott fedelet a fejünk fölé.

A Teológia Ráday utcai épületében nekünk biztosított lakást 1960 szeptemberében foglalhattuk el. Ez után Szüleim számára négy évtizedes stabilitás, szolid anyagi biztonságot adó élet következett. Édesapám végre a vágyott céloknak élhetett. Szinte minden idejét a tanári és a tudományos munka kötötte le. Saját szavai szerint ahhoz a teljesítményhez, amit nyújtott lelkierő, munkabírás és munkakedv voltak a feltételek, és ezek közül egyik sem hiányzott belőle. Nem próbáltam meg számba venni, mi mindent eredményezett ez, de, azt hiszem, az a két dolog, ami a legfontosabb volt számára, a tanítás és a bibliafordítás volt.

Feltétlenül szeretném még egyszer kiemelni annak a háttérnek a jelentőségét, amelyet Édesanyám a munkához végig biztosított - mindenek előtt Édesapámnak, de nekünk, a három, egymás után felnőtté váló gyereknek is. Én 1960-ban elkezdtem fizikusi tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Lajos öcsém, életkorának megfelelően, négy évvel később kezdett tanulni a Teológián, Éva húgom tíz évvel később a Zeneakadémián. Önálló életet kezdve egymás után hagytuk el a szülői házat.

Édesapám nem lankadó érdeklődéssel figyelte előrehaladásunkat a tanulmányainkban, és mindig kész volt félbehagyni is a munkáját, ha valamilyen alkalomból összejött náluk a család, megszaporodva házastársakkal, unokákkal. Ezeken a derűs családi alkalmakon gyakran keltek életre régi zánkai és nyárádi történetek is, emlékeket visszahozva Szüleim dunántúli éveiből.

Amíg csak ezt a fizikai erejük engedte, Szüleim, nagy ajándékként, Édesapám nyug-díjas éveinek elérkezése után is maradhattak a Ráday utcai lakásban, a megszokott emberi környezetben, a tanártársak és a teológus diákok által körülvéve. Utolsó éveiket a Nógrádi utcai Kálvin János Idősek Otthonában töltötték. Kettőjük közül Édesanyám halt meg először - Isten Őt is hosszú élettel ajándékozta meg - 89 évig élt.

Édesapám körülbelül fél évvel élte őt túl. Esténként gyakran meglátogattam ez alatt a fél év alatt. Ezek a látogatások nagyon értékes alkalmak voltak. Édesapám szívesen és jókedvűen idézte fel élete fontos eseményeit, nehézségeit és szépségeit. Azt hiszem, megértettem, mi tette őt olyan erőssé hosszú élete során. Az utolsó estén, amelyet együtt töltöttünk, Józsué könyvéből idézett, ezt őriztem meg róla utolsó emlékként:

„…légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz.”

Budapest, 2017. április 3.                                                           Dr. Tóth Kálmán fizikus

Forrás: www.refdunantul.hu

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!