//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

8. A SZÍV KINCSE - Vásárhelyi János után - Mt 12,35a

8. A SZÍV KINCSE - Vásárhelyi János után - Mt 12,35a


 8. A SZÍV KINCSEI - Vásárhelyi János után - Mt 12,35a.

  Szeretett Testvéreim, Gyászoló Gyülekezet!

  Isten az ő teremtményeit, az emberi világot azzal becsülte meg leginkább, hogy szívet adott nekünk. Nemcsak abban az értelemben, hogy van egy szervünk, testünknek egy része, amelyiknek az a szerepe, hogy amíg élünk vérrel lássa el szervezetünk minden parányát, - hanem inkább abban az értelemben, hogy van egy csodálatosan érzékeny műszer a bensőnkben, amivel fölfoghatunk örömet és bánatot, vidámságot és fájdalmat egyaránt. Ezzel a kiváltsággal csak az ember rendelkezik. Csodálatosan zengő hangszer a szív, érzékenyebb a hegedű vagy a hárfa húrjainál, minden rezdülése hangot ad. A mi szívünket ebben az órában a szomorúság fájdalmas érzése tartja fogva; az némítja el ajkunkat is. Talán azért, hogy most az ige szava, és ne emberi bölcsesség hangozzék. Az ige pedig az Ótestamentumban azt mondja nekünk, hogy jobb a szomorúság, mint a vidámság, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Az a szív, az az Istentől kapott drágaság, aminek megváltásáért Szent Fiát áldozta, s amelyet minden féltett dolognál jobban meg kell őriznünk, mert abból indul ki minden élet.

  Az ige, amit az imént felolvastam, még többet mond a szívről. Azt mondja ugyanis, hogy a szív: kincseskamra. Kiki azzal tölti meg, ami számára a legdrágább. És természetesen, mindenki azt hoz elő belőle, amivel megtöltötte azt. „A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat”. Ezért vannak a világon kőszívű emberek, de vannak aranyszívűek is. Vannak szívtelen emberek és vannak, akikről ezt mondjuk: ez egy csupaszív ember, ez egy aranyszívű testvér.

  Mi, akik ismertük és szerettük az ebben a koporsóban nyugvó drága halottat, elmondhatjuk róla, hogy az ő életének 69 eltelt esztendejében arról tett bizonyságot, hogy Isten őt ilyen csupaszív emberré tette. Megtöltötte belső kincseskamráját, a szívét drága javakkal csordultig. Áldott, jó szívének szeretete ragyogta át égi fénnyel az életét. És nem volt fukar, amikor úgyszólván egész életén át hordta elő szívének kincseskamrájából ezeket az égi, lelki javakat, a földiekkel együtt. Szívének jósága szelíden mosolygóvá tette szemének tekintetét; anyaivá, puhává kezének simogatását; meleggé és vigasztalóvá szavának zengését. Szívének jósága tette fáradhatatlanul szorgalmassá, munkássá egész életét, hogy jó kincseket gyűjtvén magának, szívének jó kincseiből osztogathasson szeretteinek, hozzátartozóinak, embertársainak.

  Negyvenkilenc éve, hogy elhangzott ajkán a házassági eskü, amelyet hűségesen megtartott egész életén át. Életének megfáradott társa, te vagy erre a tanúság. Mennyire illett ez asszonyra a Példabeszédek könyvének dicsérete! „Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket. Bízik ahhoz az ő férjének lelke; jóval illeti őt és nem gonosszal az ő életének minden napjaiban. Felkél még éjjel, eledelt ád az ő házának… A ház és vagyon atyai örökség, de Istentől való az igaz feleség.” A Szentírásnak ezek a szavai méltán illethetik ez áldott életű asszonytestvérünket. Félévszázadig hitvesnek és anyának lenni, - van-e ennél szebb, igazabb hivatás, áldottabb életpálya? És lehet-e áldottabb hozománya valakinek is, amellyel erre az életre elindul, mint neki volt: az ő szívének kifogyhatatlan kincseskamrája?! Mert valóban kifogyhatatlan volt. Hét gyermeknek jutott belőle forró szeretet, igaz édesanyai gondoskodás; s aztán ahogy népesedett a család, szeretteinek a serege, úgy szaporodott és nem apadt ez a kincstár. Azok is édesanyát leltek benne, akik gyermekei által lettek az ő gyermekeivé, s a kisunokák örömkacagása hirdette, hogy ez az áldott asszonyszív mindig érettük dobog, amíg meg nem szűnik dobogni.

  De vajon csak háza népnek osztogatott a kincseiből? Hiszen minden találkozása az embertársaival egy-egy jó alkalom volt arra, hogy szíve jó kincseiből jókat hozzon elő. De szívének legdrágább kincseit tirátok árasztotta ki, gyászoló Hozzátartozói. Reátok, gyermekei: anyai szeretetének minden gondoskodását, őrködését, áldását. Reád, férjére: örömben és bánatban osztozó hitvesi szeretetének minden ragaszkodását. Tietek volt szorgalma, amellyel az otthont számotokra derűs tisztaság és megelégedés menhelyévé varázsolta. Tietek volt aggódó, óvó gondoskodása, kedvessége, amellyel felüdített, bátorított, vigasztalt benneteket.

  És most, amikor mindent kiosztott, - eltávozik közülünk. Rendeltetése betöltve immár e világban. A szív, amely érettetek dobogott, néma; a kincseskamra, amelyből annyi jóság áradt, immár lelakatolva. Mindent, mindent kiosztott. És most itt állunk, bevégzett földi élete mellett a fájdalom és egyben az alázat, a hálaadás szavával. Mi legyen a mi vigasztalásunk? A drága bíztatás: Isten nagyobb, mint a mi szívünk. Isten ajándéka volt az ő szeretetben gazdag szíve; és a mi lelkünknek menedéke most az ÚR Jézus szava: Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Mi hisszük, hogy a mi mennyei Atyánk megadja neki a legjobb mennyei ajándékot, az örökélet békességét. Mi pedig megőrizzük emlékezetét, hogy ezután mint fénylő példaadás szövődjék bele az életünkbe; s ez a nemes asszony tanítson minket szeretni, áldozni, szolgálni, hogy így megérthessük a mi Urunk tanítását: Aki elveszti a maga életét énérettem, örökéletre tartja meg azt. Ámen.


 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj