//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Maróth Miklós Keleti írások, keleti kéziratok

Maróth Miklós

Keleti írások, keleti kéziratok

A kéziratok papírja

Ha keleti kéziratot veszünk kézbe, akkor első dolgunk legyen mindig megvizsgálni a papírját. Ennek oka a következőkben foglalható össze. Mint tudjuk, az ókorban sokféle anyagra írtak, de leginkább papiruszra és pergamenre. Mindkettő előállítása a nyersanyag korlátozott mennyisége miatt költséges volt és csak kis mennyiségben tudták termelni. Ezzel szemben Kínában föltalálták a papírgyártást. A papír előnye az előbb említett két anyaggal szemben az volt, hogy a gyártásához szükséges nyersanyag nagy mennyiségben található, így maga a papír is olcsó. Kínából a papírgyártás titka kiszivárgott, és Kínán kívül - az arab források tanúsága szerint - az első gyárat a Kínába vezető kereskedelmi út egyik fontos állomását jelentő Szamarkandban alapították, mégpedig 850 körül. Innen terjedt el a papírgyártás, először a mohamedán országokban, majd pedig Európában is.

A hagyományos íróanyag, a papirusz Egyiptomban még sokáig ellenállt a papír hódításának. A papirusz egyik mértékét jelentő görög χαρτηζ szóból származik a mai arab nyelven a papír egyik neve a qurtas. Másik neve perzsa eredetű. A perzsák, átvéve a kínai papírgyártási technológiát, átvették annak nevét is, hallás után, némileg megtoldották, így jött létre a kágez szó. Arabul ugyanígy írják, de ejtése kágidz. Törökül is így írták, az ejtést jól tükrözi azonban mai latin betűs írásmódja: kagit (ejtsd: kját). Ennyiben tükrözi a papír neve a keleti nyelvekben a papír eredetét, terjedésének útját.

Nem olvashatjuk ki azonban a szavakból, hogy mi választja el a keleti papírt az európai papírtól. A keleti technológiának megfelelően az ott előállított papírokban nincs vízjel. Ha egy keleti kézirat papírjában vízjelet találunk, akkor a papír meghatározása úgy történik, mint az európai kéziratok esetében. Ha nincs vízjel, akkor meg kell állapítanunk, hogy a papír fényezett-e vagy sem, le kell írnunk a papír színét. A továbbiakban a hálózat alapján meg kell állapítanunk, hogy a kézirat ívrét, negyedrét stb., természetesen figyelembe véve a papír méreteit. Nem elterjedt szokás, de megvizsgálhatjuk, hogy a kézirat hány ívből van összefűzve, az ívek egyenlő nagyságúak-e vagy sem.

Az írás

Az európai és keleti írások közös ősét sokan az egyiptomi hieroglif írásban látják. Ezek hatása alatt fejlődött ki a sinai-félszigeti ábécé, majd ebből a kánaáni írás. A Kánaánban használatos írások egyike volt a föníciai, melyet Kadmosz, thébai király a görögökkel megismertetett, így alakult ki a görög írás, ebből a latin és a cirill. Másik ágon azonban a héber írásból kurziválódás során kialakult a szír írás, ebből további kurziválódás során az arab. Az arab írást használják a mohamedán népek nyelvének lejegyzésére. Így arab betűkkel írják le az afrikai szuwahélit, a perzsát, urdut, kasmírit stb. Arab betűkkel írták a törököt, de ezt az első világháború körüli ébredési mozgalom eredményeként ma már latin betűkkel jegyzik le, míg a Szovjetunióban élő török népek nyelvét cirill írással. Az iráni nyelvek közül erre a sorsra jutott a Szovjetunióban beszélt tadzsik is. A szír írásból másik ágon kialakult a szogd írás, majd abból több távol-keleti írás, pl. a régi mongol. Manapság ők is cirill írást használnak.

Magyarországi könyvtárakban ezek közül - a más előadásban tárgyalt héberen kívül - a szír írás fordulhat elő, valamint az arab írás különböző fajtái.

A szír írásnak duktus alapján három válfaját különböztetjük meg: az esztrangelót, a jakobitát és a nesztoriánust. Az utóbbi kettő az elsőből alakult ki az V. század folyamán a keleti egyházszakadás következményeként. Ebből következik, hogy a jakobita írású kéziratok a nyugati szírek körében keletkeztek, a nesztoriánus írásúak pedig a keleti szírek körében. Nem következik azonban az előbb elmondottakból az, hogy az esztrangeló írású kéziratok az egyházszakadás előtt keletkeztek volna. Ezek származásáról csak akkor tudunk biztosat mondani, ha alaposan megismerkedtünk velük. A gyakorlat azt mutatja, hogy a szír kéziratok többsége ezzel az írással készült. (Ez természetesen csak a Magyarországon található kéziratokra vonatkozik). Természetesen azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a nagy egyházszakadást követő századok során a szírek jelentős része visszatért a római katolikus egyházhoz, tehát se nem jakobiták, sem pedig nesztoriánuok, hanem szír katolikusok. Ezek elsősorban az esztrangelóval írnak. Sok olyan szír kézirat található, mely nem Keleten jött létre, hanem itt Európában, Rómában.

Bonyolultabb a helyzet az arab írású kéziratok esetében. Mint láttuk, arab írással igen sokféle nyelvet jegyezhetnek le. A magyar könyvtárakban csak meglepetésszerűen fordulhat elő urdu, vagy egyéb hasonló egzotikus kézirat. A gyakorlat azt mutatja, hogy az arab ábécével lejegyzett kéziratok vagy arab, vagy török, vagy perzsa nyelvűek. Ilyen kézirat nyelvének a megállapítása úgy a legbiztosabb, ha szakember végzi, aki el tudja olvasni a kérdéses szöveget. Szakembereket a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Keleti Gyűjteményében szinte minden keleti nyelvre lehet találni, gyakorlati segítségért oda fordulhat bárki. Ha azonban keleti nyelvek filológiáját nem tanult ember mégis szeretné nagyjából tudni, hogy milyen nyelvű az arab betűs kézirata, akkor bizonyos következtetéseket vonhat le a kézirat duktusából.

Duktus alapján az arab írás következő típusait különböztethetjük meg:

1. Kufi. Fölismerhető szögletes alakjáról. A legrégibb írástípus, ma inkább épületeken, tálakon, kancsókon, egyéb használati tárgyakon alkalmazzák díszítésként.

2. Naskhi. Ez a legelterjedtebb stílus az arab kéziratokban. Megközelítőleg azonos a nyomtatásból ismert írással.

3. Maghrebi. A maghreb államokban, Marokkó, Algír, Tunisz használják. Ez a duktus áll a legközelebb a másikhoz, valamivel díszesebb. A q és f hangok lejegyzésére alkalmazott majdnem azonos betű diakritikus pontjait másképp helyezik el, mint ahogy azt a naskhi írás normái megkívánják.

4. Tacliq. A szó azt jelenti: akasztás. Ez az írás ugyanis úgy néz ki, mintha a betűk egy zsinórra lennének akasztva, azon lógnának. Perzsiában használták, elsősorban versek leírására. Ebből a típusból alakult ki a perzsa nyomtatott betűk formája is.

5. Nestacliq. Mint az írás neve is mutatja, a tacliq továbbfejlesztése. Elsősorban a perzsák és az indiai mohamedánok alkalmazták.

6. Rikaa. A török művekben használatos kézírás.

7. Szülüsz. Címtáblákon, falfelírásokon látható. Itt is és a naskhiban is lehetséges a magánhangzók jelölése, a többieknél nem szokás.

8. Szijáqat. A török gazdasági följegyzéseket jegyezték le ezzel elsősorban.

Az itt fölsorolt írásfajtákon kívül még mások is ismeretesek, például a diváni, sikeszte stb., de ezek magyarországi kéziratos előfordulása viszonylag ritkább.


A mohamedán kéziratok állandó részei

Az itt ismertetésre kerülő állandó részek nem kötelező módon találhatók meg a különböző nyelvű mohamedán kéziratokban. Elmaradhatnak, de az esetek többségében megtalálhatók.

A kéziratok elején található a baszmala. A biszmi 'lláhi (Allah nevében) kezdőszavakból kialakult terminus. A tulajdonképpeni kézirat lemásolása előtt a másoló először Allah nevét említi, tőle kér segítséget, majd ahamdalával (al-hamdu lilláhi, dicsőség Allahnak) Allahot dicséri. A baszmala és a hamdala után következik a taszlija. Ebben a részben a másoló (vagy szerző) Mohammad prófétáról, néha még családjáról is, emlékezik meg. (Wa szalát wa szalám calá Mohammad wa álihi, Imádság és béke Mohammadnak és családjának.) Ezután következhet a szerző megnevezése: yaqul al-cabd al-faqir (Mondja a nyomorult szolga X Y), de ez már csak ritka szerencsés alkalmakkor található meg a kéziratban.

A kézirat másik állandó része a kolofon. Ennek két lényeges része van. Az első bevezető szavai (qad waqac al-farág min kitábat, leírása végetért) után következik a dátum a hidzsrai időszámítás szerint, gyakran napnyi, máskor tíznapnyi pontossággal megadva. Másik fontos része a másoló nevének megadása a katabahá (másolta) szóval bevezetett részben. Ha esetleg ez a két fontos rész el is marad, akkor is ott áll a szöveg végén a következő mondat: Tammat al-kitáb bicawn Allah al-malik al-wahháb.(Befejeződött a könyv Allahnak, a bőkezű királynak segítségével). A hidzsrai időszámítás szerint megadott dátumot át kell számolnunk a keresztény időszámítás szerint. Erre egyrészt táblázatok állnak rendelkezésünkre, másrészt magunk is kiszámíthatjuk. A legpontosabb táblázatot Mahler Ede, a budapesti egyetem egykori tanára készítette. Saját számolásunknál figyelembe kell venni, hogy a mohamedán időszámítás a keresztények 622. évétől kezdődik, valamint a mohamedánok holdéve rövidebb a napévnél. A különbség 100 évenként kb. 3 év. Például 1357 a hidzsra szerint így számítható át: a százasok száma háromszor: 41. Ezt levonjuk a hidzsrai évek számából: 1316. Ehhez hozzáadjuk a 622-t: 1938. A dátumban megadott hónapnevek kétfélék lehetnek. Egyik fajta a mohamedán holdhónapok neve (Muharram, Szafar, ... Ramadán stb.), másik a szír keresztényektől örökölt, az európai hónapoknak megfelelő hónapok nevei (subbát, ádzár, niszán stb.).

A kéziratok kötése

A keleti kéziratok kötése sok esetben hasonló az európai kötésekhez. Azoktól eltérő jellemvonása az, hogy majdnem mindegyiknek van füle. Ilyen módon a kéziratok gerinccel szemközti része is védve van. Másik, nem olyan gyakori különbsége az, hogy a bőrre színes festékkel néha különböző ábrákat és virágdíszeket festenek, majd ez egész kötést védő lakkréteggel bevonják. 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Ingyenes, magyar fejlesztésû online AI kalandkönyvek és szabadulószobák. Regisztrálj és játsz! Garantált szórakozás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168