//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Református Korálkönyv az 1948-as Énekes-
könyvhöz Kiadva 2002. Csak az ELŐSZÓ Dr
Gárdonyi Zoltán

 REFORMÁTUS KORÁLKÖNYV

 

AZ ÉNEKESKÖNYV 1948. ÉVI KIADÁSÁHOZ 

Kálvin Kiadó

KIADJA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA

BUDAPEST, 2002

ISBN 963 300 914 6

A FEDŐLAPOT RAJZOLTA: RIGÓ ISTVÁN

FELELŐS KIADÓ: TARR KÁLMÁN SZEKSZÁRDI NYOMDA KFT. -

MUNKASZÁM: 02.0440 FELELŐS VEZETŐ: VADÁSZ JÓZSEF

 Ez a korálkönyv a magyar református egyházi énekeskönyv 1948. évi próbakiadásának a dallamaihoz készült. Vele a Református Egyetemes Konvent Sajtóosztálya egy évtized óta fennálló igényt kíván kielégíteni. Gyülekezeti éneklésünknek az a zenei és lelki megújulása, amit énekeskönyvünk próbakiadásától vártunk, a hozzá szükséges korálkönyv hiányában csak részben következhetett be. De a református gyülekezeti éneklés harmonikus kisérete iránti igény kielégítése számottevő kultúrális tartozásunk a magyar nép zenei műveltségének a gyarapítása terén is. E tartozás teljesítésére Egyetemes Konventünk már az 1950. esztendő elején összehívta néhány egyházzenészünket. Együttes munkájuk a kellő egyetértés hiánya miatt rövidesen abbamaradt. Egyéni buzgóságból készült énekletétjeik azóta csak kéziratos másolgatós útján - de gyakran másolási hibákkal együtt - terjedtek. Emellett tág tere nyílt a kíséret rögtönzésének, ami gyakran a pongyolaság, sőt zabolátlanság kísértésével járt. Még nagyobb veszélyt rejtett magában az a körülmény, hogy énekeskönyvünk próbakiadásának számos dallamához régibb és újabb kiadványokban lehet találni kíséretet. Ezek veszélyessége csak kis mértékben eredt a kisebb-nagyobb dalfami vagy ritmusbeli eltérésekből. Az igazi veszély az a visszahatás volt, amit az énekek használata tekintetében így kialakuló szelekció jelentett. Énekeskönyvi reformunk hiába elevenítette fel a régi magyar dicséretek erőteljes, de elfeledett dallamait, és hiába igyekezett ellensúlyozni az 1900-as évek elején tömegesen importált angolszász énekek terjedését, ha az előbbiekhez seholsem, az utóbbiakhoz viszont akár több forrásban is akadt kíséret.

A dunomeléki egyházkerület egyházzenei albizottságának szorgalmazására Egyetemes Konventünk Sajtóosztálya 1957. június 14-én tervbevette egy orgonakönyv kiadását az énekeskönyv próbakiadásához. Az e tárgyban tartott értekezlet által kidolgozott tervet Egyetemes Konventünk elnökségi tanácsa 1957. szeptember 30-i ülésén jóváhagyta (jkv. 6. p.). Az így létrehívott szerkesztőbizottság 1957. október 1-én tartotta az első ülését, 1958. dec. 23-án az utolsót. Az első ülés megállapította a szerkesztés irányelveit (közölte a Református Egyház c. folyóirat 1958. márc. 1-i száma „Készül a korálkönyv" címmel). A további üléseken - beleértve a szerkesztő-bizottságnak a mátraházai lelkészüdülőben végzett kétheti munkáját is - az énekletétek bizottsági átvizsgálása történt meg (ti. a Református Egyház 1958. június 1-i számában „Korálkönyvünkről" címmel). A szerkesztőbizottság egyik tagja, Adám Jenő főiskolai professzor a közlésre kiválogatott letétek kéziratának az átnézésével vett részt a bizottság munkájában.

Református egyházunk történetében tudomásunk, szerint ez az első eset, amikor a gyülekezeti énekeskönyv dallamainak orgonaletétei az egyház hivatalos kiadványaként, erre a célra kiküldött felelős munkaközösség fáradozásának eredményéből kerülnek a nyilvánosság elé. A korábbi hasonló kiadványok (Szotyory Nagy Károly, Szügyi József, Sarudy Ottó, Hodossy Béla, Varga József és mások gyűjteményei) vagy tiszteletreméltó magánvállalkozások, vagy pedig, mint Hodossy-Árokháty kántorkönyve, önkéntes munkaközösség tisztes szándékú, de stílusban kellőképpen nem összehangolt munkák voltak. Egyházzenei jelentőség és érték tekintetében kiemelkedik közülük Árokháty Béla „Psalterium-a, ez azonban csak a zsoltárok összhangositását tartalmazta. Az a körülmény, hogy a mostani kiadvány hivatalos egyházi megbízásból jött létre, a szerkesztőbizottságot mind szakmai stilushűség, mind lelki fegyelem és összhang tekintetében különös kötelezettséggel terhelte meg.

Korálkönyvünk zenei stílusa az átvizsgálás folyamán támadt viták során érlelődött meg. Magyar református orgonakönyveink gyér hagyományához képest lényegesen új feladatot jelentett a ritmikus éneklés kísérete, valamint a régi egyházi hangsorokban (m o d u s-okban) fogant dallamok megtisztítása a beléjük rögződött dúr- és moll-fordulctoktói. E feladatok terén a magyar katolikus népénektár („Szent vagy, Uram!) orgonakönyve (1931.) és evangélikus testvéreink korálkönyvének új része (1956.) mellett főleg a külföldi református és egyéb protestáns felekezetek Iegújabb korálkönyveinek a tanulmányozása alapján igyekeztünk korszerű megoldást találni. Minden egyéni állásfoglalást a közösségi célnak kellett alárendelnünk. E cél kollektív elérése érdekében még akkor sem tehettünk kivételt, ha ezzel egyébként értékes és buzgó, de külső akadályok folytán a közös munkában rendszeresen résztvenni nem tudó munkatársak letétjeiről kellett lemondanunk.

A 263. sz. ének és a Himnusz kivételével valamennyi énekhez két letétet közlünk. Az a) alatti, könnyebb letétek nem csak orgonán, hanem harmómumon (illetve orgonán csak manualiter) is játszhatók, A b) alatti letétek általában több mozgást és többnyire pedáljátékot is igényelnek, Ez utóbbiak mindegyikében, a könnyebb letétekben csekély kivétellel következetesen kitartottunk a klasszikus négyszólamúság mellett. Ezt a kótakép szigorúan szólamszerű írásmódjával is kifejezésre juttatjuk, anélkül azonban, hogy a letétek egyben vegyeskari használatra is készültek volna. A szóíamszerű íráshoz azért ragaszkodtunk, mert a fogásszerinti írás más kótaképet ad manualite r-játék esetében, mint akkor, ha a basszust pedálon játsszák. A szólamszerű írásmód még abban az esetben is jó szolgálatot tesz, ha - amint az új énekek meghonosítása céljából igen hasznos - a dallamot jobbkézzel kívánjuk kiemelni, míg a kőzépszólamokat balkézzel más manuálon s a basszust pedálon játsszuk. A középszólamok kötését olyankor szakítjuk meg, amikor ezt a szélső szólamok kötése szükségessé teszi. A szélső szólamok -főleg sorkezdésnél és sorvégnél - ritkán kerülnek egymáshoz oktávnál közelebb, nehogy a férfiak cantus firmu s-éneke a kíséret basszusa alá kerüljön.

Az énekletétek ritmikus alkata vagy olyan, hogy a basszus mozgása a metrikus lüktetéseket adja meg („vezénylő" basszus), vagy pedig a basszus a dallam minden ritmikai mozzanatával együtt jár („kiharmonizálás"). Ez utóbbi elv csak a dallambeli szinkópák esetében szenvedett némi módosulást, nehogy a metrikai rend szenvedjen. A vezénylő basszusos letétek technikailag könnyebbek, viszont csak jól éneklő gyülekezet kísérésére valók. Ha azonban a gyülekezet éneklése vezetésre szorul, akkor erre a célra kiharmonizált letétet ajánlunk. A zsoltár-dallamok kampóval ( -) jelzett 3/8-nyi hangcsoportjaí alatt a vezénylő basszus értéke: pontozott negyed. Megjegyezzük, hogy énekeskönyvünk próbakiadásának a közlése e tekintetben több helyütt eltér H. Hasper közlésétől.

Énekeskönyvünk próbakiadásának a dallami programja főleg a régi egyházi hangnemekben járó énekek harmonizálása dolgában kívánt világos állásfoglalást. Szerkesztőbizottságunk az előtt a probléma előtt állott, hogy vagy a modális dallamok stílusával való szembehelyezkedést, vagy a stílushoz hívebb s ezért régiesnek ható harmonizálás kockázatát vállalja. Szabad műalkotásban a szerző élhet a dallam és kíséret ellentmondásából eredő feszültséggel, de ezt a megoldást a korálkönyv kötött rendeltetése kizárja.

Szerkesztőbizottságunkban építő bírálatként bontakoztak ki azok az ellentétek, amelyek főként zsoltárdallamaink és azok harmonizálása körüli vitákra vezettek. Zsoltáraink dallamainak énekeskönyvünk próbakiadásában foglalt közlése a hollandiai kezdeményezéshez, valamint a jelenlegi franciaországi és svájci francianyelvű református énekeskönyvekben tükröződő gyakorlathoz csatlakozva a legszigorúbb rnodális diatónia alapján áll. Ezért nemcsak a dallamok több évszázadra visszavezethető romlásának minősülő felhangeltéréseket küszöböli ki, de elveti a zsoltárdallamainkkal egykorú, reneszánsz-korbeli polifónia által az alsó váltóhangos dallamzárlatokban használt s u b s e m i t o n i u m-okat (alsó félhangokat) is. Egyik* másik zsoltárdaílam már egyszólamú mivoltában is szinte követeli a subsemi-tonium-ot: a 150. zsoltár negyedik dallamsora enélkül rosszul rímel a harmadikra s a 3. zsoltár 10. sora utóbb, a 11. sor folytán tűnik mesterkélten ódonnak. Magyar népünk egyszólamú éneklésének ősi ötfokú hagyománya kedvez ugyan a félhang nélküli sorzárásoknak, viszont a zsoltárdallamok ilyen formájának a harmonizálása mindenképen kötöttebb, mint egy magyar népdalé. Felmerült olyan alternatív megoldásnak a terve is, hogy az énekeskönyvi dallamforma megtartása mellett a kritikus sorzárlatok utolsóelőtti hangja fölé vagy elé zárójelben kitesszük a subsemitonium-ra utaló jelet. Ezzel azonban zavart keltettünk volna és elébe vágtunk volna az énekeskönyvünk próbakiadására váró revíziónak. A dallamok megállapítása, illetve módosítása meghaladja a szerkesztőbizottságunk hatáskörét és illetékességét. Mindamellett számolnunk kell azzal, hogy gyülekezeteink a 90. zsoltárunk első két sorában - énekeskönyv és koráikönyv ellenére - továbbra is a subsemitonium-ról fognak a záróhangra lépni. Letétjeinket úgy szerkesztettük, hogy azok itt és más hasonló helyeken szükség esetében subsemitonium-os zárlotú dallammal is játszhatók. Olyan zsoltárdallamok esetében, amelyeket egyes gyülekezetek mintegy új énekként modális formában tanultak meg (pl. 51., 110.), a subsemitonium-problémát felvetni felesleges.

Régi modális dallamok gyülekezeti énekkiséretében nem lett volna stílusos a szeptimakkordok, illetve megfordításaik önálló akkordként való használata. Főleg a „domináns" típusú négyeshangzatok esnének ki a stílusból. Az alterált akkor-tick körét olyan szűkre vontuk, mint a 16. századi klasszikus vokális polifónia. Sok vitára adott alkalmat a régi kóruszenében oly természetes „tá-dúr" (pl. C-ion modus-ban a B-dúr hármas), valamint egyes plagális harmóniafordulatok (pl. G-dúr után F-dúr é-moll után d-moll, G-dúr után d-moll hármas) újraélesztése.

Énekeskönyvünk próbakiadásának dúr- és moll-dallamai is általában diatonikus harmonizálást igényelnek. Kromatikus lépést csak ott türtünk meg a kíséretben, ahol a dallam a romantikus kor szülötte. Az alterált akkordok körét nem bővítettük c klasszikus akkordkészlet végső határáig. Főleg olyan, szűkítetté, illetve bővítetté alterált akkordokat mellőztünk, amelyeket már Bach J. S. művészi korálfeldolgozá-saiban is csak egyes strófák bizonyos kifejezéseivel társított (pl. a szűkített szeptim-akkordot).

A vezénylő basszus technikájának alkalmazása elkerülhetetlenné tette, hogy a dallam rövid (és gyakran egyben hangsúlytalan) hangjai közül némelyek átmenőhang vagy váltóhang módján ne disszonáljanak a kísérőakkorddal. Ugrással elért súlyos dalíamhang alá azonban sohasem tettünk díszharmonikus akkordot, mert ez határozottan zavarná a gyülekezet éneklését.

Néhány esetben a két letét közül az egyiket az énekeskönyvi közlésnél magasabbra helyeztük. így lehetővé tettük, hogy egyes énekek kétféle hangfekvésben és kétféle nehézségű hangnemben álljanak rendelkezésre.

Az énekek kezdőhangját lehetőleg a hangnem, illetve m o d u s I. fokú hármasával harmonizáltuk. A f i n a I i s-fokon kezdődő fríg dallamok első hangját több esetben a IV. fok hármasával harmonizáltuk, nehogy több énekvers folytatólagos éneklésekor az azonos alapú dúr-zárás és moll-kezdés ellentéte zavart okozzon.

Moll hangnemben és moll-terces m o d u s-okban járó dallamok záróakkordját az utolsó énekvers végén dúr-hármasnak is játszhatjuk. Fríg dallamok záróakkordját mindig dúrnak írtuk.

A dallamsorok és dalíamstrófák végét az énekeskönyvvel egyező módon jelöltük. Ahol az énekeskönyv jelzései hiányosak, ott pótoltuk ezeket a jelzéseket. A dallamok változatos formáját a fél- és egészzárlatok változatos elrendezésével is igyekeztünk kidomborítani.

Az ütemvonalak nélkül leírt tételekben az alkalmi (tehát nem előjegyzett) módosítás csak arra az egy hangra vonatkozik, amelyik elé kitettük.

A Himnusz letétjében Erkel Ferenc eredeti elő- és utójátékát, valamint harmonizálását a lehetőségig híven követtük. A 263. számú énekünkhöz a dallam szerzőjétől, Kodály Zoltántól kértünk és kaptunk is kíséretet.

Letétjeink technikai kivitele dolgában könnyű játszhatóságra törekedtünk, anélkül azonban, hogy zenei igényesség tekintetében megalkuvásra került volna a sor. Egy részüket kipróbáltuk az Egyetemes Konvent által rendezett első alapfokú kántori tanfolyam résztvevőivel. Bebizonyosodott, hogy még zenei előképzettség nélküli egyének is négy hónapi rendszeres és szorgalmas harmónium-tanulásánck eredményeként az a)-jelzésű letéteket folyamatosan és hibátlanul el tudják játszani.

A dallamok címéül az énekeskönyvi szöveg kezdősorát írtuk. A címfelírás alatti vékonyabb számok azoknak a szövegeknek az énekeskönyvi számai, amelyek a szóbanforgó dallamra éneklendők.

Munkánkat annak a tudatában adjuk közre, hogy nem alkalmazkodhattunk minden igényhez és minden ízléshez. Célunk a magyar református gyülekezeti éneklés harmonikus alátámasztása és ezen keresztül Isten dicsőségének a szolgálata. Néki legyen hála, hogy munkánkat útjára bocsáthatjuk. Az Ő áldása kisérje ezt a koráikönyvet és annak használóit.

Kelt Budapesten, 1959. március 31-én.

DR. GÁRDONYI ZOLTÁN

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Ingyenes, magyar fejlesztésû online AI kalandkönyvek és szabadulószobák. Regisztrálj és játsz! Garantált szórakozás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168