//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

7. JÉZUS HIVOGAT - öngyilkos felett - Mt 11,28-30

7. JÉZUS HIVOGAT - öngyilkos felett - Mt 11,28-30


 7. JÉZUS HIVOGAT - öngyilkos felett - Mt 11,28-30.


  Gy.T.!
  Most, amikor körülálljátok ezt a koporsót, amelyben id. S. J. összeomlott porsátora fekszik, megáll mellettetek az az ÚR Jézus Krisztus, aki földi életében sok könnyhullató ember mellé odaállott. Az emberi szó erőtlen, de Neki adatott minden hatalom mennyen és földön. Ezért az a biztos reménység él bennünk, hogy Ő meg tud vigasztalni Titeket, gyászoló Testvérek és mindannyiunkat, akik az igét hallgatjuk. Maga mondja önmagáról: Ne félj, én vagyok az Első és az Utolsó, és az Élő, pedig halott valék és íme, élek örökkön örökké és nálam vannak a pokolnak és halálnak kulcsai. Ő az, akinek szavát most a felolvasott igéből hallottuk, hogy erőt és vigaszt merítsünk belőle.

  I.
  Jézus hívogat. Most éppen titeket, akiket megfárasztott a bánat, megterhelt a gyász és a könnyhullatás; akik már 4 napja a szomorúság rettentő igájában nyögtök és szenvedtek. Hívogat: Jöjjetek, én nyugalmat adok néktek…” Hisszük: Urunk meg is adja, amit ígér.

  Hívogatja a beteg, összetört hitvestársat, akinek a szívében ott él a 48 boldog esztendő emléke; közös küzdelmek és örömök sokasága; és lelkében ott ég a gyötrő kérdés: miért így kellett az elválásnak bekövetkeznie? Jézus hívogat és azt ígéri, hogy ha Te engem követsz a szenvedésnek az útján, nem leszel egyedül. Én leszek neked hűséges társad, aki soha el nem hegylak, sem el nem maradok tőled.

  Hívogatja a gyermekeket és az unokákat. Jól látja, kit veszítettetek el; Ő minden embert igazán ismer; tudja, mennyi mindent köszönhettek drága édesapátoknak, s az unokákat oly nagy szeretettel nevelgető nagyapának. A fájdalmas veszteségben azt üzeni nektek: van mennyei Atyátok, benne bízzatok! Ő nem szűnik meg szeretni titeket…

  És Jézus hívogatja a testvért és a rokonokat, a szomszédokat és a barátokat, az együtt érző lelkek seregét és azt mondja mindnyájunknak: Jöjjetek énhozzám! Mindeniketek hordoz valami terhet, betegséget; mindenkit riaszt a halál döbbenete, mindenkinek vannak kétségei: hát van-e értelme munkának, küzdésnek, mosolynak, ölelésnek, ha utunk végén ott leselkedik reánk a kikerülhetetlen halál,… s ha életünknek egy gonosz órájában esetleg egészen elfogy az élethez való bátorságunk és magunk siettetjük ezt a éget?

  Olyan nagyon szeretnénk megtanulni: hogyan lehetne úgy élni, hogy meg ne rettenjünk a jövendőtől, a holnapra várható szenvedésektől! Hogy lehet elhordozni ezt az életet, amikor nagyon megfogyatkozik benne az öröm és nagyon megsokasodnak a terhek?

  Jézus Krisztus erre a titokra tanít meg bennünket. Azért hív magához igéjében, a harangok szavában, a bizonyságtételekben, hogy megtanítson erre: „…tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek”. (29.v.) Jézus megtanít minket tűrni, szenvedést hordozni, másokat megvigasztalni, erősíteni, s miközben ezt tesszük, mi magunk erősödünk és vigasztalódunk meg Őáltala!

  II.
  Jézus valamit ígér is a Hozzá menőknek, a terhek alatt roskadozóknak. Mit ígér? Egy igát: „Vegyétek föl magatokra az én igámat…” - Legenda beszél arról, hogy Názáretben volt egy ácsműhely. A cégtáblája egy kiakasztott iga, egy járom volt. És volt abban a műhelyben egy ifjú ácsmester; úgy hívták, hogy Jehósua (Jézus), aki nem elégedett meg azzal, hogy igát árul; hanem megkérte a vevőt, hogy hozza el igavonó barmát. Nem nyugodott, amíg addig nem csiszolgatta, bélelgette az igát, amíg rá nem illett az állatra. Emelni, húzni tudott úgy, hogy nem vérezte fel a nyakát.

  Ezt adja Jézus azoknak, akik Hozzá jőnek. Igát, amiben lehet húzni, mert méretre szabott iga. Úgy is mondhatnánk, hogy ez az iga: a hit. A teher, a próbák, a betegségek megmaradnak, - de el lehet azokat hordozni ennek az igának a segítségével. Hit nélkül ugyanis csak összeroskadni lehet: mindennek vége, minden hiábavaló, minden céltalan és értelmetlen. A Jézustól kapott eszközzel lehet tovább menni az úton. Nem roppansz össze, nem vérzik fel a nyakad, a vállad, a szíved, az életed. Nem törsz össze.

  Ezt csak Jézus adhatja és csak személyesen. Én nem tudok senkinek az életet elhordozhatóvá tevő eszközt adni. Az orvosok sem tudnak, senki sem tud. Jézus tud egyedül. Ezért páratlan, semmivel össze nem hasonlítható, drága ajándék az evangélium. Éljünk vele, Testvérek! Jézus igája nélkül a szalmaszál is olyan nehezen hordozható, mint a súlyos gerenda; hittel a gerendát is úgy lehet elhordozni, mint egy szalmaszálat!

  III.
  Jézus igájával elhordozható a leggyötrelmesebb emberi sors is. Tudjátok-e, miért? Mert az iga, a járom olyan, hogy többnyire kettőnek készül. Egyedül húzni nehéz, de kettő erejével a teher elhordozható. Ha Jézus igáját felveszed, meglátod, hogy valaki már befogta magát abba a járomba. Maga Jézus Krisztus. Amikor te már szédelegsz és nem bírod, akkor majd én húzok, besegítek, ígéri az ÚR. Így lesz a Jézus igája gyönyörűséges és a Vele hordozott teher könnyű!

  Gyászt hordozó Testvéreim, megszomorodott Család: az élő Jézus Krisztus most nektek ajánlja föl azt az eszközt, ami által elhordozhatóvá lesz gyászotok, fájdalmatok. Kérjetek tőle erős hitet, bizodalmat, - Ő senkit el nem utasít üres kézzel és üres szívvel, - és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek Ámen

   

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj